รายชื่อโครงการ จังหวัดชุมพร ปี 2556 (จำนวน 27 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 56-02525
(โครงการ)ปี 2556
ยุทธนา  รัตนมณี โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ เขาล้านน่าอยู่มุ่งสู่ชุมชนสุขภาวะหมู่ที่ 8 บ้านเขาล้าน ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
18 4 2 #1#2 #1 ½ 9 พ.ค. 57 07:45
2 56-02522
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee เก็บขยะถูกที่ ดูดีต่อชุมชนชุมชนปรมินทร์ 12 ร่วมใจ หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 30 9 #1#2 #1#2 14 ต.ค. 57 20:28
3 56-01325
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee ห้วยแห้งเดินตามรอยเท้าพ่อ สร้างความสมานฉันท์ความสามัคคีในชุมชนหมู่ที่6 ตำบลครน อำเภอสวีื จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 36 5 #1#2 #1#2 ½ ½ 10 พ.ย. 57 03:10
4 56-01327
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee บ้านคูน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็งบ้านคู หมู่ที่ 12 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
20 17 3 #1#2 #1#2 5 ธ.ค. 57 11:24
5 56-01332
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านดอนรักร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชนหมู่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 35 5 #1#2 #1#2 18 ต.ค. 57 06:44
6 56-01334
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee คนน้ำฉากับการสืบทอดประเพณีบ้านน้ำฉา หมู่ที่ 5 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
7 1 1 ½ 6 เม.ย. 57 06:07
7 56-01335
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ จรูณราษฎร์เสริมใยรักษ์ชุมชนจรูญราษฎร์ เลขที่ 19/35 หมู่ 9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
57 33 2 #1 #1 22 มิ.ย. 57 15:27
8 56-01341
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee บ้านแก่งตะเคียนเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านแก่งตะเคียน ม.7 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
17 1 2 #1 ½ 6 เม.ย. 57 11:02
9 56-01342
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee เขาหลักสืบทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลครน อ.สวี จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
11 1 - ½ 26 ธ.ค. 56 15:41
10 56-01495
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee ชุมชนท่านางสังข์น่าอยู่ เคียงคู่คลองสะอาด ชีวิตสดใสชุมชนบ้านท่านางสังข์ เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
47 41 6 #1#2 #1#2 11 ต.ค. 57 01:38
11 56-01586
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ :โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านควนสามัคคีหมู่ที่ 13 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
2 - 2 ½ 9 พ.ค. 57 07:24
12 56-01586
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้าน:ชุมชนปลอดอบายมุข บ้านจัดสรรมีสุขชุมชนบ้านจัดสรร หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
32 25 7 #1#2 #1#2 10 ก.ย. 57 12:35
13 56-02517
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee กลุ่มชุมชนพันวาลร่วมใจพัฒนาอาชีพชุมชนพันวาล หมู่ที่ 20 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
30 25 5 #1#2 #1#2 19 ก.ย. 57 15:46
14 56-02518
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พัฒนาสวนป่าชุมชนวัดจันทราวาสเพื่อสุขภาพหมู่ 3 ตำบลครน บ้านวัดจันทร์โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 - 3 ½ 9 พ.ค. 57 06:21
15 56-02519
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee ชุมชนสูงวัย บ้านในซังชุมชนบ้านในซัง 160 ม.6 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
32 26 6 #1#2 #1#2 4 ก.ย. 57 14:56
16 56-02520
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ดอนตาบ่าว คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านดอนตาบ่าว หมู่ 1 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
30 25 5 #1#2 #1#2#3 15 ต.ค. 57 13:40
17 56-02521
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ำตกผานางบ้านปลายกริม หมู่ที่ 10 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 41 5 #1#2 #1#2 10 พ.ย. 57 03:35
18 56-02523
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่โครงการหน้าบ้านดูดี หลังบ้าน สะอาดตาชุมชนกรมหลวง 2โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
32 27 5 #1#2 #1 31 ต.ค. 57 16:38
19 56-02524
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ศาลาขาวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงม.2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 36 8 #1#2 #1 21 พ.ย. 57 20:34
20 56-02534
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์บ้านช่องพงษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 29 6 #1#2 #1#2 ½ 4 พ.ย. 57 05:23
21 56-00242
(โครงการ)ปี 2556
somjai โครงการบ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรคบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
29 25 4 #1#2 #1#2 23 พ.ค. 57 12:28
22 56-00243
(โครงการ)ปี 2556
somjai โครงการอนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวงป่าสงวนชุมชนดอนเทพมูล หมู่ 9โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
47 39 6 #1#2 #1#2 15 พ.ค. 57 17:21
23 56-00255
(โครงการ)ปี 2556
ยุทธนา  รัตนมณี โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านปากคลองบางสน ด้วยการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่าวบางสนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน(ปี2)หมู่ที่ 1 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
31 24 4 #1#2 #1#2 23 พ.ค. 57 14:22
24 56-00263
(โครงการ)ปี 2556
ยุทธนา  รัตนมณี โครงการถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ศรียาภัยน่าอยู่(ปี2)ชุมชนศรียาภัยโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
23 20 5 #1#2 #1#2 ½ ½ ½ 29 มิ.ย. 57 11:42
25 56-00273
(โครงการ)ปี 2556
somjai โครงการสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข็มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโคหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ต.ชุมโค และพื้นที่ชุมชนประมงชายฝั่งอ่าวบ่อเมา - หินกบ -พัฒนาแหลมแท่นให้เป็นที่ท่องเที่ยว -ของตำบลชุมโคโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 26 5 #1#2 #1 23 พ.ค. 57 20:48
26 56-00262
(โครงการ)ปี 2556
ยุทธนา  รัตนมณี โครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อยอด)บ้านแหลมยางนาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 35 7 #1#2 #1#2 18 ก.ย. 57 09:57
27 56-00258
(โครงการ)ปี 2556
parben โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข(ปี 2)หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
50 37 9 #1#2 #1#2 23 ส.ค. 57 02:02
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ