รายชื่อโครงการ จังหวัดพังงา ปี 2557 (จำนวน 7 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 57-02774
(โครงการ)ปี 2557
เพื่อรมณีย์น่าอยู่ ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ทั้งหมู่บ้านบ้านศรีราชา หมุ่ที่ 4 ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
24 7 - #1 #1 18 มี.ค. 58 04:49
2 57-02600
(โครงการ)ปี 2557
พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเองบ้านบางหละ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
49 45 4 #1#2 #1#2 16 พ.ย. 58 14:27
3 57-02545
(โครงการ)ปี 2557
พัฒนาชุมชนราษฏร์บำรุงแบบเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนราษฎร์บำรุง 222/1 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
25 22 2 #1#2 #1#2 7 ก.พ. 59 00:15
4 57-01514
(โครงการ)ปี 2557
ปลุกพลังสังคมคนสวนใหม่ชุมชนในเกาะบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
52 36 16 #1#2 #1#2 17 พ.ย. 58 09:21
5 57-01513
(โครงการ)ปี 2557
ทุ่งนางดำน่าอยู่ คู่ป่าชายเลนหมู่ที่ 5 บ้านทุ่งนางดำ ต.คุระ อ.คุระบุรีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 28 10 #1#2 #1#2 20 มิ.ย. 58 12:52
6 57-01512
(โครงการ)ปี 2557
บ้านห้วยทรัพย์น่าอยู่ คู่พลับพลึงธาร ร่วมต้านโรคติดต่อบ้านห้วยทรัพย์ ม.6 ต.คุระ อ.คุระบุรีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 29 7 #1#2 #1 20 มิ.ย. 58 13:09
7 57-01511
(โครงการ)ปี 2557
สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพบ้านบางวัน หมู่ 1 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
73 66 7 #1#2 #1#2#3 16 ก.ย. 58 23:10
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ