รายชื่อโครงการ ปี 2558 (จำนวน 199 โครงการ)

199 items(1/2) 2 Next » Last »|
รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03840
(โครงการ)ปี 2558
บ้านห้วยลึก ต.ทรายขาว กระบี่ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
34 23 9 #1#2 #1 14 พ.ย. 59 15:58
2 58-03911
(โครงการ)ปี 2558
bangsai เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2)บ้านบางไทร หมู่ที่ 2 ตำบลคลองนัอย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
50 42 11 #1#2 #1 5 พ.ย. 59 15:43
3 58-03849
(โครงการ)ปี 2558
สุเมศท่าไร่ แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2)บ้านคลองหมาก หมู่ที่3 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 33 6 #1#2 #1 9 พ.ย. 59 15:36
4 58-03851
(โครงการ)ปี 2558
natokun เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2)บ้านนาโต๊ะขุน หมู่ที่ 6 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
57 54 3 #1#2 #1 30 ต.ค. 59 19:38
5 58-03848
(โครงการ)ปี 2558
songpak เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2)บ้านคลองสองปาก หมู่ที่ 8 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
55 51 3 #1#2 #1 30 ต.ค. 59 22:04
6 58-03837
(โครงการ)ปี 2558
สมศักดิ์ สุขยูง เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง)บ้านทุ่งยูง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 93190โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
68 64 4 #1#2 #1 20 พ.ย. 59 12:04
7 58-03932
(โครงการ)ปี 2558
phanuthatmusi สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง)บ้านห้วยยวนเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
69 65 4 #1#2 #1 21 พ.ย. 59 14:54
8 58-03879
(โครงการ)ปี 2558
maliwan ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2)บ้านควนพัง หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
34 27 3 #1#2 #1 15 ธ.ค. 59 21:30
9 58-03832
(โครงการ)ปี 2558
ไทรงาม นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง)บ้านไทรงาม หมู่ที่ 11 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
76 69 7 #1#2 #1 19 พ.ย. 59 12:22
10 58-03820
(โครงการ)ปี 2558
pairoakectchoo ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง)ชุมชนบ้านโคกแย้ม หมู่ที่2 ต. นาท่อม อ.เมืองพัทลุงจ. พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
52 42 10 #1#2 #1 31 ต.ค. 59 11:02
11 58-03846
(โครงการ)ปี 2558
thairath53 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2)หมู่ที่ 3 บ้านคลองขนาน ตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
47 35 12 #1#2 #1 19 พ.ย. 59 11:54
12 58-03825
(โครงการ)ปี 2558
อนุชา เฉลา ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)บ้านหูยานหมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
50 43 7 #1#2 #1 5 พ.ย. 59 05:58
13 58-03809
(โครงการ)ปี 2558
cherdsak.chamnan กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3บ้านบ่อเมา - แหลมแท่น หมู่ที่ 1 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ. ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
27 24 3 #1#2 #1 18 พ.ย. 59 09:25
14 58-03829
(โครงการ)ปี 2558
panu ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2ชุมชนบ้านในซัง หมู่ที่ 6 ตำบลนาทุุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 39 6 #1#2 #1 21 ต.ค. 59 12:58
15 58-03811
(โครงการ)ปี 2558
แต๋วดอนตาบ่าว ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2บ้านดอนตาบ่าว ม.1 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 30 7 #1#2 #1 25 ต.ค. 59 08:36
16 58-03871
(โครงการ)ปี 2558
dadchanee ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน (ต่อยอดปี 2)บ้านสวนขัน หมู่ที่ 1 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
47 39 8 #1#2 #1 27 ต.ค. 59 09:17
17 58-03852
(โครงการ)ปี 2558
kungynet ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2)บ้านสี่แยกวัดโหนด หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
53 49 4 #1#2 #1 27 ต.ค. 59 20:45
18 58-03889
(โครงการ)ปี 2558
sriperm3 ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2)บ้านยางในลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
50 42 8 #1#2 #1 26 ต.ค. 59 23:53
19 58-03909
(โครงการ)ปี 2558
noothong คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2)บ้านดอนโรง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 40 8 #1#2 #1 27 ต.ค. 59 09:15
20 58-03890
(โครงการ)ปี 2558
jaree257 วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2)บ้านทองพูน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
49 41 8 #1#2 #1 27 ต.ค. 59 09:11
21 58-03892
(โครงการ)ปี 2558
srilai2557 คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2)บ้านปากคลองวัดแดง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
47 39 8 #1#2 #1 27 ต.ค. 59 09:05
22 58-03822
(โครงการ)ปี 2558
supakon รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง)บ้านศาลาไม้ไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 32 4 #1#2 #1 20 พ.ย. 59 16:51
23 58-03818
(โครงการ)ปี 2558
อำพันธ์ บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
53 48 5 #1#2 #1 16 พ.ย. 59 08:57
24 58-03891
(โครงการ)ปี 2558
เกษตรภูมิปัญญา ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2)ชุมชนบ้านคลองลำแชง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 35 4 #1#2 #1 14 พ.ย. 59 20:16
25 58-03823
(โครงการ)ปี 2558
krangsak บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2ชุมชนบ้านดอนรักษ์ หมู่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 38 4 #1#2 #1 17 พ.ย. 59 12:18
26 58-03834
(โครงการ)ปี 2558
นางเกศินี   สุวรรณรัตน์ ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2บ้านเนินทอง ม.6 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 36 4 #1#2 #1 26 ต.ค. 59 18:49
27 58-00710
(โครงการ)ปี 2558
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ ปี 5814 จังหวัดภาคใต้โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
105 105 - #1 30 ธ.ค. 59 14:13
28 58-03842
(โครงการ)ปี 2558
ณวพล อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2ชุมชนดอนเทพมูล ม.9 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
77 72 6 #1#2 #1 5 พ.ย. 59 06:23
29 58-03945
(โครงการ)ปี 2558
ส.อ.สุทิน หมูดเอียด บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืนหมู่ที่ 4 บ้านนาข่าเหนือ อำเภอละงู จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 39 5 #1#2 #1 17 พ.ย. 59 11:05
30 58-03781
(โครงการ)ปี 2558
อาซีมาน อีแต มัสยิดสร้าง เยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแต่น่าอยู่ชุมชนบ้านสโลว์ปาแต หมู่ที่ 1 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 36 3 #1#2 #1 1 พ.ย. 59 09:05
31 58-03967
(โครงการ)ปี 2558
ปวิณี พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในชุมชนบ้านบารายีบ้านบารายีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 33 5 #1#2 #1 17 พ.ย. 59 11:01
32 58-03961
(โครงการ)ปี 2558
อัสมา หมีนคลาน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าศิลา ม.5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 36 6 #1#2 #1 17 พ.ย. 59 10:57
33 58-03865
(โครงการ)ปี 2558
จรวัฒน์ จิตเที่ยง ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่ชุมชนบ้านช่องไทร หมู่ที่ 3 ตำนาทอน อำทุ่งหว้า จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
51 46 6 #2#1 #1 ½ ½ 17 พ.ย. 59 10:52
34 58-03934
(โครงการ)ปี 2558
จิตติยา ระเมาะ สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตรหมู่ที่ 1 บ้านนาทอนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 38 8 #2#1 #1 17 พ.ย. 59 10:42
35 58-03819
(โครงการ)ปี 2558
บ้านปะโอ สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์บ้านปะโอ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 43 5 #1#2 #1 1 พ.ย. 59 20:56
36 58-03792
(โครงการ)ปี 2558
นางจินดาพร คงตุก ร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระม.2 บ้านบางโกระ ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
73 67 6 #2#1 #1 17 ต.ค. 59 16:50
37 58-03877
(โครงการ)ปี 2558
dome กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2)บ้านนาแยกเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
50 46 4 #1#2 #1 15 ต.ค. 59 20:01
38 58-03864
(โครงการ)ปี 2558
santi โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2)บ้านทุ่งหนองควาย หมู่ที่ 4ตำบลดุสิตอำเภอถ้ำพรรณราจังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
51 47 5 #1#2 #1 16 ต.ค. 59 09:47
39 58-03939
(โครงการ)ปี 2558
นายดนหยาด สองเมือง โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมืองม.12 บ้านในเมือง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
68 62 6 #1#2 #1 17 พ.ย. 59 10:35
40 58-03948
(โครงการ)ปี 2558
น.ส.กิ่งดาว เอ็กหลี บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหารม.10 บ้านห้วยไทร ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
57 51 6 #1#2 #1 17 พ.ย. 59 10:07
41 58-03943
(โครงการ)ปี 2558
นายสิดดิก เอียดดี โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงูม.15 บ้านในใส ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
56 49 6 #2#1 #1 ½ ½ 17 พ.ย. 59 09:46
42 58-03921
(โครงการ)ปี 2558
น.ส.ปัทมา เอียดดี เยาวชนหมู่ 6 บ้านหัวทางร่วมใจอนุรักษ์คลองละงูหมู่ 6 บ้านหัวทาง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
47 41 6 #1#2 #1 16 พ.ย. 59 12:42
43 58-03947
(โครงการ)ปี 2558
นายกิตติคุณ มาลัยสนั่น ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพหมู่ที่ 3 บ้านเกาะยวน อ.ละงู จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
62 55 6 #1#2 #1 16 พ.ย. 59 12:08
44 58-03902
(โครงการ)ปี 2558
นางอำสะ อุสมา มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัยบ้านวังช่อนชัย ม.17 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
53 46 7 #1#2 #1 16 พ.ย. 59 11:47
45 58-03912
(โครงการ)ปี 2558
นางร่อฝีย๊ะ หวันจิ โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว)บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
51 45 6 #1#2 #1 16 พ.ย. 59 11:29
46 58-03936
(โครงการ)ปี 2558
นายกริยา แดงหลัง หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 7บ้านนาข่าใต้หมู่ที่ 7 บ้านนาข่าใต้ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 33 5 #2#1 #1 16 พ.ย. 59 10:22
47 58-03964
(โครงการ)ปี 2558
นายอามินทร์ ดินเตบ ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ม. 6 บ้านทุ่งเกาะปาบหมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
54 47 7 #1#2 #1 15 พ.ย. 59 11:03
48 58-03830
(โครงการ)ปี 2558
นายนิคม บุตรสมัน ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกัน แบ่งปันความสุขบ้านขุนสมุทรบ้านขุนสมุทร หมู่ 10 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
22 10 2 #1 #1 24 ก.พ. 59 16:40
49 58-03835
(โครงการ)ปี 2558
นางสาวรอบีดะ กระบี่วงศ์ เศรษกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุบ้านท่าพรุ ม.5 ตำบลเขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 29 6 #1#2 #1 9 พ.ย. 59 12:00
50 58-03994
(โครงการ)ปี 2558
นางแวนูรียะห์  สาและ หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุขบ้านยะออ ม.1 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาสโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 43 5 #1#2 #1 4 พ.ย. 59 16:18
51 58-03796
(โครงการ)ปี 2558
นายรสเดช มะ ชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาดหมู่บ้านตือกอ หมู่ 7 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
31 26 5 #1#2 #1 31 ต.ค. 59 23:30
52 58-03791
(โครงการ)ปี 2558
นายรอซาลี เลาะโอะ คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตกบ้านน้ำตก ม. 5 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาสโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 37 4 #1#2 #1 2 พ.ย. 59 15:40
53 58-03801
(โครงการ)ปี 2558
อับดุลรอหิง บินมะตอเห ชุมชนตาบาฮีเลน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเราชุมชนตาบาฮีเล หมู่ 1 ต.เจ๊ะเหอ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
31 27 4 #1#2 #1 29 พ.ย. 59 14:29
54 58-03780
(โครงการ)ปี 2558
นายนาซูฮา หะยีอาแว หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็งบ้านตือระ หมู่ที่2 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาสโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 43 3 #1#2 #1 29 พ.ย. 59 14:43
55 58-03784
(โครงการ)ปี 2558
นายอัมรัง ยามาอู เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดบ้านต้นตาล ม.๒ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอจ.นราธิวาสโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
57 53 4 #1#2 #1 29 พ.ย. 59 14:51
56 58-03788
(โครงการ)ปี 2558
นายยาลานิง อาบ๊ะ ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียงบ้านทำนบ หมู่ 5 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาสโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 41 3 #1#2 #1 20 พ.ย. 59 23:46
57 58-03782
(โครงการ)ปี 2558
นายเอาตัด มะแซ ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอบ้าน ตะโละแน็งอามาน ตำบล บางปอ อำเภอ เมือง จังหวัด นราธิวาสโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 41 3 #1#2 #1 20 พ.ย. 59 21:30
58 58-03989
(โครงการ)ปี 2558
มะอะฮูมือรี ยูนุ๊ ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านบาลาหมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
67 63 3 #1#2 #1 14 พ.ย. 59 14:04
59 58-03882
(โครงการ)ปี 2558
นายธนกร สุวรรณโณ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะบ้านจุ้มปะ หมู่ 5 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
31 27 3 #1#2 #1 13 ต.ค. 59 19:48
60 58-03886
(โครงการ)ปี 2558
บ้านหนองไม้แก่น ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่นหมู่ 14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 34 5 #1#2 #1 ½ ½ 15 พ.ย. 59 15:35
61 58-03816
(โครงการ)ปี 2558
นายวิสุทธิ์ สุวรรณ อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อบ้านคลองต่อ หมู่ 10 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 30 4 #1#2 #1 3 พ.ย. 59 13:02
62 58-03839
(โครงการ)ปี 2558
นายสุกิจ แก้วชื่น สร้างหมู่บ้านในฝัน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านลานไทรบ้านลานไทรหมู่ 2 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
55 1 1 #1 19 พ.ค. 59 13:48
63 58-03898
(โครงการ)ปี 2558
นายสมเพียร ขำมาก ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค บ้านหนองถ้วยบ้านหนองถ้วยหมู่ 2 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 42 4 #1#2 #1 5 พ.ย. 59 17:20
64 58-03810
(โครงการ)ปี 2558
ฉลวย คงสม คนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพรบ้านเกาะขาม หมู่ 2 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 13 4 #1 #1 ½ 2 มิ.ย. 59 12:58
65 58-03850
(โครงการ)ปี 2558
นายอุดม ฮิ่นเซ่ง สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชนชุมชนบ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
52 24 6 #1#2 #1 13 พ.ย. 59 20:55
66 58-03813
(โครงการ)ปี 2558
นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์ ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนซอยปลักควาย 37/2. หมู่ที่ 1 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
47 39 8 #1#2 #1 14 ต.ค. 59 01:06
67 58-03831
(โครงการ)ปี 2558
นายจรัญ พิศสุวรรณ ชุมชนตลาดปริก ฉลาดกิน ฉลาดใช้ สร้างเครือข่ายผู้บริโภคชุมชนตลาดปริก ต.ปริก อ.สะเดาจ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
1 - 1 6 ต.ค. 58 11:28
68 58-03804
(โครงการ)ปี 2558
นายซัยฟุดดีน เจะฮะ สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อในม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน ต.กะรุบี อ.กะพ้อจ.ปัตตานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
49 44 5 #1#2 #1 23 ต.ค. 59 21:50
69 58-03787
(โครงการ)ปี 2558
นางสาวรอฮานะห์ อารี โครงการ"อาหารของแม่สร้างพลังชุมชนปราแว"ชุมชนปราแว ม.4 ต.ยะรัง อ.ยะรัง.จ.ปัตตานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
51 23 2 #1 #1 31 พ.ค. 59 15:00
70 58-03794
(โครงการ)ปี 2558
นายแวนารง แปเฮาะอีเล โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธาม.3 ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
70 64 6 #1#2 #1 25 ต.ค. 59 21:48
71 58-03798
(โครงการ)ปี 2558
มะรอบี ยามิง กองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตกบ้านกะลาพอตก ม. 8 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
54 47 7 #1#2 #1 22 ต.ค. 59 19:18
72 58-03806
(โครงการ)ปี 2558
นายฮาฎอรอมี สะตา สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง)บ้านสือดัง ม.4 ต. เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
61 54 7 #1#2 #1 22 ต.ค. 59 17:33
73 58-03805
(โครงการ)ปี 2558
นางดารุณี ศักดิ์เจริญ ณ นครพนม โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนาบ้านเตราะแก่น ม.5 ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
62 51 11 #1#2 #1 15 ต.ค. 59 16:48
74 58-03978
(โครงการ)ปี 2558
นางอำพร กังพานิช โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้าชุมชนสะพานม้าเทศบาลเมืองตะลุบัน ถ.สะพานม้า ต.ตะลุบัน อำเภอสายบุรี จ.ปัตตานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
55 49 6 #1#2 #1 12 ต.ค. 59 16:58
75 58-03844
(โครงการ)ปี 2558
สมชาย เนียมหวาน โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2)มัสยิดบ้านนาเกาะไทร 103 หมู่บ้านนาเกาะไทร ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
53 40 13 #1#2 #1 19 พ.ย. 59 11:55
76 58-03924
(โครงการ)ปี 2558
นางสาวอานุรี บินตาเอบ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุหมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 29 7 #1#2 #1 27 ต.ค. 59 15:22
77 58-03969
(โครงการ)ปี 2558
นางสาวเจนวลี ปะดุกา หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียงหมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามู ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 32 6 #1#2 #1 30 ต.ค. 59 16:28
78 58-03904
(โครงการ)ปี 2558
นางสาวนริศรา แกสมาน หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลงหมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
34 28 6 #1#2 #1 21 ต.ค. 59 10:32
79 58-03928
(โครงการ)ปี 2558
นางสาวจีรนา อาดตันตรา ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุหมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 38 6 #1#2 #1 31 ต.ค. 59 22:38
80 58-03862
(โครงการ)ปี 2558
นางสาวกัญญา โตะประดู่ ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียนหมู่ที่ 2 บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 34 6 #1#2 #1 1 พ.ย. 59 15:06
81 58-03802
(โครงการ)ปี 2558
นางสาว ซูฮัยลา มารีมิง เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุขบ้านยือเราะบ้านยือเราะ หมู่ 1 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 28 3 #1#2 #1 25 พ.ย. 59 09:05
82 58-03783
(โครงการ)ปี 2558
นางสาววรกาญจน์ ปกฤตดำรง บ้านปากบางจัดการขยะ สู่ชุมชนปลอดสารพิษบ้านปากบาง หมู่ 8 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
29 27 2 #1#2 #1 18 พ.ย. 59 08:42
83 58-03883
(โครงการ)ปี 2558
นางรัชนู มีชนะ บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านควนหนองหงส์ ม.3 ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
57 49 8 #1#2 #1 26 ต.ค. 59 23:39
84 58-03963
(โครงการ)ปี 2558
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1 รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูลหมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
50 43 6 #1#2 #1 15 พ.ย. 59 10:05
85 58-04023
(โครงการ)ปี 2558
นางวิภา หรันหลัง เปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์หมู่ 4 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
70 20 5 #1 #1 ½ 19 พ.ค. 59 20:31
86 58-03972
(โครงการ)ปี 2558
นายอำนวย จันทร์แดง เยาวชนอาสา บ้านผังปาล์ม 7 อนุรักษ์ทรัพยากรบ้านผังปาล์ม 7 ม.7ต.ปาล์มพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
47 20 4 #1 9 ก.ย. 59 11:55
87 58-03941
(โครงการ)ปี 2558
นายสุรชัย เกื้อหน่วย ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืนบ้านผัง 16,17,19,20 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 42 6 #1#2 #1 30 พ.ย. 59 14:02
88 58-03923
(โครงการ)ปี 2558
นางวรรณา  ส่งศรี บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืนบ้านมะนัง หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
60 54 6 #1#2 #1 30 พ.ย. 59 11:24
89 58-03968
(โครงการ)ปี 2558
แป-ระใต้ เยาวชนคนแป-ระใต้สามัคคี ทำดีเพื่อชุมชนบ้านแป-ระใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
58 55 3 #1#2 #1 30 ต.ค. 59 08:45
90 58-03944
(โครงการ)ปี 2558
นายสุริยงค์ ด่วนข้อง รวมใจ สานสัมพันธ์ บ้านกุบังจามังเหนือบ้านกุบังจามังเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
51 48 3 #1#2 #1 30 ต.ค. 59 16:21
91 58-03929
(โครงการ)ปี 2558
นารีรัตน์ เบ็ญสลาหมัน เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำบ้านห้วยน้ำดำ หมู่ที่ 1 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
85 82 3 #2#1 #1 14 พ.ย. 59 11:46
92 58-03920
(โครงการ)ปี 2558
นายรอศักดิ์ อาดำ สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียงบ้านซอย 10 หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
72 60 3 #1#2 #1 20 พ.ย. 59 15:41
93 58-03931
(โครงการ)ปี 2558
อัครวัฒน์ ฮะอุรา คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชนคนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
66 54 3 #1#2 #1 31 ต.ค. 59 16:13
94 58-03914
(โครงการ)ปี 2558
mr.nimit am บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่ทอน หมู่ที่3 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
47 44 3 #1#2 #1 31 ต.ค. 59 16:34
95 58-03971
(โครงการ)ปี 2558
นายวรวุฒิ หล่าด้ำ ปลุกจิตสำนึกชุมชน คนป่าเสม็ดอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านป่าเสม็ด หมู่ที่ 2 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 33 3 #1#2 #1 22 พ.ย. 59 17:07
96 58-03908
(โครงการ)ปี 2558
นายมีซัน อารีมาน ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทรายบ้านโคกทราย ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
51 47 4 #1#2 #1 14 พ.ย. 59 15:58
97 58-03841
(โครงการ)ปี 2558
ม.3 ต.เขาทอง การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลนหมู่ที่ 3 บ้านท่าเลนตำบลเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่..โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 36 9 #1#2 #1 9 พ.ย. 59 15:30
98 58-03815
(โครงการ)ปี 2558
นางนิตยา นิลจันทร์ Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจิกหมู่ 2 บ้านหนองจิก ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 24 4 #1 #1 26 ก.พ. 59 15:45
99 58-03838
(โครงการ)ปี 2558
นายสุวิทย์ หมาดเส็ม ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะม.8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 36 10 #1#2 #1 19 พ.ย. 59 11:41
100 58-03833
(โครงการ)ปี 2558
นายบุญสิงห์ แก้วสุข เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์หมู่ที่ 7 บ้านควนเกาะจันทร์ ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
30 14 6 #1#2 #1 24 ก.พ. 59 13:19
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
199 items(1/2) 2 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 199 โครงการ