รายชื่อโครงการ ปี 2558 (จำนวน 199 โครงการ)

199 items|« First « Prev 1 (2/2)
รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
101 58-03824
(โครงการ)ปี 2558
นายณัฐพงษ์ คงสุดรู้ รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่ม.5 บ้านปลายทับใหม่ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 81190โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 39 11 #1#2 #1 9 พ.ย. 59 11:42
102 58-03874
(โครงการ)ปี 2558
โกวิทย์ พรพันธ์ บ้านคันเบ็ดปลอดสารพิษด้วยเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคันเบ็ด หมู่ที่5 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 38 3 #1#2 #1 13 ต.ค. 59 14:32
103 58-03910
(โครงการ)ปี 2558
ราตรี สมหมาย เกษตรอินทรีย์เพิ่มรายได้ส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองตูกบ้านคลองตูก หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 16 2 #1 #1 26 มี.ค. 59 17:04
104 58-03843
(โครงการ)ปี 2558
สมเด็จ เกื้อกูล สายน้ำสร้างสุขณ บ้านทุ่งโชนชุมชนบ้านทุ่งโชนม.6ต.เขาพระทองอ.ชะอวดจ.นครศรีธรรมราช80180โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 36 3 #1#2 #1 13 ต.ค. 59 15:13
105 58-03854
(โครงการ)ปี 2558
นางบุญตา สุดภักดี ชุมชนบ้านชะเอียนยิ้มได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชะเอียน ม.5.ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 36 3 #1#2 #1 13 ต.ค. 59 22:42
106 58-03888
(โครงการ)ปี 2558
อรสา เจริญผล บ้านโปนปลอดสารพิษด้วยวิถีชีวิตพอเพียงบ้านโปน ม.4 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 35 5 #1#2 #1 27 พ.ย. 59 20:34
107 58-03826
(โครงการ)ปี 2558
ปรียานาถ มาศมาลัย สองข้างทางสร้างรายได้ บ้านตีนคลองบ้านตีนคลอง ม.6.ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
47 44 4 #1#2 #1 30 พ.ย. 59 12:17
108 58-03917
(โครงการ)ปี 2558
กัญญา สุทธิรักษ์ ผักปัญญาอ่อนสร้างสุขบ้านแขกบ้านแขก ม.13 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 37 6 #1#2 #1 15 ต.ค. 59 15:01
109 58-03885
(โครงการ)ปี 2558
มาโนช ทองประดับ ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะบ้านในโคระ ม.10 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 36 7 #1#2 #1 15 ต.ค. 59 19:27
110 58-03895
(โครงการ)ปี 2558
ประจวบ ไหมนุ้ย เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหันบ้านในหัน ม.4 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 36 5 #1#2 #1 20 ต.ค. 59 00:27
111 58-03918
(โครงการ)ปี 2558
บุญฤทธิ์ ช่วยชู เกษตรอินทรีย์บ้านปลักจอกเสริมรายได้บ้านปลักจอก ม.6 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 36 6 #1#2 #1 19 ต.ค. 59 23:21
112 58-03899
(โครงการ)ปี 2558
เสรี วิชชุไตรภพ ข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหลบ้านยวนแหล ม.4 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
61 54 7 #1#2 #1 26 ต.ค. 59 23:33
113 58-03942
(โครงการ)ปี 2558
สุทัศน์ ปานจีน บ้านห้วยแหยง สืบสานภูมิปัญญาบ้านห้วยแหยง ม.4 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 38 8 #1#2 #1 26 ต.ค. 59 23:27
114 58-03859
(โครงการ)ปี 2558
สุชาติ จันทร์แก้ว ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บ้านกาโห่ใต้บ้านกาโห่ ม.1 ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
53 45 8 #1#2 #1 27 ต.ค. 59 08:55
115 58-03930
(โครงการ)ปี 2558
ธนวัฒน์ สนองภักดิ์ คนเอาถ่านบ้านวัดโหนดชุมชนวัดโหนด ม.1 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
50 41 8 #1#2 #1 26 ต.ค. 59 23:21
116 58-03922
(โครงการ)ปี 2558
ณัฐชยา รัตนพันธ์ ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาวบ้านทรายขาว ม.1 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
49 42 8 #1#2 #1 26 ต.ค. 59 23:18
117 58-03927
(โครงการ)ปี 2558
จรา เกตุแก้ว บ้านสหกรณ์ เรียนรู้วิธีลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านสหกรณ์ ม.3 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
51 43 8 #1#2 #1 25 ต.ค. 59 23:08
118 58-03919
(โครงการ)ปี 2558
นิรนุช เกิดกุญชร สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือบ้านไร่เหนือ ม.9 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 41 7 #1#2 #1 25 ต.ค. 59 22:07
119 58-03938
(โครงการ)ปี 2558
นางฉวีวรรณ พจมานพ อาชีพเสริมเพิ่มรายได้บ้านควนยูงบ้านควนยูง ม 9. ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 36 4 #1#2 #1 13 ต.ค. 59 21:04
120 58-03860
(โครงการ)ปี 2558
นายประยงค์ พรหมประสงค์ สุขสวรรค์ ที่ บ้านควนสวรรค์บ้านควนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
65 61 4 #1#2 #1 13 ต.ค. 59 15:00
121 58-03880
(โครงการ)ปี 2558
นายสำราญ เดชารัตน์ คนปากเปียดสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียงบ้านปากเปียด ม.5 ต.นาแว อ.ฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 34 5 #1#2 #1 12 ต.ค. 59 19:26
122 58-03857
(โครงการ)ปี 2558
นายไกรสิทธ์ เหมรัตนานนท์ บ้านท่าแห้งปลอดโรค ปลดหนี้ ด้วยวิถีพอเพียงบ้านท่าแห้ง ม.3 ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 42 3 #1#2 #1 7 ต.ค. 59 14:53
123 58-03937
(โครงการ)ปี 2558
นายปราโมทย์ เพชรแก้ว ดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรังหมู่ที่ 2บ้านปากตรัง ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
30 27 3 #1#2 #1 25 พ.ย. 59 22:04
124 58-03866
(โครงการ)ปี 2558
นางจุไรวรรณ ทองแผ่ บ้านห้วยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทรายขาว หมู่ที่10 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 42 6 #1#2 #1 13 ต.ค. 59 12:04
125 58-03916
(โครงการ)ปี 2558
นางสุภาพร สุทธิ บ้านไสใหญ่รายได้ดีชีวีมีสุขบ้านไสใหญ่ หมู่ที่ 12 ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
54 48 6 #1#2 #1 13 ต.ค. 59 11:50
126 58-03881
(โครงการ)ปี 2558
นายถาวร วิจิตร เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้บ้านทุ่งกระจูดบ้านทุ่งกระจูด หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
50 43 6 #1#2 #1 13 ต.ค. 59 12:17
127 58-03878
(โครงการ)ปี 2558
นางอาภรณ์ ฉิมใหญ่ บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชนบ้านไสโคกเกาะ หมู่ที่ 2.ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
53 47 6 #1#2 #1 13 ต.ค. 59 13:05
128 58-03965
(โครงการ)ปี 2558
นายธวัชชัย วรเศรษฐศักดิ์ เยาวชนหินดานรักษ์บ้านเกิดหมู่ที่ 2 บ้านหินดาน ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
129 58-03970
(โครงการ)ปี 2558
นายนิพนธ์ นวลวัฒน์ วัฒนธรรมนำสุขคนกงตากม.4 บ้านกงตาก ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 84160โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 38 3 #1#2 #1 21 พ.ย. 59 10:36
130 58-03861
(โครงการ)ปี 2558
สุภิญญา ไวยกาญจน์ ปรับพื้นที่ว่างปลดหนี้บ้านท่าม่วงบ้านท่าม่วง ม.1.ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
59 54 4 #1#2 #1 27 ต.ค. 59 16:00
131 58-03900
(โครงการ)ปี 2558
นายประสิทธ์ ชูพันธ์ มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนมบ้านเขาขุนพนม หมู่ที่ 4.ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
52 48 4 #1#2 #1 13 ต.ค. 59 11:32
132 58-03872
(โครงการ)ปี 2558
นางสาวสุดารัตน์ อินทร์จันทร์ กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้งบ้านเกาะรุ้ง ม2.ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 39 5 #1#2 #1 13 ต.ค. 59 10:58
133 58-03940
(โครงการ)ปี 2558
นายสนิท มณีอ่อน บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพรบ้านปากหาน ม.6 ตำบลคลองฉนวนอำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฏร์ธานี 84190โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 27 3 #1#2 #1 24 ธ.ค. 59 19:30
134 58-03959
(โครงการ)ปี 2558
นายประพันธ์ ศศิเดโช ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูนหมู่ที่ 5 บ้านเขาปูน ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 33 3 #1#2 #1 25 พ.ย. 59 21:49
135 58-03903
(โครงการ)ปี 2558
นางเสาวรส แป้นถนอม บ้านบางคุระพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมีบ้านบางคุระ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
49 44 5 #1#2 #1 13 ต.ค. 59 10:21
136 58-03926
(โครงการ)ปี 2558
นางสาวจิรชยา พ่วงทอง ลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลางหมู่ที่ 6 บ้านกลาง ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
33 30 3 #1#2 #1 4 พ.ย. 59 10:10
137 58-03855
(โครงการ)ปี 2558
มาริณี ทัศระเบียบ กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บ้านหลาแขกบ้านหลาแขก ม.3 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 41 5 #1#2 #1 13 ต.ค. 59 16:23
138 58-03887
(โครงการ)ปี 2558
นางดวงแข สุขศรี บ้านโคกใหญ่ร่วมใจส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ครอบครัวบ้านโคกใหญ่ ม.4.ต บางตะพง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 39 6 #1#2 #1 23 ต.ค. 59 12:14
139 58-03905
(โครงการ)ปี 2558
นายสิทธิ คงเรือง สมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุดหมู่ที่ 11 บ้านถ้ำผุด ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84250โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 34 4 #1#2 #1 2 พ.ย. 59 15:46
140 58-03958
(โครงการ)ปี 2558
นายอุดมเกียรติ ไสยรินทร์ สวนป่า สร้างสุขคนโกงเหลงหมู่ที่ 3 บ้านโกงเหลง ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 36 3 #1#2 #1 19 พ.ย. 59 08:44
141 58-03893
(โครงการ)ปี 2558
ศิษธิพร ชุมมี ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านคลองเลบ้านคลองเล ม.3 ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 42 4 #1#2 #1 13 ต.ค. 59 17:28
142 58-03925
(โครงการ)ปี 2558
นายปรีชา ด่านกุลชัย ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่ชุมชนบ้านปากกะแดะ หมู่ที่ 7 ตำบลปากกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 35 3 #1#2 #1 7 พ.ย. 59 15:03
143 58-03856
(โครงการ)ปี 2558
รุ่งไพลิน รอดบุญ ร่วมสร้างผลไม้อินทรีย์จากสวนสมรมบ้านห้วยพานบ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิงอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 41 4 #1#2 #1 15 ต.ค. 59 17:43
144 58-03915
(โครงการ)ปี 2558
นายวีระศักดิ์ ลิกขไชย ควนสูงน่าอยู่ ครอบครัวสดใส ห่างไกลอบายมุขชุมชนบ้านควนสูง หมู่ที่ 3 บ้านควนสูง ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
24 14 - #1 #1 6 มี.ค. 59 14:06
145 58-03853
(โครงการ)ปี 2558
จรัสศรี เพ็ชรประพันธ์ กล้วยไข่บานลดสารเคมีบ้านพิตำบ้านพิตำ หมู่ 3 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จัหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
50 47 4 #1#2 #1 27 ต.ค. 59 12:57
146 58-03950
(โครงการ)ปี 2558
นางสมใจ กาญจนหิรัญ นำศาสตร์พระราชา สร้างสุขสู่บ้านบางไทรบ้านบางไทร ม.2 ต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
60 52 8 #1#2 #1 23 ต.ค. 59 12:09
147 58-03869
(โครงการ)ปี 2558
วีระพล คงทอง ร้านค้าคุณธรรมนำวิถีเดิมลดสารเคมีบ้านปากลงบ้านปากลง หมู่ที่ 6 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
52 45 6 #1#2 #1 29 ต.ค. 59 16:13
148 58-03858
(โครงการ)ปี 2558
พัชรีย์ วงษ์สม ชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2ชุมชนสามร้อยกล้า หมู่ที่ 7 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 28 5 #1#2 #1 ½ 12 ส.ค. 59 16:45
149 58-03868
(โครงการ)ปี 2558
สายสุณี โอชติน เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านทุ่งหล่อบ้านทุ่งหล่อ หมู่ที่ 7 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
34 34 3 #1#2 #1 14 ต.ค. 59 14:44
150 58-03873
(โครงการ)ปี 2558
ปิยะนันท์ นกเพชร บ้านไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไทรทอง หมู่ที่ 2 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 38 3 #1#2 #1 14 ต.ค. 59 13:21
151 58-03876
(โครงการ)ปี 2558
ทวีจิตร สุดจิตร ตลาดร่วมใจปากท่าซองบ้านปากท่าซอง ม.8 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
58 54 4 #1#2 #1 14 พ.ย. 59 06:39
152 58-03894
(โครงการ)ปี 2558
วรรณะ สังข์กรด แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วมบ้านทรายเพชร ม.10. ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
52 47 5 #1#2 #1 16 ต.ค. 59 17:23
153 58-03935
(โครงการ)ปี 2558
สุดา นาคฤทธิ์ ตำรับอาหารเป็นยา ณ บ้านนาพาบ้านนาพา หมู่ที่ 5 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 42 4 #1#2 #1 16 ต.ค. 59 17:13
154 58-03863
(โครงการ)ปี 2558
ณรงค์ อุราโรจน์ ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้างบ้านท่าช้าง ม.5 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
52 45 7 #1#2 #1 9 ต.ค. 59 11:18
155 58-03907
(โครงการ)ปี 2558
ออมสิน ศรีแก้ว กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม์ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ บ้านทุ่งจูดบ้านทุ่งจูด ม.1 ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
53 51 4 #1#2 #1 16 ต.ค. 59 16:44
156 58-03867
(โครงการ)ปี 2558
สุพิธท์ สาระมาศ คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
64 55 9 #1#2 #1 11 พ.ย. 59 19:41
157 58-03913
(โครงการ)ปี 2558
ปภังกร จงไกรจักร บ้านดอนจิกพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพบ้านดอนจิก ม.4 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 35 10 #1#2 #1 22 ต.ค. 59 20:33
158 58-03946
(โครงการ)ปี 2558
ดรุณี เศียรประดับ พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนบ้านบางคู ม.9 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
51 41 12 #1#2 #1 11 พ.ย. 59 22:19
159 58-03884
(โครงการ)ปี 2558
มานพ เขียวทอง โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลานบ้านท้องลาน ม.5 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
54 45 10 #1#2 #1 8 ธ.ค. 59 16:28
160 58-03906
(โครงการ)ปี 2558
นางสาวสุกัญญา เชาว์พรหม สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียงชุมชนเสม็ดเรียง ม.1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 36 5 #1#2 #1 19 พ.ย. 59 17:14
161 58-03875
(โครงการ)ปี 2558
ยุทธนา มะลิพันธุ์ ฝายกั้นขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนากชุมชนบางฉนาก ทม.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 38 5 #1#2 #1 23 ต.ค. 59 11:50
162 58-03949
(โครงการ)ปี 2558
สายไหม ทองสุก ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตร่วมคิดร่วมทำชุมชนเสาธงทอง ทม.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 36 6 #1#2 #1 23 ต.ค. 59 12:00
163 58-03870
(โครงการ)ปี 2558
น.ส.เบญจรัตน์ ทองเมือง ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนาบ้านควนเงินบ้านควนเงินหมู่ที่ 2ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 20 1 #1 #1 29 ก.พ. 59 14:12
164 58-03997
(โครงการ)ปี 2558
สมพร แทนสกุล การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชยบ้านท่าฉัตรไชยหมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 36 4 #1#2 #1 10 พ.ย. 59 11:56
165 58-03992
(โครงการ)ปี 2558
นายมาโนช สายทอง สานสายใยรักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรังม.4 บ้านไม้ขาว ต.ถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ตโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
53 41 8 #1#2 #1 12 ต.ค. 59 20:09
166 58-03991
(โครงการ)ปี 2558
นางสาวมณีพร เนาว์ไพร เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนบ้านพรุสมภารหมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ตโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
52 48 4 #1#2 #1 10 พ.ย. 59 13:06
167 58-03988
(โครงการ)ปี 2558
นายประจิต รอบรู้ อนุรักษ์ เพิ่ม สร้าง ทรัพยากรชายฝั่งเพื่อเศรษฐกิจชุมชนอ่าวหลังแดงบ้านอ่าวกุ้ง หมู่ 9 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ตโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 15 3 #1 #1 24 พ.ค. 59 16:13
168 58-04004
(โครงการ)ปี 2558
ดาหวัน สมบูรณ์ ชุมชนชายฝั่ง สร้างพลังเศรษฐกิจพอเพียง บ้านยามูชุมชนบ้านยามู หมู่ 7 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ตโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 30 4 #1#2 #1 10 พ.ย. 59 12:19
169 58-03821
(โครงการ)ปี 2558
พิเชษฐ์ ศรีสดใส ชุมชนเขาเจดีย์-ตลาดใน ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีพอเพียง ปี2ชุมชนเขาเจดีย์ - ตลาดในหมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
28 25 3 #1#2 #1 14 พ.ย. 59 16:55
170 58-03828
(โครงการ)ปี 2558
พิสุทธิ์ กฤษะพรพงษ์ สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้างบ้านนาโครงช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 36 4 #1#2 #1 18 พ.ย. 59 05:07
171 58-03807
(โครงการ)ปี 2558
ศิริพร ผลพานิช บ้านนาเหนือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 18 4 #1#2 #1 13 พ.ค. 59 13:53
172 58-03814
(โครงการ)ปี 2558
อนันต์ นาคสังข์ บ้านวังทองน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียงชุมชนบ้านวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 37 4 #1#2 #1 21 พ.ย. 59 23:01
173 58-03812
(โครงการ)ปี 2558
สุวรรณดี เทียมทัน ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะบ้านปะติมะ หมู่ที่ 14 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 42 6 #1#2 #1 ½ 9 ต.ค. 59 08:28
174 58-03808
(โครงการ)ปี 2558
จเร ขวัญราช บ้านตรังสร้างสุขบ้านตรัง หมู่ที่ 12 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 37 6 #1#2 #1 7 ต.ค. 59 23:41
175 58-03827
(โครงการ)ปี 2558
คำรณ แสงสิริ ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่บ้านในจูน หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
49 43 5 #1#2 #1 ½ 12 ต.ค. 59 17:28
176 58-04001
(โครงการ)ปี 2558
สุปรียา แสงสว่าง พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวนบ้านควนยวน หมู่ 9 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 35 4 #1#2 #1 4 พ.ย. 59 13:38
177 58-04005
(โครงการ)ปี 2558
สุมณฑา ทองนาคขาว สร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่บ้านห้วยไม้ไผ่ หมู่ 12 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
52 46 6 #1#2 #1 20 พ.ย. 59 10:53
178 58-03982
(โครงการ)ปี 2558
ประดับ กระจายโภชน์ ฟื้นป่า รักษ์เคย ที่บ้านปากหวะ หมู่.10 ต.ลำปำบ้านปากหวะ หมู่ที่ 10 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
52 48 9 #1#2 #1 11 พ.ย. 59 15:34
179 58-03985
(โครงการ)ปี 2558
นายประสิทธิ์ เข็มสุวรรณ อยู่ดี กินดี มีสุข บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะหมู่ที่ 8 ตำบล โคกสัก อำเภอบางแก้ว จ้งหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
63 57 6 #1#2 #1 22 พ.ย. 59 19:55
180 58-03990
(โครงการ)ปี 2558
นายสุพล เกตุแก้ว เกษตรอินทรีย์บนความพอเพียง บ้านสหกรณ์บ้านสหกรณ์ ม.8 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
51 46 5 #1#2 #1 25 พ.ย. 59 11:22
181 58-04006
(โครงการ)ปี 2558
นายถวิล ทวีตา เกษตรสีเขียวบ้านคลองลำหลิงบ้านป่าพ้อหมู่ที่ 13 ตำบลตำนานอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
62 55 7 #1#2 #1 19 พ.ย. 59 21:57
182 58-03976
(โครงการ)ปี 2558
ทิศารัตน์ เรืองพุทธ ร่วมใจคืนสุขบ้านเกาะเหรียงหมู่ 6 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
56 49 7 #1#2 #1 25 พ.ย. 59 06:58
183 58-03981
(โครงการ)ปี 2558
จริยา แก้วนพรัตน์ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนสำนักกอชุมชนสำนักกอ หมู่ที่ 3 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 36 8 #1#2 #1 31 ต.ค. 59 10:54
184 58-03836
(โครงการ)ปี 2558
นายหม๊าด มรรคโช ชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อมดี ที่บ้านพังสาย หมู่ 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลาชุมชนบ้านพังสาย หมู่ที่ 7 ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 38 4 #1#2 #1 7 ต.ค. 59 12:45
185 58-03785
(โครงการ)ปี 2558
นายอิสมาแอน เบ็ญสอาด รักษา"ครัวทะเล"ที่บ้านบาตูบ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ 4 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
51 49 2 #1#2 #1 4 พ.ย. 59 12:43
186 58-03983
(โครงการ)ปี 2558
นายแวว ทับชุม รู้จักจ่าย รู้จักออม ร่วมสร้างงานที่บ้านม่วงเตี้ยชุมชนบ้านม่วงเตี้ย หมู่ที่ 1 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 37 7 #1#2 #1 30 ต.ค. 59 10:56
187 58-03817
(โครงการ)ปี 2558
นายดลหะหรีม บิลหมาน ร่วมสร้างสุข ด้วยซั้งกอที่บ้านทะเลนอกชุมชนบ้านทะเลนอก 146 ม.1 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ. สงขลา 90280โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 34 4 #1#2 #1 7 ต.ค. 59 12:10
188 58-03847
(โครงการ)ปี 2558
นายนิทัศน์ แก้วศรี ร่วมสร้างสุขให้ชุมชน ด้วยการฟื้นเลบ้านคูขุดชุมชนบ้านคูขุด หมู่ที่ 5 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
47 41 4 #1#2 #1 ½ ½ 7 ต.ค. 59 14:03
189 58-03998
(โครงการ)ปี 2558
นายสมปอง เพิ่มแก้ว คนท่ายูงปลูกป่าในนาสหายชุมชนท่ายูง หมู่ที่ 5 ต.ตะเเพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
80 73 6 #1#2 #1 20 พ.ย. 59 15:55
190 58-03980
(โครงการ)ปี 2558
สิริกาณ ทิพย์เพ็ง ร่วมใจรักษ์สภาพแวดล้อมสู่สุขภาวะบ้านควนปอมชุมชนบ้านควนปอม ม.11 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 33 4 #1#2 #1 20 พ.ย. 59 16:43
191 58-03999
(โครงการ)ปี 2558
จริยา เพ็ชรจำรัส โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุขชุมชนโคกทราย หมู่ 5 ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 32 4 #1#2 #1 20 พ.ย. 59 16:27
192 58-03901
(โครงการ)ปี 2558
นายนุกูล มูสิกะ ร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะในชุมชุนบ้านตูลบ้านตูล หมู่ 1 ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 36 3 #1#2 #1 29 พ.ย. 59 14:07
193 58-03897
(โครงการ)ปี 2558
นางสาวสุพานนท์ มูสิกะ ตู้เย็นข้างเรินบ้านชายควนบ้านชายควน หมู่ 2 ต.บ้านชะอวด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
56 51 5 #1#2 #1 21 พ.ย. 59 02:37
194 58-03977
(โครงการ)ปี 2558
นายชำนิ ยอดแก้วเรือง รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต ที่บ้านเขาปู่ชุมชนหน้าวัด หมู่ที่ 11 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 37 5 #1#2 #1 19 พ.ย. 59 11:32
195 58-03799
(โครงการ)ปี 2558
นายธันวาคม หนูจันทร์ ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขาบ้านหน้าเขา-ในวังหมู่4 ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 34 6 #1#2 #1 31 ต.ค. 59 10:44
196 58-04009
(โครงการ)ปี 2558
พิทยา ทองหนูนุ้ย กล้วยเภาร่วมใจจัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะชุมชนกล้วยเภา ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 43 6 #1#2 #1 20 พ.ย. 59 15:49
197 58-03979
(โครงการ)ปี 2558
นายเสงี่ยม ศรีทวี ชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียงบ้านฝาละมี หมู่ที่ 1 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 35 6 #1#2 #1 20 พ.ย. 59 14:48
198 58-03996
(โครงการ)ปี 2558
คำนึง คงศรี ร่วมมือร่วมใจสร้างระบบอาหารปลอดภัยบ้านหนองเพ็งบ้านหนองเพ็ง หมู่ที่4 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 35 4 #1#2 #1 10 พ.ย. 59 06:11
199 58-03789
(โครงการ)ปี 2558
นายเสถียร ทิพย์ทอง พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาวบ้านบางค้างคาว หมู่ที่4 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง 92150โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
69 63 6 #1#2 #1 21 พ.ย. 59 00:37
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
199 items|« First « Prev 1 (2/2)

รวมทั้งสิ้น 199 โครงการ