รายละเอียดกิจกรรม

ประชุมเตรียมงาน ก่อนเริ่มหลักสูตร

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการของภาคีเครือข่าย
กลุ่มเป้าหมาย
จำแนกตามช่วงวัยจำแนกกลุ่มเฉพาะ
เด็กเล็ก0คน คนพิการ0คน
เด็กวัยเรียน0คน ผู้หญิง0คน
วัยทำงาน0คน มุสลิม0คน
ผู้สูงอายุ0คน แรงงาน0คน
อื่น ๆ ระบุ...0คน
รายละเอียดกิจกรรม

 

ระยะเวลาดำเนินงาน

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

 

ภาคีร่วมสนับสนุน (ระบุชื่อภาคีและวิธีการสนับสนุน เช่น งบประมาณ สิ่งของ การเข้าร่วมอื่นๆ)

 

รายละเอียดงบประมาณ
ประเภทจำนวนบาทครั้งรวม(บาท)
รวมค่าใช้จ่าย 0

กิจกรรมย่อยตามปฏิทินกิจกรรมของโครงการ

วันที่กิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย(คน)งบประมาณ(บาท)
3 พ.ย. 59 ประชุมคณะทำงาน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 6 -
11 พ.ย. 59 ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 11พฤศจิกายน 2559 7 -
21 พ.ย. 59 ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 7 -
7 ธ.ค. 59 ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 7 ธันวาคม 2559 10 -
20 ธ.ค. 59 ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ สสส.วันที่ 20 ธันวาคม 2559 45 -
27 ธ.ค. 59 ประชุมคณะทำงานหลักสูตร เพื่อปรับรูปแบบเนื้อหา วันที่ 27 ธันวาคม 2559 7 -
4 ม.ค. 60 ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 4 มกราคม 2560 6 -
11 ม.ค. 60 ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 11 มกราคม 60 9 -
16 ม.ค. 60 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 1 0 -
23 ม.ค. 60 เข้าร่วมประชุมอบรมหลักสูตรเครือข่ายที่ กทม. 23-24 มกราคม 2560 2 -
24 ม.ค. 60 ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 24 มกราคม 2560 5 -
17 ก.พ. 60 ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ (เตรียมความพร้อมการจัดการความรู้) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 10 -
1 มี.ค. 60 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 100 -
8 มี.ค. 60 ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารจัดการโครงการสุขภาวะ 6 -
12 ก.พ. 61 ประชุมคณะทำงานวางแผนเรื่องการประเมินผลหลักสูตร 5 -
รวม 15 กิจกรรม 225 294,240.00

Refresh