รายละเอียดกิจกรรม

อื่นๆ

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการของภาคีเครือข่าย
กลุ่มเป้าหมาย
จำแนกตามช่วงวัยจำแนกกลุ่มเฉพาะ
เด็กเล็ก0คน คนพิการ0คน
เด็กวัยเรียน0คน ผู้หญิง0คน
วัยทำงาน0คน มุสลิม0คน
ผู้สูงอายุ0คน แรงงาน0คน
อื่น ๆ ระบุ...0คน
รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมอื่นๆ

ระยะเวลาดำเนินงาน

1 ปี

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

 

ภาคีร่วมสนับสนุน (ระบุชื่อภาคีและวิธีการสนับสนุน เช่น งบประมาณ สิ่งของ การเข้าร่วมอื่นๆ)

 

รายละเอียดงบประมาณ
ประเภทจำนวนบาทครั้งรวม(บาท)
รวมค่าใช้จ่าย 0

กิจกรรมย่อยตามปฏิทินกิจกรรมของโครงการ

วันที่กิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย(คน)งบประมาณ(บาท)
2 พ.ค. 60 การเข้าร่วมประชุมหลักสูตร DOL วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ สสส. 2 -
20 มิ.ย. 60 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 2 1 -
18 ก.ย. 60 ค่าตรวจสอบบัญชีโครงการ งวดที่ 1 1 -
4 ต.ค. 60 จ่ายค่าจัดทำระบบติดตามประเมินผลผ่านเว็บไซต์ โดย คุณภาณุมาศ นนทพันธ์ 1 -
6 ต.ค. 60 จัดทำระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย งวดที่ 1 10 -
7 ธ.ค. 60 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 3 1 -
14 ก.พ. 61 จัดทำระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย งวดที่ 2 10 -
รวม 7 กิจกรรม 26 103,000.00

Refresh