วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการของภาคีเครือข่าย

 

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมเตรียมงาน ก่อนเริ่มหลักสูตร 294,240.00 20 15 294,240.00 15 369,490.00
3 พ.ย. 59 ประชุมคณะทำงาน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 6 - -
11 พ.ย. 59 ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 11พฤศจิกายน 2559 7 - -
21 พ.ย. 59 ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 7 - -
7 ธ.ค. 59 ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 7 ธันวาคม 2559 10 - -
20 ธ.ค. 59 ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ สสส.วันที่ 20 ธันวาคม 2559 45 - -
27 ธ.ค. 59 ประชุมคณะทำงานหลักสูตร เพื่อปรับรูปแบบเนื้อหา วันที่ 27 ธันวาคม 2559 7 - -
4 ม.ค. 60 ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 4 มกราคม 2560 6 - -
11 ม.ค. 60 ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 11 มกราคม 60 9 - -
16 ม.ค. 60 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 1 0 - -
23-24 ม.ค. 60 เข้าร่วมประชุมอบรมหลักสูตรเครือข่ายที่ กทม. 23-24 มกราคม 2560 2 - -
24 ม.ค. 60 ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 24 มกราคม 2560 5 - -
17 ก.พ. 60 ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ (เตรียมความพร้อมการจัดการความรู้) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 10 - -
1 มี.ค. 60 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 100 - -
8 มี.ค. 60 ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารจัดการโครงการสุขภาวะ 6 - -
12 ก.พ. 61 ประชุมคณะทำงานวางแผนเรื่องการประเมินผลหลักสูตร 5 - -
2 หลักสูตรการจัดการความรู้ 755,400.00 100 3 375,000.00 3 566,333.00
22-24 ก.พ. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การจัดการความรู้) รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 ก.พ. 2560 80 - -
3 พ.ย. 60 ประชุมเตรียมงานหลักสูตรการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 วันที่ 3 พ.ย. 2560 6 - -
7-9 พ.ย. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2560 100 - -
3 หลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ 0.00 100 3 495,000.00 3 619,155.00
17 มี.ค. 60 ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารจัดการโครงการสุขภาวะ วันที่ 17 มีนาคม 2560 10 - -
27-30 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การสร้างเสริมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ) รุ่นที่ 1 80 - -
26-28 ก.ย. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การสร้างเสริมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ) รุ่นที่ 2 100 - -
4 หลักสูตรผู้นำและการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะ 0.00 0 2 275,000.00 2 265,551.00
19 พ.ค. 60 ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรผู้นำและการบริหารเครือข่าย รุ่นที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 6 - -
22-24 พ.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้นำและการบริหารจัดการเครือข่าย รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 80 - -
5 หลักสูตรการสื่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน 0.00 0 5 569,000.00 5 277,137.00
16 มิ.ย. 60 ประชุมคณะทำงานออกแบบกระบวนการประชุมหลักสูตรสื่อสารและความยั่งยืน รุ่นที่ 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 6 - -
17-19 ก.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสื่่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน รุ่นที่ 1 วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560 80 - -
17 ก.ค. 60 ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรสื่อสารและความยั่งยืน วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 6 - -
23 พ.ย. 60 ประชุมเตรียมงานหลักสูตร การสื่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน วันที่ 23 พ.ย. 2560 5 - -
15-18 ม.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสื่่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน รุ่นที่ 2 15-18 มกราคม 2561 70 - -
6 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 1 0.00 0 2 100,000.00 2 96,868.00
26 เม.ย. 60 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมลงพื้นที่ จัดประสบการการเรียนรู้ 26 เมษายน 2560 8 - -
8-11 พ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย ครั้งที่ 1 80 - -
7 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 2 0.00 0 2 220,000.00 2 19,195.00
4 ม.ค. 61 ประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบเตรียมการลงพื้นที่ อปท.วันที่ 4 มกราคม 2561 6 - -
17-18 ม.ค. 61 ลงพื้นที่ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อสรุปบทเรียนหลักสูตร 17-18 มกราคม 2561 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 2 80 - -
8 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 3 0.00 80 1 100,000.00 1 -
25-26 มิ.ย. 61 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงาน ของการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับภาค/กลุ่มประเด็น 80 - -
9 อื่นๆ 100,000.00 10 7 103,000.00 7 403,000.00
2 พ.ค. 60 การเข้าร่วมประชุมหลักสูตร DOL วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ สสส. 2 - -
20 มิ.ย. 60 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 2 1 - -
18 ก.ย. 60 ค่าตรวจสอบบัญชีโครงการ งวดที่ 1 1 - -
4 ต.ค. 60 จ่ายค่าจัดทำระบบติดตามประเมินผลผ่านเว็บไซต์ โดย คุณภาณุมาศ นนทพันธ์ 1 - -
6 ต.ค. 60 จัดทำระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย งวดที่ 1 10 - -
7 ธ.ค. 60 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 3 1 - -
14 ก.พ. 61 จัดทำระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย งวดที่ 2 10 - -
รวม 1,149,640.00 310 40 2,531,240.00 40 2,616,729.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (1,149,640.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (2,531,240.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (5,000,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (1,149,640.00 บาท)