วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการของภาคีเครือข่าย
ตัวชี้วัด

 

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมเตรียมงาน ก่อนเริ่มหลักสูตร 294,240.00 20 15 294,240.00 15 369,490.00
2 หลักสูตรการจัดการความรู้ 755,400.00 100 3 375,000.00 3 566,333.00
3 หลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ 0.00 100 3 495,000.00 3 619,155.00
4 หลักสูตรผู้นำและการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะ 0.00 0 2 275,000.00 2 265,551.00
5 หลักสูตรการสื่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน 0.00 0 5 569,000.00 5 277,137.00
6 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 1 0.00 0 2 100,000.00 2 96,868.00
7 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 2 0.00 0 2 220,000.00 2 19,195.00
8 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 3 0.00 80 1 100,000.00 1 -
9 อื่นๆ 100,000.00 10 7 103,000.00 7 403,000.00
1,149,640.00 310 40 2,531,240.00 40 2,616,729.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (1,149,640.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (2,531,240.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (1,149,640.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (2,531,240.00 บาท)