รายละเอียดกิจกรรม

การพิจารณาร่างข้อเสนอ (ร่าง 1 ) โดยภาคีที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
  1. พัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย
จำแนกตามช่วงวัยจำแนกกลุ่มเฉพาะ
เด็กเล็ก0คน คนพิการ0คน
เด็กวัยเรียน0คน ผู้หญิง0คน
วัยทำงาน0คน มุสลิม0คน
ผู้สูงอายุ0คน แรงงาน0คน
อื่น ๆ ระบุ...0คน
รายละเอียดกิจกรรม

 

ระยะเวลาดำเนินงาน

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

 

ภาคีร่วมสนับสนุน (ระบุชื่อภาคีและวิธีการสนับสนุน เช่น งบประมาณ สิ่งของ การเข้าร่วมอื่นๆ)

 

รายละเอียดงบประมาณ
ประเภทจำนวนบาทครั้งรวม(บาท)
รวมค่าใช้จ่าย 0

กิจกรรม : การพิจารณาร่างข้อเสนอ (ร่าง 1 ) โดยภาคีที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาร่างข้อเสนอ (ร่าง 1 ) โดยภาคีที่เกี่ยวข้อง

วันที 25 ก.ย. 2560 เวลา 09:00:00 - 16:30:00 น.

สถานที่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

กิจกรรมย่อยตามปฏิทินกิจกรรมของโครงการ

วันที่กิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย(คน)งบประมาณ(บาท)
25 ก.ย. 60 การพิจารณาร่างข้อเสนอ (ร่าง 1 ) โดยภาคีที่เกี่ยวข้อง 50 -
รวม 1 กิจกรรม 50 0.00

Refresh