ศอ.บต. - ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2560 บริหารโครงการการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม (ตัวอย่าง) 0.00 3/3
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านเปาะเส้ง ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 400,000.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านลำใหม่ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 0.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.3 บ้านบาโด ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 400,000.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.8 บ้านบูเก็ตดาราแซ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 400,000.00 0/3
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา 400,000.00 1/1
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านไม้แก่น ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 400,000.00 0/1
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 บ้านสะโต ต.อาช่อง อ.รามัน จ.ยะลา 400,000.00 0/1
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านสนามบิน ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 400,000.00 0/2
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้าน กม.26 ใน ต.ตาเน๊าะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 400,000.00 0/1
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 บ้านสี่สิบ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 400,000.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.8 บ้านบาซาตาแป ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 400,000.00 0/1
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 บ้านอุเผะ ต.กรงปีนัง อ.กรงปีนัง จ.ยะลา 400,000.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.4 บ้านสะอะใน ต.สะเอะ อ.กรงปีนัง จ.ยะลา 400,000.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านธารโต ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 0.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 บ้านบันนังกระแจะ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 400,000.00 1/1
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.๗ บ้านคอกช้าง ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 0.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.6 บ้านปือรอ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา 400,000.00 0/2
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านละแอ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา 400,000.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.4 บ้านลากอ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 400,000.00 1/4
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.6 บ้านลูรงค์ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 400,000.00 0/2
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.8 บ้านลาบู ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 400,000.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.6 บ้านลูกาลูวัน ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 400,000.00 0/1
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.8 บ้านบาโย ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 400,000.00 0/4
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านนอก ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 400,000.00 0/2
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.3 บ้านบาราเฮาะ ต.ปุยุด อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 0.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านกูวิง ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 400,000.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านเตราะบอน ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 400,000.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.4 บ้านทุ่งเค็จ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 400,000.00 0/3
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.4 ต.ตะโละดือรามันอ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 400,000.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.4 บ้านบารูกา ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 400,000.00 0/1
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านควนคูหา ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 400,000.00 4/4
2561 ส่งเสริมอาชีพเลี้ยง (เป็ด-ไก่ไข่) 400,000.00 2/2
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.3 บ้านบูหวะ ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี 0.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านมาหยอ ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 0.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านลูกไผ่ ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 400,000.00 0/1
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านพิเทน ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 4,000,000.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านแม่ตีน๊ะ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 400,000.00 1/1
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านปลักปรือ ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 400,000.00 0/2
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.6 บ้านนาหอม ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 400,000.00 0/2
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.4 บ้านกุหมัง ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 400,000.00 0/1
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านยางแดง ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 400,000.00 2/2
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านนาเกตุ ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 400,000.00 0/1
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.3 บ้านช้างให้ตก ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 400,000.00 0/1
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านสารวัน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 0.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านป่าไหม้ ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 400,000.00 0/1
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.3 บ้านอีบุ๊ ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 400,000.00 0/3
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.3 บ้านเกาะหวาย ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 400,000.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.3 บ้านเกาะหวาย ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 400,000.00 0/1
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.4 บ้านดอนตะวันออก ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 400,000.00 0/5
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านสวนหมาก ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 400,000.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านปาลัส (โตะแน) ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 400,000.00 2/4
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. สวนพร้าว อ.สุไห-โกลก จ.นราธิวาส 0.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.6 บ้านเขาสามสิบ ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 0.00 1/1
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.4 บ้านควนกาแม ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 400,000.00 0/3
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านบือแรง ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 400,000.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.7 บ้านจือเจ๊าะบองอ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 0.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.8 บ้านลูกาฮีเลตะวันตก ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 0.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.3 บ้านกาเยาะมาตี ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 0.00 0/1
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านแป๊ะบุญ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 400,000.00 0/1
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านทุ่งคา ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 400,000.00 0/2
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.6 บ้านนากอ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 0.00 0/2
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านบอฆอ ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 400,000.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 0.00 10/3
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านเจาะไอร้อง ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 0.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.12 บ้านบูเกะกือจิ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 400,000.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านตาโงะ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 0.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.3 บ้านสุแฆ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 400,000.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.4 บ้านไอร์บือแต ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 400,000.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านซรายอ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 400,000.00 0/2
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.6 บ้านบือแนนากอ ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 400,000.00 0/3
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 บ้านไอร์เจี๊ยะ ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 400,000.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.3 บ้านน้ำใส ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 400,000.00 0/1
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.8 บ้าน สว.ใน ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 400,000.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านกาวะ ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 400,000.00 1/1
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 400,000.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.4 บ้านบูเก๊ะมูนิง ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 0.00 0/0
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 บ้านตราแด๊ะ ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 40,000.00 1/1
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.3 บ้านตอหลัง ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 0.00 1/2
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.6 บ้านจืองา ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 0.00 1/2
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.8 บ้านทุ่งกง ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 0.00 1/1
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 6 บ้านบาเละ ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 400,000.00 0/3
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 4 ซือเลาะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 0.00 0/0
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. หมู่ที่ 2 ยะลูตง ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 400,000.00 1/2
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 บูเกะบากง ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 400,000.00 2/3
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 4 โคกมะม่วง ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 400,000.00 0/0
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 ทรายขาว ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 400,000.00 0/2
2560 บือราแงเข้มแข็ง เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 400,000.00 0/3
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 6 ไอร์บาลอ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 400,000.00 1/1
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 โต๊ะเวาะ ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 400,000.00 0/3
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 1 กาหลง ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 400,000.00 1/2
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 8 ราษฏร์ผดุง ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 400,000.00 1/3
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 ทุ่งขนุน ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 0.00 0/0
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. หมู่ที่ 4 สากอ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 400,000.00 0/2
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 ร่อน ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 400,000.00 1/2
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 5 กาหนั๊ว ต.กาลิชา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 0.00 0/0
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 6 บ้านสวนสมเด็จ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 400,000.00 0/2
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 1 บ้านสุไหงปาแน ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 300,000.00 0/0
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 11 กะลูปี ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 400,000.00 0/0
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านบาโงสาเมาะ ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 400,000.00 0/1
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 5 คู ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 400,000.00 0/1
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านน้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 400,000.00 0/2
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 บ้านศาลาบุดี ต.สะกำ อ.มายอ จ.ปัตตานี 400,000.00 0/4
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 ตรัง ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี 400,000.00 0/1
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 บ้านบือราแง ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 400,000.00 0/1
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 5 คลองทราย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 0.00 0/0
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านบางปู ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 400,000.00 1/1
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 1 แม่กัง ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 400,000.00 0/1
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 ทรายขาวออก ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 400,000.00 0/2
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 1 ไม้แก่น ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 400,000.00 2/3
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 7 นิปิสกูเละ ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 400,000.00 0/1
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านนอก ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 400,000.00 0/0
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 8 ลือมุ ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 400,000.00 3/3
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 1 บันนังดามา ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 400,000.00 0/3
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 5 ดินเสมอ ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา 400,000.00 0/0
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บันนังบูโบ ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 400,000.00 2/2
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 4 เลสุ ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา 400,000.00 0/3
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านลูกา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 400,000.00 1/1
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 7 บ้านดอน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 400,000.00 1/1
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านพรุ ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 400,000.00 2/2
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 หลักห้า ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 400,000.00 2/2
41,540,000.00 54/153
โครงการ 121/121 โครงการ
งบประมาณ 41,540,000.00/41,540,000.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 41 14300000.00
2561 81 27240000.00

รายละเอียดองค์กร

ชื่อองค์กร : ศอ.บต. - ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

เจ้าหน้าที่องค์กร

หมู่ที่ 2 หลักห้า ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา หมู่ที่ 2 หลักห้า ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ADMIN
หมู่ที่ 3 บ้านพรุ ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา หมู่ที่ 3 บ้านพรุ ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ADMIN
จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.02 จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.02 TRAINER
จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.03 จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.03 TRAINER
จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.04 จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.04 TRAINER
จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.05 จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.05 TRAINER
จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.06 จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.06 TRAINER
จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.07 จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.07 TRAINER
จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.08 จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.08 TRAINER
จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.09 จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.09 TRAINER
จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.10 จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.10 TRAINER
จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.11 จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.11 TRAINER
จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.12 จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.12 TRAINER
จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.13 จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.13 TRAINER
จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.14 จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.14 TRAINER
จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.15 จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.15 TRAINER
จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.16 จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.16 TRAINER
จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.17 จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.17 TRAINER
จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.18 จนทหรือพี่เลี้ยงศอ.บต.18 TRAINER