โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2563 ทดสอบ 2 0.00 0/0
0.00 0/0
โครงการ 1/1 โครงการ
งบประมาณ 0.00/0.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2563 2 0.00

รายละเอียดองค์กร

ชื่อองค์กร : Node Flagship จังหวัดยะลา
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

เจ้าหน้าที่องค์กร

Admin_ae Admin_ae ADMIN
สุวิทย์ หมาดอะดำ สุวิทย์ หมาดอะดำ ADMIN