ติดตามและประเมินผลโครงการ @Node Flagship จังหวัดยะลา

วันที่อนุมัติโครงการ/กิจกรรมงบประมาณ
1 มิ.ย. 2563
(2563)
โครงการ ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยสู่สุขภาพคนเมือง เขตเทศบาลนครยะลา 100,050.00 done
1 ก.ค. 2563
(2563)
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วพัฒนาวิทยา 102,000.00 done
1 มิ.ย. 2563
(2563)
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา (2) 100,000.00 done
1 มิ.ย. 2563
(2563)
โครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ 95,690.00 done
1 มิ.ย. 2563
(2563)
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 100,000.00 done
1 มิ.ย. 2563
(2563)
โครงการ ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยสู่สุขภาพชุมชนบ้านตาราแดะ 100,000.00 done
1 มิ.ย. 2563
(2563)
พัฒนาระบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอรามัน 104,900.00 done
1 มิ.ย. 2563
(2563)
พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 103,800.00 done
1 มิ.ย. 2563
(2563)
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตำบลอาซ่อง 100,000.00 done
1 มิ.ย. 2563
(2563)
พลังชุมชนกายูบอเกาะร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน 103,800.00 done
1 มิ.ย. 2563
(2563)
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลโกตาบารู 100,000.00 done
??????
(2563)
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลาดเก่า อ.เมืองยะลา 95,690.00 done
1 มิ.ย. 2563
(2563)
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ถนนสิโรรส และชุมชนอุตสาหกรรมสามหมอ อ.เมืองยะลา 95,690.00 done
1 มิ.ย. 2563
(2563)
จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต. สะเตงนอก 100,000.00 done
1 มิ.ย. 2563
(2563)
ลออุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วอุดมศาสน์ 100,400.00 done
1 มิ.ย. 2563
(2563)
ปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชนกอตอตือร๊ะ 100,000.00 done
1 มิ.ย. 2563
(2563)
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ม.3 กะดูโด๊ะ ตำบลสะเอะ 139,910.00 done
1 มิ.ย. 2563
(2563)
ชุมชนสวนผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตและจำหน่าย 100,000.00 done
1 มิ.ย. 2563
(2563)
ส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง 100,000.00 done
1 มิ.ย. 2563
(2563)
จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต.บ้านบาโงยบาแด ต.สะเตงนอก 99,670.00 done
1 มิ.ย. 2563
(2563)
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลสะเตงนอก 100,000.00 done
1 มิ.ย. 2563
(2563)
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตำบลธารโต 100,000.00 done
1 มิ.ย. 2563
(2563)
ผักปลอดภัยตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 95,200.00 done
1 มิ.ย. 2563
(2563)
เกษตรกรปลอดภัยและพอเพียงตำบลกาบัง 95,200.00 done
1 มิ.ย. 2563
(2563)
ขับเคลื่อนเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดโรค กลุ่มจือนือรงดาแล 100,000.00 done
1 มิ.ย. 2563
(2563)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลลำใหม่ 100,000.00 done
1 มิ.ย. 2563
(2563)
ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูกผักอินทรีย์กับชุมชนบ้านต๊ะโล๊ะ 100,000.00 done
??????
(2563)
ทดสอบโหนด 100,000.00 done
รวม 2,832,000.00