เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2564 การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 บ้านสันติ 70,000.00 4/7
2564 เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปปลาส้มเพื่อการสร้างรายได้ 70,000.00 3/8
2564 การฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ ในผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ชุมชนซรีจาฮายา 70,000.00 5/14
2564 สร้างความมั่นคงทางอาหารให้คนปาดังเบซาร์เตรียมพร้อมรับมือวิกฤติ” 70,000.00 2/15
2564 ส่งเสริมทักษะอาชีพทางการเกษตร ผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อคนแม่ทอมและคนบางกล่ำ 70,000.00 5/13
2564 พัฒนาธุรกิจเยาวชนเพื่อชุมชนจะแหน “ปัรกาวี” เยาวชนสร้างตัว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กำไรสู่สังคม 70,000.00 7/15
2564 เพิ่มและขยายแหล่งผลิตอาหารชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 70,000.00 9/21
2564 ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้บ้านวังประจัน ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 70,000.00 0/21
2564 เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านเกาะใหญ่ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 70,000.00 1/2
2564 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนตำบลหน้าถ้ำ 70,000.00 8/23
2564 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบาง ในรูปแบบ New normal(วิถีชีวิตใหม่)บ้านบากาซาแม 70,000.00 0/14
2564 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งอาอาหารในชุมชนเพื่อสร้างความมั่งคงด้านอาหารบ้านบือแนกูยิ 70,000.00 0/16
2564 สนับสนุนการสร้างระบบความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านลูโบ๊ะซูลง ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 70,000.00 3/15
2564 ส่งเสริมอาชีพ บ้านกาโต 70,000.00 2/20
2564 ส่งเสริมอาชีพ บ้านรามง ตำบลปุยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 70,000.00 0/20
1,050,000.00 49/224
โครงการ 15/15 โครงการ
งบประมาณ 1,050,000.00/1,050,000.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2564 16 3050000.00

รายละเอียดองค์กร

ชื่อองค์กร : Node โควิค ภาคใต้
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

เจ้าหน้าที่องค์กร

สุวิทย์ หมาดอะดำ สุวิทย์ หมาดอะดำ ADMIN
narumon Satun narumon Satun MANAGER