เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ติดตามและประเมินผลโครงการ @Node โควิค ภาคใต้

วันที่อนุมัติโครงการ/กิจกรรมงบประมาณ
12 เม.ย. 2564
(2564)
การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 บ้านสันติ 70,000.00 done
10 เม.ย. 2564
(2564)
เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปปลาส้มเพื่อการสร้างรายได้ 70,000.00 done
10 เม.ย. 2564
(2564)
การฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ ในผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ชุมชนซรีจาฮายา 70,000.00 done
12 เม.ย. 2564
(2564)
สร้างความมั่นคงทางอาหารให้คนปาดังเบซาร์เตรียมพร้อมรับมือวิกฤติ” 70,000.00 done
12 เม.ย. 2564
(2564)
ส่งเสริมทักษะอาชีพทางการเกษตร ผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อคนแม่ทอมและคนบางกล่ำ 70,000.00 done
10 เม.ย. 2564
(2564)
พัฒนาธุรกิจเยาวชนเพื่อชุมชนจะแหน “ปัรกาวี” เยาวชนสร้างตัว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กำไรสู่สังคม 70,000.00 done
12 เม.ย. 2564
(2564)
เพิ่มและขยายแหล่งผลิตอาหารชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 70,000.00 done
12 เม.ย. 2564
(2564)
ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้บ้านวังประจัน ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 70,000.00 done
1 เม.ย. 2564
(2564)
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านเกาะใหญ่ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 70,000.00 done
12 เม.ย. 2564
(2564)
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนตำบลหน้าถ้ำ 70,000.00 done
12 เม.ย. 2564
(2564)
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบาง ในรูปแบบ New normal(วิถีชีวิตใหม่)บ้านบากาซาแม 70,000.00 done
12 เม.ย. 2564
(2564)
ส่งเสริมพัฒนาแหล่งอาอาหารในชุมชนเพื่อสร้างความมั่งคงด้านอาหารบ้านบือแนกูยิ 70,000.00 done
12 เม.ย. 2564
(2564)
สนับสนุนการสร้างระบบความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านลูโบ๊ะซูลง ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 70,000.00 done
12 เม.ย. 2564
(2564)
ส่งเสริมอาชีพ บ้านกาโต 70,000.00 done
12 เม.ย. 2564
(2564)
ส่งเสริมอาชีพ บ้านรามง ตำบลปุยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 70,000.00 done
รวม 1,050,000.00