เครือข่ายฅนสร้างสุข happy network

PA สจรส

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคกลาง

  ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ@18 ก.ค. 61 22:54
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือ

  รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือ

  1.ชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน 2.ติดตามการบันทึกข้อมูล ของกองทุนต่างๆ ในอำเภอ คีรีมาศ 3.พัฒนาโครงการ ที่บันทึกแล้วให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ@13 ก.ค. 61 14:55
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคกลาง

  รายงานกิจกรรม สำหรับพี่่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคกลาง

  ประชุมแกนนำจังหวัดสระบุรี จากเขต 4 จำนวน 3 คน 1. ดร.วิสุทธิ์  สุกรินทร์ 2. นายจำนงค์  จันทา 3. นางอุบลรัตน์  ชื่นสมานศรี ที่โรงแรมแอทอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. เพื่อพิจารณาคัดสรรโครงการปัจจัยเสี่ยง(สุรา บุหรี่ ยาเสพติด)และ โครงการอาหารปลอดภัยซึ่งกำหนดปิดโครงการ 15 ธ.ค.61@08 ก.ค. 61 14:24
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 11

  ประชุมผู้เสนอโครงการ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการให้มีความครอบคลุมแผนงานด้านกิจกรรมทางกาย ให้กับผู้ร่วมการประชุม คือ     1.การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยเด็ก เยาวชน  วัยทำงาน  วัยผู้สูงอายุ     2.การสร้างพื้นที่ๆเอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย     3.การใช้จักรยานเพื่อสุขภาพวะและการวิ่งต่อสุขภาพ มีการนำเสนอสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวให้พื้นที่ได้รับทราบ กลุ่ม องค์กร ชมรม ร่วมทำแผนสุขภาพ @03 ก.ค. 61 14:50
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 11

  รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 11

  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการสำหรับผู้เสนอโครงการ เพื่อจัดทำกรอบของแนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนดังนี้คือ 1.การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยเด็ก เยาวชน 2.การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยทำงาน 3.การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยผู้สูงอายุ 4.การผลักดันให้เกิดพื้นที่ที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย 5.การใช้จักรยานเพื่อสุขภาพ และการวิ่งเพื่อสุขภาพ@03 ก.ค. 61 14:19
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 11

  รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 11

  1.ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 2.พี่เลี้ยงกองทุนนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานกองทุน และแลียกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน 3.เรียนรู้การทำโครงการและวิเคราะห์ประเด้นกิจกรรมทางกาย 4.ฝึกปฏิบัติการพัฒนาโครงการ ฯ ผ่าน web site 5.สร้างแผนการดำเนินงานของพี่เลี้ยงระดับอำเภอ@21 มิ.ย. 61 15:31