เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข


ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสร้างสุขภาคใต้ 64

@6 มี.ค. 64 16.48

งานสร้างสุขภาคใต้ 64 #12  (ภาคใต้แห่งความสุข ในวิถี new normal) (งานสร้างสุขภาคใต้  ครั้งที่ 12)
อัพเดท กำหนดการจัดงาน

                       
 
     

 


 
     

 


 
     

 


 
                   
จังหวัดรายละเอียดวันจัดงานผู้ประสานงานลิ้งค์ เข้าร่วมงาน
กระบี่
ชื่องาน “กระบี่อยู่เย็นเป็นสุข” สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดกระบี่ กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน ทั้งเข้าร่วมในเวทีและประชุมผ่าน Zoom
ยังไม่กำหนด 
นายทวีชัย อ่อนนวล และสมัชชาจังหวัดกระบี่ 
  รออัพเดทลิ้งค์
ชุมพร
ชื่องาน “สร้างสุขชุมพรมหานครสุขภาวะ” ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
5 – 6 พ.ค.64 
  นายทวีวัตร เครือสาย และสมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร
  รออัพเดทลิ้งค์
ระนอง
ชื่องาน “สร้างสุขระนอง เมืองปลอดโควิด” สถานที่จัดงาน : วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน
  23 เมษายน 64
นางสาวสุพัตรา พัฒน์ทอง
รออัพเดทลิ้งค์
สุราษฎร์ธานี
ชื่องาน “สร้างสุขสุราษฎร์ธานี การจัดการวิกฤตโควิด-19” สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรานี กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน
7 พฤษภาคม 64
ดร.ปรเมษฐ์ จินา
  รออัพเดทลิ้งค์ 
นครศรีธรรมราช
ชื่องาน “นครศรีอยู่ดีมีสุข” สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน
5 พฤษภาคม 64 
ผศ.กำไล สมรักษ์ นายอานนท์ มีศรี
  รออัพเดทลิ้งค์ 
พัทลุง
ชื่องาน “สร้างสุขพัทลุง well being หิ้วชั้นมาชัญชี” พัทลุงเมืองแห่งความสุข พัทลุง Go Green สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยเขตพัทลุง กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน
6 พฤษภาคม 64
อ.บุญเรือง ขาวนวล และทีมสมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง
  รออัพเดทลิ้งค์ 
ตรัง
ชื่องาน “สร้างสุขตรัง กระบวนการสุขภาวะตรัง” สถานที่ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กลุ่มเป้าหมาย 200 คน
ยังไม่กำหนด
น.ส.สุวณี ณ พัทลุง
  รออัพเดทลิ้งค์ 
พังงา
ชื่องาน “สร้างสุขพังงา บทเรียน Covid-19 สู่การขับเคลื่อนงานพังงาแห่งความสุข” สถานที่จัดงาน : โรงแรมภูงา กลุ่มเป้าหมาย 200 คน เข้าร่วมประชุมในเวทีและออนไลน์
6 พฤษภาคม 64
นายไมตรี จงไกรจักร์
  รออัพเดทลิ้งค์ 
ภูเก็ต
ชื่องาน “สร้างสุขภูเก็ต Phuket at New Normal” สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน
ยังไม่กำหนด
นายสุพจน์ สงวนกิตตพันธุ์
  รออัพเดทลิ้งค์ 
สงขลา
ชื่องาน “สงขลาแห่งความสุข Sonfkhla New normal” สถานที่จัดงาน : สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มเป้าหมาย 200 คน (100 คน เข้าร่วมในเวที และ 100 หรือมากกว่า เข้าร่วมทางออนไลน์)
6 พฤษภาคม 64
  ดร.เพ็ญ สุขมาก
  รออัพเดทลิ้งค์ 
สตูล
ชื่องาน “สตูลแห่งความสุข ยุค New Normal” สถานที่จัดงาน : วิทยาลัยชุมชนสตูล กลุ่มเป้าหมาย 200 คน
ยังไม่กำหนด
นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
  รออัพเดทลิ้งค์ 
ปัตตานี
ชื่องาน “สร้างสุขปัตตานี ก้าวข้าม Covid-19 สู่ New Normal” สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กลุ่มเป้าหมาย 200 คน เข้าร่วมในเวทีและออนไลน์
ยังไม่กำหนด
นางกัลยา เอี่ยวสกุล และสมัชชาจังหวัดปัตตานี
  รออัพเดทลิ้งค์ 
ยะลา
ชื่องาน “ยะลาแห่งความสุข” สถานที่จัดงาน : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กลุ่มเป้าหมาย 200 คน
วันที่ 21-22 พ.ค.64
นายรอซีดี เลิศอริยพงษ์
  รออัพเดทลิ้งค์ 
นราธิวาส
ชื่องาน “สร้างสุขนราธิวาส ก้าวข้ามโควิด 19” สถานที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กลุ่มเป้าหมาย 200 คน เข้าร่วมประชุมในเวที และออนไลน์
ยังไม่กำหนด
  นพ.มาหามะ เมาะมูลา
  รออัพเดทลิ้งค์ 

หัวข้อข่าวทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ