device_hub

เสริมสร้างความเข้มแข็ง สภาองค์กรชุมชน ต.xxxx

stars
1. สถานการณ์/ปัญหา
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 จำนวนผู้นำสภาองค์กร ระดับตำบล
1.00
2 แผนงานงานร่วมกัน ระหว่างท้องถิ่น/ท้องที่
0.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
2. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
3. แนวทาง/วิธีการสำคัญ
paid
4. งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนงาน
30000.00 บาท
stars
5. โครงการที่ควรดำเนินการ
ชื่อโครงการย่อยผู้รับผิดชอบงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
stars
6. รายชื่อข้อเสนอโครงการ
ไม่มี
stars
7. รายชื่อติดตามโครงการ
ปีงบประมาณชื่อติดตามโครงการองค์กรรับผิดชอบงบประมาณ (บาท)
รวม 0.00
stars
8. เอกสารประกอบ
สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สินแผนงานเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2566 น.