device_hub

แผนปฎิบัติการ 4 ปี กขป.เขต 12 พ.ศ.2566

stars
1. วิสัยทัศน์
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ เขต ๑๒
stars
2. พันธกิจ
 1. ร่วมชี้ทิศทางประสานการขับเคลื่อนเติมเต็มการทำงานของภาครัฐ ท้องถิ่น วิชาการ เอกชน ประชาสังคม
 2. จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการประสานบูรณาการความร่วมมือหนุนเสริมการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
 3. ต่อยอดทุนทางสังคมของพื้นที่ ระดมสรรพกำลังร่วมดำเนินงาน
 4. ขยายผลต้นแบบที่มีทั้งในด้านการสื่อสารและการพัฒนานโยบายสาธารณะ
stars
3. ยุทธศาสตร์

๑) การเรียนรู้และจัดการความรู้

ร่วมปรับกระบวนทัศน์การทำงานผ่านการเรียนรู้และจัดการความรู้จากแยกส่วนกันทำ ต่างคนต่างทำมาทำงานร่วมกันในรูปแบบ soft power และเชื่อมโยงประสานความร่วมมือผ่านการจัดการความรู้จากพื้นที่ต้นแบบ จนสามารถกำหนดกรอบการดำเนินงาน บูรณาการแผนทบทวนแผนปฎิบัติการของแต่ละหน่วยงานความร่วมมือศึกษาสถานการณ์สุขภาพ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

 • กขป.ตั้งคณะทำงานวิชาการศึกษาสถานการณ์สุขภาวะระดับเขตวิเคราะห์ปัญหา/ทุนทางสังคมตามกรอบปัจจัยกำหนดคุณภาพชีวิต(ปัจเจก/สภาพแวดล้อม/ระบบ) พิจารณาทิศทางการทำงานของภาคีหลักได้แก่ สสส. สธ. สปสช. และสช. รวมถึงข้อเสนอแนะจาก กขป. นำมากำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ประเด็นร่วม และเป้าประสงค์
 • Mapping องค์กร/ภาคี ได้แก่ ภาครัฐ ท้องถิ่น วิชาการ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน ตั้งแต่หน่วยงานระดับเขตจนถึงชุมชน และพื้นที่ปฎิบัติการในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
 • จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ ค้นหาอนุกรรมการจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ได้มาจากการ Mapping กำหนดแนวทางหรือยุทธศาสตร์การดำเนินงาน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมหรือทบทวนคำสั่งเพิ่มเติมอนุกรรมการ
 • กขป.ร่วมกันกำหนดเจ้าภาพหลัก/รอง ในการประสานการขับเคลื่อน
 • สร้างช่องทางสื่อสารกลาง เรียนรู้ แลกเปลี่ยนสร้างความร่วมมือในการทำงาน

หมายเหตุ ดำเนินการในปีที่ ๑

๒) บูรณาการยุทธศาสตร์

ยึดหลักการทำงาน “แนวตั้งถักทอแนวราบ” ใช้พื้นที่เป็นฐานโดยเชื่อมโยงกับภาคีระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ภูมินิเวศ จังหวัด เขต และภาค สนองตอบปัญหาและศักยภาพ บูรณาการทำงานกับภาครัฐส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น วิชาการ เอกชน ประชาสังคม องค์กรชุมชนด้วยการ “เรียนรู้ เติมเต็ม ต่อยอด ขยายผล” อย่างต่อเนื่อง แต่ละเครือข่ายกับภาคีสนับสนุนดำเนินการร่วมกันด้วยความเป็นมิตรเป็นเครือข่าย ไม่ขึ้นตรงต่อกัน มีอิสระต่อกัน เป็นเจ้าภาพร่วมหนุนเสริมการทำงานบูรณาการทั้งประเด็น(Agenda) พื้นที่ (Area) และการทำงาน(Function) เสริมศักยภาพชุมชนในการปรับพฤติกรรมเสี่ยงส่วนบุคคล สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และพัฒนาเชิงระบบหรือนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้แต่ละภาคีจะสร้างความร่วมมือตั้งแต่ค้นหาเป้าหมายร่วม พื้นที่ปฎิบัติการร่วม หาเจ้าภาพหลักและรอง โดยมีแนวทางดังนี้

 • จัดประชุมเชิงปฎิบัติการคณะอนุกรรมการ ๔ ประเด็นและอนุวิชาการและสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็น กำหนดยุทธศาสตร์ แผนปฎิบัติการ ๔ ปี ค้นหาเจ้าภาพหลัก/รอง
 • พื้นที่ปฎิบัติการร่วม one plan นำเสนอภาพรวมของพื้นที่ดำเนินงาน
 • ร่วมสร้างพื้นที่ต้นแบบที่จะแสดงตัวอย่างการปรับระบบสุขภาพ แสดงผลรูปธรรมความร่วมมือและความสำเร็จของประเด็น
 • จัดการความรู้
 • การสื่อสารสาธารณะ
 • ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผล หนุนเสริมการทำงานและรายงานผล
  หมายเหตุ ดำเนินการในปีที่ ๑, ๒ และ ๓

๓. การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและสื่อสารทางสังคม

นำความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานขยายผลไปสู่นโยบายสาธารณะ ควบคู่กับการผลักดันการแก้ปัญหาในเชิงระบบ

 • ร่วมกับอนุกรรมการผลักดันเชิงนโยบายโดยอาศัยเวทีสาธารณะในระดับภาค เขต และจังหวัดที่เหมาะสม
 • เสนอผ่านกขป.ร่วมผลักดันไปสู่ส่วนกลาง
 • ร่วมกับกขป.เขตอื่นดำเนินการ
 • สื่อสารทางสังคม

หมายเหตุ ดำเนินการในปีที่ ๓ และ ๔

๔. พัฒนาระบบสนับสนุน

นอกจากการมีกลไกและศูนย์ประสานงานฯข้างต้นในการอำนวยความสะดวกการประชุมแล้ว ยังได้พัฒนาระบบข้อมูลกลาง การสื่อสารสาธารณะ การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย และการติดตามประเมินผล

หมายเหตุ ดำเนินการในปีที่ ๑-๔

stars
5. โครงการ/กิจกรรม
ปีชื่อติดตามโครงการองค์กรรับผิดชอบงบประมาณ (บาท)
1 2566 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ระดับอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ 58,800.00
2 2566 โครงการSMART KIDS สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 250,000.00
3 2566 โครงการพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเขต 12 ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 42,000.00
4 2566 ตลาดอาหารปลอดภัยชุมชนสงขลา หน่วยจัดการเชิงประเด็นที่มุ่งดำเนินงานตอบสนองปัญหาเฉพาะของพื้นที่จังหวัดสงขลา (โหนดแฟลกชิป-สงขลา) 500,000.00
5 2566 เฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ด้วยรถตรวจเคลื่อนที่ในพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ.สงขลา 63,800.00
6 2566 โครงการรณรงค์วันงดสูบโลกและวันงดดื่มสุราแห่งชาติ พ.ศ.2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 37,400.00
7 2566 โครงการลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาและทารก เพื่อส่งเสริมการคลอดอย่างมีคุณภาพในเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12(คณะกรรมการ MCH Board ระดับเขตสุขภาพที่ 12 /ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) 200,000.00
8 2567 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดการตายของมารดา ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 37,200.00
9 2566 ภาคประชาสังคมร่วมลดปัญหา เหล้า บุหรี่ ปัจจัยเสี่ยง ภาคใต้ตอนล่าง เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง 1,421,675.00
10 2565 การดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด เทศบาลตำบลกำแพง เทศบาลตำบลกำแพง ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 0.00
11 2565 โครงการการบริการดูแลที่บ้านเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตและป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล iMed@home คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1,400,000.00
12 2566 สร้างรายได้อย่างไร ในสภาวะโควิด หอการค้า สภาอุตสาหกรรม 30,000.00
13 2566 เปิดช่องทางการเข้าถึงบริการภาครัฐโดยการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 1,584,560.00
14 2566 Test Planing 1 เครือข่ายร้านยา ชมรมเภสัชกรชุมชน จ.สงขลา 0.00
15 2566 โครงการขับเคลื่อนประเด็นผักปลอดภัยจังหวัดยะลา หน่วยจัดการระดับที่มีจุดเน้นสำคัญจังหวัดยะลา 1,300,000.00
16 2566 Mental health by Next Gen. เครือข่าย Next Gen. (สช.) ดำเนินการโดยสมาคมเยาวชนพัฒนาบ้านเกิด (PPS) 260,000.00
17 2566 โครงการติดตั้งราวจับอุ่นใจ ให้ผู้สูงอายุ และคนพิการเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล 750,000.00
18 2566 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่และไข้หวัดใหญ่ ปี 2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 22,000.00
19 2565 จัดอบรมครู ก. เพื่อพัฒนาระบบการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงจากการสูบบุหรี่และดื่มสุรา เขตสุขภาพที่ 12 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 120,370.00
20 2566 โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันพลัส เพื่อลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กมีพัฒนาการสมวัย ภาวะโภชนาการดี เครือข่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลหาดใหญ่ ปีงบประมาณ 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหาดใหญ่ 165,400.00
21 2566 โครงการส่งเสริม ประสาน บูรณาการ การจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสังคมระดับพื้นที่ ประจำปี 2566 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 239,960.00
22 2566 โครงการลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดปัตตานี ประคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานี 650,000.00
23 2566 TestMCH12 0.00
24 2566 โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ทุพพลภาพประกันสังคมเจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 161,500.00
25 2566 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 10,000.00
26 2566 เฝ้าระวังโควิด19 อสม.ตำบลละงู 0.00
27 2566 โครงการแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12(ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา/ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์) 500,000.00
28 2566 โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 26,000.00
29 2566 โครงการปรัสภาพบ้านของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ทีมีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึงเฉียพลัน กองทุนฟื้นฟูสมรรถาภาพ จังหวัดยะลา 20,000.00
30 2566 สนับสนุนการจัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จ.ปัตตานี กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.ปัตตานี 2,155,000.00
31 2566 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 500,000.00
32 2566 โครงการบำนาญสีเขียว กลุ่มเพื่อนพี่น้องบำนาญสีเขียว 0.00
33 2565 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจฐานรากในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ จากวิกฤติโควิด 19 พื้นที่ภาคใต้ สมาคมสร้างสุขชุมชน 6,500,000.00
34 2566 TestMCH2 สปสช.เขต12 0.00
35 2566 ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 27,000.00
36 2565 เสริมประสิทธิภาพขอรับการสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประคมองค์กรงดเหล้าจังหวัดปัตตานี 950,000.00
37 2566 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน ผลการดำเนินงานการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2565 - 2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 103,790.00
38 2566 พัฒนาฐานข้อมูลด้านระบาดวิทยาด้านอุบัติเหตุทางถนน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ 34,200.00
39 2565 มัสยิดปลอดบุหร่ ศูนย์บริการที่เป็นมิตรจังหวัดะลา 20,000.00
40 2566 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพัทลุง 1,403,125.00
41 2566 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งในหอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลหาดใหญ่ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ 0.00
42 2566 ทดสอบบุหรี่ 0.00
43 2566 ทดสอบบุหรี่ 0.00
44 2566 โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนากลไกความร่วมมือเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องในโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับบรมวงศานุวงศ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 157,600.00
45 2566 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุอำเภอหาดใหญ่ ปี 2566 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 376,450.00
46 2566 โครงการรณรงค์ สู้ภัยวิกฤษ covic- 19 เพื่ออยู่รอดปลอดภัย เครือข่ายสื่่อชุมชนชายแดนใต้ 100,000.00
47 2566 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 0.00
48 2566 โครงการ ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 167,600.00
49 2566 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 21,200.00
50 2566 ค้นหากลุ่มประชากรที่มีสถานะทางทะเบียนtest1 NHSO12 0.00
51 2566 สนับสนุนการให้บริการยืมอุปกรณ์ บริการชุมชนและที่บ้าน และการจัดสภาพแวดล้อม กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดปัตตานี 8,210,160.45
52 2566 สนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 7,367,500.00
53 2566 โครงการคัดกรองผู้สูงอายุ คนพิการเพื่อรับราวจับ อุ่นใจ ปีงบประมาณ 256ุ6 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล 65,000.00
54 2566 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสาธาณณสุขจังหวัดสงขลา 46,100.00
55 2566 โครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอ จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 700,000.00
56 2566 โครงการขับเคลื่อนเด็กปฐมวัยสุขภาพดี 4 ด้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 62,100.00
57 2566 การพัฒนาฐานข้อมูลการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เเละผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 40,000.00
58 2566 โครงการหน่วยจัดการ Node Flagship พัทลุงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Phatthalung Green City คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สมาคมสร้างสุขชุมชนคนเมืองลุง 5,000,000.00
59 2566 โครงการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 0.00
60 2566 โครงการจัดตั้งศูนย์ยืม - คืน อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดยะลา 0.00
61 2566 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน จังหวัดยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 69,420.00
62 2565 ลด ละ เลิก บุหรี่ในกลุ่มพนักงานเทศบาลตำบลกำแพง PCU ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลกำแพง 80,000.00
63 2566 สนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดปัตตานี กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดปัตตานี 1,800,000.00
64 2566 โครงการผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 12,000.00
65 2565 โครงการเสริมทักษะชีวิตและอาชีพเยาวชนสถานพินิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1,295,200.00
66 2566 โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลมารดาหลังคลอดที่ใช้สารเสพติด โรงพยาบาลหาดใหญ่ กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลหาดใหญ่ 0.00
67 2565 สร้างสัมพันธภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกำแพง เทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล 100,000.00
68 2566 โครงการพัฒนาระบบการป้องกันการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดในห้องคลอดรพหาดใหญ่ กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลหาดใหญ่ 0.00
69 2566 โครงการ สานพลังชุมชนเพื่อป้องกันสุขภาวะทางเพศและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เครือข่ายสื่อชุมชนชายแดนใต้ 0.00
70 2566 ตลาด100ปีสุขภาพดีวิถีชุมชนตำบลแม่ทอม 90,000.00
71 2566 โครงการถอดบทเรียนกรณีโควิด-19 และพัฒนาต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง ในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ กรณีชุมชนแหลมสนอ่อน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา 200,000.00
72 2566 โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ มูลนิธิชุมชนสงขลา 414,500.00
73 2566 โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ มูลนิธิชุมชนสงขลา 200,000.00
74 2566 ส่งเสริมทักษะแกนนำครอบครัวเยาวชนให้มีทักษะป้องกันสารเสพติด 71,575.00
75 2566 ทดสอบ 0.00
76 2566 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 129,550.00
77 2566 โครงการพัฒนาระบบงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 26,250.00
78 2565 โครงการพัฒนาระบบงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทุลุง 26,250.00
79 2566 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2566 มูลนิธิชุมชนสงขลา 100,000.00
80 2566 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2566 มูลนิธิชุมชนสงขลา 100,000.00
81 2566 โครงการจัดทำแผนและผังภูมินิเวศเพื่อการบริหารจัดการน้ำและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 260,000.00
82 2566 โครงการจัดทำแผนและผังภูมินิเวศเพื่อการบริหารจัดการน้ำและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 260,000.00
83 2566 โครงการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ จังหวัดพัทลุง 0.00
84 2566 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 7,500.00
85 2566 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 5,000.00
86 2566 การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด จังหวัดพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 85,000.00
87 2566 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0.00
88 2566 พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ จังหวัดพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 36,000.00
89 2566 การพัฒนาดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 15,000.00
90 2566 คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทุลง 96,548.00
91 2566 พัฒนาระบบบริการสาขาโรคมะเร็ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 27,400.00
92 2566 พัฒนางานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 16,500.00
93 2566 พัฒนางานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 36,480.00
94 2566 พัฒนางานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 15,600.00
95 2566 พัฒนางานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 32,200.00
96 2566 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 22,680.00
97 2566 โครงการประชาสังคมร่วมใจควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และ ปัจจัยเสี่ยง ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 จ.ปัตตานี ปี พ.ศ 2565 สำนักงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานี 499,500.00
98 2565 เสริมประสิทธิภาพขอรับการสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่จังหวัดปัตตานี ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี 950,000.00
99 2566 การดำเนินงานเพื่อการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดย ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดปัตตานี ปี 2566 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดปัตตานี 100,000.00
100 2566 การลด ละ เลิก บุหรี่/ยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในชุมชน ปูลา ตำบล ระแว้งอำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี ประชาคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานี 70,000.00
101 2566 ลด ละ เลิกบุหรี่/ยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หมู่บ้าน.....4....ตำบล..ป่าละเมาะ...อำเภอ..มายอ....จังหวัด..ปัตตานี. ประชาคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานี 70,000.00
102 2566 การลด ละ เลิก บุหรี่/ยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในชุมชนบ้านปุหรน ตำบล ช้างให้ตก อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ประชาคมงดเหล้า จังหวัดปัตตานี 70,000.00
103 2566 การลด ละ เลิก บุหรี่/ยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในชุมชน บ้านลานควาย ตำบล กอลำ อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี ประชาคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานี 70,000.00
104 2565 ครงการ พัฒนาศักยภาพสร-างความรู้ความเข้าใจการทำงานผู้บริโภคและสภาองค์กรผู้บริโภค จังหวัดปัตตานี สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี 0.00
105 2566 โครงการ พัฒนาศักยภาพสร้างความรู้ความเข้าใจการทำงานผู้บริโภคและสภาองค์กรผู้บริโภค จังหวัดปัตตานี สมาคมคุ้งครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี 400,000.00
106 2566 การผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน ชุมชนบ้านมั่นคงนาเกลือกำปงปันตัยรูซอ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ศูนย์ประสานงานหลักประันสุขภาพจังหวัดปัตตานี 70,000.00
107 2565 การผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน ชุมชนบ้านมั่นคงแบรอจะรัง ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี 60,000.00
108 2565 โครงการ ผลิตและบริโภคผักปลอดภัยบ้านเกาะวิหาร ตำบล ทุ่งพลา อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี ศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานั 110,000.00
109 2565 โครงการ ผลิตและบริโภคผักปลอดภัยบ้านม่วงเตี้ย ตำบล ม่วงเตี้ย อำเภอ แม่ลาน จังหวัด ปัตตานี ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี 100,000.00
110 2566 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 0.00
111 2565 โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัววันแม่แห่งชาติ เทศบาลตำบลกำแพง 30,000.00
112 2565 โครงการควบคุมและป้องกันโรคในชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง เทศบาลตำบลกำแพง (กองสาธารณสุข) 20,000.00
113 2565 เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธาณสุข เทศบาลตำบลกำแพง (กองสาธารณสุข) 160,000.00
114 2565 โครงการฝึกอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลกำแพง (กองสาธารณสุข) 10,000.00
115 2565 โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย ห่วงใยผู้บริโภค เทศบาลตำบลกำแพง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 90,400.00
116 2565 โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการและการพัฒนาตลาดสดน่าชื้อ เทศบาลตำบลกำแพง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 20,000.00
117 2565 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน เทศบาลตำบลกำแพง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 0.00
118 2565 โครงการจัดชื้อวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ประจำศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เทศบาล เทศบาลตำบลกำแพง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 16,000.00
119 2565 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร เทศบาลตำบลกำแพง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 30,000.00
120 2566 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง 40,000.00
121 2566 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง 40,000.00
122 2566 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กองทุนฟื้นสมรรถภาพจังหวัดตรัง 80,000.00
123 2566 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง 40,000.00
124 2566 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง 40,000.00
125 2566 โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง 231,800.00
126 2566 โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง 241,440.00
127 2566 โครงการศูนย์ให้บริการเครื่องช่วยความพิการและฟื้นฟูสมรรถภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ 199,800.00
128 2566 โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน 174,200.00
129 2566 โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน เทศบาลตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง 233,000.00
130 2566 โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง 117,800.00
131 2566 โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง 240,480.00
132 2566 โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน รพ.สต.บ้านเกาะเคี่ยม ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง 276,480.00
133 2566 โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลในควน อำเภอย่านตาข่าว จังหวัดตรัง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง 206,000.00
134 2566 โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง 134,500.00
135 2566 โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง 193,000.00
136 2566 โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง 152,200.00
137 2566 โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง 190,200.00
138 2566 โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน เทศบาลตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง 231,800.00
139 2566 โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ประจำปีงบประมาณ 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง 189,400.00
140 2566 โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง 212,100.00
141 2566 โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง 229,550.00
142 2566 โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง 208,000.00
143 2566 โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง 181,500.00
144 2566 โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง 239,400.00
145 2566 โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง 209,000.00
146 2566 โครงการซ่อมบำรุง ดัดแปลงและจัดทำเฉพาะ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง 100,000.00
147 2565 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจฐานรากในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 พื้นที่ภาคใต้ สมาคมสร้างสุขชุมชน 0.00
148 2566 ส่งเสริมป้องกันและพัฒนาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก จ.นราธิวาส 0.00
149 2566 โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม 0.00
150 2566 ส่งเสริมป้องกันและพัฒนาสุขภาพอนามัยแม่และเด็กจังหวัดนราธิวาส กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 0.00
151 2566 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 12 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 210,000.00
152 2566 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้าจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 260,000.00
153 2566 โครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ปี 2565 จังหวัดสงขลา สมาคมอาสาสร้างสุข 0.00
154 2566 สนับสนุนการจัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จ.ปัตตานี รพสต นาเกตุ 0.00
155 2567 โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม 0.00
156 2566 โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม 0.00
157 2566 โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 150,000.00
158 2566 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการดูแลและเยียวยาจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 116,000.00
159 2566 กายภาพบำบัดกับการเลิกบุหรี่ เครื่อข่ายนักกายภาพบำบัดเขตสุขภาพที่ 12 45,000.00
160 2566 กายภาพบำบัดพบประชาชน กลุ่มงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสุไหงโกลก ร่วมกับเครือข่ายนักกายภาพบำบัด จังหวัดนราธิวาส 22,892.00
161 2566 สาธารณสุขเชิงรุกโดยรถสิริเวชยาน เครื่อข่ายนักกายภาพบำบัดเขตสุขภาพที่ 12 ร่วมกับ ศอ.บต. 0.00
162 2566 พัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลคนพิการจังหวัดนราธิวาส กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 15,400.00
163 2566 เรียนรู้อยู่กับผู้ป่วยอย่างไรให้สุขกายสบายใจ กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 15,600.00
164 2566 การคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมเชิงรุกในชมรมผู้สูงอายุตำบลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสะบ้าย้อย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล 10,000.00
165 2566 พัฒนางานบริการกายภาพบำบัดสู่ความเป็นเลิศ งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลรามัน 153,330.00
166 2566 รู้เท่าทันก่อนเกิดภาวะเสี่ยงล้มในผู้สูงอายุ งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลควนโดน 13,800.00
167 2566 อุ่นใจฟื้นฟูกายจากชุมชนด้วยชุมชน งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกรงปีนัง 60,000.00
168 2566 ศูนย์ยืมรถเข็นนั่ง เพื่อช่วยในการเคลื่อนย้ายแลพฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน โรงพยาบาลกันตัง 134,000.00
169 2566 0.00
170 2566 ส่งเสริมการฝากครรภ์โดยหมอคนที่ 1 (อสม.) ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 1,000,000.00
171 2566 ลด ละ เลิกบุหรี่พื้นที่จังหวัดยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 240,000.00
172 2566 ลด ละ เลิกบุหรี่ พื้นที่จังหวัดพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 1,680,000.00
173 2566 โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,023,800.00
174 2566 โครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน :พัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทําให้กับกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 14,252,300.00
175 2566 โครงการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง :ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ ในวิถีพหุ วัฒนธรรม ตามบริบทของพื้นที่แผนงานที่ ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,827,300.00
176 2566 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพเด็กปฐมวัย 4D : DIET DEVELOPMENT&PLAY DENTAL DISEASES แบบองค์รวมใน 5 จังหวัด ชายแดนใต้ ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) 270,000.00
177 2566 โครงการพัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ พื้นบ้าน ภายใต้พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้อย่างยั่งยืนทุกกลุ่มวัย ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) 376,262.00
178 2566 โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ ในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) 266,000.00
179 2566 โครงการเสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองบ่อยาง สมาคมอาสาสร้างสุข 260,000.00
180 2566 จัดทำแผนของโรงเรียนในการรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ เมืองปาดังเบซาร์ สมาคมอาสาสร้างสุข 260,000.00
181 2566 โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้้ำสายห้วยขี้ค่างนำไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมืองโตนดด้วน สมาคมสร้างสุขคนเมืองลุง 260,000.00
182 2566 พัฒนากลไกภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์คลองละงู สมาคมผู้บริโภคจังหวัดสตูล 260,000.00
183 2566 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา รองรับการฟื้นตัวและเติบโตของการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 7,223,900.00
184 2566 โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันยาเสพติดจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา 3,289,000.00
185 2566 โครงการสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา 1,000,000.00
186 2566 โครงการจัดตั้งศูนย๋สร้างสุขชุมชน(ขยาย) ปี 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา 2,500,000.00
187 2566 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนสู่การพัฒนาระบบบริการสาธารณะภาครัฐจังหวัดสงขลา(ระยะที่ 2) มูลนิธิชุมชนสงขลา 500,000.00
188 2566 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ์ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา 200,000.00
189 2566 โครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจังหวัดสงขลา ปีที่ 2 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา 500,000.00
190 2566 โครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน(ขยาย) ประจำปี 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา 500,000.00
191 2566 โครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจังหวัดสงขลา(ขยาย) ประจำปี 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา 1,000,000.00
192 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยชุมชนและท้องถิ่น" กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา 320,000.00
193 2566 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา 3,000,000.00
194 2566 โครงการจัดตั้งศูนย์ยืม-คืนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการประจำศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา 700,000.00
195 2566 โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ปวยที่อยู่ระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลา กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา 100,000.00
196 2566 โครงการจัดตั้งศูนย์ยืม-คืนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการประจำศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน นำร่อง กองทุนฟื้นฟูจังหวัดสงขลา 1,200,000.00
197 2566 โครงการจัดตั้งศูนย์ยืม-คืนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนำร่อง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา 1,600,000.00
198 2566 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ยืม-คืนเตียงนอนประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ธนาคาร 1000 เตียง" กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา 1,700,000.00
199 2566 โครงการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานและระบบบริการศูนย์สร้างสุขชุมชน นำร่อง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา 150,000.00
200 2566 โครงการสนับสนุนกาาจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา 500,000.00
201 2566 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา 650,000.00
202 2566 โครงการผลิตผ้าอ้อมถอดซักได้เพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา 500,000.00
203 2566 โครงการติดตั้งราวเกาะยืนสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน "ราวเติมฝัน ปันสุข" ระยะที่ 2 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา 1,600,000.00
204 2566 โครงการปรับสภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อผู้สูงอายุ เพื่อทุกคน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา 1,500,000.00
205 2566 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) 0.00
206 2566 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 0.00
รวม 112,480,277.45
Little Bear
Little Bearแผนงานเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2566 น.