tune

กูยิสะอาด ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด

stars
1. ชื่อโครงการ
กูยิสะอาด ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด
ควรสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อสาระของสิ่งที่จะทำอย่างชัดเจน ควรจะระบุชื่อชุมชนในชื่อโครงการเพื่อความสะดวกในการค้นหา
2558
คะแนน:
1
2
3
4
5
stars
2. พื้นที่ดำเนินงาน
จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
คะแนน:
1
2
3
4
5
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
คะแนน:
1
2
3
4
5
stars
4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
  • บอกจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานโครงการ และสิ่งที่ต้องการให้เกิดผลจากการดำเนินงานโครงการ วัตถุประสงค์นี้จะต้อง เฉพาะเจาะจง วัดได้จริง แสดงโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ในระยะเวลาที่กำหนด
  • ตัวชี้วัด ให้ระบุความชัดเจนว่า เมื่อดำเนินการตามโครงการเสร็จแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบรรลุผลสำเร็จอะไรบ้างและมากน้อยเพียงใด และควรแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมวัดผลได้ และระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดเป้าหมาย 1 ปี
คะแนน:
1
2
3
4
5
stars
5. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
คะแนน:
1
2
3
4
5
stars
6. ระยะเวลาดำเนินงาน
15 กันยายน 2015
15 ตุลาคม 2016
คะแนน:
1
2
3
4
5
stars
7. วิธีการดำเนินงาน

รวมงบประมาณทุกกิจกรรมของแผนการดำเนินงาน จำนวน 0.00 บาท

ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุรวมเงิน
ค่าใช้จ่าย (บาท) 12,500.00 1,000.00 73,750.00 8,100.00 95,350.00
เปอร์เซ็นต์ (%) 13.11% 1.05% 77.35% 8.50% 100.00%
คะแนน:
1
2
3
4
5
stars
8. งบประมาณโครงการ
จำนวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จำนวน 95,350.00 บาท
คะแนน:
1
2
3
4
5
stars
9. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง
- เด็กและเยาวชนในชุมชนมีความรู้ทางด้านศาสนา มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี
- เด็กและเยาวชนในชุมชนที่ติดสารเสพติดสามารถเลิกยาเสพติด และกลับเป็นคนดีของสังคมได้
- เด็กและเยาวชนในชุมชนมีความเข้าใจในเรื่องของยาเสพติด เกิดความตระหนักและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด .
- ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน เกิดความสบายใจและมีความภาคภูมิใจ
คะแนน:
1
2
3
4
5
stars
10. เอกสารประกอบโครงการ
คะแนน:
1
2
3
4
5