tune

โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินโครงการสำหรับบุคคลทั่วไป

stars
1. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินโครงการสำหรับบุคคลทั่วไป
ควรสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อสาระของสิ่งที่จะทำอย่างชัดเจน ควรจะระบุชื่อชุมชนในชื่อโครงการเพื่อความสะดวกในการค้นหา
2017
คะแนน:
1
2
3
4
5
stars
2. พื้นที่ดำเนินงาน
จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
คะแนน:
1
2
3
4
5
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
คะแนน:
1
2
3
4
5
stars
4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
 • บอกจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานโครงการ และสิ่งที่ต้องการให้เกิดผลจากการดำเนินงานโครงการ วัตถุประสงค์นี้จะต้อง เฉพาะเจาะจง วัดได้จริง แสดงโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ในระยะเวลาที่กำหนด
 • ตัวชี้วัด ให้ระบุความชัดเจนว่า เมื่อดำเนินการตามโครงการเสร็จแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบรรลุผลสำเร็จอะไรบ้างและมากน้อยเพียงใด และควรแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมวัดผลได้ และระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาระบบติดตามประเมินผลโครงการสำหรับบุคคลทั่วไป

 

คะแนน:
1
2
3
4
5
stars
5. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
คะแนน:
1
2
3
4
5
stars
6. ระยะเวลาดำเนินงาน
คะแนน:
1
2
3
4
5
stars
7. วิธีการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 สร้างเครือข่ายนักพัฒาระบบงาน

ชื่อกิจกรรม
สร้างเครือข่ายนักพัฒาระบบงาน
วัตถุประสงค์
  รายละเอียดกิจกรรม
  ระยะเวลาดำเนินงาน
  ถึง
  ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
  ทรัพยากรอื่น ๆ
  ภาคีร่วมสนับสนุน

  กิจกรรมที่ 2 ประกาศรับสมัครทีมงาน

  ชื่อกิจกรรม
  ประกาศรับสมัครทีมงาน
  วัตถุประสงค์
   รายละเอียดกิจกรรม
   ระยะเวลาดำเนินงาน
   1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560
   ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
   ทรัพยากรอื่น ๆ
   ภาคีร่วมสนับสนุน
   คะแนน:
   1
   2
   3
   4
   5
   stars
   8. งบประมาณโครงการ
   จำนวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จำนวน 1,000.00 บาท
   คะแนน:
   1
   2
   3
   4
   5
   stars
   9. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง
   คะแนน:
   1
   2
   3
   4
   5
   stars
   10. เอกสารประกอบโครงการ
   คะแนน:
   1
   2
   3
   4
   5