รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inยกเลิก มังคุดปลอดสารบ้านคลองปีกเหนือ
โดย สง่า ทองคำ
0.00 28 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 11:36 น.
2 assignment_turned_inยกเลิก บ้านเนินอินทร์แก้วร่วมกันลดขยะเพื่อลดภาระชุมชน
โดย ณรงค์ สังข์อุ่น
0.00 28 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 11:36 น.
3 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนโพธิ์ทองพัฒนา (ต่อยอด)
โดย pennee
0.00 9 มิ.ย. 58 14 ก.ค. 58 11:35 น.
4 assignment_turned_inยกเลิก พืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษสูผลิตภันท์ชุมชนบ้านไสขัน(ต่อยอด)
โดย woottisak
0.00 9 มิ.ย. 58 14 ก.ค. 58 11:35 น.
5 assignment_turned_inยกเลิก สภาเด็กสุขภาวะ ชุมชนปรีชาทองนาลึก
โดย ชุมชนปรีชาทอง -นาลึก
0.00 24 มิ.ย. 57 26 ก.ค. 57 18:27 น.
6 assignment_turned_inยกเลิก กลองยาวเกษตรอินทรีย์ บ้านสาคูเหนือ(ต่อยอด)
โดย nattikan
0.00 30 มิ.ย. 57 25 ก.ค. 57 21:50 น.
7 assignment_turned_inยกเลิก ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถึพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด)
โดย saladept
0.00 30 มิ.ย. 57 25 ก.ค. 57 15:10 น.
8 assignment_turned_inยกเลิก ภูมิปัญญา "สาคู"เพิ่มรายได้ บ้านกะโสม
โดย satja55
0.00 30 มิ.ย. 57 14 ก.ค. 57 10:47 น.
9 assignment_turned_inยกเลิก ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ พื้นที่แจ้งยกเลิก
โดย ธนกฤตเพ็ชรรัตน์
0.00 18 ม.ค. 57 20 มี.ค. 57 13:20 น.
10 assignment_turned_inยกเลิก เยาวชนต้นกล้้าฟื้นฟูพลังงานทดแทนบ้านนาโหรง(ต่อยอด)
โดย piyavitsirinya
0.00 31 ม.ค. 57 10 มี.ค. 57 15:12 น.
11 assignment_turned_inยกเลิก ครัวเรือนต้นแบบลดการใช้สารเคมีบ้านดอนอินทนิน
โดย panatsaya
0.00 18 ม.ค. 57 5 มี.ค. 57 16:14 น.
12 assignment_turned_inยกเลิก คลองสวยน้ำใสบ้านทุ่งคอกควาย
โดย aporn
0.00 18 ม.ค. 57 4 มี.ค. 57 14:02 น.
13 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนพรหมโลกน่าอยู่ น่าเที่ยว
โดย saosupaporn
0.00 22 ม.ค. 57 2 มี.ค. 57 11:20 น.
14 assignment_turned_inยกเลิก การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดย vijit
0.00 18 ม.ค. 57 28 ก.พ. 57 17:25 น.
15 assignment_turned_inยกเลิก บ้านสักงามทำเกษตรผสมผสานในสวนมะพร้าว
โดย bansakngam
0.00 28 ม.ค. 57 23 ก.พ. 57 14:24 น.
16 assignment_turned_inยกเลิก วิถีสร้างสุขชุมชนบ้านน้ำบ่อ
โดย yongyut
0.00 17 ม.ค. 57 22 ก.พ. 57 20:05 น.
17 assignment_turned_inยกเลิก กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค
โดย vassana
0.00 18 ม.ค. 57 16 ก.พ. 57 13:12 น.
18 assignment_turned_inยกเลิก คนสามวัยประสานใจสืบทอดภูมิปัญญา
โดย Suthat
0.00 18 ม.ค. 57 29 ม.ค. 57 10:20 น.
19 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนคนทำเห็ดเพื่อสุขภาพ
โดย paranee
0.00 18 ม.ค. 57 18 ม.ค. 57 13:26 น.
รวม 0.00