รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชีวินทรีย์เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย (ต่อเนื่อง)
โดย kirapay
0.00 28 ม.ค. 57 24 ก.ค. 59 15:58 น.
2 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน
โดย บ้านห้วยลึก ต.ทรายขาว กระบี่
176,780.00 19 ก.ค. 58 1 ก.ค. 59 09:37 น.
3 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ
โดย นายสุวิทย์ หมาดเส็ม
186,200.00 29 พ.ค. 58 29 ก.ย. 58 14:23 น.
4 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2)
โดย thairath53
186,800.00 22 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 15:04 น.
5 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่
โดย นายณัฐพงษ์ คงสุดรู้
187,480.00 29 พ.ค. 58 21 ก.ย. 58 11:52 น.
6 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2)
โดย สุเมศท่าไร่
186,090.00 28 มิ.ย. 58 3 ก.ย. 58 14:09 น.
7 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2)
โดย สมชาย เนียมหวาน
194,790.00 30 พ.ค. 58 15 ส.ค. 58 23:41 น.
8 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกัน แบ่งปันความสุขบ้านขุนสมุทร
โดย นายนิคม บุตรสมัน
177,530.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 21:16 น.
9 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เศรษกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ
โดย นางสาวรอบีดะ กระบี่วงศ์
169,435.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 21:07 น.
10 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจิก
โดย นางนิตยา นิลจันทร์
185,660.00 29 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 15:51 น.
11 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์
โดย นายบุญสิงห์ แก้วสุข
181,020.00 29 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 15:48 น.
12 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน
โดย ม.3 ต.เขาทอง
188,400.00 29 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 15:42 น.
13 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านโคกยูงสร้างสามัคคี ด้วยวิถีชุมชน
โดย นางวิไลพร คงบันทึก
0.00 29 พ.ค. 58 2 ก.ค. 58 14:39 น.
14 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ม.5 ต.เขาคราม
โดย ม.5 ต.เขาคราม
0.00 29 พ.ค. 58 2 ก.ค. 58 14:39 น.
15 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ม.10 บ้านขุนสมุทร
โดย ม.10 บ้านขุนสมุทร
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 09:20 น.
16 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านท่าพรุ ต.เขาทอง
โดย บ้านท่าพรุ ต.เขาทอง
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 09:18 น.
17 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ม.1 บ้านรำปู
โดย ม.1 บ้านรำปู
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 09:17 น.
18 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชีวินทรีย์เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย
โดย prasroed
0.00 23 พ.ค. 57 1 ต.ค. 57 08:42 น.
19 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรพอเพียงตามวิถีมุสลิมบ้านคลองยาง
โดย Anas_Isming
0.00 30 มิ.ย. 57 20 ก.ย. 57 16:43 น.
20 assignment_turned_inยกเลิก คนบ้านเขาฝากรู้รักสามัคคี ชีวีมีสุข
โดย jurarat
0.00 21 ก.ค. 57 4 ส.ค. 57 21:30 น.
21 assignment_turned_inยกเลิก บ้านสังกาอู้ หมู่ที่ 7
โดย chairatthaley
0.00 4 มิ.ย. 57 24 ก.ค. 57 13:16 น.
22 assignment_turned_inยกเลิก บ้านสังกาอู้ หมู่ที่7
โดย chairatthaley
0.00 4 มิ.ย. 57 4 มิ.ย. 57 14:09 น.
23 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน ตามหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไสยง
โดย ponpichai
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 10:00 น.
24 assignment_turned_inไม่ผ่าน กองทุนสุขภาวะ
โดย นางอาภรณ์
0.00 28 ม.ค. 57 5 มี.ค. 57 00:32 น.
25 assignment_turned_inยกเลิก การจัดการสุขภาวะชุมชนบนฐานข้อมูลทรัพยากร
โดย banna
0.00 28 ม.ค. 57 24 ก.พ. 57 16:07 น.
26 assignment_turned_inยกเลิก สุขภาวะชุมชน บนพื้นฐานวิถีคนเขาแก้ว
โดย soungsuda cheep
0.00 28 ม.ค. 57 19 ก.พ. 57 11:57 น.
รวม 2,020,185.00