รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่าน แหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง ปี3
โดย Tako
200,000.00 6 มิ.ย. 58 23 ก.ค. 58 17:34 น.
2 assignment_turned_inไม่ผ่าน สามพลังร่วมสร้างคนวัดพระขวางให้อบอุ่น ปี 2
โดย kusol
169,790.00 13 ก.ค. 58 23 ก.ค. 58 17:26 น.
3 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ดี-มีสุข บ้านดอนเมา
โดย วีระวัฒน์ ปราชญ์เปรื่อง
130,425.00 27 พ.ค. 58 23 ก.ค. 58 13:50 น.
4 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชุมชนบ้านท่าน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง
โดย สายสุดา เดชทุ่งคา
156,845.00 27 พ.ค. 58 23 ก.ค. 58 13:21 น.
5 assignment_turned_inไม่ผ่าน อ่าวมะม่วงเข้มแข็งชุมชนน่าอยู่สู่วิถีพอเพียง
โดย สารัช เกิดกุลรัตน์
185,100.00 27 พ.ค. 58 22 ก.ค. 58 20:11 น.
6 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข ปี3
โดย Boonsin_Pechkamnerd
0.00 7 มิ.ย. 58 21 ก.ค. 58 14:05 น.
7 assignment_turned_inไม่ผ่าน ถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ชุมชนศรียาภัยน่าอยู่ ปี 3
โดย KAMONPOP THONGAEING
195,020.00 1 มิ.ย. 58 21 ก.ค. 58 14:03 น.
8 assignment_turned_inไม่ผ่าน พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง)
โดย saiji
0.00 1 เม.ย. 57 18 พ.ค. 57 16:53 น.
9 assignment_turned_inไม่ผ่าน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อเนื่อง)
โดย patchareeya
0.00 22 ม.ค. 57 24 เม.ย. 57 22:37 น.
10 assignment_turned_inไม่ผ่าน ร่วมอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านบางเสียบ
โดย kanjit
0.00 23 ม.ค. 57 13 เม.ย. 57 11:29 น.
11 assignment_turned_inไม่ผ่าน ลดหนี้เพิ่มรายได้สู่ชุมชนบ้านทอนจันทร์น่าอยู่(ต่อเนื่อง)
โดย bebe
0.00 20 ก.พ. 57 13 เม.ย. 57 11:17 น.
12 assignment_turned_inไม่ผ่าน สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ(ต่อเนื่อง)
โดย kitsana
0.00 23 ม.ค. 57 13 เม.ย. 57 11:07 น.
13 assignment_turned_inไม่ผ่าน คลองโชนเข้มแข็ง ชุมชนสุขภาพดี สู่วิถีพอเพียง
โดย บ้านคลองโชน
0.00 23 ม.ค. 57 12 เม.ย. 57 07:35 น.
14 assignment_turned_inไม่ผ่าน วิถีชุมชนพอเพียง บ้านห้วยใหญ่
โดย บ้านห้วยใหญ่
0.00 22 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 23:01 น.
15 assignment_turned_inไม่ผ่าน สร้างความรู้ความตระหนักด้านสุขภาพเพื่อบ้านช่องสะท้อนน่าอยู่ (ต่อเนื่อง)
โดย banchongsathon
0.00 22 ม.ค. 57 4 เม.ย. 57 11:23 น.
16 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านทุ่งจิกน่ามอง คลองน่าดู ชุมชนน่าอยู่ หมู่ประชาเข้มแข็ง (ต่อเนื่อง)
โดย yingnui
0.00 22 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 17:42 น.
17 assignment_turned_inไม่ผ่าน การเรียนรู้ขยายผลสู่การพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนวัดขันเงิน
โดย khanguen
0.00 22 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 15:07 น.
18 assignment_turned_inไม่ผ่าน โครงการสุขภาวะชุมชนหน้าสวนสาธารณะน่าอยู่ ( ต่อเนื่อง )
โดย THANTHONG
0.00 22 ม.ค. 57 31 มี.ค. 57 03:36 น.
19 assignment_turned_inไม่ผ่าน สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อเนื่อง)
โดย choo101
0.00 22 ม.ค. 57 20 มี.ค. 57 18:20 น.
20 assignment_turned_inไม่ผ่าน เยาวชนร่วมสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนบ้านบางสน
โดย preeya
0.00 23 ม.ค. 57 25 ก.พ. 57 17:21 น.
21 assignment_turned_inไม่ผ่าน การจัดการขยะยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมในเขตเทศบาลปะทิว(ต่อเนื่อง)
โดย Pichet Srisodsai
0.00 22 ม.ค. 57 24 ก.พ. 57 18:56 น.
22 assignment_turned_inไม่ผ่าน การจัดการแหล่งเรียนรู้อุทยานหอยมือเสืออ่าวบางจาก(ต่อเนื่อง)
โดย supanad2014
0.00 23 ม.ค. 57 24 ก.พ. 57 17:52 น.
รวม 1,037,180.00