รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก อ่าวฟิ้นคืนชีวิตคนคลองขุด (ต่อเนื่อง)
โดย บ้านคลองขุด 57
0.00 24 มิ.ย. 58 21 ก.ค. 58 19:28 น.
2 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ธนาคารอาหารชุมชนของคนทุ่งยาว(ต่อเนื่อง)
โดย sommit
500.00 21 มิ.ย. 58 21 ก.ค. 58 19:22 น.
3 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาชุมชนที่ตำบลเขาเจียก
โดย สุจิตรา พวงพวา
0.00 28 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 13:03 น.
4 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการจัดการขยะชุมชนบ้านป่าตอและร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
โดย ประเสริฐ บุญแก้วคง
0.00 27 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 10:09 น.
5 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ครอบครัวเข้มแข็ง สร้างสุขให้ชุมชนคนบ้านป่ายูง
โดย นางสุจิรา ศรีเหลือง
0.00 28 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 10:08 น.
6 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ทุ่งไหม้ร่วมใจสร้างชุมชนใหม่ให้สังคม
โดย สุรัตน์ หนูจันทร์
0.00 27 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 10:08 น.
7 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เกาะทองสมใหม่ เกษตรอินทรีย์สู่ความพอเพียง (ต่อเนื่อง)
โดย เกาะทองสมใหม่
0.00 21 มิ.ย. 58 1 ก.ค. 58 11:47 น.
8 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านหัสคุณ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนแเข้มแข็ง
โดย นายอำนวย ส่องสง
0.00 27 พ.ค. 58 15 มิ.ย. 58 20:36 น.
9 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก สร้างสุข.. เล็ก เล็ก เพื่อ...เด็กคลองยาง
โดย ปิยนารถ หนูพลับ
0.00 27 พ.ค. 58 15 มิ.ย. 58 20:32 น.
10 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ป่าตอดับบ้านจัดการขยะ
โดย ประทีป ปานนิล
0.00 27 พ.ค. 58 15 มิ.ย. 58 20:11 น.
11 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โรงสีข้าวชุมชน
โดย ทศพร ติกแก้ว
0.00 27 พ.ค. 58 15 มิ.ย. 58 17:44 น.
12 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชาวป่าแก่ออกเปลี่ยนวิถี ชุบชีวีผักพื้นบ้าน
โดย หยาด นุ่นอยู่
0.00 27 พ.ค. 58 13 มิ.ย. 58 17:25 น.
13 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านหนองบ่อ
โดย พีรวัล พุฒจอก
0.00 27 พ.ค. 58 11 มิ.ย. 58 19:50 น.
14 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก สร้านความพร้อมเพื่อสร้างสุข
โดย วัฒนา ดิษฐาอภิชัย
0.00 27 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58 14:44 น.
15 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ฐานทรัพยากรมั่นคงชุมชนในโป๊ะท่าน้ำ
โดย นายอดุลย์ แก้วคงธรรม
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 16:48 น.
16 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก หมู่ 6 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
โดย อนันต์ อินทองแก้ว
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 16:30 น.
17 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านใสยาว หมู่ 9 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
โดย สุลัดดา พรหมรักษา
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 16:12 น.
18 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านอ่างทอง หมู่ 3 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินร์ จ.พัทลุง
โดย นายปกครอง สังเศษ
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 16:06 น.
19 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก หมู่บ้านไร่เหนือยุคใหม่ต้านภัยยาเสพติด
โดย นายสอด พุมนวล
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 15:55 น.
20 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านต้นไทร หมู่ 5 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
โดย นายดอม บุตรทอง
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 15:54 น.
21 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ศูนย์การเรียนรู้สุขภาพชุมชนบ้านหน้าวัง
โดย วิศนี นะแหละ
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 15:50 น.
22 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนควนหินแท่น
โดย นายอภิวิทย์ นะระโต
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 15:45 น.
23 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนทุ่งใหญ่เข้มแข็งร่วมแรงออกกำลังกาย
โดย นายจิราวุฒิ นะแหละ
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 15:26 น.
24 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านเขาโคเกวียน หมู่7 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง
โดย อารีย์ วัฒนนู
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 14:55 น.
25 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านแร่ หมู่ 1 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง
โดย แววตา
0.00 27 พ.ค. 58
26 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านคลองหรั่ง ม.2 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
0.00 12 มิ.ย. 58
27 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านท่าสำเภาใต้ หมู่ 4 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
โดย รวยริน ขุนจันทร์
0.00 27 พ.ค. 58
28 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านควนหมอทอง หมู่ 7 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
โดย นายเติม เหตุทอง
0.00 27 พ.ค. 58
29 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 ต.ท่าเเค จ.พัทลุง
โดย สิริจันทร์ ปานดำ
0.00 28 พ.ค. 58
รวม 500.00