การประเมินคุณค่า (แผนภูมิ)

ปีจังหวัดชื่อโครงการ
1 2558 กระบี่ การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
2 2558 กระบี่ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
3 2558 กระบี่ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
4 2558 กระบี่ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
5 2558 กระบี่ รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
6 2558 กระบี่ เศรษกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
7 2558 กระบี่ แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
8 2558 กระบี่ โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
9 2558 ชุมพร กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
10 2558 ชุมพร ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
11 2558 ชุมพร ชุมชนเขาเจดีย์-ตลาดใน ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีพอเพียง ปี2
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
12 2558 ชุมพร ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
13 2558 ชุมพร บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
14 2558 ชุมพร บ้านตรังสร้างสุข
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
15 2558 ชุมพร บ้านวังทองน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
16 2558 ชุมพร บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
17 2558 ชุมพร ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
18 2558 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
19 2558 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
20 2558 ชุมพร สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
21 2558 ชุมพร อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
22 2558 ตรัง ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
23 2558 ตรัง พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
24 2558 ตรัง รักษา"ครัวทะเล"ที่บ้านบาตู
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
25 2558 นครศรีธรรมราช กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
26 2558 นครศรีธรรมราช กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม์ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ บ้านทุ่งจูด
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
27 2558 นครศรีธรรมราช กล้วยไข่บานลดสารเคมีบ้านพิตำ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
28 2558 นครศรีธรรมราช กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
29 2558 นครศรีธรรมราช กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บ้านหลาแขก
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
30 2558 นครศรีธรรมราช ข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหล
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
31 2558 นครศรีธรรมราช คนปากเปียดสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
32 2558 นครศรีธรรมราช คนเอาถ่านบ้านวัดโหนด
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
33 2558 นครศรีธรรมราช คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
34 2558 นครศรีธรรมราช คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
35 2558 นครศรีธรรมราช คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
36 2558 นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านชะเอียนยิ้มได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
37 2558 นครศรีธรรมราช ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
38 2558 นครศรีธรรมราช ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตร่วมคิดร่วมทำ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
39 2558 นครศรีธรรมราช ตลาดร่วมใจปากท่าซอง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
40 2558 นครศรีธรรมราช ตำรับอาหารเป็นยา ณ บ้านนาพา
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
41 2558 นครศรีธรรมราช ตู้เย็นข้างเรินบ้านชายควน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
42 2558 นครศรีธรรมราช ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน (ต่อยอดปี 2)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
43 2558 นครศรีธรรมราช นำศาสตร์พระราชา สร้างสุขสู่บ้านบางไทร
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
44 2558 นครศรีธรรมราช บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
45 2558 นครศรีธรรมราช บ้านคันเบ็ดปลอดสารพิษด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
46 2558 นครศรีธรรมราช บ้านดอนจิกพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
47 2558 นครศรีธรรมราช บ้านท่าแห้งปลอดโรค ปลดหนี้ ด้วยวิถีพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
48 2558 นครศรีธรรมราช บ้านบางคุระพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
49 2558 นครศรีธรรมราช บ้านสหกรณ์ เรียนรู้วิธีลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
50 2558 นครศรีธรรมราช บ้านห้วยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
51 2558 นครศรีธรรมราช บ้านห้วยแหยง สืบสานภูมิปัญญา
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
52 2558 นครศรีธรรมราช บ้านโคกใหญ่ร่วมใจส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ครอบครัว
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
53 2558 นครศรีธรรมราช บ้านโปนปลอดสารพิษด้วยวิถีชีวิตพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
54 2558 นครศรีธรรมราช บ้านไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
55 2558 นครศรีธรรมราช บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
56 2558 นครศรีธรรมราช บ้านไสใหญ่รายได้ดีชีวีมีสุข
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
57 2558 นครศรีธรรมราช ปรับพื้นที่ว่างปลดหนี้บ้านท่าม่วง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
58 2558 นครศรีธรรมราช ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านคลองเล
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
59 2558 นครศรีธรรมราช ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
60 2558 นครศรีธรรมราช ผักปัญญาอ่อนสร้างสุขบ้านแขก
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
61 2558 นครศรีธรรมราช ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
62 2558 นครศรีธรรมราช ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
63 2558 นครศรีธรรมราช ฝายกั้นขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
64 2558 นครศรีธรรมราช พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
65 2558 นครศรีธรรมราช ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
66 2558 นครศรีธรรมราช มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
67 2558 นครศรีธรรมราช ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บ้านกาโห่ใต้
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
68 2558 นครศรีธรรมราช ร่วมสร้างผลไม้อินทรีย์จากสวนสมรมบ้านห้วยพาน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
69 2558 นครศรีธรรมราช ร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะในชุมชุนบ้านตูล
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
70 2558 นครศรีธรรมราช ร้านค้าคุณธรรมนำวิถีเดิมลดสารเคมีบ้านปากลง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
71 2558 นครศรีธรรมราช วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
72 2558 นครศรีธรรมราช ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
73 2558 นครศรีธรรมราช สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
74 2558 นครศรีธรรมราช สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
75 2558 นครศรีธรรมราช สองข้างทางสร้างรายได้ บ้านตีนคลอง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
76 2558 นครศรีธรรมราช สายน้ำสร้างสุขณ บ้านทุ่งโชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
77 2558 นครศรีธรรมราช สุขสวรรค์ ที่ บ้านควนสวรรค์
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
78 2558 นครศรีธรรมราช อาชีพเสริมเพิ่มรายได้บ้านควนยูง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
79 2558 นครศรีธรรมราช เกษตรอินทรีย์บ้านปลักจอกเสริมรายได้
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
80 2558 นครศรีธรรมราช เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหัน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
81 2558 นครศรีธรรมราช เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
82 2558 นครศรีธรรมราช เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านทุ่งหล่อ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
83 2558 นครศรีธรรมราช เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้บ้านทุ่งกระจูด
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
84 2558 นครศรีธรรมราช แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
85 2558 นครศรีธรรมราช โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
86 2558 นครศรีธรรมราช โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
87 2558 นราธิวาส คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
88 2558 นราธิวาส ชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
89 2558 นราธิวาส ชุมชนตาบาฮีเลน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเรา
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
90 2558 นราธิวาส ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
91 2558 นราธิวาส ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
92 2558 นราธิวาส ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
93 2558 นราธิวาส หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็ง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
94 2558 นราธิวาส หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
95 2558 นราธิวาส เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
96 2558 ปัตตานี กองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
97 2558 ปัตตานี ร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
98 2558 ปัตตานี สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
99 2558 ปัตตานี สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
100 2558 ปัตตานี โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
101 2558 ปัตตานี โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้า
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
102 2558 ปัตตานี โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
103 2558 พัทลุง กล้วยเภาร่วมใจจัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
104 2558 พัทลุง คนท่ายูงปลูกป่าในนาสหาย
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
105 2558 พัทลุง ชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
106 2558 พัทลุง ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
107 2558 พัทลุง นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
108 2558 พัทลุง พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
109 2558 พัทลุง ฟื้นป่า รักษ์เคย ที่บ้านปากหวะ หมู่.10 ต.ลำปำ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
110 2558 พัทลุง รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
111 2558 พัทลุง ร่วมมือร่วมใจสร้างระบบอาหารปลอดภัยบ้านหนองเพ็ง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
112 2558 พัทลุง ร่วมใจคืนสุขบ้านเกาะเหรียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
113 2558 พัทลุง ร่วมใจรักษ์สภาพแวดล้อมสู่สุขภาวะบ้านควนปอม
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
114 2558 พัทลุง รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต ที่บ้านเขาปู่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
115 2558 พัทลุง รู้จักจ่าย รู้จักออม ร่วมสร้างงานที่บ้านม่วงเตี้ย
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
116 2558 พัทลุง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนสำนักกอ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
117 2558 พัทลุง ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
118 2558 พัทลุง สร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
119 2558 พัทลุง อยู่ดี กินดี มีสุข บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
120 2558 พัทลุง เกษตรสีเขียวบ้านคลองลำหลิง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
121 2558 พัทลุง เกษตรอินทรีย์บนความพอเพียง บ้านสหกรณ์
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
122 2558 พัทลุง เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
123 2558 พัทลุง โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุข
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
124 2558 ภูเก็ต การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
125 2558 ภูเก็ต ชุมชนชายฝั่ง สร้างพลังเศรษฐกิจพอเพียง บ้านยามู
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
126 2558 ภูเก็ต สานสายใยรักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
127 2558 ภูเก็ต เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนบ้านพรุสมภาร
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
128 2558 ยะลา บ้านปากบางจัดการขยะ สู่ชุมชนปลอดสารพิษ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
129 2558 ยะลา มัสยิดสร้าง เยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแต่น่าอยู่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
130 2558 ยะลา เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุขบ้านยือเราะ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
131 2558 สงขลา ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค บ้านหนองถ้วย
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
132 2558 สงขลา ชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อมดี ที่บ้านพังสาย หมู่ 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
133 2558 สงขลา ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
134 2558 สงขลา ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
135 2558 สงขลา ร่วมสร้างสุข ด้วยซั้งกอที่บ้านทะเลนอก
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
136 2558 สงขลา ร่วมสร้างสุขให้ชุมชน ด้วยการฟื้นเลบ้านคูขุด
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
137 2558 สงขลา ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
138 2558 สงขลา สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
139 2558 สงขลา สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
140 2558 สงขลา สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
141 2558 สงขลา อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
142 2558 สตูล คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
143 2558 สตูล ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
144 2558 สตูล ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
145 2558 สตูล ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
146 2558 สตูล ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
147 2558 สตูล ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ม. 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
148 2558 สตูล บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
149 2558 สตูล บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
150 2558 สตูล บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
151 2558 สตูล บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
152 2558 สตูล ปลุกจิตสำนึกชุมชน คนป่าเสม็ดอนุรักษ์ป่าชายเลน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
153 2558 สตูล ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
154 2558 สตูล พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
155 2558 สตูล พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในชุมชนบ้านบารายี
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
156 2558 สตูล มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
157 2558 สตูล ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
158 2558 สตูล รวมใจ สานสัมพันธ์ บ้านกุบังจามังเหนือ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
159 2558 สตูล รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
160 2558 สตูล ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
161 2558 สตูล สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
162 2558 สตูล สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
163 2558 สตูล หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
164 2558 สตูล หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 7บ้านนาข่าใต้
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
165 2558 สตูล หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
166 2558 สตูล เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
167 2558 สตูล เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
168 2558 สตูล เยาวชนคนแป-ระใต้สามัคคี ทำดีเพื่อชุมชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
169 2558 สตูล เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
170 2558 สตูล เยาวชนหมู่ 6 บ้านหัวทางร่วมใจอนุรักษ์คลองละงู
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
171 2558 สตูล โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
172 2558 สตูล โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
173 2558 สตูล โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
174 2558 สุราษฎร์ธานี ดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
175 2558 สุราษฎร์ธานี บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
176 2558 สุราษฎร์ธานี ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
177 2558 สุราษฎร์ธานี ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
178 2558 สุราษฎร์ธานี ลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลาง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
179 2558 สุราษฎร์ธานี วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
180 2558 สุราษฎร์ธานี สมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
181 2558 สุราษฎร์ธานี สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
182 2558 สุราษฎร์ธานี สวนป่า สร้างสุขคนโกงเหลง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
183 2557 กระบี่ ชีวินทรีย์เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
184 2557 กระบี่ ส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน ตามหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไสยง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
185 2557 กระบี่ เกษตรพอเพียงตามวิถีมุสลิมบ้านคลองยาง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
186 2557 ชุมพร คนคลองลาดร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
187 2557 ชุมพร คลองโชนเข้มแข็ง ชุมชนดี สู่วิถีพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
188 2557 ชุมพร ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
189 2557 ชุมพร บ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
190 2557 ชุมพร บ้านพังเหาสดใส ห่างไกลยาเสพติด มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
191 2557 ชุมพร บ้านยางฆ้อร่วมใจพัฒนาคุณค่าประชาชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
192 2557 ชุมพร บ้านห้วยใหญ่ วิถีชุมชนพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
193 2557 ชุมพร ปรับพฤติกรรมการกิน สร้างสุขคนควนทัง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
194 2557 ชุมพร พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง 2 )
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
195 2557 ชุมพร ร่วมปลุกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโค(ต่อเนื่อง)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
196 2557 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
197 2557 ชุมพร รักษาสิ่งแวดล้อมและประมงชายฝั่งบ้านสามเสียม
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
198 2557 ชุมพร ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
199 2557 ชุมพร ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
200 2557 ชุมพร สามพลัง ร่วมสร้างคนวัดพระขวางให้อบอุ่น
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
201 2557 ชุมพร ห้วยคล้าชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
202 2557 ชุมพร อนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย (พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว) (ต่อเนื่อง)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
203 2557 ตรัง คนเขาแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
204 2557 ตรัง บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
205 2557 ตรัง สตรีบ้านโต๊ะบันก้าวหน้า พัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
206 2557 ตรัง สร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านทุ่งทวย
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
207 2557 ตรัง โครงการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านควนตุ้งกู
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
208 2557 ตรัง โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านน้ำราบ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
209 2557 นครศรีธรรมราช บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
210 2557 นครศรีธรรมราช กลองยาวเกษตรอินทรีย์ บ้านสาคูเหนือ(ต่อยอด)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
211 2557 นครศรีธรรมราช ขยะลอยน้ำบ้านเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
212 2557 นครศรีธรรมราช ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
213 2557 นครศรีธรรมราช ข้าวสังหยดขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
214 2557 นครศรีธรรมราช คืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนา
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
215 2557 นครศรีธรรมราช ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในดอน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
216 2557 นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านห้วยไทร นำขยะสร้างอาชีพ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
217 2557 นครศรีธรรมราช ชุมชนหอยราก สืบสานตำนานขนมลาสร้างสุข
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
218 2557 นครศรีธรรมราช บ่อกุ้งร้างสร้างสุขบ้านหนองนกไข่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
219 2557 นครศรีธรรมราช บ้านดอนมะปราง มีชีวิตปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
220 2557 นครศรีธรรมราช บ้านต้นกระท้อนหลีกเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
221 2557 นครศรีธรรมราช บ้านบางสระ สาน 6 อ. สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพองค์รวม(ต่อยอด)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
222 2557 นครศรีธรรมราช บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
223 2557 นครศรีธรรมราช บ้านป่าไหม้ร่วมใจนำป่าสาคูสร้างสุข
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
224 2557 นครศรีธรรมราช บ้านศาลาบางปู พัฒนาศูนย์เรียนรู้อาชีพเพาะเห็ดสู่สวัสดิการชุมชน ( ต่อยอด)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
225 2557 นครศรีธรรมราช บ้านอู่แก้วเป็นหมู่บ้านวิถีพอเพียง (ต่อยอด)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
226 2557 นครศรีธรรมราช บ้านเหนือทุ่งคลองสวยรวยสมุนไพร
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
227 2557 นครศรีธรรมราช บ้านโคกเคี่ยมสะอาดถูกหลัก คนที่รักปลอดโรค
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
228 2557 นครศรีธรรมราช บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด )
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
229 2557 นครศรีธรรมราช บ้านไกรไทยเป็นชุมชนสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตำรับสมุนไพร(ต่อยอด)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
230 2557 นครศรีธรรมราช บ้านไม้มูกปลอดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ด้วยสมุนไพร
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
231 2557 นครศรีธรรมราช ปฏิรูปหัวลำภูสู่หมู่บ้านจัดการตนเอง(ต่อยอด)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
232 2557 นครศรีธรรมราช ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
233 2557 นครศรีธรรมราช ปลุกพลังผู้สูงวัยบ้านลำคลอง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
234 2557 นครศรีธรรมราช ป่าต้นน้ำบ้านห้วยยวนเหนือ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
235 2557 นครศรีธรรมราช ฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
236 2557 นครศรีธรรมราช พลังแห่งความรัก ถักทอสายใย สานใจชุมชนบ้านปากคลอง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
237 2557 นครศรีธรรมราช รวมพลัง สานสัมพันธ์สร้างสุขภาพคนเขาปูน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
238 2557 นครศรีธรรมราช รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บ้านเขากอย
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
239 2557 นครศรีธรรมราช สร้างงานสานรอยยิ้มบ้านบางไร่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
240 2557 นครศรีธรรมราช สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
241 2557 นครศรีธรรมราช สามวัยสานใจดูแลชุมชนสนามกีฬา
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
242 2557 นครศรีธรรมราช สินสืบสุขร่วมใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ต่อยอด)
(กำลังดำเนินโครงการ)
243 2557 นครศรีธรรมราช สืบสานวิถีชีวิตคนต้นน้ำบ้านขุนคีรี
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
244 2557 นครศรีธรรมราช หนังตะลุงโขนสดลดสารเคมีบ้านปากเหมือง(ต่อยอด)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
245 2557 นครศรีธรรมราช เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมี
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
246 2557 นครศรีธรรมราช เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปัง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
247 2557 นครศรีธรรมราช เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
248 2557 นครศรีธรรมราช เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
249 2557 นราธิวาส ครอบครัวสร้างสุขยี่งอน่าอยู่ด้วยกระบวนการสภาซูรอ (ต่อเนื่อง)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
250 2557 นราธิวาส ความดันโลหิตสูง เบาหวาน บ้านสูแกเราเปลี่ยนได้
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
251 2557 นราธิวาส คืนเยาวชนคนดีสู่ชุมชนอาตะบือเระ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
252 2557 นราธิวาส ชุมชนบูเกะสูดอร่วมใจจัดการขยะ สร้างสุขภาพ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
253 2557 นราธิวาส ธนาคารต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
254 2557 นราธิวาส นำคุณธรรม ลดอบายมุข คืนสันติสุขสู่บ้านตันหยง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
255 2557 นราธิวาส ปือมูดอบือราเป๊ะ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
256 2557 นราธิวาส พัฒนาศักยภาพเยาวชนและชุมชนบ้านลาแปให้น่าอยู่อย่างมีคุณธรรม
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
257 2557 นราธิวาส ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเจาะเกาะให้น่าอยู่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
258 2557 นราธิวาส ลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านสะแตน่าอยู่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
259 2557 นราธิวาส เยาวชนธรมมะบ้านบางน้อยใส่ใจสุขภาพสูงวัย
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
260 2557 นราธิวาส โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
261 2557 นราธิวาส โครงการสภาเด็กและเยาวชนกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ปี 2 ต่อเนื่อง)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
262 2557 ปัตตานี กติกาชุมชนคนนาเกตุ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
263 2557 ปัตตานี พลังชุมชน สร้างสัมพันธ์ สู่ฝันคนคลองช้าง ปี 2
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
264 2557 ปัตตานี ร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะและท้องถิ่นน่าอยู่บ้านต้นทุเรียน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
265 2557 ปัตตานี รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
266 2557 ปัตตานี ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
267 2557 ปัตตานี สุขภาวะบ้านพิเทน ในวิถีชีวิตพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
268 2557 ปัตตานี เมล็ดพันธุ์สารวัน สานพลังสร้างสุข
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
269 2557 ปัตตานี เยาวชนต้นแบบบ้านลาเกาะ ม.2
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
270 2557 พังงา ทุ่งนางดำน่าอยู่ คู่ป่าชายเลน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
271 2557 พังงา บ้านห้วยทรัพย์น่าอยู่ คู่พลับพลึงธาร ร่วมต้านโรคติดต่อ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
272 2557 พังงา ปลุกพลังสังคมคนสวนใหม่ชุมชนในเกาะ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
273 2557 พังงา พัฒนาชุมชนราษฏร์บำรุงแบบเศรษฐกิจพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
274 2557 พังงา พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
275 2557 พังงา สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
276 2557 พัทลุง 180 วัน สลัดมันเอาอยู่ ชาวต้นประดู่สู้สู้
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
277 2557 พัทลุง ข้าวพื้นเมืองคืนชีวิตชาวนาปะขอ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
278 2557 พัทลุง คนจงเก สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
279 2557 พัทลุง คนสร้างคลอง คลองสร้างคนด้วยชุมชนคนบ้านกลาง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
280 2557 พัทลุง คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
281 2557 พัทลุง ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
282 2557 พัทลุง ความมั่นคงทางด้านอาหารวิถีบ้านท่าช้าง ( ต่อเนื่อง )
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
283 2557 พัทลุง ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงาม
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
284 2557 พัทลุง ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
285 2557 พัทลุง บวร ไตรพลังสร้างสุขสู่บ้านนากวดน่าอยู่ (ต่อเนื่อง)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
286 2557 พัทลุง บ้านหาดสูงน่าอยู่มุ่งสู่สุขภาวะ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
287 2557 พัทลุง ป่าฟื้น คนฟื้น ที่บ้านทุ่งยูง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
288 2557 พัทลุง ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า ที่บ้านคลองขุด
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
289 2557 พัทลุง ยกระดับคุณภาพชีวิต พิชิตความจน คนนาพร้าว (ต่อเนื่อง)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
290 2557 พัทลุง สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
291 2557 พัทลุง สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
292 2557 พัทลุง เกาะทองสมใหม่เกษตรอินทรีย์สร้างสุข
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
293 2557 พัทลุง เยาวชนวัยใส ใส่ใจ ป้องกันภัยยาเสพติดบ้านหูเล่ (ต่อเนื่อง)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
294 2557 พัทลุง เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
295 2557 พัทลุง เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
296 2557 พัทลุง โครงการตลาดอาหารปลอดภัยของชุมชน ม.13 บ้านนา ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
297 2557 พัทลุง โรงเรียนชาวนาบ้านควนขี้แรด (ต่อเนื่อง)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
298 2557 ยะลา คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
299 2557 ยะลา ชุมชนบ้านนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
300 2557 ยะลา ชุมชนพิกุลทอง สุขภาพดี ด้วยสมุนไพรไทย
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
301 2557 ยะลา มัสยิดกุนุงจนองสร้างสุข สู่สองวัยใส่ใจสุขภาพ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
302 2557 ยะลา ศรีท่าน้ำสุขภาวะดี วิถีพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
303 2557 ยะลา โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
304 2557 ยะลา โครงการเยาวชนตัวอย่าง ร่วมสร้างชุมชนอุเปน่าอยู่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
305 2557 ระนอง เยาวชนบางกล้วยนอกนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
306 2557 สงขลา คนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
307 2557 สงขลา ตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง ชุมชนบ้านสนี ปี 3 : ชุมชนท้องถิ่่นจัดการตนเอง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
308 2557 สงขลา บ้านดอนขี้เหล็กอุ่นใจ ห่างไกลภัยในชุมชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
309 2557 สงขลา บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
310 2557 สงขลา พลังเยาวชนร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมชุมชน: คนบ้านปริก
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
311 2557 สงขลา พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน บ้านไทรขึง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
312 2557 สงขลา ฟื้นชีวิตเล คืนวิถีชีวิตชุมชน บ้านหัวลำภู
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
313 2557 สงขลา วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
314 2557 สงขลา ศูนย์เรียนรู้วิถีอิสลามยั่งยืนบ้านน้ำเค็ม (ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
315 2557 สงขลา สร้างคลอง สร้างฅน สร้างสุขภาวะชุมชนฅนหนองบัว
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
316 2557 สงขลา แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
317 2557 สตูล กลุ่มเยาวชนดนตรี ต้นกล้าแห่งหนองราโพธิ์
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
318 2557 สตูล ความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา (ต่อยอดโครงการ 3 ออมฯ)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
319 2557 สตูล จากผืนนา สู่ผืนป่าชายเลนที่ควนโต๊ะเจ๊ะ (ต่อเนื่อง)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
320 2557 สตูล ฉีดวัคซีนต้านรายจ่าย เพิ่มรายได้ ชุมชนบ้านปาล์ม 2
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
321 2557 สตูล ชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม (ต่อยอด)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
322 2557 สตูล ญาติใคร ใครก็รัก ม.2 บ้านปากละงู (ต่อยอด)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
323 2557 สตูล บ้านควนไสน รวมพลังสร้างสุขภาพ ปลูกและใช้สมุนไพรใกล้ตัว
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
324 2557 สตูล บ้านนาปริก สุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตามแนวทางวิถีพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
325 2557 สตูล บ้านปลักใหญ่ใจดี สานสัมพันธ์ เชิดชูผู้สูงวัย สู่สุขภาวะ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
326 2557 สตูล บุโหลนเล ปลอดขยะ (ต่อยอด)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
327 2557 สตูล ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
328 2557 สตูล ประกายฝันผู้สูงวัยบ้านควนโพธิ์
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
329 2557 สตูล ภูมิปัญญา สานสามัคคี (ต่อยอด)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
330 2557 สตูล รองแง็งเยาวชน ต่อลมหายใจป่าชายเลน บ้านท่าน้ำเค็มใต้
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
331 2557 สตูล ร้อยเรียงวิถีชุมชน ชุบชีวิตแบบยั่งยืน คืนชุมชนสู่ธรรมชาติ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
332 2557 สตูล ศูนย์เรียนรู้ป่าต้นน้ำ บ้านผังปาล์ม 4,5
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
333 2557 สตูล สภาทุ่งพัก นำพาตามหลักพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
334 2557 สตูล สร้างคุณค่า พัฒนาแหล่งชุมชน จัดการขยะบ้านผังปาล์ม 1
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
335 2557 สตูล สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( ต่อยอด )
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
336 2557 สตูล สร้างสุขภาวะ ชุมชนน่าอยู่ สานสามัคคี หมู่ 2
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
337 2557 สตูล สี่แยกวัดใจลูกหลาน ม.5 บ้านปลักแรด
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
338 2557 สตูล สุไหงมาตี พลิกฟื้นชีวี ด้วยความพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
339 2557 สตูล หมู่บ้านจัดการสุขภาวะดี วิถีพอเพียง บ้านทุ่งมะปรัง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
340 2557 สตูล อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชนถ้ำภูผาเพชร
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
341 2557 สตูล เด็กน้อยเกาะโตดนุ้ย เล่านิทานปูม้า ปูทะเล(ต่อเนื่อง)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
342 2557 สตูล เด็กและเยาวชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านหาดทรายยาว หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
343 2557 สตูล เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
344 2557 สตูล เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
345 2557 สตูล เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชุมชน คนปาล์มทอง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
346 2557 สตูล โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชนขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ (ต่อยอด)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
347 2557 สุราษฎร์ธานี คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
348 2557 สุราษฎร์ธานี บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
349 2557 สุราษฎร์ธานี ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
350 2557 สุราษฎร์ธานี พื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
351 2557 สุราษฎร์ธานี อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
352 2556 กระบี่ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
353 2556 กระบี่ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โครงการ เยาวชนคนสร้างสุข
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
354 2556 ชุมพร กลุ่มชุมชนพันวาลร่วมใจพัฒนาอาชีพ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
355 2556 ชุมพร ชุมชนท่านางสังข์น่าอยู่ เคียงคู่คลองสะอาด ชีวิตสดใส
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
356 2556 ชุมพร ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
357 2556 ชุมพร บ้านคูน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
358 2556 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ดอนตาบ่าว คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
359 2556 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านดอนรักร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
360 2556 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ำตกผานาง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
361 2556 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ศาลาขาวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
362 2556 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
363 2556 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้าน:ชุมชนปลอดอบายมุข บ้านจัดสรรมีสุข
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
364 2556 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่โครงการหน้าบ้านดูดี หลังบ้าน สะอาดตา
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
365 2556 ชุมพร ห้วยแห้งเดินตามรอยเท้าพ่อ สร้างความสมานฉันท์ความสามัคคีในชุมชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
366 2556 ชุมพร เก็บขยะถูกที่ ดูดีต่อชุมชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
367 2556 ชุมพร โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข(ปี 2)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
368 2556 ชุมพร โครงการถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ศรียาภัยน่าอยู่(ปี2)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
369 2556 ชุมพร โครงการบ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
370 2556 ชุมพร โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านปากคลองบางสน ด้วยการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่าวบางสนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน(ปี2)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
371 2556 ชุมพร โครงการสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข็มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโค
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
372 2556 ชุมพร โครงการอนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
373 2556 ชุมพร โครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อยอด)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
374 2556 ตรัง โครงการลิพังโมเดล สร้างพังให้น่าอยู่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
375 2556 นครศรีธรรมราช ขยะสร้างคนข้างถนนกินได้
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
376 2556 นครศรีธรรมราช ขยะเป็นปุ๋ยเพิ่มผลผลิตลดสารเคมี
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
377 2556 นครศรีธรรมราช ชาววารีสวัสดิ์พัฒนา คนร่วมสร้างชุมชนสีเขียว
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
378 2556 นครศรีธรรมราช ชุมชนคนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อต่อสุขภาพ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
379 2556 นครศรีธรรมราช ชุมชนคลายทุกข์ร่วมสร้างสุขคนปากเหมือง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
380 2556 นครศรีธรรมราช ชุมชนต้นแบบสุขภาพดี ตามวิถีพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
381 2556 นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ร่วมใจลดอุบัติเหตุ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
382 2556 นครศรีธรรมราช ดอนโรงสร้างสุข ด้วยวิถีเกษตรพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
383 2556 นครศรีธรรมราช ตู้เย็นข้างบ้านปลอดสารพิษภัย
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
384 2556 นครศรีธรรมราช นาควารีคนสุขภาพดีชุมชนสีเขียว
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
385 2556 นครศรีธรรมราช บ่อร้างสร้างคุณค่า เลี้ยงปลากะชังเสริม ปลูกผักเพิ่ม เติมรายได้ให้ชาวเกาะพุด
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
386 2556 นครศรีธรรมราช ภูมิปัญญาเกษตรในครัวเรือนพัฒนาอาชีพรักษาสิ่งแวดล้อม
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
387 2556 นครศรีธรรมราช มังคุดผิวลายลดได้โดยใช้สารอินทรีย์
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
388 2556 นครศรีธรรมราช ร่วมสร้าง เส้นทางลดความตาย มีได้ด้วยอาสาร่วมพัฒนาทีมช่วยเพื่อนบ้านทันเวลาและปลอดภัย
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
389 2556 นครศรีธรรมราช ร่วมอนุรักษ์คลองบางไทร ล้อมรั้วด้วยใจ ถักทอสวนสายใยด้วยภูมิปัญญา นำพาสุขภาวะชุมชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
390 2556 นครศรีธรรมราช สร้างคน สร้างชุมชนทองพูนตามรอยพ่อ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
391 2556 นครศรีธรรมราช สานสัมพันธ์คนสามวัยจัดการขยะชุมชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
392 2556 นครศรีธรรมราช สามประสานร่วมพัฒนาองค์ความรู้นำสู่การแลกเปลี่ยนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
393 2556 นครศรีธรรมราช สุขพอดีชีวิตพอเพียงกับเกษตรครัวเรือนผสมผสานวิถีชุมชนคนแพรกจูด
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
394 2556 นครศรีธรรมราช หน้าบ้านน่ามองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นลดการใช้สารเคมีในสวนของเกษตรกร
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
395 2556 นครศรีธรรมราช หมอชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
396 2556 นครศรีธรรมราช เกษตรปลอดสารพิษ ลดต้นทุนการผลิต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
397 2556 นครศรีธรรมราช เกษตรแนวใหม่ สร้างพลังใจ พลังคนสู่ชุมชนที่สดใส
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
398 2556 นครศรีธรรมราช เยาวชนต้นกล้ารักษ์สะอาด
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
399 2556 นครศรีธรรมราช เห็ดศาลาบางปู ลดหนี้ ลดขยะ สร้างอาชีพ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
400 2556 นครศรีธรรมราช โคกเหล็กสะอาดจัดการขยะดีทุกชีวีมีสุข
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
401 2556 นครศรีธรรมราช โรงเรียนร้างสร้างชีวิต
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
402 2556 นราธิวาส ฟื้นฟูความรู้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชนและสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรสู่เยาวชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
403 2556 นราธิวาส เยาวชนตัวอย่าง ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
404 2556 ปัตตานี ประชาร่วมใจ ชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 (ปี 2)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
405 2556 ปัตตานี โครงการยาบี ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่5บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีปี2(โรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนลดเสี่ยงบ้านโคกวัดอบอุ่น)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
406 2556 พังงา วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
407 2556 พังงา ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน ป่าชายเลน ลำคลองและเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำชุมชนบ้านท่าจูด
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
408 2556 พังงา โครงการสร้างเสริมสุขภาพ รู้เท่าทันไข้เลือดออก และมาลาเรีย
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
409 2556 พัทลุง การจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านทอนตรน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
410 2556 พัทลุง จากอาหารปลอดภัยสู่เมนูเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
411 2556 พัทลุง ชวนลูกหลานเรียนรู้วิถีชาวนาอินทรีย์
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
412 2556 พัทลุง ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
413 2556 พัทลุง อาสาสมัครฝ่ายพลเรือน เฝ้าระวังเตือนภัยพิบัติเพื่อสุขภาพ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
414 2556 พัทลุง โครงการลด คัด แยก ขยะ ต้นทาง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
415 2556 ระนอง ใกล้บ้านใกล้ใจ สร้างจิตสดใส สุขภาพแข็งแรง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
416 2556 สงขลา ส่งเสริมและฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยพลังชุมชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
417 2556 สงขลา โครงการตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง ปี 2
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
418 2556 สงขลา โครงการพัฒนาศักยภาพ เยาวชนนักพัฒนา (ผลัดกันแลลูกเธอลูกฉัน)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
419 2556 สงขลา โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ ปี2
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
420 2556 สงขลา โครงการสานพลัง สร้างบ้านสีขาว
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
421 2556 สงขลา โครงการเยาวชนเครือข่ายโรงเรียนปริกอาสาทำดีตามรอยเท้าพ่อ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
422 2556 สงขลา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากลไกการทำงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคระดับพื้นที่ในจังหวัดสงขลา
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
423 2556 สตูล คลองสองปากน่าอยู่ ลูกหลานปลอดยา
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
424 2556 สตูล ควนเก รีไซเคิล
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
425 2556 สตูล นาโต๊ะขุนน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
426 2556 สตูล บ้านโคกประดู่พัฒนาคลองมำบัง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
427 2556 สตูล ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
428 2556 สตูล สร้างต้นทุนชีวิต ผลิตเยาวชนต้นกล้า
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
429 2556 สตูล อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประเพณีและวัฒนธรรม
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
430 2556 สตูล เยาวชนรักถิ่น บ้านหัวเขา
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
431 2556 สุราษฎร์ธานี สร้างชุมชนอยู่ดีมีสุขที่บ้านเขาเพ-ลา
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
432 2556 สุราษฎร์ธานี โครงการพลังจิตอาสา เพื่อสวนสาธารณะสีขาว
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
433 2556 สุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร และผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
434 2555 กระบี่ โครงการชีวินทรีย์ เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
435 2555 กระบี่ โครงการปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก หมู่ที่3 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
436 2555 ชุมพร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนเพื่อชุมชนอำเภอปะทิว
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
437 2555 ชุมพร โครงการชุมชนท่าแขกน่าอยู่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
438 2555 ชุมพร โครงการชุมชนบ้านเจริญทรัพย์ปลอดหนี้สิน ทำกินกันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
439 2555 ชุมพร โครงการบ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
440 2555 ชุมพร โครงการบ้านน่ามอง คลองน่าดู ชุมชนน่าอยู่ หมู่ประชาเข้มแข็ง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
441 2555 ชุมพร โครงการบ้านปากบ่อชุมชนต้นแบบสร้างสุขภาพเข้มแข็งแบบยั่งยืน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
442 2555 ชุมพร โครงการบ้านเขากล้วยน่าอยู่เคียงคู่บ่อขยะ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
443 2555 ชุมพร โครงการพัฒนาคน สร้างสวัสดิการชุมชน สู่ชุมชนบ้านในกริมเป็นสุขอย่างยั่งยืน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
444 2555 ชุมพร โครงการพัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
445 2555 ชุมพร โครงการพิศิษฐ์ฯ ร่วมใจ เสริมใยรักษ์ ไร้พรมแดน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
446 2555 ชุมพร โครงการร่วมปลูกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโค
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
447 2555 ชุมพร โครงการร่วมสร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
448 2555 ชุมพร โครงการลดหนี้เพิ่มรายได้สู่ชุมชนบ้านทอนจันทร์น่าอยู่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
449 2555 ชุมพร โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
450 2555 ชุมพร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
451 2555 ชุมพร โครงการสุขภาวะชุมชนหน้าสวนสาธารณะน่าอยู่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
452 2555 ชุมพร โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย(พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
453 2555 ชุมพร โครงการเครือข่ายสามแกนขับเคลื่อน"หลังสวนเมืองน่าอยู่"
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
454 2555 ชุมพร โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
455 2555 ตรัง ชุมชนน่าอยู่ รู้จักคุณค่าทรัพยากรท้องถิ่น
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
456 2555 ตรัง บ้านบางนาวจัดการแหล่งอาหารชุมชนสร้างสุข
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
457 2555 ตรัง รายได้มั่นคง สุขภาพแข็งแรง บ้านป่ากอพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
458 2555 ตรัง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สิทธิชุมชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
459 2555 ตรัง โครงการบ้านท่าด่านน่าอยู่ สุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
460 2555 ตรัง โรงเรียนชุมชนจัดการตนเองบ้านสวนป่า
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
461 2555 นครศรีธรรมราช คนนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
462 2555 นครศรีธรรมราช คนวังฆ้องร่วมใจพัฒนาคลองสองสายน้ำเกิดสายน้ำแห่งความสุข
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
463 2555 นครศรีธรรมราช ครัวเรือนสุขภาพดีตามวิถีควนตราบ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
464 2555 นครศรีธรรมราช คูเชื่อมคนกองพลน่าอยู่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
465 2555 นครศรีธรรมราช ชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตบ้านสมควร
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
466 2555 นครศรีธรรมราช ตู้เย็นข้างบ้านคลังอาหารในสวนลดโรคอ้วนในชุมชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
467 2555 นครศรีธรรมราช ทุ่งสงรักษ์สะอาดลดโลกร้อน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
468 2555 นครศรีธรรมราช บ่อกุ้งร้างสร้างสุข
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
469 2555 นครศรีธรรมราช บางสระสัมพันธ์ออกกำลังกายร่วมกันผูกพันครอบครัว
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
470 2555 นครศรีธรรมราช บ้านทุ่งคาเรียนรู้บัญชีวิถีพ่อ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
471 2555 นครศรีธรรมราช บ้านเปี๊ยะหัวเนินน่าอยู่สะอาดตาปลอดภัยปลอดโรค
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
472 2555 นครศรีธรรมราช ประเพณีเชื่อมร้อยจิตใจสร้างสายใยชุมชน(การทำกระจาด)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
473 2555 นครศรีธรรมราช ปลูกผักปลอดสารพิษพิชิตโรค บ้านสำนักขัน หมู่ที่ 5 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
474 2555 นครศรีธรรมราช พัฒนาอาชีพเกษตรผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้บ้านกะโสม
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
475 2555 นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภู
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
476 2555 นครศรีธรรมราช ริมบาทวิถีสองฝั่งนทีเพื่อชีวีลูกเกาะเสือ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
477 2555 นครศรีธรรมราช ศาลาเสวนาปลดหนี้
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
478 2555 นครศรีธรรมราช สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ชีวิตที่ปลอดโรค
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
479 2555 นครศรีธรรมราช สานสัมพันธ์คนสามวัยสืบสานตำรับสมุนไพรพื้นบ้าน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
480 2555 นครศรีธรรมราช สามวัยเพื่อสายน้ำท่าดี
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
481 2555 นครศรีธรรมราช สินสืบสุขร่วมใจทำบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
482 2555 นครศรีธรรมราช เกษตรปลูกผักและสมุนไพรปลอดสารเคมีไม่มีสารพิษใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
483 2555 นครศรีธรรมราช เรียนรู้อยู่ได้ห่างไกลโรคอ้วน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
484 2555 นครศรีธรรมราช โครงการชุมชนน่าอยู่เรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
485 2555 นครศรีธรรมราช โครงการชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
486 2555 นครศรีธรรมราช โครงการบ้านดอนทะเลร่วมใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
487 2555 นครศรีธรรมราช โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านควนสูง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
488 2555 นครศรีธรรมราช โครงการวัฒนธรรมสร้างใจ ศิลปินสร้างงาน ชุมชนสร้างสุข
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
489 2555 นครศรีธรรมราช โครงการวิถีชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูแพทย์แผนไทย
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
490 2555 นครศรีธรรมราช โครงการสระสร้างสุขชุมชนคนสระบัว
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
491 2555 นครศรีธรรมราช โครงการเยาวชนตลาดใน-จานเรียวรักครอบครัวรักษ์ชุมชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
492 2555 นครศรีธรรมราช โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อบ้านพรุขี้กลาน่าอยู่เข้มแข็ง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
493 2555 นราธิวาส โครงการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
494 2555 นราธิวาส โครงการร่วมสร้างสุขให้ชุมชนบ้านยี่งอน่าอยู่ บ้านยี่งอ หมู่ที่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
495 2555 นราธิวาส โครงการลดปัญหายาเสพติดเพื่อหมู่บ้านตันหยงน่าอยู่ บ้านตันหยง หมู่ที่ 4 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
496 2555 ปัตตานี โครงการชุมชน 2 วิถีนำชุมชนน่าอยู่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
497 2555 ปัตตานี โครงการตาดีกายุคใหม่ ใส่ใจพัฒนาสุขภาวะเยาวชนมุสลิมอย่างยั่งยืน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
498 2555 ปัตตานี โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
499 2555 ปัตตานี โครงการสร้างชุมชนให้มีสุขด้วยสภาซูรอ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
500 2555 พังงา งานสร้างคน เพื่อ พัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
501 2555 พังงา ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน ป่าชุมชน ลำคลอง และเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
502 2555 พังงา สร้างพลังด้วย 2 มือ เพื่อลดขยะชุมชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
503 2555 พังงา สำนึกรักบ้านเกิด
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
504 2555 พังงา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
505 2555 พัทลุง การมีส่วนร่วมป้องกันภัยยาเสพติดเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านหูเล่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
506 2555 พัทลุง จัดการขยะชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านชะรัด
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
507 2555 พัทลุง จัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
508 2555 พัทลุง ชุมชนสีเขียวบรรยากาศสีขาว
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
509 2555 พัทลุง ฐานทรัพยากรมั่นคง ชุมชนในโป๊ะท่าน้ำ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
510 2555 พัทลุง พัฒนาพื้นที่สาธารณะห้วยหนองถินเพื่อสุขภาพ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
511 2555 พัทลุง ร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่ ด้วยกิจกรรมโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
512 2555 พัทลุง รักษ์นาต้องรักษ์คลอง ชวนน้องมาช่วยทำ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
513 2555 พัทลุง ริมคลองสวย น้ำคลองใสไหลริน ถิ่นบ้านโตระ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
514 2555 พัทลุง สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพื่อชุมชนม่วงทวนน่าอยู่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
515 2555 พัทลุง สร้างการสุขภาวะชุมชนโดยการ"กวาดเกาะเพื่อให้ทะเลสะอาดที่บ้านช่องฟืน"
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
516 2555 พัทลุง สุขภาพดีด้วยวิถีมุสลิม
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
517 2555 พัทลุง อาหารดีสุขภาพแข็งแรง สู่ชุมชนน่าอยู่บ้านควนขี้แรด
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
518 2555 พัทลุง โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
519 2555 พัทลุง โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ด้วยการฟื้นฟูและอนุรักษ์ห้วยหนุนปาน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
520 2555 ยะลา การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
521 2555 ยะลา ชุมชนบ้านนครธรรม นักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
522 2555 ยะลา โครงการองค์กรเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลวังพญา
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
523 2555 ระนอง โครงการชาวบางหินร่วมใจ นำวิถีชีวิตไทย สู่สุขภาวะชุมชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
524 2555 ระนอง โครงการย่อย ส.ส.ส. ชมรมผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติกำพวน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
525 2555 ระนอง โครงการโตนกลอยรักษ์สายชล ต้นแบบวิถีสุขภาวะ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
526 2555 สงขลา การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
527 2555 สงขลา ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตำบลคลองรี
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
528 2555 สงขลา วงเวียนสุขภาพลดเสี่ยงลดโรค
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
529 2555 สงขลา อาหารปลอดภัยในนาอินทรีย์
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
530 2555 สงขลา โครงการ"จากโรงเรียนสู่บ้าน สืบสานความพอเพียง" หมู่ 2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
531 2555 สงขลา โครงการขยายเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน" รุ่นที่ 2
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
532 2555 สงขลา โครงการชาวปากช่องประสานใจ สร้างถนนสายหลัก สานใยรักษ์สุขภาพชุมชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
533 2555 สงขลา โครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการอย่างยั่งยืน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
534 2555 สงขลา โครงการบ้านวัดเลียบพอเพียง ทำ กิน อยู่ใช้ ด้วยปัญญา(หมู่บ้านเกษตรปลอดสารพิษ ชีวิตพอเพียง) "พันธุกรรมนำชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง"
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
535 2555 สงขลา โครงการบูรณาการชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียงของชาวสะกอม
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
536 2555 สงขลา โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยนอนติดเตียงที่บ้านแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
537 2555 สงขลา โครงการพัฒนาสวัสดิการชุมชนจากกองทุนขยะ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
538 2555 สงขลา โครงการฟื้นคืนชีวิตใหม่ คลองสองสะอาด สู่ชุมชนน่ามอง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
539 2555 สงขลา โครงการมุสลิมะห์ประสานใจต้านภัยยาเสพติดด้วยวิถีชีวิตพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
540 2555 สงขลา โครงการวิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
541 2555 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเศรษฐกิจพอเพียง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
542 2555 สงขลา โครงการสร้างสุขภาวะเกษตรกร ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
543 2555 สงขลา โครงการหมู่บ้านสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขารัดปูน ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
544 2555 สงขลา โครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
545 2555 สตูล จูงมือลูก จูงมือหลาน สร้างสำนึกอนุรักษ์ป่าชายเลน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
546 2555 สตูล ด้วยรัก สามัคคี ด้วยวิถีชีวิตคนบ้านมุด
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
547 2555 สตูล บ้านลุ่มรักษ์ปลัก เพื่อชุมชนน่าอยู่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
548 2555 สตูล บ้านสวนเทศน่าอยู่ สู่สุขภาวะ ด้วยสองมือเรา
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
549 2555 สตูล พลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์ ชีวียั่งยืนกลับคืนวิถีชีวิต
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
550 2555 สตูล ร่วมด้วยช่วยกัน สานฝัน พัฒนาบ้านเรา
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
551 2555 สตูล สร้างสัมพันธ์เยาวชนให้รักคลองดาหลำ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
552 2555 สตูล โครงการ 3 ออม ด้วยพืชผักพื้นบ้าน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
553 2555 สตูล โครงการการจัดการอ่าวทุ่งนุ่ย
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
554 2555 สตูล โครงการครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
555 2555 สตูล โครงการควนโดนใน ร่วมใจสร้างชุมชนปลอดขยะ สู่ชุมชนสุขภาวะ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
556 2555 สตูล โครงการชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
557 2555 สตูล โครงการท่าพยอมร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
558 2555 สตูล โครงการภูมิปัญญา สานสามัคคี
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
559 2555 สตูล โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชน ขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
560 2555 สตูล โครงการสร้างความมั่นคงและคุ้มครองแหล่งผลิตอาหารของชุมชนชายฝั่ง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
561 2555 สตูล โครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
562 2555 สตูล โครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ของหมู่ที่ 2 บ้านปากละงู
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
563 2555 สตูล โครงการหมู่บ้านสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
564 2555 สตูล โครงการเกาะบุโหลนเลปลอดขยะ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
565 2555 สตูล โครงการเชื่อมร้อยยกระดับศักยภาพศูนย์เรียนรู้ในชุมชน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
566 2555 สตูล โตดนุ้ยรักษ์ถิ่น - เล - ป่า
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
567 2555 สุราษฎร์ธานี โครงการการจัดการป่าชุมชนบ้านควนยูงแบบมีส่วนร่วม
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
568 2555 สุราษฎร์ธานี โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวบ้านนางกำ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
569 2555 สุราษฎร์ธานี โครงการชุมชนคนไทดำเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
570 2555 สุราษฎร์ธานี โครงการชุมชนบ้านดอนหารเพื่อการจัดการทรัพยากรมะพร้าว
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
571 2555 สุราษฎร์ธานี โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก ด้วยผักพื้นบ้าน
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
572 2555 สุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านเหนือน้ำให้น่าอยู่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
กำลังโหลดแผนที่!!!!