โครงการที่สร้างรายงานประเมินแล้ว

วันที่สร้างรายงานชื่อโครงการจำนวนรายการ
27-02-2560 ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2) 39
19-12-2559 คนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร 8
10-12-2559 ผักปัญญาอ่อนสร้างสุขบ้านแขก 38
10-12-2559 คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ 46
07-12-2559 คนท่ายูงปลูกป่าในนาสหาย 9
30-11-2559 เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุขบ้านยือเราะ 37
30-11-2559 มัสยิดสร้าง เยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแต่น่าอยู่ 6
30-11-2559 สร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่ 18
30-11-2559 บ้านปากบางจัดการขยะ สู่ชุมชนปลอดสารพิษ 39
29-11-2559 ร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะในชุมชุนบ้านตูล 41
29-11-2559 ชุมชนตาบาฮีเลน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเรา 44
29-11-2559 เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด 44
25-11-2559 ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน 39
23-11-2559 บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2 39
23-11-2559 ร่วมสร้างสุข ด้วยซั้งกอที่บ้านทะเลนอก 43
23-11-2559 ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ 40
22-11-2559 ปลุกจิตสำนึกชุมชน คนป่าเสม็ดอนุรักษ์ป่าชายเลน 39
22-11-2559 ชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อมดี ที่บ้านพังสาย หมู่ 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 39
22-11-2559 สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง) 39
22-11-2559 สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง 39
22-11-2559 อยู่ดี กินดี มีสุข บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ 41
22-11-2559 เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2) 39
22-11-2559 บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร 39
21-11-2559 เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2) 39
21-11-2559 วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก 39
21-11-2559 ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่ 42
21-11-2559 ตู้เย็นข้างเรินบ้านชายควน 41
20-11-2559 เยาวชนคนแป-ระใต้สามัคคี ทำดีเพื่อชุมชน 39
20-11-2559 สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร 39
20-11-2559 ชุมชนชายฝั่ง สร้างพลังเศรษฐกิจพอเพียง บ้านยามู 41
20-11-2559 ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น 36
20-11-2559 รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 41
20-11-2559 หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 7บ้านนาข่าใต้ 41
20-11-2559 ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ม. 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ 43
20-11-2559 เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนบ้านพรุสมภาร 40
20-11-2559 หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็ง 44
20-11-2559 นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง) 47
20-11-2559 เกษตรอินทรีย์บนความพอเพียง บ้านสหกรณ์ 42
20-11-2559 เยาวชนหมู่ 6 บ้านหัวทางร่วมใจอนุรักษ์คลองละงู 47
20-11-2559 แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2) 41
19-11-2559 สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ 40
19-11-2559 เศรษกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ 42
19-11-2559 รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต ที่บ้านเขาปู่ 38
19-11-2559 สานสายใยรักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง 39
19-11-2559 เกษตรสีเขียวบ้านคลองลำหลิง 48
19-11-2559 บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน 48
19-11-2559 พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในชุมชนบ้านบารายี 43
19-11-2559 การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย 45
19-11-2559 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 40
19-11-2559 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2) 41
18-11-2559 ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2) 39
18-11-2559 กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2) 39
18-11-2559 กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3 39
18-11-2559 บ้านวังทองน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง 39
18-11-2559 ดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง 39
18-11-2559 สวนป่า สร้างสุขคนโกงเหลง 39
18-11-2559 บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร 41
18-11-2559 ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ 39
18-11-2559 โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู 45
18-11-2559 โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว) 45
18-11-2559 สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง 39
18-11-2559 ร่วมใจคืนสุขบ้านเกาะเหรียง 47
17-11-2559 บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2 37
17-11-2559 พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว 40
17-11-2559 โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง 38
17-11-2559 ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน 8
17-11-2559 รักษา"ครัวทะเล"ที่บ้านบาตู 9
17-11-2559 สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง 39
17-11-2559 เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ 39
17-11-2559 อาชีพเสริมเพิ่มรายได้บ้านควนยูง 39
16-11-2559 ชุมชนเขาเจดีย์-ตลาดใน ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีพอเพียง ปี2 39
16-11-2559 อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ 41
16-11-2559 อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2 38
15-11-2559 คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน 39
14-11-2559 พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน 13
14-11-2559 ปรับพื้นที่ว่างปลดหนี้บ้านท่าม่วง 39
14-11-2559 ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านคลองเล 39
14-11-2559 สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน 39
14-11-2559 บ้านห้วยแหยง สืบสานภูมิปัญญา 22
14-11-2559 ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่ 39
13-11-2559 ร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ 39
13-11-2559 ลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลาง 41
13-11-2559 สมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด 39
12-11-2559 สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน 68
12-11-2559 ร่วมสร้างสุขให้ชุมชน ด้วยการฟื้นเลบ้านคูขุด 40
12-11-2559 ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค บ้านหนองถ้วย 40
11-11-2559 บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง 38
11-11-2559 สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ 40
10-11-2559 ข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหล 18
10-11-2559 ร่วมสร้างผลไม้อินทรีย์จากสวนสมรมบ้านห้วยพาน 38
08-11-2559 ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2 36
06-11-2559 ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 40
06-11-2559 ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2 39
06-11-2559 ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2 37
05-11-2559 เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2) 13
05-11-2559 ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ 40
03-11-2559 โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา 41
02-11-2559 ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน 40
01-11-2559 กองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก 40
31-10-2559 หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง 40
31-10-2559 ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย 40
30-10-2559 สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) 35
29-10-2559 ฟื้นป่า รักษ์เคย ที่บ้านปากหวะ หมู่.10 ต.ลำปำ 41
29-10-2559 ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา 39
29-10-2559 ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนสำนักกอ 39
28-10-2559 ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง) 41
28-10-2559 โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา 23
27-10-2559 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ 43
26-10-2559 ชุมชนบ้านชะเอียนยิ้มได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 39
24-10-2559 บ้านดอนจิกพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ 14
24-10-2559 พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน 45
24-10-2559 เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง) 39
23-10-2559 โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน 6
23-10-2559 รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง) 39
23-10-2559 ร่วมใจรักษ์สภาพแวดล้อมสู่สุขภาวะบ้านควนปอม 40
23-10-2559 โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุข 39
23-10-2559 กล้วยเภาร่วมใจจัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ 40
23-10-2559 ชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง 41
21-10-2559 หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง 39
20-10-2559 เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหัน 25
20-10-2559 โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้า 35
18-10-2559 โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2) 39
18-10-2559 บ้านโคกใหญ่ร่วมใจส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ครอบครัว 38
17-10-2559 การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน 40
14-10-2559 ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บ้านกาโห่ใต้ 18
14-10-2559 บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง 7
14-10-2559 คนเอาถ่านบ้านวัดโหนด 20
14-10-2559 เกษตรอินทรีย์บ้านปลักจอกเสริมรายได้ 25
14-10-2559 บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน 39
14-10-2559 วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2) 21
14-10-2559 คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2) 20
14-10-2559 คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2) 25
13-10-2559 สายน้ำสร้างสุขณ บ้านทุ่งโชน 46
13-10-2559 ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ 22
13-10-2559 ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว 21
13-10-2559 โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2) 51
13-10-2559 ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน (ต่อยอดปี 2) 18
12-10-2559 สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือ 16
12-10-2559 บ้านสหกรณ์ เรียนรู้วิธีลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง 23
12-10-2559 คนปากเปียดสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง 37
12-10-2559 บ้านคันเบ็ดปลอดสารพิษด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 40
12-10-2559 ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2) 15
12-10-2559 สุขสวรรค์ ที่ บ้านควนสวรรค์ 40
12-10-2559 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2) 42
11-10-2559 บ้านห้วยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง 39
11-10-2559 บ้านไสใหญ่รายได้ดีชีวีมีสุข 41
09-10-2559 ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่ 37
08-10-2559 บ้านตรังสร้างสุข 37
07-10-2559 มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย 29
26-09-2559 ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน 40
22-08-2559 ชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2 40
01-08-2559 โครงการ"อาหารของแม่สร้างพลังชุมชนปราแว" 39
25-07-2559 เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์ 33
12-07-2559 ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3) 36
22-06-2559 อนุรักษ์ เพิ่ม สร้าง ทรัพยากรชายฝั่งเพื่อเศรษฐกิจชุมชนอ่าวหลังแดง 39
01-06-2559 ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนาบ้านควนเงิน 40
27-05-2559 เยาวชนอาสา บ้านผังปาล์ม 7 อนุรักษ์ทรัพยากร 39
19-05-2559 เปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ 39
16-05-2559 ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกัน แบ่งปันความสุขบ้านขุนสมุทร 40
13-05-2559 บ้านนาเหนือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน 40
08-05-2559 กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม์ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ บ้านทุ่งจูด 37
08-05-2559 ตลาดร่วมใจปากท่าซอง 38
06-05-2559 ตำรับอาหารเป็นยา ณ บ้านนาพา 27
06-05-2559 แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม 37
01-05-2559 สร้างคลอง สร้างฅน สร้างสุขภาวะชุมชนฅนหนองบัว 10
25-04-2559 Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจิก 37
07-04-2559 สร้างสุขภาวะ ชุมชนน่าอยู่ สานสามัคคี หมู่ 2 6
28-03-2559 ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง 40
26-03-2559 สองข้างทางสร้างรายได้ บ้านตีนคลอง 38
26-03-2559 กล้วยไข่บานลดสารเคมีบ้านพิตำ 39
26-03-2559 ร้านค้าคุณธรรมนำวิถีเดิมลดสารเคมีบ้านปากลง 39
25-03-2559 รวมใจ สานสัมพันธ์ บ้านกุบังจามังเหนือ 39
25-03-2559 ฝายกั้นขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก 38
17-03-2559 ชีวินทรีย์เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย 4
16-03-2559 ควนสูงน่าอยู่ ครอบครัวสดใส ห่างไกลอบายมุข 40
16-03-2559 บ้านท่าแห้งปลอดโรค ปลดหนี้ ด้วยวิถีพอเพียง 36
15-03-2559 เกษตรอินทรีย์เพิ่มรายได้ส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองตูก 39
14-03-2559 บ้านโปนปลอดสารพิษด้วยวิถีชีวิตพอเพียง 33
04-03-2559 ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ 39
03-03-2559 อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชนถ้ำภูผาเพชร 5
02-03-2559 ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 40
29-02-2559 บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน 39
26-02-2559 คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก 40
26-02-2559 หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข 40
26-02-2559 ชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด 39
22-02-2559 รู้จักจ่าย รู้จักออม ร่วมสร้างงานที่บ้านม่วงเตี้ย 39
22-02-2559 ร่วมมือร่วมใจสร้างระบบอาหารปลอดภัยบ้านหนองเพ็ง 28
12-02-2559 นำศาสตร์พระราชา สร้างสุขสู่บ้านบางไทร 38
08-02-2559 เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้บ้านทุ่งกระจูด 36
06-02-2559 ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง 36
05-02-2559 กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บ้านหลาแขก 35
03-02-2559 มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม 39
03-02-2559 บ้านบางคุระพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี 39
03-02-2559 กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง 39
01-02-2559 ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตร่วมคิดร่วมทำ 30
30-01-2559 ปรับพฤติกรรมการกิน สร้างสุขคนควนทัง 32
29-01-2559 ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ 40
28-01-2559 รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่ 43
28-01-2559 หมู่บ้านจัดการสุขภาวะดี วิถีพอเพียง บ้านทุ่งมะปรัง 42
21-01-2559 พัฒนาชุมชนราษฏร์บำรุงแบบเศรษฐกิจพอเพียง 16
19-01-2559 สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( ต่อยอด ) 18
19-01-2559 เยาวชนบางกล้วยนอกนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อ 39
16-01-2559 ตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง ชุมชนบ้านสนี ปี 3 : ชุมชนท้องถิ่่นจัดการตนเอง 40
13-01-2559 โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านน้ำราบ 43
13-01-2559 พลังเยาวชนร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมชุมชน: คนบ้านปริก 41
13-01-2559 ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด) 1
11-01-2559 เกษตรพอเพียงตามวิถีมุสลิมบ้านคลองยาง 39
07-01-2559 ชุมชนบูเกะสูดอร่วมใจจัดการขยะ สร้างสุขภาพ 39
25-12-2558 ร้อยเรียงวิถีชุมชน ชุบชีวิตแบบยั่งยืน คืนชุมชนสู่ธรรมชาติ 5
24-12-2558 คลองโชนเข้มแข็ง ชุมชนดี สู่วิถีพอเพียง 40
15-12-2558 ประกายฝันผู้สูงวัยบ้านควนโพธิ์ 6
15-12-2558 ท่ามาลัยร่วมใจสานฝันครอบครัวอบอุ่น ตำบลปากน้ำ 1
14-12-2558 ชุมชนตันหยงโป หมู่ที่ 1 ร่วมใจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง 1
14-12-2558 เด็กและเยาวชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านหาดทรายยาว หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป 2
13-12-2558 ชุมชนพิกุลทอง สุขภาพดี ด้วยสมุนไพรไทย 23
13-12-2558 สตรีบ้านโต๊ะบันก้าวหน้า พัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 41
11-12-2558 ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา 1
09-12-2558 อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี 40
09-12-2558 บ้านดอนขี้เหล็กอุ่นใจ ห่างไกลภัยในชุมชน 10
07-12-2558 คนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ 13
06-12-2558 บ้านไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 39
06-12-2558 เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านทุ่งหล่อ 42
05-12-2558 บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียง 42
04-12-2558 เมล็ดพันธุ์สารวัน สานพลังสร้างสุข 40
03-12-2558 รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บ้านเขากอย 44
03-12-2558 โครงการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านควนตุ้งกู 39
03-12-2558 โครงการเยาวชนตัวอย่าง ร่วมสร้างชุมชนอุเปน่าอยู่ 36
02-12-2558 มัสยิดกุนุงจนองสร้างสุข สู่สองวัยใส่ใจสุขภาพ 35
01-12-2558 บ้านปลักใหญ่ใจดี สานสัมพันธ์ เชิดชูผู้สูงวัย สู่สุขภาวะ 43
29-11-2558 ศูนย์เรียนรู้วิถีอิสลามยั่งยืนบ้านน้ำเค็ม (ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง) 16
29-11-2558 สร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านทุ่งทวย 4
26-11-2558 บ้านห้วยใหญ่ วิถีชุมชนพอเพียง 42
24-11-2558 ลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านสะแตน่าอยู่ 42
23-11-2558 อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้้นบ้าน : บ้านคลองทราย 37
23-11-2558 ฟื้นชีวิตเล คืนวิถีชีวิตชุมชน บ้านหัวลำภู 41
18-11-2558 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2 39
16-11-2558 บ้านนาปริก สุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตามแนวทางวิถีพอเพียง 43
15-11-2558 บ้านดอนมะปราง มีชีวิตปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์ 11
15-11-2558 เยาวชนต้นแบบบ้านลาเกาะ ม.2 36
12-11-2558 เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด) 39
12-11-2558 ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง 43
12-11-2558 คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 39
11-11-2558 ชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม (ต่อยอด) 21
10-11-2558 ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2 32
09-11-2558 เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน 4
07-11-2558 คนเขาแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ 41
07-11-2558 เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก 39
06-11-2558 พลังชุมชน สร้างสัมพันธ์ สู่ฝันคนคลองช้าง ปี 2 26
05-11-2558 บ้านโคกเคี่ยมสะอาดถูกหลัก คนที่รักปลอดโรค 37
03-11-2558 ภูมิปัญญา สานสามัคคี (ต่อยอด) 20
31-10-2558 ปราชญ์ตัวน้อยช่วยเศรษฐกิจที่บ้านไสหร้า 39
26-10-2558 บุโหลนเล ปลอดขยะ (ต่อยอด) 39
23-10-2558 กติกาชุมชนคนนาเกตุ 29
21-10-2558 สุขภาวะบ้านพิเทน ในวิถีชีวิตพอเพียง 38
20-10-2558 รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง) 26
19-10-2558 กลุ่มเยาวชนดนตรี ต้นกล้าแห่งหนองราโพธิ์ 39
16-10-2558 ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3 39
14-10-2558 ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด) 39
09-10-2558 ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมู่ 18 บ้านโคกพยอม 1
02-10-2558 เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชุมชน คนปาล์มทอง 39
26-09-2558 ฉีดวัคซีนต้านรายจ่าย เพิ่มรายได้ ชุมชนบ้านปาล์ม 2 13
17-09-2558 สุไหงมาตี พลิกฟื้นชีวี ด้วยความพอเพียง 14
17-09-2558 กระบวนการชุมชนเพื่อพัฒนาอ่าวทุ่งนุ้ยสู่การจัดการตนเองบ้านหลอมปืน หมู่14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ต่อยอด) 1
17-09-2558 เด็กน้อยเกาะโตดนุ้ย เล่านิทานปูม้า ปูทะเล(ต่อเนื่อง) 2
14-09-2558 ร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะและท้องถิ่นน่าอยู่บ้านต้นทุเรียน 14
14-09-2558 โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชนขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ (ต่อยอด) 8
13-09-2558 โครงการตลาดอาหารปลอดภัยของชุมชน ม.13 บ้านนา ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 40
13-09-2558 ข้าวสังหยดขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง 39
12-09-2558 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบ้านบากันเคย 1
10-09-2558 สร้างคุณค่า พัฒนาแหล่งชุมชน จัดการขยะบ้านผังปาล์ม 1 12
03-09-2558 คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ 1
01-09-2558 บ้านหาดสูงน่าอยู่มุ่งสู่สุขภาวะ 39
30-08-2558 บ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) 39
30-08-2558 ร่วมปลุกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโค(ต่อเนื่อง) 38
26-08-2558 คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ 43
26-08-2558 ศรีท่าน้ำสุขภาวะดี วิถีพอเพียง 43
19-08-2558 บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน 38
18-08-2558 ความมั่นคงทางด้านอาหารวิถีบ้านท่าช้าง ( ต่อเนื่อง ) 26
14-08-2558 สี่แยกวัดใจลูกหลาน ม.5 บ้านปลักแรด 9
14-08-2558 ความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา (ต่อยอดโครงการ 3 ออมฯ) 7
06-08-2558 รักษาสิ่งแวดล้อมและประมงชายฝั่งบ้านสามเสียม 31
05-08-2558 ญาติใคร ใครก็รัก ม.2 บ้านปากละงู (ต่อยอด) 4
30-07-2558 บ้านอู่แก้วเป็นหมู่บ้านวิถีพอเพียง (ต่อยอด) 37
30-07-2558 คืนเยาวชนคนดีสู่ชุมชนอาตะบือเระ 13
29-07-2558 สานฝันชุมชนสุขภาวะบ้านดอนรัก 40
27-07-2558 ความดันโลหิตสูง เบาหวาน บ้านสูแกเราเปลี่ยนได้ 41
27-07-2558 กลองยาวเกษตรอินทรีย์ บ้านสาคูเหนือ(ต่อยอด) 33
27-07-2558 ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ 40
26-07-2558 หุ่นกระบอก ออกเดิน ที่บ้านสวนเทศ(ต่อเนื่อง) 6
23-07-2558 จากผืนนา สู่ผืนป่าชายเลนที่ควนโต๊ะเจ๊ะ (ต่อเนื่อง) 39
13-07-2558 คนคลองลาดร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ 37
12-07-2558 รองแง็งเยาวชน ต่อลมหายใจป่าชายเลน บ้านท่าน้ำเค็มใต้ 38
12-07-2558 ป่าต้นน้ำบ้านห้วยยวนเหนือ 20
12-07-2558 รวมพลังจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว 19
11-07-2558 ป่าฟื้น คนฟื้น ที่บ้านทุ่งยูง 39
11-07-2558 ยกระดับคุณภาพชีวิต พิชิตความจน คนนาพร้าว (ต่อเนื่อง) 38
10-07-2558 บ้านพังเหาสดใส ห่างไกลยาเสพติด มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 29
10-07-2558 เกาะทองสมใหม่เกษตรอินทรีย์สร้างสุข 40
08-07-2558 ศูนย์เรียนรู้ป่าต้นน้ำ บ้านผังปาล์ม 4,5 34
03-07-2558 180 วัน สลัดมันเอาอยู่ ชาวต้นประดู่สู้สู้ 39
03-07-2558 สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่ 39
03-07-2558 เยาวชนวัยใส ใส่ใจ ป้องกันภัยยาเสพติดบ้านหูเล่ (ต่อเนื่อง) 38
02-07-2558 บ้านห้วยทรัพย์น่าอยู่ คู่พลับพลึงธาร ร่วมต้านโรคติดต่อ 16
02-07-2558 สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ 16
01-07-2558 บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา 39
01-07-2558 พื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา 39
30-06-2558 บ้านไม้มูกปลอดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ด้วยสมุนไพร 24
29-06-2558 ส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน ตามหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไสยง 35
29-06-2558 บ้านต้นกระท้อนหลีกเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง 42
29-06-2558 สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว 40
28-06-2558 สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง) 38
28-06-2558 ชุมชนบ้านนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง) 40
28-06-2558 ครอบครัวสร้างสุขยี่งอน่าอยู่ด้วยกระบวนการสภาซูรอ (ต่อเนื่อง) 28
28-06-2558 ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง) 39
19-06-2558 ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด) 33
13-06-2558 ชุมชนบ้านห้วยไทร นำขยะสร้างอาชีพ 25
12-06-2558 ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง 22
11-06-2558 บ้านศาลาบางปู พัฒนาศูนย์เรียนรู้อาชีพเพาะเห็ดสู่สวัสดิการชุมชน ( ต่อยอด) 39
09-06-2558 บ้านบางสระ สาน 6 อ. สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพองค์รวม(ต่อยอด) 31
04-06-2558 บ้านป่าไหม้ร่วมใจนำป่าสาคูสร้างสุข 39
02-06-2558 บ้านยางฆ้อร่วมใจพัฒนาคุณค่าประชาชน 40
01-06-2558 สามพลัง ร่วมสร้างคนวัดพระขวางให้อบอุ่น 37
30-05-2558 ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น 39
30-05-2558 หนังตะลุงโขนสดลดสารเคมีบ้านปากเหมือง(ต่อยอด) 39
27-05-2558 บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด ) 40
27-05-2558 บ้านเหนือทุ่งคลองสวยรวยสมุนไพร 38
25-05-2558 ปลุกพลังผู้สูงวัยบ้านลำคลอง 42
25-05-2558 สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2) 39
25-05-2558 สินสืบสุขร่วมใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ต่อยอด) 38
24-05-2558 พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง 2 ) 39
21-05-2558 สร้างงานสานรอยยิ้มบ้านบางไร่ 39
21-05-2558 ห้วยคล้าชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 39
20-05-2558 เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม 39
20-05-2558 คืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนา 43
19-05-2558 ปฏิรูปหัวลำภูสู่หมู่บ้านจัดการตนเอง(ต่อยอด) 38
17-05-2558 ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในดอน 39
17-05-2558 บ้านไกรไทยเป็นชุมชนสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตำรับสมุนไพร(ต่อยอด) 2
14-05-2558 เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปัง 39
12-05-2558 ชุมชนหอยราก สืบสานตำนานขนมลาสร้างสุข 36
10-05-2558 ขยะลอยน้ำบ้านเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด) 43
03-05-2558 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) 40
14-04-2558 พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง 40
08-04-2558 บ่อกุ้งร้างสร้างสุขบ้านหนองนกไข่ 39
07-04-2558 เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข 40
06-04-2558 ปือมูดอบือราเป๊ะ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 41
06-04-2558 นำคุณธรรม ลดอบายมุข คืนสันติสุขสู่บ้านตันหยง 28
05-04-2558 บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับ 38
05-04-2558 ธนาคารต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือ 39
26-03-2558 เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมี 40
13-03-2558 เยาวชนธรมมะบ้านบางน้อยใส่ใจสุขภาพสูงวัย 39
08-03-2558 ข้าวพื้นเมืองคืนชีวิตชาวนาปะขอ 56
10-02-2558 คนจงเก สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล 9
10-02-2558 คนสร้างคลอง คลองสร้างคนด้วยชุมชนคนบ้านกลาง 41
10-02-2558 ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า ที่บ้านคลองขุด 38
10-02-2558 ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงาม 40
10-02-2558 คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ 39
10-02-2558 โรงเรียนชาวนาบ้านควนขี้แรด (ต่อเนื่อง) 39
02-02-2558 ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ปี 3 : ชุมชนจัดการตนเองตามวิถีพอเพียง 25
02-02-2558 แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) 42
02-02-2558 โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร 40
02-02-2558 พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน บ้านไทรขึง 39
02-02-2558 วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) 42
01-02-2558 บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข 4
01-02-2558 ร่วมสร้างแผนชุมชนบ้านยางงามสู่ความพอเพียง 39
28-01-2558 โครงการสภาเด็กและเยาวชนกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ปี 2 ต่อเนื่อง) 17
16-12-2557 สืบสานวิถีชีวิตคนต้นน้ำบ้านขุนคีรี 39
07-12-2557 สามวัยสานใจดูแลชุมชนสนามกีฬา 38
04-12-2557 เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด 45
25-11-2557 อนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย (พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว) (ต่อเนื่อง) 39
19-11-2557 สภาทุ่งพัก นำพาตามหลักพอเพียง 38
19-11-2557 การจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านทอนตรน 36
18-11-2557 จากอาหารปลอดภัยสู่เมนูเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 39
17-11-2557 ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเจาะเกาะให้น่าอยู่ 34
16-11-2557 เยาวชนตัวอย่าง ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ 30
16-11-2557 บ้านควนไสน รวมพลังสร้างสุขภาพ ปลูกและใช้สมุนไพรใกล้ตัว 15
15-11-2557 บ้านคูน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง 39
12-11-2557 บวร ไตรพลังสร้างสุขสู่บ้านนากวดน่าอยู่ (ต่อเนื่อง) 39
08-11-2557 ทุ่งนางดำน่าอยู่ คู่ป่าชายเลน 35
05-11-2557 ฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 39
02-11-2557 คลองสองปากน่าอยู่ ลูกหลานปลอดยา 38
01-11-2557 โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว 38
31-10-2557 ปลุกพลังสังคมคนสวนใหม่ชุมชนในเกาะ 43
31-10-2557 พัฒนาศักยภาพเยาวชนและชุมชนบ้านลาแปให้น่าอยู่อย่างมีคุณธรรม 35
30-10-2557 ชวนลูกหลานเรียนรู้วิถีชาวนาอินทรีย์ 40
21-10-2557 พลังแห่งความรัก ถักทอสายใย สานใจชุมชนบ้านปากคลอง 39
18-10-2557 นาโต๊ะขุนน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง 39
17-10-2557 รวมพลัง สานสัมพันธ์สร้างสุขภาพคนเขาปูน 40
14-10-2557 สร้างต้นทุนชีวิต ผลิตเยาวชนต้นกล้า 27
13-10-2557 โครงการลด คัด แยก ขยะ ต้นทาง 39
10-10-2557 ชุมชนท่านางสังข์น่าอยู่ เคียงคู่คลองสะอาด ชีวิตสดใส 39
09-10-2557 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ดอนตาบ่าว คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 38
08-10-2557 สร้างชุมชนอยู่ดีมีสุขที่บ้านเขาเพ-ลา 39
07-10-2557 บ้านโคกประดู่พัฒนาคลองมำบัง 39
06-10-2557 เยาวชนรักถิ่น บ้านหัวเขา 38
06-10-2557 กลุ่มชุมชนพันวาลร่วมใจพัฒนาอาชีพ 40
29-09-2557 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โครงการ เยาวชนคนสร้างสุข 31
29-09-2557 ส่งเสริมและฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยพลังชุมชน 39
29-09-2557 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน 25
26-09-2557 ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน ป่าชายเลน ลำคลองและเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำชุมชนบ้านท่าจูด 3
26-09-2557 วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 5
21-08-2557 ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง 36
16-08-2557 เยาวชนต้นกล้ารักษ์สะอาด 39
15-08-2557 หน้าบ้านน่ามองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นลดการใช้สารเคมีในสวนของเกษตรกร 40
10-08-2557 ชาววารีสวัสดิ์พัฒนา คนร่วมสร้างชุมชนสีเขียว 37
09-08-2557 บ่อร้างสร้างคุณค่า เลี้ยงปลากะชังเสริม ปลูกผักเพิ่ม เติมรายได้ให้ชาวเกาะพุด 30
09-08-2557 ร่วมอนุรักษ์คลองบางไทร ล้อมรั้วด้วยใจ ถักทอสวนสายใยด้วยภูมิปัญญา นำพาสุขภาวะชุมชน 39
06-08-2557 เกษตรปลอดสารพิษ ลดต้นทุนการผลิต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 37
04-08-2557 ขยะเป็นปุ๋ยเพิ่มผลผลิตลดสารเคมี 39
04-08-2557 มังคุดผิวลายลดได้โดยใช้สารอินทรีย์ 38
04-08-2557 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้าน:ชุมชนปลอดอบายมุข บ้านจัดสรรมีสุข 39
03-08-2557 สานสัมพันธ์คนสามวัยจัดการขยะชุมชน 39
03-08-2557 ชุมชนคนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อต่อสุขภาพ 39
02-08-2557 นาควารีคนสุขภาพดีชุมชนสีเขียว 36
29-07-2557 ภูมิปัญญาเกษตรในครัวเรือนพัฒนาอาชีพรักษาสิ่งแวดล้อม 40
29-07-2557 เกษตรแนวใหม่ สร้างพลังใจ พลังคนสู่ชุมชนที่สดใส 33
29-07-2557 ชุมชนต้นแบบสุขภาพดี ตามวิถีพอเพียง 36
27-07-2557 สุขพอดีชีวิตพอเพียงกับเกษตรครัวเรือนผสมผสานวิถีชุมชนคนแพรกจูด 40
22-07-2557 โครงการสานพลัง สร้างบ้านสีขาว 41
20-07-2557 ใกล้บ้านใกล้ใจ สร้างจิตสดใส สุขภาพแข็งแรง 14
14-07-2557 ดอนโรงสร้างสุข ด้วยวิถีเกษตรพอเพียง 35
14-07-2557 สร้างคน สร้างชุมชนทองพูนตามรอยพ่อ 32
14-07-2557 ตู้เย็นข้างบ้านปลอดสารพิษภัย 10
14-07-2557 หมอชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน 15
08-07-2557 ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง 40
07-07-2557 อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประเพณีและวัฒนธรรม 3
07-07-2557 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากลไกการทำงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคระดับพื้นที่ในจังหวัดสงขลา 37
25-06-2557 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์ 39
22-06-2557 โครงการพัฒนาศักยภาพ เยาวชนนักพัฒนา (ผลัดกันแลลูกเธอลูกฉัน) 39
19-06-2557 ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง 9
16-06-2557 อาสาสมัครฝ่ายพลเรือน เฝ้าระวังเตือนภัยพิบัติเพื่อสุขภาพ 1
14-06-2557 โครงการยาบี ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่5บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีปี2(โรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนลดเสี่ยงบ้านโคกวัดอบอุ่น) 29
10-06-2557 โครงการลิพังโมเดล สร้างพังให้น่าอยู่ 11
10-06-2557 โครงการตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง ปี 2 39
07-06-2557 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ ปี2 39
01-06-2557 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านปากคลองบางสน ด้วยการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่าวบางสนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน(ปี2) 38
01-06-2557 โครงการสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข็มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโค 39
30-05-2557 โรงเรียนร้างสร้างชีวิต 40
20-05-2557 สามประสานร่วมพัฒนาองค์ความรู้นำสู่การแลกเปลี่ยนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 39
15-05-2557 โครงการอนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง 39
12-05-2557 ประชาร่วมใจ ชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 (ปี 2) 34
09-05-2557 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ เขาล้านน่าอยู่มุ่งสู่ชุมชนสุขภาวะ 39
09-05-2557 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ :โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านควนสามัคคี 39
09-05-2557 คนน้ำฉากับการสืบทอดประเพณี 39
09-05-2557 บ้านแก่งตะเคียนเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 39
09-05-2557 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พัฒนาสวนป่าชุมชนวัดจันทราวาสเพื่อสุขภาพ 39
08-05-2557 เขาหลักสืบทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 39
30-03-2557 ห้วยแห้งเดินตามรอยเท้าพ่อ สร้างความสมานฉันท์ความสามัคคีในชุมชน 39
30-03-2557 เก็บขยะถูกที่ ดูดีต่อชุมชน 39
29-03-2557 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ศาลาขาวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 39
29-03-2557 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ำตกผานาง 39
29-03-2557 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่โครงการหน้าบ้านดูดี หลังบ้าน สะอาดตา 38
09-03-2557 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ จรูณราษฎร์เสริมใยรักษ์ 38
02-03-2557 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านดอนรักร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน 38
01-03-2557 ชุมชนคลายทุกข์ร่วมสร้างสุขคนปากเหมือง 39
25-02-2557 ขยะสร้างคนข้างถนนกินได้ 38
23-02-2557 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร และผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ 39
19-02-2557 ควนเก รีไซเคิล 31
18-02-2557 โครงการบ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค 43
11-02-2557 โครงการพลังจิตอาสา เพื่อสวนสาธารณะสีขาว 39
05-02-2557 ร่วมสร้าง เส้นทางลดความตาย มีได้ด้วยอาสาร่วมพัฒนาทีมช่วยเพื่อนบ้านทันเวลาและปลอดภัย 39
30-01-2557 ชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ร่วมใจลดอุบัติเหตุ 30
28-01-2557 โคกเหล็กสะอาดจัดการขยะดีทุกชีวีมีสุข 35
20-01-2557 เห็ดศาลาบางปู ลดหนี้ ลดขยะ สร้างอาชีพ 38
08-01-2557 คืนน้ำคืนป่าให้แผ่นดินคืนที่ทำกินให้ชุมชน 39
31-10-2556 โครงการครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง 22
29-10-2556 การมีส่วนร่วมป้องกันภัยยาเสพติดเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านหูเล่ 38
29-10-2556 จัดการขยะชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านชะรัด 38
29-10-2556 ประเพณีเชื่อมร้อยจิตใจสร้างสายใยชุมชน(การทำกระจาด) 42
29-10-2556 โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก ด้วยผักพื้นบ้าน 38
29-10-2556 โครงการชุมชนบ้านดอนหารเพื่อการจัดการทรัพยากรมะพร้าว 38
29-10-2556 จัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว 38
28-10-2556 โครงการการจัดการป่าชุมชนบ้านควนยูงแบบมีส่วนร่วม 39
26-10-2556 พัฒนาอาชีพเกษตรผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้บ้านกะโสม 36
25-10-2556 โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านเหนือน้ำให้น่าอยู่ 38
25-10-2556 อาหารดีสุขภาพแข็งแรง สู่ชุมชนน่าอยู่บ้านควนขี้แรด 39
25-10-2556 สุขภาพดีด้วยวิถีมุสลิม 40
14-10-2556 โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข(ปี 2) 39
14-10-2556 โครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อยอด) 21
12-10-2556 โครงการถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ศรียาภัยน่าอยู่(ปี2) 39
27-09-2556 สานสัมพันธ์คนสามวัยสืบสานตำรับสมุนไพรพื้นบ้าน 32
25-09-2556 โครงการตาดีกายุคใหม่ ใส่ใจพัฒนาสุขภาวะเยาวชนมุสลิมอย่างยั่งยืน 32
23-09-2556 โครงการชุมชน 2 วิถีนำชุมชนน่าอยู่ 35
21-09-2556 โครงการชุมชนน่าอยู่เรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำ 38
07-09-2556 บ้านเปี๊ยะหัวเนินน่าอยู่สะอาดตาปลอดภัยปลอดโรค 38
31-08-2556 บ่อกุ้งร้างสร้างสุข 2
21-07-2556 คนนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้ 38
16-07-2556 โครงการเครือข่ายสามแกนขับเคลื่อน"หลังสวนเมืองน่าอยู่" 38
09-07-2556 โครงการโตนกลอยรักษ์สายชล ต้นแบบวิถีสุขภาวะ 38
09-07-2556 โครงการศาสนวิถีสัมพันธ์ บ้านเหนือมั่นคง พลังชุมชนต่ต้านยาเสพติด 38
05-07-2556 โครงการองค์กรเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลวังพญา 37
03-07-2556 ศาลาเสวนาปลดหนี้ 36
23-06-2556 มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภู 38
23-06-2556 ริมบาทวิถีสองฝั่งนทีเพื่อชีวีลูกเกาะเสือ 37
31-05-2556 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนเพื่อชุมชนอำเภอปะทิว 38
17-05-2556 สินสืบสุขร่วมใจทำบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค 37
16-05-2556 โครงการหมู่บ้านสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขารัดปูน ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 36
13-05-2556 เรียนรู้อยู่ได้ห่างไกลโรคอ้วน 33
13-05-2556 ปลูกผักปลอดสารพิษพิชิตโรค บ้านสำนักขัน หมู่ที่ 5 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 37
13-05-2556 บ้านทุ่งคาเรียนรู้บัญชีวิถีพ่อ 38
13-05-2556 สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ชีวิตที่ปลอดโรค 35
13-05-2556 โครงการเยาวชนตลาดใน-จานเรียวรักครอบครัวรักษ์ชุมชน 37
13-05-2556 โครงการชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 34
13-05-2556 คนวังฆ้องร่วมใจพัฒนาคลองสองสายน้ำเกิดสายน้ำแห่งความสุข 35
13-05-2556 ตู้เย็นข้างบ้านคลังอาหารในสวนลดโรคอ้วนในชุมชน 31
13-05-2556 บางสระสัมพันธ์ออกกำลังกายร่วมกันผูกพันครอบครัว 38
13-05-2556 คูเชื่อมคนกองพลน่าอยู่ 37
13-05-2556 เกษตรปลูกผักและสมุนไพรปลอดสารเคมีไม่มีสารพิษใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 12
13-05-2556 ครัวเรือนสุขภาพดีตามวิถีควนตราบ 35
13-05-2556 ชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตบ้านสมควร 37
13-05-2556 โครงการบ้านดอนทะเลร่วมใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม 33
13-05-2556 โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านควนสูง 7
13-05-2556 โครงการวัฒนธรรมสร้างใจ ศิลปินสร้างงาน ชุมชนสร้างสุข 38
13-05-2556 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อบ้านพรุขี้กลาน่าอยู่เข้มแข็ง 38
13-05-2556 ทุ่งสงรักษ์สะอาดลดโลกร้อน 38
13-05-2556 โครงการวิถีชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูแพทย์แผนไทย 6
13-05-2556 สามวัยเพื่อสายน้ำท่าดี 34
12-05-2556 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 35
12-05-2556 โครงการบ้านปากบ่อชุมชนต้นแบบสร้างสุขภาพเข้มแข็งแบบยั่งยืน 36
12-05-2556 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 38
12-05-2556 โครงการชุมชนบ้านเจริญทรัพย์ปลอดหนี้สิน ทำกินกันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 38
12-05-2556 โครงการพิศิษฐ์ฯ ร่วมใจ เสริมใยรักษ์ ไร้พรมแดน 38
12-05-2556 โครงการชาวบางหินร่วมใจ นำวิถีชีวิตไทย สู่สุขภาวะชุมชน 19
12-05-2556 โครงการย่อย ส.ส.ส. ชมรมผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติกำพวน 5
11-05-2556 โครงการร่วมสร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ 30
11-05-2556 โครงการพัฒนาคน สร้างสวัสดิการชุมชน สู่ชุมชนบ้านในกริมเป็นสุขอย่างยั่งยืน 38
11-05-2556 โครงการสุขภาวะชุมชนหน้าสวนสาธารณะน่าอยู่ 38
11-05-2556 โครงการบ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 38
11-05-2556 โครงการร่วมปลูกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโค 37
11-05-2556 โครงการลดหนี้เพิ่มรายได้สู่ชุมชนบ้านทอนจันทร์น่าอยู่ 38
11-05-2556 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 37
11-05-2556 โครงการบ้านเขากล้วยน่าอยู่เคียงคู่บ่อขยะ 39
11-05-2556 โครงการพัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน 39
11-05-2556 โครงการบ้านน่ามอง คลองน่าดู ชุมชนน่าอยู่ หมู่ประชาเข้มแข็ง 37
11-05-2556 โครงการชุมชนท่าแขกน่าอยู่ 38
11-05-2556 โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย(พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว) 38
09-05-2556 รักษ์นาต้องรักษ์คลอง ชวนน้องมาช่วยทำ 38
09-05-2556 พัฒนาพื้นที่สาธารณะห้วยหนองถินเพื่อสุขภาพ 37
09-05-2556 โครงการฟื้นคืนชีวิตใหม่ คลองสองสะอาด สู่ชุมชนน่ามอง 39
09-05-2556 ฐานทรัพยากรมั่นคง ชุมชนในโป๊ะท่าน้ำ 36
09-05-2556 ร่วมด้วยช่วยกัน สานฝัน พัฒนาบ้านเรา 38
09-05-2556 สร้างสัมพันธ์เยาวชนให้รักคลองดาหลำ 38
08-05-2556 โครงการสร้างชุมชนให้มีสุขด้วยสภาซูรอ 38
08-05-2556 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน 35
08-05-2556 โครงการมุสลิมะห์ประสานใจต้านภัยยาเสพติดด้วยวิถีชีวิตพอเพียง 1
08-05-2556 โครงการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 38
08-05-2556 สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพื่อชุมชนม่วงทวนน่าอยู่ 37
08-05-2556 ชุมชนสีเขียวบรรยากาศสีขาว 38
08-05-2556 ร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่ ด้วยกิจกรรมโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม 38
08-05-2556 ฟื้นฟูความรู้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชนและสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรสู่เยาวชน 5
08-05-2556 โครงการร่วมสร้างสุขให้ชุมชนบ้านยี่งอน่าอยู่ บ้านยี่งอ หมู่ที่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 33
08-05-2556 สร้างการสุขภาวะชุมชนโดยการ"กวาดเกาะเพื่อให้ทะเลสะอาดที่บ้านช่องฟืน" 38
08-05-2556 โครงการลดปัญหายาเสพติดเพื่อหมู่บ้านตันหยงน่าอยู่ บ้านตันหยง หมู่ที่ 4 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 37
08-05-2556 ริมคลองสวย น้ำคลองใสไหลริน ถิ่นบ้านโตระ 38
08-05-2556 ด้วยรัก สามัคคี ด้วยวิถีชีวิตคนบ้านมุด 38
08-05-2556 โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ด้วยการฟื้นฟูและอนุรักษ์ห้วยหนุนปาน 39
08-05-2556 การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง 34
08-05-2556 โครงการวิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ 38
08-05-2556 บ้านลุ่มรักษ์ปลัก เพื่อชุมชนน่าอยู่ 38
08-05-2556 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 37
08-05-2556 โครงการสร้างสุขภาวะเกษตรกร ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร 38
08-05-2556 โครงการบูรณาการชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียงของชาวสะกอม 33
08-05-2556 โครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ของหมู่ที่ 2 บ้านปากละงู 33
08-05-2556 โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยนอนติดเตียงที่บ้านแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 25
08-05-2556 โครงการบ้านวัดเลียบพอเพียง ทำ กิน อยู่ใช้ ด้วยปัญญา(หมู่บ้านเกษตรปลอดสารพิษ ชีวิตพอเพียง) "พันธุกรรมนำชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง" 30
08-05-2556 อาหารปลอดภัยในนาอินทรีย์ 4
08-05-2556 วงเวียนสุขภาพลดเสี่ยงลดโรค 38
08-05-2556 โครงการพัฒนาสวัสดิการชุมชนจากกองทุนขยะ 39
08-05-2556 โครงการ"จากโรงเรียนสู่บ้าน สืบสานความพอเพียง" หมู่ 2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 38
08-05-2556 ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตำบลคลองรี 38
08-05-2556 โครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการอย่างยั่งยืน 21
08-05-2556 โครงการชาวปากช่องประสานใจ สร้างถนนสายหลัก สานใยรักษ์สุขภาพชุมชน 34
08-05-2556 การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 37
08-05-2556 โครงการเยาวชนเครือข่ายโรงเรียนปริกอาสาทำดีตามรอยเท้าพ่อ 31
08-05-2556 โครงการเชื่อมร้อยยกระดับศักยภาพศูนย์เรียนรู้ในชุมชน 37
07-05-2556 โครงการสร้างความมั่นคงและคุ้มครองแหล่งผลิตอาหารของชุมชนชายฝั่ง 35
07-05-2556 บ้านบางนาวจัดการแหล่งอาหารชุมชนสร้างสุข 15
07-05-2556 โครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 10
07-05-2556 โครงการเกาะบุโหลนเลปลอดขยะ 38
07-05-2556 โครงการท่าพยอมร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม 38
07-05-2556 โครงการชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม 38
07-05-2556 โครงการสมุนไพรไทยทางเลือกใหม่ของชุมชน 37
07-05-2556 โครงการหมู่บ้านสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 37
07-05-2556 โครงการภูมิปัญญา สานสามัคคี 33
06-05-2556 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สิทธิชุมชน 40
06-05-2556 โครงการควนโดนใน ร่วมใจสร้างชุมชนปลอดขยะ สู่ชุมชนสุขภาวะ 22
06-05-2556 สร้างพลังด้วย 2 มือ เพื่อลดขยะชุมชน 3
06-05-2556 โรงเรียนชุมชนจัดการตนเองบ้านสวนป่า 37
06-05-2556 โตดนุ้ยรักษ์ถิ่น - เล - ป่า 38
06-05-2556 จูงมือลูก จูงมือหลาน สร้างสำนึกอนุรักษ์ป่าชายเลน 38
06-05-2556 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 5
06-05-2556 โครงการ 3 ออม ด้วยพืชผักพื้นบ้าน 19
06-05-2556 โครงการการจัดการอ่าวทุ่งนุ่ย 38
06-05-2556 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ รู้เท่าทันไข้เลือดออก และมาลาเรีย 9
06-05-2556 รายได้มั่นคง สุขภาพแข็งแรง บ้านป่ากอพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 39
06-05-2556 งานสร้างคน เพื่อ พัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 7
06-05-2556 โครงการบ้านท่าด่านน่าอยู่ สุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง 39
06-05-2556 พลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์ ชีวียั่งยืนกลับคืนวิถีชีวิต 38
06-05-2556 โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชน ขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ 18
06-05-2556 สำนึกรักบ้านเกิด 14
06-05-2556 ชุมชนน่าอยู่ รู้จักคุณค่าทรัพยากรท้องถิ่น 39
06-05-2556 ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน ป่าชุมชน ลำคลอง และเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำ 6
04-05-2556 โครงการชุมชนคนไทดำเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 38
04-05-2556 โครงการสระสร้างสุขชุมชนคนสระบัว 38
04-05-2556 โครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ 36
04-05-2556 โครงการปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก หมู่ที่3 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 38
04-05-2556 ชุมชนบ้านนครธรรม นักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ 36
04-05-2556 โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวบ้านนางกำ 38
03-05-2556 โครงการขยายเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน" รุ่นที่ 2 32
03-05-2556 บ้านสวนเทศน่าอยู่ สู่สุขภาวะ ด้วยสองมือเรา 38
03-05-2556 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเศรษฐกิจพอเพียง 26
03-05-2556 โครงการชีวินทรีย์ เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย 39
02-05-2556 สวนพ่อเฒ่าสร้างสุขภาวะชุมชน 6