การเกิดขึ้นของนวัตกรรม

ปีจังหวัดชื่อโครงการ
1 2557 นครศรีธรรมราช
บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ดอกไม้จันทน์
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.กลุ่มผู้สูงอายุ มีการรวมกลุ่มทำดอกไม้จันทน์ โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้ในชุมชนมาให้เกิดประโยชน์ 2.มีการรวมกลุ่มที่บ้านนางฟื้น มากทอง 3.ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.เป็นการส่งเสริมการทำอาชีพ 2.ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยขน์ 3.ลดความเหงาในกลุ่มผู้สูงอายุ 4.ส่งเสริมให้เกิดคุณค่าในกลุ่มสูงอายุ
2 2557 ปัตตานี
กติกาชุมชนคนนาเกตุ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
เกิดพลังความร่วมมือของประชาชนที่เกิดจากสภาพปัญหาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบัน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เกิดกระบวนการ จัดการข้อมูลที่เป็นระบบและสะท้อนข้อมูลตามสภาพปัญหาที่แท้จริงของคนส่วนใหญ่ในชุมชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เกิดการแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
3 2558 นครศรีธรรมราช
กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม์ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ บ้านทุ่งจูด(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
จาดทุ่งจูดร่วมใจ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
นำประเพณีสำคัญของชุมชนคนปักษ์ใต้ มาออกแบบเตรียมงาน โดยยึดหลักกระตุ้นให้คนในหมู่บ้านที่มีความขัดแย้งเรืองการเมืองท้องถิ่นมาร่วมทำกิจกรรม โดยให้ศูนย์รวมใจเพื่อถวายแก่พระเทพรัตนราชสุดา
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ให้คนในหมู่บ้านเกิดความสามัคคี ลดความขัดแย้ง
4 2558 นครศรีธรรมราช
กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
เครื่องแกงต้านมะเร็ง
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ข่าอ่อน กระชาย พริกไทยอ่อน ใบมะกรูด ผิวมะกรูด นอกจากจะเพิ่มรสชาติ ความหอมกรุ่นที่สามารถช่วยดับกลิ่นคาวได้แล้ว ยังเป็นสมุนไพรช่วยย่อยอาหาร ช่วยต้านอนุมูลอิสระ เกิดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนความรู้กัน ว่าเครื่องแกงสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ ต้านอนุมูลอิสระได้ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สอนให้ลูกหลานทำอาหารให้เป็นยาได้
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เกิดการปลูกฝังให้คนในชุมชนทำอาหารกินเอง ลดการบริโภคอาหารสะดวกซื้อ และได้การอนุรักษ์ภูมิปัญญาในการทำเครื่องแกง
5 2558 นครศรีธรรมราช
กล้วยไข่บานลดสารเคมีบ้านพิตำ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
กล้วยไข่บานสานพลัง
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
กลุ่มประชาชนที่ปลูกกล้วยไข่บานในหมู่บ้าน รวมตัวกันเพื่อเรียนรู้การใช้สารอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมีในการปลูกกล้วยไข่บาน จนเกิดการเรียนรู้ในวงกว้าาง ขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆ ให้ใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เพื่อเพิ่มคุรภาพผลผลิต
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เพิ่มความมั่นใจในการปลูกกล้วยไข่บาน ที่ไม่ใช้สารเคมี
6 2556 พัทลุง
การจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านทอนตรน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การใช้ข้อมูลขยะมาสร้างความตระหนักและความร่วมมือจากชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
คณะทำงานออกแบบกระบวนการจัดเก็บข้อมูล
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
คืนข้อมูลสู่ชุมชขนผ่านเวทีการประชุม ให้ชุมชนมองเห็นว่าชนิด ปริมาณ ประเภทของขยะว่ามีจำนวนเท่าไร แต่ละประเภทสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร เช่นขยะอินทรีย์ 60เปอร์เซ็นต์ สามารถนำมาทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อลดรายจ่ายค่าปุ๋ยเคมีได้ ขยะอื่นสามารถนำมาใช้ใหม่ใช้ซ้ำ ขายได้ ลดรายจ่ายได้ ที่สำคัญคือขยะต้องเป็นเงิน ซึ่งทำให้คนในชุมชนสามารถมองเห็นภาพของประโยชน์ของขยะได้ นำไปสู่ความร่วมมือกันเข้าร่วมในกิจกรมของโครงการ
7 2555 ชุมพร
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนเพื่อชุมชนอำเภอปะทิว(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
วงคิด/คุย
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
มีการพูดคุยกันและร่วมกันตั้งกลุ่มปะทิวรักษ์ถิิ่น ในพื้นที่ตำบลชุมโค
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
กลุ่มปะทิวรักษ์ถิ่น ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมอาชีพธุรกิจขนาดเล็ก เช่นประมงชายฝั่ง เลี้ยงสัตว์ ปาล์มนำ้มัน และร่วมกัรรณงค์ไม่เอาอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
8 2558 กระบี่
การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
มัคคุเทศน์น้อย
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
จากการประชุมประชาคมร่วมกันในสภาผู้นำชุมชนในการป้องกันเยาวชนให้ลดพฤติกรรมเสี่ยง โดยการจัดอบรมการเป็นไกด์นำเที่ยวให้แก่เยาวชนในพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้และสามารถมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
นำไปขยายผลในแหล่งท่องเที่ยวอื่น
9 2555 ยะลา
การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
หลักสูตรชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นหลักสูตรที่เกิดจากกระบวนการในการ ใช้ การถอดบทเรียน เพิ่มเติมด้วยกับการศึกษาดูความสำเร็จของชุมชนอื่น และ มาสร้างหลักสูตรร่วมกับผู้ชำนาญการ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา) เป็นกระบวนการที่อาศัยองค์ความรู้และการดึงความสามารถของหน่วยงานอื่นมาร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชุมชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ได้หลักสูตรที่เป็นที่เหมาะสมกับชุมชนและใช้ในการพัฒนาเยาวชนโดยให้มัสยิดมีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการ
10 2558 กระบี่
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ธนาคารขยะ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การพูดคุยประชาคมในหมู่บ้าน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
นำไปขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นๆ
11 2556 กระบี่
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
หลักสุตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
จากปัญหาที่พบในชุมชนเรืองการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นในชุมชนหรือปัญหาแต่งงานกันในเครือญาติเองเนื่องจากความไม่รู้ในเครือญาติในตระกูลตนเอง ทำให้เกิดกระบวนการวางแผนงานให้เยาวชนในชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้ที่มาที่ไปของชุมชน และต้นตระกูลต่างๆในชุมชน โดยการให้เด็กได้สัมภาษณ์พูดคุยกับผุ้สูงอายุ หรือผุ้รู้ในชุมชนเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเยาวชนและผู้สูงอายุ ทำให้ผุ้สูงอายุรู้สึกถึงความมีคุณค่าในตนเองและอยากถ่ายทอดให้รุ่นต่อไป นำมาต่อยอดเป็นหลักสุตรท้องถิ่นสำหรับโรงเรียนในชุมชนให้นักเรียนได้เรียนรู้จักชุมชนตนเองเพิ่มขึ้น
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
จัดทำเป็นหลักสูตรเรียนรุ้ชุมขนบ้านคลองขนานสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนของชุมชน
12 2555 พัทลุง
การมีส่วนร่วมป้องกันภัยยาเสพติดเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านหูเล่(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...ด่านตรวจยาเสพติดในเวลากลางคืนโดยชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เกิดจากการที่ที่ประชุมหมู่บ้านได้เรียนรู้ข้อมูลยาเสพติดที่แพร่ระบาดในชุมชนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทำให้คนในชุมชนมีความตระหนักและร่วมกันออกกฏของหมู่บ้าน ข้อหนึ่งคือการตั้งด่านตรวจยวดยานที่ผ่านเข้ามาในหมู่บ้าน ที่มีเป้าหมายเพื่อสกัดการระบาดของยาเสพติดในชุมชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงอวย่างเห็นได้ชัดตลอดเวลาที่มีการตั้งด่าน
13 2558 นครศรีธรรมราช
กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บ้านหลาแขก(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การทำผ้าฮิญาบโดยใช้เศษผ้า ลูกไม้
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นนวัตกรรมการประดิษฐ์ด้วยมือที่มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้เศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนและชุมชน มาทำให้เกิดคุณค่า
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.สร้างรายได้ให้ครัวเรือน 2 สามารถใช้ในครัวเรือนและชุมชนของตนเอง
14 2556 นครศรีธรรมราช
เกษตรแนวใหม่ สร้างพลังใจ พลังคนสู่ชุมชนที่สดใส(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การปลูกผักแบบดาวล้อมเดือน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การนำผักหลายชนิดมาปลูกลงในแปลงเดียวกันส่วนมากใช้ยางรถยนต์มาเป็นแปลงเพาะ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ใช้เป็นที่ประดับหน้าบ้านด้วยในระดับหนึ่ง
15 2557 นครศรีธรรมราช
เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปัง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
จัดตั้งกลุ่มจัดตั้งกลุ่มตลาดนัดเคลื่อนที่ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนำสินค้าไปจำหน่ายที่ตลาดนัด168 ตรงข้ามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกเย็นวันอังคาร
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
มีคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่ม ประเมินผลการลดรายจ่ายจากการทำบัญชีครัวเรือน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เรียนรู้การจัดการและการบริหารกลุ่มให้ยั่งยืน
16 2557 กระบี่
เกษตรพอเพียงตามวิถีมุสลิมบ้านคลองยาง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ถนนกินได้
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
- ส่งเสริมให้มีการปลูกผัก 5 ชนิดในถนนสายหลักของหมู่บ้านเพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน ได้แก่ ชะอม มะขาม มะละกอ ผักหวาน และเหรียง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- คนในชุมชนมีผักปลอดสารพิษบริโภคในชุมชน
17 2558 พัทลุง
เกษตรอินทรีย์บนความพอเพียง บ้านสหกรณ์(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
บ้านผึ้ง
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การเลี้ยงผึ้งของชุมชน ชุมชนได้ช่วยกันสร้างบ้านผึ้ง และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีการใช้สารเคมี ทำให้ผึ้งอยู่กับครอบครัว ชุมชนนั้นนาน ๆ ให้น้ำผึ้งได้ใช้เป็นอาหารเป็นยาดูแลสุขภาพครอบครัว และได้มีการแบ่งปันขายในและนอกชุมชนสร้างรายได้ให้กับสมาชิก
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ชุมชนมีบ้านผึ้งทำใช้เอง ลดต้นทุน เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีลดละเลิกการใช้สารเคมี สุขภาวะของชุมชน
18 2557 นครศรีธรรมราช
เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
แพปลูกข้าวและผักอินทรีย์
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การทำแพจากไม้ไผ่ วัสดุเหลือใช้ โดยใช้ปุ๋ยหมักที่ทำจากผักตบชวา ผลิตผลเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นดินสำหรับปลูกข้าวและผัก เน้นการใช้ปู่ยอินทรีย์ น้ำหมักอินทรีย์ ที่คนในชุมชน ร่วมกันทำ โดยการถ่ายทอดประสบการณ์จากปราชญ์ชาวบ้าน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ปราชญ์ชาวบ้านได้ทดลองทำแพอินทรีย์ที่บ้านของตนเอง โดยทำเป็นแพขนาดเล็ก สำหรับปลูกพืชสวนครัว ในร่องนำที่ไหลมาจากสระกดูด
19 2558 นครศรีธรรมราช
เกษตรอินทรีย์บ้านปลักจอกเสริมรายได้(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
น้ำหมักสูตรน้ำพ่อ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การทำน้ำหมักน้ำพ่อ ประกอบด้วย วัสดุที่ใช้ ได้แก่ ฟักทอง กล้วยน้ำหว้าสุก จุลินทรีย์หัวเชื้อ และกากน้ำตาล โดยมีวิธีทำ ดังนี้ นำฟักทองและกล้วยน้ำหว้าฝานเป็นชิ้นๆ ขนาดเท่าลูกเต๋า จำนวน อย่างละ 3 กิโลกรัม แล้วนำมารวมกัน ใช้กากน้ำตาล จำนวน 1.5 ลิตร คนไปในทิดทางเดียวกัน ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ หมักไว้ประมาณ 15 - 20 วัน บรรจุในถังปิดฝาไว้หลวมๆ คนทุกวัน เมื่อครบกำหนดจึงนำน้ำหัวเชื้อเข้มข้นำ จำนวน 10 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ้น 3 -5 วันต่อครั้ง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ใช้ในการบำรุงพืชกินผล เช่น มะเขือ แตงกวา พริก บวบ และพืชกินผลทุกชนิด
20 2558 นครศรีธรรมราช
เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหัน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
น้ำหมักไล่แมลง
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
วิธีการทำน้ำยาไล่แมลง 1.นำเศษพืชที่มีรสขม เช่น สะเดา ขี้เหล็ก ฟ้าทลายโจร ฯลฯ 2.นำพืชหรือเศษพืชที่มีรสเมาเช่นยาเส้น ก้านใบลำต้น 3.ต้นพืช ต้นของพืชที่มีฤทธิ์ทำให้ถูกตัวตาย เช่น หัวหนอนตายยาก โดยนำมาหมักร่วมกัน แล้วนำเอาน้ำไว้สำหรับฉีดพ่นไล่แมลง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
นำไปฉีดพ่นไล่แมลง ไม่ต้องใช้สารเคมี สำหรับใช้ในการปลูกพืชผักต่าง ๆ
21 2558 นครศรีธรรมราช
แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
แก้มลิงทรายเพชร
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
นำทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ที่อ่างเก็บน้ำใกล้ๆแม่น้ำตาปี คลอง ที่เป็นทางผ่านของน้ำที่ตื้นเขินมาทำให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยชักชวนชาวบ้าน มาพัฒนา แผ้วถาง ใช้กำลังคน มาจัดการ เพื่อลดน้ำท่วมในหมู่บ้าน และนำกิจกรรมที่เป็นภูมิปัญญา ด้านการป้องกัน เฝ้าระวังมาพัฒนาให้ทุกครัวเรือนได้ฝึก และเฝ้าระวังครัวเรือนของตนเอง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ลด/ชลอน้ำท่วม ในหมู่บ้านที่ 10 หมู่บ้านใกล้เครียง และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำให้น้ำไหลเร็วขึ้นไม่ท่วมขังในหมู่บ้าน และในยามหน้าแล้งยังเป็นแหล่งน้ำไว้ใช้ในการเกษตรของชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน
22 2556 นครศรีธรรมราช
ขยะเป็นปุ๋ยเพิ่มผลผลิตลดสารเคมี(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ปุ๋ยหมักลดขยะ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
นำถุงเห็ดที่ทิ้งเป็นขยะ มาเป็นวัสดุหลักในการทำปุ๋ยหมัก
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เกิดการทำการเกษตรลดสารเคมี ลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตปุ๋ย และเกิดความสามัคคีในกลุ่ม
23 2556 นครศรีธรรมราช
ขยะสร้างคนข้างถนนกินได้(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ข้างถนนกินได้
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ อบต. กลุ่มสตรี ผู้นำหมู่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน ได้มาร่วมกันปรับสิ่งแวดล้อมจากเดิมเป็นกองขยะเน่าเหม็น ให้เปลี่ยนเป็นสวนผักข้างถนน เกิดความภาคภูมิใจของทุกคน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
มีกลุ่มผู้นำชุมชนในหมู่บ้านใกล้เคียง และนักเรียนโรเรียนใกล้เคียง แจ้งความประสงค์มาขอเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะเป็นสวนผักข้างถนน จนหมู่บ้านต้องฝึกวิทยากรประจำหมู่บ้านไว้
24 2557 พัทลุง
ข้าวพื้นเมืองคืนชีวิตชาวนาปะขอ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
กระบวนการความร่วมมือทุกภาคส่วน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
กระบวนการขับเคลื่อนงานที่ให้หลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนสู่วิถีนาอินทรีย์ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนให้ชุมชนและเครือข่ายหมู่บ้านใกล้เคียง ทำให้เสริมสร้างฐานความมั่นคงอาหาร และมีอาหารปลอดสารพิษ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- ครอบครัวชาวนาปรับเปลี่ยนแนวคิดและทำนาอินทรีย์ร้อยละ 80 - ได้ความร่วมมือภาคีในการสนับสนุนการสร้างวิถีนาอินทรีย์ใช้ข้าวพื้นเมือง ต่อยอด โรงสีชุมชน ได้รับบรรจุแผน อบต. สนุนสนุนโรงสี 1 โรง
25 2558 นครศรีธรรมราช
ข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหล(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ประดิษฐ์ของใช้จากขยะ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เยาวชนได้นำสิ่งที่เหลือใช้มาทำเป็นของใช้ ได้แก่ 1.ไม้กวาดจากขวดพลาสติก 2.โคมไฟจากฝาขวดพลาสติก ส่ิงที่ได้เรียนรู้คือ 1.ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเลิกเรียน2.เป็นการนำขยะมาใช้ใหม่โดยแปรรูป 3.ลดขยะในชุมชน เพราะขยะบางชนิดขายไม่ได้ เช่นขวดพลาสติกที่เป็นสี ไม่่สามารถขายได้ จึงนำมาใช้ประโยชน์
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.ลดปริมาณขยะในครัวเรือน 2.ลดปริมาณขยะในครัวเรือน 3.สร้างรายได้แก่เยาวชน
26 2557 นครศรีธรรมราช
ข้าวสังหยดขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การออกกำลังกายโดยการสีข้างด้วยครกสี
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นนวัตกรรมที่บูรณาการแนวทางการผลิตข้าวอินทรีย์โดยใช้ครกสี มาร่วมกับการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ จึงเกิดเป็นการออกกำลังกายที่ได้ทั้งกำลังกายและได้สุขภาพดีจากการได้บริโภคอาหารปลอดสารเคมีด้วย
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
การนำไปใช้ประโยชน์ได้นำนวีัตกรรมมาเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นทีทมาอออกกำลังกายกันมากขึ้นนอกจากนั้นยังจัดตั้งเป็นกลุ่มแปรรูปข้าวสังหยดอินทรีย์ด้วยครกสีที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้อรกทางหนึ่ง
27 2555 นครศรีธรรมราช
คนนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ถ่านผลไม้ ดับกลิ่น
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านที่มีประสิทธิภาพสูง ถ่านที่ได้หลังจากการเผาแล้ว ลักษณะของก้อนถ่านจะคงรูป เหมือนวัตถุดิบ ที่นำลงเตาเผา จะปรากฏรูปทรง เหมือนเดิมทุกประการทำให้เกิดแนวคิดที่จะนำผลไม้ เช่น สัปปะรด เงาะ มังคุด หรือ ผลไม้อื่น ๆ ทดลองลงเตาเผา ผลปรากฏได้ ถ่านผลไม้ ที่คงรูปสวยงามสามารถจัดลงใน ภาชนะ และตกแต่งให้สวยงาม วางไว้ในตู้เย็น เป็นก้อนดับกลิ่น ที่มีประสิทธิภาพดี ยิ่ง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
นำถ่านผลไม้วางเป็นก้อนดับกลิ่น ในตู้เย็น ในห้องน้ำ ห้องส้วม
28 2558 สตูล
คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ชมรมมวยไทย
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เด็ก 7-12 ปี จำนวน30คน เรียนรู้ ฝึกทักษะมวยไทย ออกทำการแสดงแม่ไม้มวยไทยตามงานเทศกาล
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีพื้นที่การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสุขภาพแข็งแรง
29 2557 สุราษฎร์ธานี
คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ลานนวัตกรรมสุขภาพ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
- มีการจัดลานสุขภาพที่หลากหลาย โดยเน้นการนำภูมิปัญญามาใช้ในการดูแลสุขภาพ เช่น ลานกะลา
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- คนในชุมชนตระหนักในการดูแลสุขภาพมากขึ้น และหันมาใช้แพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพ
30 2555 นครศรีธรรมราช
คนวังฆ้องร่วมใจพัฒนาคลองสองสายน้ำเกิดสายน้ำแห่งความสุข(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
สวัสดิการชุมชนคนรักถิ่น
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นกระบวนการสร้างความรับผิดชอบ ในการดูแลลำคลองและภูมิทัศน์ ริมฝั่งคลอง อย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้กติกาของสังคม และกระตุ้นสร้างจิตสำนึก และความตระหนักให้รักท้องถิ่นตน โดยมีกติกา ให้ชุมชนริมฝั่งคลองรับผิดชอบท่านำ้ของตนเอง โดยผู้ทีมีผลงานยอดเยี่ยม จะได้รับการ ยกเว้นการส่งเงินสบทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน 1 ปี ทางชุมชนร่วมรับผิดชอบ ส่งเงินสมทบให้ 1ปี
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
31 2557 สงขลา
คนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การเก็บข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้เครื่องมือภาพถ่ายเล่าเรื่อง
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การสอนให้เด็กและเยาวชนได้ลงชุมชนและถ่ายภาพที่ตังเองสนใจ จากนั้นทีมพี่เลี้ยงตั้งคำถามว่า รู้สึกอย่างไรกับภาพ ทำไมถึงถ่าย ภาพนี้สื่อถึงอะไร คิดอย่างไร ให้เด็กและเยาวชนไปสัมภาษณ์เพื่อมาเขียนเป็นเรื่องราว สุดท้ายทุกคนได้หนึ่งภาพกับหนึ่งเรื่องราวในชุมชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
อยู่ระหว่างการดำเนินงานต่อในพื้นที่
32 2558 นครศรีธรรมราช
คนเอาถ่านบ้านวัดโหนด(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
มูลไส้เดือน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
มีการปรับสภาพดินแล้ว นำไส้เดือนดินมาเลี้ยงในดินที่มีการเตรียมไว้ เพื่อให้ไส้เดือนถ่ายมูลไว้ แล้วนำมูลไส้เดือนผสมกับปุ่ย ก่อนนำไปปลูกผัก
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.มูลไส้เดือน จะนำไปใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ 2.ไส้เดือนเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าดินปลอดสารพิษ
33 2558 สตูล
ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
สื่อเพลงพื้นบ้าน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1. คณะทำงาน เตรีมข้อมูล ประวัติหมู่บ้านสถานการณ์ขยะ ชุดข้อมูลประเภท วิธีการ กำจัดขยะ ความรู้เรื่องโรค เพื่อเป็นข้อมูลด้านเนื้อหาในการแต่งเพลง ที่ใช้เป็นสื้อชุมชน 2. ปรึกษาพี่เลี่ยงในการจัดทำสื่อ 3. คัดหา นักร้องในชุมชน เพื่อเป็นต้นเสียงในการขับร้อง 4. ติดต่อ นักแต่งเพลง และตัดต่อเพลง 5. เตรียมนำสื่อเพลงในการจัดทำคืนชุมชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เป็นสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการขยะและกระตุ้นจิตสำนึกคนในชุมชนเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทสอดคล้องวิถีชุมชน
34 2555 นครศรีธรรมราช
ครัวเรือนสุขภาพดีตามวิถีควนตราบ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ภูมิปัญญาไล่แมลง
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
นำสมุนไพรชื่อไหลหางแดงนำมาหมักรวมกับน้ำ EM ไว้ 1 เดือน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
น้ำหมักที่ได้จากการหมักสมุนไพรไหลหางแดง นำมาผสมน้ำสะอาดในอัตรา 1:100 ฉีดพ่นพืชผักที่มีแมลงมารบกวน
35 2557 นครศรีธรรมราช
คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
บัญชีครัวเรือน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.มีการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน โดยการบันทึกข้อมูลง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องมีแบบฟอร์ม 2.บันทึกข้อมูลที่จำได้ ไม่ต้องกังวล 3.ทุกเดือนนำมาให้คณะทำงานช่วยดู และต้องบันทึกสมำ่เสมอ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.มีการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนแบบง่ายๆ 2.บันทึกข้อมูลที่บันทึกไ้ด้ 3.มีแนวทางการลดรายจ่ายครัวเรือน 4.เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน
36 2558 นครศรีธรรมราช
คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
คลังอาหารชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.รับสมัครกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 2.กำหนดกระบวนการพัฒนาคลังอาหารชุมชน 3.กำหนดกิจกรรมแต่ละครัวเรือน 4.เป็นการเรียนรุ้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกบ้านนำประยุกต์ใช้ตามความถนัดของตนเอง 5.คลังอาหารที่สร้างขึ้น เป็นอาหารที่ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี เช่น ผัก ไก่ ปลา เป็ด 6.ทุกครัวเรือน สามารถผลิตอาหารได้เอง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.ทุกครัวเรือนได้มีอาหารไว้บริโภคตลอดเวลา ไม่อด 2.ทุกครัวเรือนลดรายจ่ายในการซื้อผัก หรือปลา ในการประกอบอาหาร 3.ทุกครัวเรือนบริโภคอาหารที่ปลอดสารเคมี
37 2557 พัทลุง
ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ระบบการจัดการขยะ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1. หมู่ 5 จะนำขยะที่ผ่านการคัดแยกจากครัวเรือนแล้วและสามารถขายได้มารวบรวมไว้ที่ศาลาประชุมหมู่บ้าน และตั้งกรรมการขึ้นแล้วพาไปขายอีกที 2. หมู่ 6 แต่ละครอบครัวนำขยะที่ผ่านการคัดแยกและขายได้มารวมไว้ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านเดือนละครั้ง และจะมีพ่อค้ามารับซื้อขยะที่ศาลา 3. หมู่ 8 จะให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกจากบ้านเอง และให้พ่อค้าไปรับซื้อตามบ้าน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
สร้างระบบการจัดการขยะที่ผ่านการคัดแยกจากครัวเรือน มาขาย เพื่อสร้างรายได้และลดขยะในชุมชน
38 2557 พัทลุง
ความมั่นคงทางด้านอาหารวิถีบ้านท่าช้าง ( ต่อเนื่อง )(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
แปลงทดลองปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง เพื่อค้นหาพันธ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
มีอาสาสมัคร 5 คน ร่วมจ้ดทำแปลงทดลองปลูกข้าวพื้นบ้าน ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน 6 สายพันธุ์ มืข้าวสังข์หยดพัทลุง ขัาวเฉี้ยงพัทลุง ข้าวหน่วยเขือ ข้าวเล็บนก ข้าวเหนียวดำ ข้าวปิ่นแก้ว สาเหตุที่เลือกใช้พันธุ์ข้าว 6 ชนืดนี้ ก็เพราะว่า เดิมชุมชนมีพันธุ์ข้าวมากกว่า 30 สายพันธุ์แต่ได้สูญพันธุ์ไปหมด วิชชาลัยรวงข้าว ร่วมกับชุมชนได้ฟื้นมาได้และปลูกขยายในแปลงนาของสมาชิกเพียง 6 สายพันธุ์นี้ ส่วนเมล็ดพันธุ์ชนิดอื่นๆ มีจำนวนเมล็ดพันธุ์น้อยจึงปลูกไว้ในกระถางเพื่อป้องก้นความเสี่ยง ใช้พื้นที่แปลงนาของอาสาสมัครในการทดลอง 1)แปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงจำนวน 2 ไร่ 2)แปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวเฉี้ยงพัทลุงจำนวน 3 ไร่ 3)แปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวหน่วยเขือจำนวน 4 ไร่ 4)แปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวเล็บนกจำนวน 3 ไร่ 5)แปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวดำจำนวน 2 งาน 6)แปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวปิ่นแก้วจำนวน 2 ไร่ รวมแปลงทดลองปลูกข้าวพันธุ์พื้นบ้าน จำนวน 14 ไร่ 2 งาน เตรียมดินโดยการไถกรบตอซังข้าว และไถกลบปอเทืองปุ๋ยพืชสด ทิ่งไว้อย่างน้อย 10 วัน โดยมีนำ้ขังครั้งที่ 2 คราดทำเทือกให้เสมอกันทั้งแปลงชักลากทำร่องนำ้ 3 - 4 เมตร ต่อร่อง ระบายนำ้ออกให้แห้ง หว่านข้าวงอก จำนวน 10 กิโลกรัม / ไร่ ปักป้ายชื่อพันธุ์ข้าว แต่ละชนิด และ จดบันทึก ตามแบบบันทึกลักษณะประจำพันธุ์ บันทึกตลอดฤดูกาล ตามระยะการเจริญเติบโต เพื่อจัดทำเป็นองค์ความรู้และเพื่อค้นหาพันธ์ที่เหมาะสมกับสภาพในพื้นที่นี้ 
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เนื่องจากเดิมมีข้าวพื้นเมืองที่ปลูกหลายสายพันธ์ แต่ได้สูญหายไปจากพื้นที่ ทำให้ต้องการที่จะทราบว่าข้าวที่นำมาทดลองปลูกนี้พันธ์ใดจะมีความเหมาะสมใช้ปลูกในสภาพนิเวศของทุ่งไชยรองนี้ได้ จะได้ขยายพันธ์ไว้ใช้ตามจุดเด่นของแต่ละสายพันธ์ และเก็บสำรองไว้ในธนาคารพันธ์ข้าวของชุมชน เพื่อสมาชิกจะมีพันธ์ข้าวไว้ใช้โดยไม่ต้องซื้อ เป็นการลดต้นทุนและรักษาสายพันธ์ข้าวไว้ได้อย่างดี
39 2557 ยะลา
คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ถังขยะตะแกรงเหล็ก
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การนำตะแกรงเหล็กราคาถูกมารณรงค์ให้ชาวบ้านช่วยกันมาประดิษฐ์
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ชาวบ้านมีถังขยะสำหรับแยกขยะในครัวเรือน
40 2558 นครศรีธรรมราช
คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
คืนกีฬาพื้นบ้านสู่การมีสุขภาพที่แข็งแรง
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและการละเล่นพื้นบ้านในอดีต เพื่อทบทวนวิธีการเล่น กฎ กติกา ยกระดับให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย พัฒนาสุขภาพด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมอบค่าตอบแทนเป็นเมล็ดพันธ์ผักหรือต้นไม้
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เชื่อมความสามัคคี
41 2557 นครศรีธรรมราช
คืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนา(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
เกษตรดั้งเดิม
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ปรับปรุงพื้นที่ข้างบ้านเป็นแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ โดยใช้ปุ๋ยจากขี้ไก่ ขี้เป็ด มีการเลี้ยงปลาในร่องผัก เรียกว่าเกษตรดั้งเดิมครบวงจร
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดการบริโภคสารเคมี ดีต่อสุขภาพ
42 2558 นครศรีธรรมราช
คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
เครือข่ายร่วมลดอุบัติเหตุ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.มีการประสานกับเครือข่ายในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตรกำนัน นายกอบต.เขาพระบาท รพ.สต.เขาพระบาท ชมรมผู้สูงอายุสถานีภูธรการะเกด กลุ่ม อสม.บ้านปากคลองวัดแดง กลุ่ม EMS
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.ได้มีการประสานงานและขอความร่วมมือเครือข่ายภายนอก เข้ามาร่วมมือในการลดอุบัติเหตุในชุมชนและทุกหน่วยงานยินดีเข้ามาร่วมพัฒนา
43 2556 นครศรีธรรมราช
โคกเหล็กสะอาดจัดการขยะดีทุกชีวีมีสุข(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
แกนนำกลุ่มบ้านจัดการขยะ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ผู้นำกลุ่มบ้านสอนการจัดการขยะและเป็นบ้านตัวอย่างการจัดการขยะได้ มีการนำขยะมาทำแก็สชีวมวล
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ถ่ายทอดกระบวนการทำงานและขยายผลให้ครัวเรือนอื่นได้
44 2555 สงขลา
โครงการ"จากโรงเรียนสู่บ้าน สืบสานความพอเพียง" หมู่ 2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 2 ต.วัดจันทร์
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นจุดที่ทำหน้าที่ฝึกฝนและถ่ายทอดแนวคิดการปรับประยุกต์ใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย - การผลิตถ่านจากเตาชีวมวลขนาด 1000 ลิตร - การผลิตน้ำส้มควันไม้ไล่แมลง - การผลิตผักปลอดสารพิษ - การผลิตเตาอั้งโล่ห์ ประหยัดพลังงาน วิธีการทำให้เกิด: มีการไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด โดยการนำครู ก. ที่จะมาฝึกหัดทำกิจกรรมด้านพลังงาน หรือกิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก จากนั้นมาพัฒนาเป็นคณะทำงานศูนย์ฯ และมีกิจกรรมด้านการถ่ายทอดแนวคิดแก่นักเรียน และผู้ปกครอง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ผลของนวัตกรรม 1. อบต.วัดจันทร์ สำนักงานเกษตร อ.สทิงพระ ให้ความสำคัญ และจะบรรจุไว้ในแผนสนับสนุนของหน่วยงาน 2. โรงเรียนสนับสนุนการทำกิจกรรมเนื่องจากสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนในการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 3. โรงเรียนมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น เช่น การให้น้ำส้มควันไม้ไล่แมลงแก่ผู้สนใจแบบไม่คิดมูลค่า การเป็นแหล่งฝึกอบรม และการเป็นแหล่งผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบปลอดสารพิษ การนำไปใช้ประโยชน์ 1.การเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนและประชาชนรอบพื้นที่โรงเรัียน 2. การฝึกฝนให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือมีพฤติกรรมเกเร มีความรับผิดชอบมากขึ้น
45 2555 นราธิวาส
โครงการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
กลุ่มเยาวชนของชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนที่มีความพร้อมในการดำเนินการกิจกรรมของชุมชน มีการแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานกับผู้นำศาสนาที่มีประสบการณ์ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ให้แกนนำเยาวชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
รูปแบบการไปใช้ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากอยู่ในระยะก่อตัว
46 2555 สุราษฎร์ธานี
โครงการการจัดการป่าชุมชนบ้านควนยูงแบบมีส่วนร่วม(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การบวชป่าชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
- การทำพิธีกรรมทางศและการทำพิธีกรรมทางศาสนา (สวดพระพุทธมนต์) และการทำพิธีกรรมทางความเชื่อ (การบูชารุกขเทวดา) ทำให้เกิดพลังศรัทธาให้กับคนในชุมชน - การนำจีวรพระห่มให้กับต้นไม้ในป่าชุมชน ทำให้เกิดความบังเกิดความกลัวเกรงต่อบาป ทำให้ไม่กล้าตัดไม้ในป่าที่ผ่านพิํธีกรรมการบวชป่าชุมชนแล้ว
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- ต้นไม้ในป่าชุมชนได้รับการดูแลรักษา ไม่ัมีใครกล้าตัด เพราะกลัวเกรงต่อบาป - เป็นสัญลักษณ์ของการร่วมแรงร่วมใจกันดูแลรักษาต้นไม้ที่ผ่านพิธีกรรมบวชป่าแล้ว
47 2555 สตูล
โครงการการจัดการอ่าวทุ่งนุ่ย(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
แผนที่ฐานทรัพยากรชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
แผนที่แสดงทรัพยากรต่างๆ ในบริเวณอ่าวทุ่งนุ้ย ซึ่งเป็นการผนวกรวมกับแผนที่ชุมชน มีการแสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์ และบริเวณต่าง ๆ ที่มีทรัพยากรแต่ละชนิดหนาแน่น เช่น บริเวณพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลน บริเวณที่มีหอย กุ้ง ปลา เป็นต้น โดยข้อมูลที่นำมาจัดทำเป็นแผนที่ได้มาจากการสำรวจฐานข้อมูลทรัพยากรโดยกลุ่มแกนนำและเยาวชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ใช้ในการนำเสนอฐานข้อมูลทรัพยากรชุมชนให้กับคนในชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจ ซึ่งส
48 2555 สตูล
โครงการเกาะบุโหลนเลปลอดขยะ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
กระสอบใส่ขยะธรรมดา.
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
แกนนำได้มีการปรึกษาหารือกับคณะนักศึกษาพยาบาลมหาลัยสงขลานครินทร์ถึงวิธีการทำถังขยะพบว่ามีวัสดุเหลือใช้ได้แก่ กระสอบจึงได้กระสอบมาทำถึงขยะ ปัจจุบันกำลังทดลองและทางแกนนำของโครงการกำลังคิดหาวิธีการที่ดีกว่าเดิมโดยใช้วัสดุที่คงทนและสวยงามเหมาะกับพื้นที่ หลักคิดคือ ไม่มีถังขยะให้เห็นแต่มีขยะที่แยกแล้วในครัวเรือน ถ้ามีถังขยะในระยะแรกก็สวยงาม ราคาถูก หรือได้จากวัสดุเหลือใช้และเหมาะสมกับพื้นที่
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ใช้ใส่ขยะแยกเป็น 2- 3 ช่องเพื่อให้ชาวบ้านหัดแยกขยะเป็น
49 2555 สงขลา
โครงการขยายเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน" รุ่นที่ 2(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
หลักสูตรสำหรับการดูแลผู้สูงอายุเป็นการร่วมกันวิเคราะห์ถึงความจำเป็นอันอาสาสมัครผู้สูงอายุควรมีความรู้และเข้าใจ ตลอดจนการฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ ประกอบด้วย 1. การเปลี่ยนแปลงของวัยสูงอายุ 2. วิธีดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 3. การเตรียมตัวและการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุ 4. การใช้เครื่องมือวัดความดันโลหิตได้ถูกต้อง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ผลของนวัตกรรม สามารถใช้เป็นหลักสูตรต้นแบบสำหรับการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุได้ที่มีความรู้และศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน การนำไปใช้ประโยชน์ สามารถเป็นต้นแบบในการฝึกอบรม อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
50 2555 สุราษฎร์ธานี
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวบ้านนางกำ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
- กระบวนการสันทนาการแบบสะท้อนคิดสร้างการเรียนรู้
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
- การจัดกิจกรรมสันทนาการที่ผสมผสานระหว่างความสนุกสนาน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านการคิด การแสดงออกของคนในชุมชนที่สื่อสารออกมาด้วยละครที่เน้นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- เห็นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตั้งแต่กระบวนการคิด การแสดงออกทางความคิด การร่วมแรง ร่วมใจกันของคนทุกเพศทุกวัย
51 2555 ระนอง
โครงการชาวบางหินร่วมใจ นำวิถีชีวิตไทย สู่สุขภาวะชุมชน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...กลุ่มยุวมัคคุเทศก์อาสาอนุรักษ์พันธ์หอย Happy Banghin
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
มีการรวมกลุ่มของเยาวชน จำนวน 20 คน จัดทำทำเนียบยุวมัคคุเทศก์ โดยมี น.ส.เลขาจิตร ชิดเอื้อ เป็นประธาน เพื่อการพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และกิจกรรมท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
นำไปเผยแพร่สู่เครือข่ายและบุคคลภายนอกผ่านสื่อต่างๆ
52 2555 สงขลา
โครงการชาวปากช่องประสานใจ สร้างถนนสายหลัก สานใยรักษ์สุขภาพชุมชน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ปฏิทินเมนูสุขภาพ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
โดยผ่านการตรวจสอบจากนักโภชนากร แล้วแจกปฏิทินให้กับสมาชิก เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
นำเสนอปฏิทินเมนูสุขภาพให้กับทาง อบต.เพื่อกระจายความรู้ไปสู่ทุกหมู่บ้านในตำบล
53 2555 กระบี่
โครงการชีวินทรีย์ เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...เป็นกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อนำมาเลี้ยงไส้เดือน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
...นำทางปาล์มมาย่อยสลายผสมกับมูลสัตว์และเศษอาหารจากครัวเรือนนำมาหมักเพื่อให้เกิดอุนภูมิที่พอเหมาะในระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังจากนั้นจึงนำมาเป็นอาหารของไส้เดือน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
...มูลของไส้เดือนสามารถนำไปเป็นปุ๋ยคุณภาพที่ดีและฉี่ของไส้เดือนสามารถนำไปเป็นฮอร์โมนพืชเพื่อเร่งการเจริญเดิบโตและเพิ่มผลผลิต
54 2555 ปัตตานี
โครงการชุมชน 2 วิถีนำชุมชนน่าอยู่(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การจัดทำว่าววงเดือน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.สืบค้นวิทยากรภูมิปัญญาการทำว่าววงเดือน 2.วิทยากรทบทวนกระบวนการและขั้นตอนการทำว่าววงเดือน 3.รวบรวมเอกสารการทำว่างวงเดือน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยพุทธและไทยมุสลิม 2.การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและประเพณีดั่งเดิม(การทำว่าววงเดือน/การแข่งว่าว) 3การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 4.การเสริมรายได้ให้กับเยาวชน
55 2555 สุราษฎร์ธานี
โครงการชุมชนคนไทดำเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
โปรแกรมการจัดการข้อมูล การทำแผนที่ชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมควอนตั้มมาใช้ในการจัดทำแผนที่ชุมชน ทำให้สามารถเห็นรายละเอียดของชุมชนในทุกมิติ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- ชุมชนเข้าใจบริบทของพื้นที่มากขึ้น สามารถทำแผนพัฒนาชุมชนได้อย่างถูกต้อง
56 2555 ชุมพร
โครงการชุมชนท่าแขกน่าอยู่(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
เพื่อนคู่หูสองวัย
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :

ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
คู่หูจะชวนกันไปเก็บขยะหลังเลิกเรียนทำให้ชุมชนสะอาด สบายตา และชวนกันดูแลการทิ้งขยะของชุมชนให้คำแนะนำถ้าสมาชิกทำไม่ถูกต้อง
57 2555 ชุมพร
โครงการชุมชนบ้านเจริญทรัพย์ปลอดหนี้สิน ทำกินกันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...ไ่ม่มี
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
-
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
-
58 2555 นครศรีธรรมราช
โครงการชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...-
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :

ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
59 2555 ปัตตานี
โครงการตาดีกายุคใหม่ ใส่ใจพัฒนาสุขภาวะเยาวชนมุสลิมอย่างยั่งยืน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
หลักสูตรตาดีกาสีขาว
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.ระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในชุมชน2.วิเคราะห์ สังเคราะห์จากปัจจัย สาเหตุ นำสู่แนวทางแก้ไขปัญหา 3.จัดทำร่างหลักสูตรโดยแกนนำเครือข่ายในชุมชน 4.ทดลองใช้ร่างหลักสูตรภายในระยะเวลา1 เดือนกับนักเรียนตาดีกา 5.พัฒนาหลักสูตรที่สมบูรณ์
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
การนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติในกลุ่มเด็กในโรงเรียนตาดีกา
60 2557 ยะลา
โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ถังขยะจากตะแกรงเหล็ก
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
จากได้ไปดูงานจากชุมชมบ้านนครธรรม
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ใช้ในการคัดแยกขยะและป้องกันการวางระเบิด
61 2557 นราธิวาส
โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ศุนย์เรียนรู็การเลี้ยงนกกระทา
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ศููนย์เรียนรู้ให้กับชุนชนได้จริงและฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนภายใต้การดูแลของกลุ่มสตรีและเยาชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
กลุ่มสตรีและเยาชนมีรายได้จากการเลี้ยงไข่นกกระทา สามารถต่อยอดสู่ครัวเรือนต่างๆในชุมชนเพื่อการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนได้ เกิด เกิดรูปแบบการนำเงินเข้าชุนชน โดยให้การออกแแบบกระจายเงิน ให้เข้ากองกลางชุมชนร้อยละ 80 และ เยาวชนผู้เลี้ยง ร้อยละ 20 จากรายได้การเลี้ยงของศูนย์
62 2555 สงขลา
โครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
1.กองทุนขยะของชุมชนป้อมหก
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
กองทุนธนาคารขยะเป็นเสมือนกุศโลบายให้คนในชุมชนป้อมหก หันมาสนใจการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง เห็นคุณค่าของขยะที่เกิดขึ้นในบ้านเรือน กระบวนการที่ทำให้เกิดกองทุนขยะ เริ่มจากการสำรวจข้อมูลจุดที่เป็นแหล่งเสื่อมโทรมทิ้งขยะของคนในชุมชนป้อมหก กระบวนการทำให้เกิดธนาคารขยะ ประกอบด้วย การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานของธนาคารขยะ อันมีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนของชุมชน ประชุมเพื่อออกแบบแนวทางการฝาก ถอน ขยะ การจัดกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ความรู้เรื่อง การแยกขยะของประชาชน จากนั้นก็จะมีการเปิดให้ฝากของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ และจะสรุปผลการฝากแต่ละครั้ง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการขยะในชุมชน ส่งผลให้มีชาวบ้านชาวป้อมหกสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของธนาคารจำนวนมาก ชาวบ้านของชุมชนจะฝึกนิสัยการคัดแยกขยะแต่ประเภท ตามราคาที่กำหนดขึ้น การที่ตั้งราคาแต่ละชนิดจะเป็นตัวกระต้นให้คนมีการแยก เนื่องจากราคาของขยะที่แยกจะมีราคาที่สูงกว่าที่ไม่แยก - ชาวบ้านชาวป้อมหกมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะมากขึ้นและเห็นคุณค่าของขยะ
63 2555 พัทลุง
โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
กระบวนการสร้างแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เริ่มจากกระบวนการพูดคุยกันของคนในชุมชน จากเดิมการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการพัฒนาอ่างเก็บน้ำป่าพะยอมและพื้นที่ต้นน้ำ จะถูกจัดการโดยหน่วยงานรัฐเป็นหลัก คือกรมป่าไม้และชลประทาน แต่หลังจากดำเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ได้มีกระบวนการใหม่ที่คนในชุมชนสามารถมาพูดคุย ปรึกษาหารือ และกำหนดกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำอ่างเก็บน้ำป่าพะยอมได้โดยคนในชุมชนเอง หน่วยงานราชการเป็นเพียงหน่วยหนุนเสริม ซึ่งถือเป็นกระบวนการทางสังคมใหม่ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน จากกระบวนการเกิดกลุ่มคนอาสา และร่วมกันพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ในชุมชนคือ เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าต้นน้ำป่าพะยอม ซึ่งภายในเส้นทางการท่องเที่ยวนี้ประกอบด้วยป้ายแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับพันธ์พืชในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ฐานการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ซึ่งเยาวชนและผู้สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ และมีกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษืป่าต้นน้ำ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ท้ายสุดของกระบวนการนี้คือคณะทำงานได้มีการประชุมร่วมกับประชาชนในชุมชนและกำหนดเป็นกติกาชุมชนในการอนุรักษ์พื้ยที่ป้่าต้นน้ำ มีการจำกัดการใช้ทรัพยากร มีการห้ามจับสัตว์ป่า การจับปลาที่ผิดวิธี ซึ่งคนในชุมชนส่วนใหญ่ยอมรับกติกาดังกล่าวและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการสอดส่องดูแลผู้ที่ไม่ทำตามกติกาของชุมชนด้วย และขับเคลื่อนไปจนถึงขั้นการเสนอแนวทางนี้ไปสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนมาตรการต่อไป
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
มีการนำนวัตกรรมนี้ไปใช้ในการจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ของชุมชน โดยใช้ที่ประชุมหมู่บ้านเป็นที่ปรึกษาหารือและใช้กระบวนการมีส่วนร่วมตามกระบวนการสร้างแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก อาทิเช่น การจัดการแหล่งน้ำ การจัดการกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น
64 2555 ชุมพร
โครงการบ้านน่ามอง คลองน่าดู ชุมชนน่าอยู่ หมู่ประชาเข้มแข็ง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ห้องเรียนธรรมชาติ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ครูใช้ชุมชนเป็นฐานเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีแกนนำชุมชนเป็นครู เป็นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรมมการเรียนการสอนของโรงเรียน
65 2555 ชุมพร
โครงการบ้านปากบ่อชุมชนต้นแบบสร้างสุขภาพเข้มแข็งแบบยั่งยืน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...ไม่มี
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ไม่มี
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ไม่มี
66 2555 สงขลา
โครงการบ้านวัดเลียบพอเพียง ทำ กิน อยู่ใช้ ด้วยปัญญา(หมู่บ้านเกษตรปลอดสารพิษ ชีวิตพอเพียง) "พันธุกรรมนำชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง"(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
1. โรงเรียนนวตกรรมชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ของหมู่ 10 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร ซึ่งมีโรงเรียนนวตกรรมอาหารปลอดภัย เป็นจุดประสานงาน ทำหน้าที่พัฒนาให้เกิดแกนนำด้านการผลิตที่ปลอดภัยด้านอาหารในหมู่บ้าน เนื่องจากที่ผ่านมามีแกนนำแยกตามโซน จำนวน 3 โซน ซึ่งผลิตอาหารและพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดภัย ไร้สารพิษอยู่แล้ว แต่ที่ต้องดำเนินการ คือ การพัฒนาหลักสูตรที่ชัดเจนของโรงเรียน นวตกรรมด้านสุขภาพ มีการพัฒนาหลักสูตรสร้างเสริมสุขภาพจำนวน 8 หลักสูตรและมีการเปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
จะเป็นจุดสำหรับการพัฒนาศักยภาพของประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่โรงเรียนนวตกรรมชุมชน
67 2555 กระบี่
โครงการปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก หมู่ที่3 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การทำนาแบบลดต้นทุน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การเพาะต้นกล้าลงแผงก่อนโดยใชัดินที่มีการเกาะตัวดีเพื่อสะดวกในการโยนกล้าลงสู่แปลงนา
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
การประยุกใช้ดินในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อนำมาเพาะต้นกล้า สามารถลดทัศนคติของคนทานาแบบเดิมๆของคนในชุมชน สามารถขยายความรู้ให้เกษตรกรขยายการทำนาแบบโยนกล้าให้เป็นที่แพร่หลายได้เพิ่มมากขึ้น และได้นำองค์ความรู้จากการปลูกข้าวปลอดสารพิษและปลูกข้าวแบบโยนกล้าไปถ่ายทอดให้กับเครือข่ายชาวนาในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา (อำเภอเกาะยาวน้อย)
68 2556 ปัตตานี
โครงการยาบี ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่5บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีปี2(โรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนลดเสี่ยงบ้านโคกวัดอบอุ่น)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
1.ข้อตกลงของชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดการทางสังคมของชุมชน 2.ชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนร่วมกันในการกำหนดทิศทางแนวทางของชุมชน 3.หน่วยงานรัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้ด้านกฏหมาย
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
การดูแลซึ่งกันและกันของชุมชนในเรื่องความปลอดภัยและการดูแลคนในชุมชน
69 2558 กระบี่
โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ธนาคารต้นกล้าผักในครัวเรือน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
จากการประชาคมหมู่บ้านและการพูดคุยในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เยาวชนเพาะต้นกล้าผักในครัวเรือนและนำต้นกล้าไปแจกจ่ายแก่ชาวบ้านในชุมชน และเก็บเมล็ดพันธ์ผักพื้นบ้านในชุมชน เช่นถั่วฝักยาว 1 เมตร ,เมล็ดพันธ์ผักเสี้ยนสด นำมาเพาะพันธ์ขยายต้นกล้า
70 2556 สงขลา
โครงการเยาวชนเครือข่ายโรงเรียนปริกอาสาทำดีตามรอยเท้าพ่อ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
1.เกิดกลุ่มนักอนุรักษ์ในระดับโรงเรียน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1. การนำเด็กเยาวชนในโรงเรียนเครือข่าย 10 โรงเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกัน โดยการจัดค่ายศึกษา การเรียนรู้ วิถีชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพของคนในชุมชน 2. เด็กเยาวชนร่วมเรียนรู้ประสบการณ์จากปราญช์ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน และฐานการเรียนรู้ของชุมชนในเขตเทศบาลปริก เช่น การจัดการขยะแบบฐานศูนย์ การทำน้ำหมักชีวภาพ ฯลฯ ซึ่งเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมเรียนรู้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปขายายผลในระดับครอบครัวและชุมชนของตนเอง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
แกนนำเยาวชนในโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 10 โรงเรียน จำนวน 80 คน ในการนำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การจัดการขยะ การรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้วิถีการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2.เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม และมีความสุข ตลอดจนมีทักษะความเป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้ ความภาคภูมิใจ ในวิถีชีวิตของคนในชุมชนตำบลปริกให้ชุมชนอื่นได้รับรู้และเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
71 2555 นครศรีธรรมราช
โครงการเยาวชนตลาดใน-จานเรียวรักครอบครัวรักษ์ชุมชน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...-
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :

ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
72 2557 ยะลา
โครงการเยาวชนตัวอย่าง ร่วมสร้างชุมชนอุเปน่าอยู่(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ดอกไม้ติดเสื้อและผ้าคลุม
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นดอกไม้ที่ผลิตจากฝีมือของเยาวชนโดยทำจากถุงน่องสีต่างๆมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ติดเสื้อและผ้าคลุม
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
นำมาใช้ตอนฝึกกีฬาใช้เป็นอุปกรณ์วอร์มร่างกายก่อนลงเล่นกีฬา
73 2555 พัทลุง
โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ด้วยการฟื้นฟูและอนุรักษ์ห้วยหนุนปาน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
กระบวนการขับเคลื่อนงานชุมชนในลักษณะพหุภาคี ประชาสังคมนำ วิชาการหนุน ท้องถิ่นเสริม
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
จาการทำงานมีการจัดกระบวนการทำงานใหม่เพิ่มเติมจากสามเหลี่ยมเขยื่อนภูเขา คือนอกเหนือจากมีภาครัฐ ภาคความรู้ ภาคประชาชน แล้ววันนี้มีการเพิ่มภาคส่วน ท้องถิ่นและท้องที่เพิ่มขึ้น ทำให้กระบวนการทำงานมีความใกล้ชิดกับชุมชนมากยิ่งขึ้น กลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นในชุมชนจากการดำเนินโครงการนี้คือเกิดกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์ห้วยหนุนปาน ที่มาจากประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบห้วยหนุนปานจากหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 นอกจากนี้ยังมีนักเรียนจาก 2 โรงเรียนซึ่งอยู่ใกล้เคียงห้วยหนุนปานคือ โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด และโรงเรียนบ้านไทรทอง มีสมาชิกเข้าร่วมในเบื้องต้นประมาณ 40 คน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เกิดกลุ่มการทำงานที่มาจากทุกภาคส่วน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
74 2556 ชุมพร
โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านปากคลองบางสน ด้วยการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่าวบางสนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน(ปี2)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ยังไม่เกิด
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :

ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
75 2555 ชุมพร
โครงการร่วมสร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
สิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
-การชักชวนชาวบ้านได้รับทราบถึงปัญหาจากขยะโดยการจัดอบรมให้ความรู้และการฝึกอบรมมาประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้จากครัวเรือนมาใช้ประโยชน์ -การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และรายได้เสริมจากสิ่งของเหลือใช้ในครัวเรือน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
-ประชาชนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจากการประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ -ปริมาณขยะในชุมชนลดลง
76 2555 นราธิวาส
โครงการร่วมสร้างสุขให้ชุมชนบ้านยี่งอน่าอยู่ บ้านยี่งอ หมู่ที่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การสร้างกลุ่มครอบครัวในการจัดการยาเสพติดในชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เกิดการรวมตัวของครอบครัวอบอุ่นและครอบครัวที่มีกลุ่มเสี่ยงยาเสพติดรวมตัวกันแลกเปลี่ยนมาช่วยจัดการยาเสพติดในชุมชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากอยู่ในระยะก่อตัว
77 2555 สตูล
โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชน ขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
หลักสูตรชุมชน เรื่องปัญจะสีละ...
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ได้ปัญจะสีละ ซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้าน เป็นกีฬาที่มีการละเล่นกัน 8 คน เป็นศิลปะป้องกันตัว และ เพื่อการออกกำลังกาย ทำให้ผู้เล่น มีสุขภาพร่างกายแข็ง สามารถฝึกให้มีสมาธิ พร้อมทั้งป้องกันตัวได้ เป็นประเพณีที่ดึงดูดในให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
78 2556 พัทลุง
โครงการลด คัด แยก ขยะ ต้นทาง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
รายละเอียดอยู่ในแบบประเมินคุณค่าแล้ว
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :

ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
79 2555 นราธิวาส
โครงการลดปัญหายาเสพติดเพื่อหมู่บ้านตันหยงน่าอยู่ บ้านตันหยง หมู่ที่ 4 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
คู่มือยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
- คู่มือ แนวทางการสอน ยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ที่มีครูโรงเรียนประถมศึกษา ครูดรงเรียนตาดีกา ผู้นำศาสนา ร่วมกันพัฒนาขึ้น
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
สามารถนำไปใช้เป็นหลักสูตรเสริมในโรงเรียนตาดีกา เดิมโรงเรียนตาดีกาจะมีมิติด้านศาสนกิจอย่างเดียวเท่านั้น
80 2555 ชุมพร
โครงการลดหนี้เพิ่มรายได้สู่ชุมชนบ้านทอนจันทร์น่าอยู่(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
เครื่องพ่นน้ำละอองฝอย
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
นำท่อที่ไม่ใช้แล้ว เจาะเป็นรูด้วยตะปู มีระยะห่างพอประมาณ ใช้แขวนไว้บริเวณใกล้ที่วางก้อนเชื้อเห็ด ปลายท่อเชื่อมกับก๊อกน้ำ เปิดก๊อกรดน้ำก้อนเชื้อเห็ดวันละ 1 ครั้ง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
81 2555 สุราษฎร์ธานี
โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก ด้วยผักพื้นบ้าน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ธนาคารผักพื้นบ้านในโรงเรียน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ประสานโรงเรียนเพื่อขอใช้สถานที่ในการจัดทำธนาคารผักพื้นบ้านในโรงเรียน และให้นักเรียนดูแลรักษา
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- เยาวชนเห็นคุณค่าของผักพื้นบ้าน - คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากพันธุ์ผักที่มีในธนาคารผักพื้นบ้าน
82 2555 สงขลา
โครงการวิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
หลักสูตรชุมชนบ้านแคเหนือจำนวน 5 หลักสูตร
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เนื่องจากปัญหาความแตกแยกเป็นปัญหาที่มีขนาดใหญ่ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน และเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์ชุมชนให้น่าอยู่ จากประเด็นปัญหานี้ทำให้คณะทำงานใช้กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนร่วมกับหลักแนวคิดของศาสนาอิสลามมาตัวขับเคลื่อนให้ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยเริ่มจากกลุ่มเด็ก กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มทำงานและผู้นำศาสนา เข้ามาร่วมสานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการจัดทำหลักสูตร เกิดเป็นหลักสูตรท้องถิ่นด้านสุขภาวะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครอบครัวอิสลาม หลักสูตรฟัรดูกิฟายะห์ (จิตอาสา) หลักสูตรสิทธิชุมชน หลักสูตรการจัดการขยะ และหลักสูตรประวัติศาสตร์ชุมชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
จากการจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามหลักสูตร มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 1. หลักสูตรครอบครัวอิสลาม ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 112 คน 2. หลักสูตรครอบครัวอิสลาม ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน 3. หลักสูตรฟัรดูกิฟายะห์ ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 130 คน 4. หลักสูตรฟัรดูกิฟายะห์ ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน 5. หลักสูตรฟัรดูกิฟายะห์ ครั้งที่ 3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 122 คน 6. หลักสูตรสิทธิ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 85 คน 7. หลักสูตรประวัติศาสตร์ชุมชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน 8. หลักสูตรการจัดการขยะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 68 คน สมาชิกในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้ง 5 หลักสูตร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ส่งผลให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี และเสียสละ
83 2555 สุราษฎร์ธานี
โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านเหนือน้ำให้น่าอยู่(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
น้ำยาเอนกประสงค์สูตรใบยางพารา
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
- การคิดสูตรผสมของน้ำยาเอนกประสงค์ใหม่ โดยใช้ใบยางพาราที่มีในชุมชนมาเป็นส่วนผสม สามารถใช้ในการดับกลิ่นคาวได้ดี
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- น้ำยาเอนกประสงค์สูตรใบยางพาราสามารถดับกลิ่นคาว กลิ่นเหม็นได้ดี โดยเฉพาะกลิ่นปู กลิ่นปลา ที่เกิดจากการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ทำให้คนในชุมชนหันมาใช้กันมากขึ้น
84 2556 สุราษฎร์ธานี
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร และผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ผักแลกขยะ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
- ส่งเสริมให้มีการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยการใช้ปุ๋ยจากน้ำหมัก แล้วให้คนที่ปลูกผัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชน นำผักมาให้คนในชุมชนเอาขยะรีไซเคิลมาแลก เพื่อนำขยะเหล่านั้นไปขาย นำเงินรายได้มาจัดการเรื่องการปลูกผักต่อ เป็นกระบวนการทำงานที่ต่อเนื่องกันไป
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- เกิดการตื่นตัวเรื่องการจัดการขยะ อีกทั้งยังได้สุขภาวะทางกายที่ได้บริโภคผักปลอดสารพิษ
85 2555 สงขลา
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเศรษฐกิจพอเพียง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
1.สารไล่แมลงและสารป้องกันแมลงจากสาร พด.7
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นสารน้ำหมักจากสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม เช่น ตะไคร้หอม สะเดา มะกรูด เป็นต้น หมักผสมกับสารเร่ง พด.7 ปิดไว้ในถังระยะเวลา 20 วัน จึงนำมากรอกเอาเฉพาะน้ำที่ได่ไปผสมน้ำเพื่อฉีดไล่แมลง และช่วยบำรุงต้นไม้ วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม คือ : การถ่ายทอดวิธีการทำสารไล่แมลงโดยครูภูมิปัญญาและให้สมาชิกชมรมที่เข้าร่วมฝึกปฏิบัติการ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1. สมาชิกชมรมมีความรู้และทักษะการทำสารไล่แมลงจาก สารเร่ง พด. 7 2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้รับผลผลิต คือ สารไล่แมลงจากสารเร่ง พด. 7 ไปใช้ในการปลูกผักรับประทานเองที่บ้าน
86 2555 ชุมพร
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
กองทุนบ้านหินเภา
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ชุมชนมีการคิด วิเคราะห์ สรุปเป็นแนวทางที่จะมีการพัฒนาต่อยอดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน คาดว่าจะนำผลผลิตที่ได้ทุกกิจกรรมทั้งปลา ไข่ไก่ และการแปรรูปมะพร้าว จากโครงการนี้นำมาสมทบเป็นเงินกองกลางเพื่อพัฒนาชุมชนต่อไป
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
นำผลผลิตที่ได้เป็นกองกลางหลังจากแบ่งปันส่วนตนแล้วจะนำไปขายนำเงินเข้ากองทุนบ้านหินเภาเพื่อเป็นต้นทุนในการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป
87 2555 ปัตตานี
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
1.กลุ่มมโนราห์และปันสิลิตของชุมชนโรงภาษีเก่า 1ชุด
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1. ความร่วมมือและความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 2. ภาครัฐให้ความสำคัญในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนโรงภาษีเก่าและให้การสนับสนุนงบประมาณ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1. เกิดกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน 2. สร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
88 2555 ตรัง
โครงการสมุนไพรไทยทางเลือกใหม่ของชุมชน(ระงับโครงการ)

ชื่อนวัตกรรม :
ภูมิปัญญาพื้นบ้านการดูแลสุขภาพ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
มีการนำสมุนไพรมาทำลูกประคบ - มีการนำสมุนไพรมาทำน้ำมันนวด - มีการนำสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ในครัวเรือน - มีการนวดแผนโบราณร่วมกับการใช้สมุนไพร
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้พิการ ครอบครัว นำความรู้เรื่องสมุนไพร และการนวด ไปใช้ในการฟื้นฟู บำบัด และรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยได้
89 2555 สตูล
โครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ของหมู่ที่ 2 บ้านปากละงู(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ผังเครือญาติชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เยาวชน และกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เป็นผู้ปฏิบัติ การเก็บรวบรวมข้อมูล เครือญาติในชุมชน มีการแบ่งพื้นที่โซนรับผิดชอบ การตั้งวงวิเคราะห์โดยใช้ผู้มีประสบารณ์จากหน่วยงาน รพสต. สกว มาช่วยวิเคราะห์ภาพความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน
90 2555 ปัตตานี
โครงการสร้างชุมชนให้มีสุขด้วยสภาซูรอ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
สภาซูรอ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.การคัดเลือกคณะกรรมการและอนุกรรมการสภาซูรอโดยกระบวนการของประชาชนในชุมชน 2.การใช้สภาซูรอเป็นเครืองมือให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามรส่วนร่วมการการค้นหาปัญหาและจัดการปัญหาของชุมชน 3เกิดมาตราการร่วมจากความร่วมทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.การนำกระบวนการสภาซูรอเป็นเครื่องมือแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 2.การแก้ไขและจัดการปัญหาของชุมชน 3.การดูแลสุขภาวะของประชาชนในชุมชน
91 2555 สงขลา
โครงการสร้างสุขภาวะเกษตรกร ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
แผนที่สถานการณ์การใช้สารเคมีทางการเกษตร
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นการประมวลข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมีทางการเกษตรในประเด็น ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรกร สถานการณ์โรคทางกายลักษณะการทำการเกษตร และปริมาณสารเคมีที่ใช้ในแต่ละปี คิดเป็นมูลค่า วิธีการทำให้เกิดนวตกรรม: พัฒนาศักยภาพเยาวชนของโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเขาพระ โรงเรียนควนดินแดง และโรงเรียนบำรุงศาสน์ ในการออกลงเก็บข้อมูลข้อมูลด้วยเครื่องมือ แบบสอบถาม จากนั้นจึงให้กลุ่มเยาวชนลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ จากนั้นทำการสรุปข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมีทางการเกษตรในรูปแบบแผนที่ทำมือ นำข้อมูลสถานการณ์ดังกล่าวไปใช้เพื่อการนำเสนอและวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยกัน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1. เกิดคณะทำงานและเยาวชนมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมีทางการเกษตร 2. เยาวชนได้ตระหนักถึงโทษและแนวโน้มสถานการณ์ของการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3. เกิดชุดข้อมูลในรูปแบบของแผนที่ทำมือเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้สารเคมี การนำไปใช้ประโยชน์ จะมีการนำไปเสนอข้อมูลแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตลอดจนการติดตามความเปลี่ยนแปลงของการมีพฤติกรรมลดละเลิก ใช้สารเคมี
92 2556 พังงา
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ รู้เท่าทันไข้เลือดออก และมาลาเรีย(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
นวัตกรรมกับดักลูกน้ำยุงลาย
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
วัสดุ อุปกรณ์ 1. ขวดน้ำพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร 2. มุ้งลวด 3. ผ้าสีดำ 4. ท่อพีวีซี 5. สเปรย์สีดำ 6. เทปกาว เริ่มจากตัดส่วนบนขวดน้ำพลาสติกออก แล้วใช้สเปรย์สีดำพ่น เพราะว่ายุงชอบวางไข่ในที่มืดๆ จากนั้นก็ตัดท่อพีวีซี โดยเลือกขนาดเข้ากับปากขวดได้ แล้วนำมุ้งลวดมาพันเทปเข้ากับท่อพีวีซี หลังจากนั้นก็นำมาใส่ในขวด ส่วนวิธีการใช้ก็ให้ใส่น้ำลงไปในขวดให้สูงกว่ามุ้งลวดประมาณ 1 เซนติเมตร แล้วก็นำไปวางตามมุมของบ้าน ในที่มืดๆที่อับๆ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ยุงก็จะมาวางไข่ในน้ำในกับดักลูกน้ำยุวลาย แล้วเมื่อลูกน้ำกลายเป็นยุง ก็จะไม่สามารถที่จะบินออกไปได้ เพราะมีมุ้งลวดปิดเอาไว้ เป็นการตัดวงจรชีวิตของยุง
93 2557 ตรัง
โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านน้ำราบ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การจัดการทรัพยากรร่วม (co-management)
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การประสานความร่วมมือจากหน่วยงานหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรของชุมชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับจัดการทัรพยากรที่มีลักษณะเป็นของส่วนรวมและมีสิทธิการจัดการแบบเชิงซ้อน กล่าวมีทั้งสิทธิชุมชน สิทธิของรัฐและสิทธิของผู้ที่ได้รับประโยชน์จากทรัพยากร ซึ่งมีต้นทุนและอำนาจหน้าที่แตกต่างกันไป สามารถปรับใช้ได้เกือบทุกประเภทของทรัพยรกรได้ด้วย
94 2556 สงขลา
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากลไกการทำงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคระดับพื้นที่ในจังหวัดสงขลา(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ระบบฐานข้อมูล เวปไซต์ www.consumersongkhla.org
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นระบบฐานข้อมูลเวปไซต์ ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการข้อมูลต่างๆ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค, การรณรงค์ รับเรื่องร้องเรียนผ่านออนไลน์ ให้คำปรึกษาและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สคบ.
95 2555 สงขลา
โครงการหมู่บ้านสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขารัดปูน ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
1.ธนาคารต้นไม้เขารัดปูน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นแหล่งสำหรับฝึกฝนชาวบ้านในการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช ฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช การขึ้นทะเบียนต้นไม้รอบบ้าน การฝากต้นไม้กับธนาคาร และการออมทรัพย์กับธนาคารที่เกิดขึ้น
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1. ชาวบ้านเขารัดปูนเห็นคุณค่าของต้นไม้มากขึ้น เนื่องจากในอดีตชาวบ้านมองเห็นต้นไม้แค่ สิ่งที่ขึ้นมาเป็นผืนดินตนเอง เวลาจะก่อสร้างอะไรก็ไม่สนใจ คิดเรื่องของการตัดต้นไม้ออกจากที่เพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบัน ชาวบ้านเห็นต้นไม้มีมูลค่า ราคา สามารถสร้างรายได้แก่ตนเองในอนาคต 2. ชาวบ้านมีความรู้เรื่องการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชพื้นเมือง โดยเริ่มจั้งแต่กระบวนการ รวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชที่จะนำมาเพาะปลูกในธนาคารเมล็ดพันธุ์ การเพาะเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิด 3. สามารถเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนพันธุ้ไม้พื้นบ้าน ระหว่างชาวบ้าน-ชาวบ้าน และระหว่างสภาองค์กรชุมชนภายในจังหวัด หรือ ระหว่าง หน่วยงาน
96 2555 สตูล
โครงการหมู่บ้านสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การจัดการความคิด...
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ประชุมร่วมกันระหว่างทีมงาน ทีมวิทยากร พี่เลีียงร่วมวิเคราะห์ทุนของหมู่บ้าน ออกแบบงาน สร้างเรื่องราว เช่น จัดทำน้ำตะไคร้ให้เป็นสัญลัีกษณ์ของหมู่บ้่านเพราะแต่เดิมหมู่บ้านตะโละใสชื่อว่าตะโละสุรายแปลว่า อ่าวตะไคร้ จึงใช้แนวคิดนี้ทำเป็นสัญญลัษณ์เด่นและเรื่องราวให้เยาวชนได้รับรู้ รวมถึงมีแนวคิดในการปลูกตะไครัรอบหมู่บ้านเพื่อทำเป็นนำตะไคร้
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
น้ำตะไคร้ของหมู่บ้านใช้ออกงานได้
97 2556 ชุมพร
โครงการอนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การมีส่วนร่วมของชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการเชิญผู้ที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ป่าชุมชน(บุกรุก)มารับทราบกิจกรรมดำเนินโครงการและยินดีที่จะเข้ากลุ่ม
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ประชาชนมีความรักพื้นป่ามากขึ้นเมื่อเห็นต้นไม้ยืนต้นและพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ แกนนำที่เข้ากลุ่มมีความตั้งใจ สูง
98 2555 พังงา
งานสร้างคน เพื่อ พัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
เศรษฐกิจมชนพอเพียงในชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เกิดการเรียนรู้ และเป็นแหล่งสนใจในกิจกรรม และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรและพฤตืกรรม
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ชาวบ้านรู้จักการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ยกเลิกการมั่วสุม หันมาศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อนำไปทดลองปฏิบัติเกิดเป็นกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
99 2555 พัทลุง
จัดการขยะชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านชะรัด(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...การจัดการขยะด้วย 3R
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
วิธีจัดการขยะอย่างมีระบบ ด้วย 3 R -Reduce ลดปริมาณ -Reuse ใช้ให้คุ้มค่า -Recycle นำกลับมาใช้ใหม่
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ครัวเรือนนำร่องได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ
100 2555 พัทลุง
จัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...การจัดการขยะ 3R
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
วิธีจัดการขยะอย่างมีระบบ ด้วย 3 R -Reduce ลดปริมาณ -Reuse ใช้ให้คุ้มค่า -Recycle นำกลับมาใช้ใหม่
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
สร้างการเรียนรู้และนำไปใช้ในครัวเรือนนำร่อง
101 2557 สตูล
ฉีดวัคซีนต้านรายจ่าย เพิ่มรายได้ ชุมชนบ้านปาล์ม 2(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การมีส่วนร่วมชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การแก้ปัญหาในชุมชนโดยผ่านสภาผุ้นำชุมชน ทำให้ได้รับการยอมรับและเกิดการมีส่วนร่วมจากประชาชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ชุมชนสามารถแก้ปัญหาได้ แกนนำชุมชนเข้าแข้็งขึ้น ทำงานเป็นทีม
102 2558 สงขลา
ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค บ้านหนองถ้วย(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
( 1.) การผลิตเชื้อราไตรโครโดม่า( 2 ) การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย ..
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.) การผลิตเชื้อราไตรโครโดม่า เพื่อใช้ในการจำกัดเชื่้อราในโรคพืช ทำให้พืชมีความทนทาน โดยไม่ต้องใช้สารเคมี 2) การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย ..ใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น เพลี้ยงไฟ หนอนห่อบข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจั้กจั่น แมลงหวี่ขาว
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เป็นการลดใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง ผลผลิตของเกษตรมีความคุ้มค่า ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บรโภค การทำไม่ซับซ้อนยุงยาก วัสดุสามารถหาได้ในท้องถิ่น
103 2556 นครศรีธรรมราช
ชาววารีสวัสดิ์พัฒนา คนร่วมสร้างชุมชนสีเขียว(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
บูรณาการวิชาจิตอาสา
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ประธานโครงการและแกนนำโครงการร่วมปรึกษากัผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาควารีเรื่องขอใช้สถานที่ดำเนินการจัดกิจกรรมบางกิจกรรม ที่ต้องร่วมมือร่วมแรง จึงจัดตั้งกลุ่มอาสาเป็นเด้กนักเรียน ครั้งละ 30 คนในการราวมกิจกรรมร่วมกับตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการ จึงมีการบูรณาการกิจกรรมจิตอาสาของเด็กนักเรียนที่สมัครใจเข้าผนวกเป็นกิจกรรมจิตอาสาในวิชาสปช.ระดับป 4-6 ซึ่งเด็กนักเรียนมาช่วยกันยกชั้น และครูผู้ควบคุมการเรียนการสอนก็ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวและเห็นว่า เป็นการฝึกนิสัยการช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งฝึกการมีจิตสาธารณะ ร่วมแก้ปัญหาชุมชนและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
สามารถปรับไปใช้ในกิจกรรมต่อไปได้
104 2556 นครศรีธรรมราช
ชุมชนคลายทุกข์ร่วมสร้างสุขคนปากเหมือง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...กลอนหนังตะลุงโขนถ่ายทอดความรู้เพื่อลดการใช้สารเคมี
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ปราชญ์ชาวบ้านสอนเด็ก และร่วมกันฝึกซ้อมเพื่อแสดงในงานของหมู่บ้านและงานประเพณีของตำบลและอำเภอหัวไทร
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เกิดการสืบสานภูมิปัญญาหนังตะลุงโขนที่จะหายไปให้ลูกหลานได้ทำต่อเนื่อง และช่วยให้ข้อมูลเรื่องการลดการใช้สารเคมี เพื่อช่วยให้คนมีสุขภาพดี
105 2557 นครศรีธรรมราช
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในดอน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
คุ้มบ้านฐานโอทอป
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
จัดฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
นำไปเผยแพร่ให้คนในหมู่บ้านใกล้เคียงได้ พัฒนาเป็นรายได้ของชุมชน
106 2558 สงขลา
ชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อมดี ที่บ้านพังสาย หมู่ 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
รูปแบบการวางซั้งกอ และปะการังเทียม
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การวางปะการังเทียมในเขตอนุรักษ์ทะเลหน้าบ้าน ห่างจากฝั่งประมาณ 2000 เมตร เป็นรูป 4 เหลี่ยมคันนารอบๆ นอกเป็นประการังดัานในเป็นซั้งกอที่ต้องวางเป็น 4 เหลี่ยมคันนา เพราะ ปะการังที่เป็นที่อยู่อาศัย ขยายพันธุ์ของสัตว์น้้ำแล้วแนวปะการังจะเป็นเสมือนเกราะป้องกันเรือประมงพานิชย์ ที่ใช้เครื่องมือประมงประเภทจับสัตว์น้ำทุกชนิด ตัวโต ตัวเล็กติดอวนขึ้นมาหมด ทำให้การวางปะการังรูปแบบนี้ ป้องกันเรือประมงพานิชย์ ไม่สามารถเข้ามาจับสัตว์น้ำวัยอ่อนในพื้นที่อนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์น้ำได้
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
นำไปใช้เป็นนวัตกรรม ให้พื้นที่อื่นๆ ได้ศึกษารูปแบบแนะนำไปปรับใช้กับพื้นที่วางปะการัง หรือซั้งกอ ในพื้นที่ของตน
107 2558 นครศรีธรรมราช
ชุมชนบ้านชะเอียนยิ้มได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
เซเว่นข้างบ้าน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ใช้พื้นที่ข้างบ้าน ปลูกผักทุกชนิดที่รับประทานได้ เช่น ตะไคร้ ขิง ข่า ใบมะกรูด ผักชี โหระพา เกือบทุกชนิดที่ใช้ในครัวเรือน เหมือนกับการเดินไปในร้านสะดวกซื้อ หาได้ทุกอย่าง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ทำให้ครัสเรือนที่เข้าโครงการเซเว่นข้างบ้านมีผักที่ปลอดสารพิษกินตลอดปี และแบ่งปันเพื่อบ้าน ที่สำคัญเป็นครัวเรือนต้นแบบในการทำกิจกรรมผักแลดสารพิษ เพราะชุมชนบ้านชะเอียนที่ผ่านมาไม่เคยมีการปลูกผัก ใช้บริการผักจากตลาดหัวอิฐตลอดเวลา จากผลการตรวจหาสารเคมีตกค้างพบว่ามีความเสี่ยงหลายราย ดังนั้น นวตกรรมตรงนี้ทำให้ครัวเรือนปลอดจากกสารพิษได้
108 2557 ยะลา
ชุมชนบ้านนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ศูนย์เรียนรู้
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การใช้การพูดคุย การทำกิจกรรมร่วมของกลุ่มเป้าหมายเป็นที่มาของการเกิดการรวบรวมข้อมูลเป็นเล่มเอกสารสามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจได้ดูเป็นตัวอย่าง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
มีการแจกเอกสารดังกล่าวให้กับหมู่บ้านใกล้เคียงและส่วนราชการในพื้นที่
109 2555 ยะลา
ชุมชนบ้านนครธรรม นักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
คู่มือการจัดการขยะฉบับครัวเรือน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นการนำองค์ความรู้ในการปฏิบัติได้อย่างง่ายมาจัดทำเป็นเอกสารแจกให้กับครัวเรือนต้นแบบในโครงการ โดยได้มีการสาธิตและให้ความรู้ก่อน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ครัวเรือนต้นแบบสามารถ นำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรในการอบรมและสามารถเรียนรู้ความรู้เบื้องต้นจากคู่มือในการปฏิบัติการตามกิจกรรมแยกขยะจากโครงการ
110 2558 นราธิวาส
ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
โคมไฟ ดอกไม้ จากขยะ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การนำขยะมาประดิษฐ์โคมไฟ นำขวดนำ้มาทำเป็นดอกไม้ในแจกัน นำแก้วน้ำพลาสติกมาทำเป็นโคมไฟ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
สามารถนำไปขายให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวป่าฮาลา บาลา ได้ซื้อป็นของที่ระลึก
111 2556 นครศรีธรรมราช
ชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ร่วมใจลดอุบัติเหตุ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
1.เกิดโครงสร้างการทำงานแบบบูรณาการ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ โดยหน่วยงานรัฐเข้ามามีส่วนร่วม 2.หน่วยงานรัฐได้เสนอให้กำหนดบทบาทการทำงานให้ช้ดเจนและเสนอตัวเข้ามาช่วย -องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท รับผิดชอบในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและคำสั่งคณะกรรมการ -สถานีตำรวจภูธรการะเกด รับผิดชอบวิทยากรและจุดเฝ้าระวัง -รพสต.เขาพระบาท รับผิดชอบวิทยากรและเป็นพี่เลี้ยงในการทำงาน -โรงเรียนวัดแดง รับผิดชอบประสานกับครู ผู้ปกครองและนักเรียนในการทำกิจกรรม 3.หน่วยงานของรัฐ ได้นำประเด็นนี้ ไปใส่ไว้ในแผนงานของหน่วยงานด้วย เพื่อเป็นจุดเน้นในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.ได้บุรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่เข้ามาร่วมทำงาน 2.ผลักดันกิจกรรมดังกล่าวเข้าไปอยู่ในแผนงานของหน่วยงานราชการในพื้นที่ได้
112 2557 นครศรีธรรมราช
ชุมชนบ้านห้วยไทร นำขยะสร้างอาชีพ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
เพาะเห็ดจากขี้เื่ลื่ออย
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การนำขี้เลื่อยขยะมาสร้างเป็นทุน เพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพ สร้างรายได้ครอบครัวละ 3000-5000 ต่อเดือน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เกิดการจัดการความรู้
113 2558 นครศรีธรรมราช
ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ปุ๋ยหมักบ้านในโคร๊ะ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
มีส่วนผสมดังนี้ มูลวัว มูลไก่ ขุยมะพร้าว ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด โอดี(หัวเชื้อปุ๋ย) น้ำหมัก ขั้นตอนการทำ เอาส่วนผสมทั้งหมดมารวมกัน มูลวัว 2 กระสอบ มูลไก่2 กระสอบ ขุยมะพร้าว 2 กระสอบ ปุ๋ยอินทรีย์ 1 กิโลกรัม โอดี 3 ขีด น้ำหมัก 300 cc เอามาคนให้เข้ากัน จากนั้นผสมน้ำหมักประมาณ 10 ลิตรเพื่อราดลงในกองปุ๋ยหมัก ผสมให้เข้ากัน และตักใส่กระสอบทิ้งไว้10วันก็นำมาใช้ได้ ก่อนใช้ต้องเอามาผสมกับดินหรือขุยมะพร้าวเพิ่มอีกครั้งถึงจะนำไปใช้ได้ เพราะปุ๋ยหมักนี้เท่ากับเป็นหัวเชื้อปุ๋ยแล้ว การขยายหัวเชื้อปุ๋ยหมักเพื่อเอาไปใช้เท่ากับปุ๋ยหมัก1กระสอบนำมาผสมกับขุยมะพร้าว3กระสาบ พดมะพร้าวสับ1กระสอบ ดินทั่วไปครึ่งกระสอบ นำมาผสมกันแล้วนำไปปลูกผักต่อได้
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ
114 2557 ยะลา
ชุมชนพิกุลทอง สุขภาพดี ด้วยสมุนไพรไทย(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การจัดการองค์ความรู้สมุนไพร
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน เพื่อจัดทำเป็นองค์ความรู้รวม และเก็บเป็นฐานข้อมูลของชุมชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากการนำเอาสมุนไพรใกล้ตัวมาใช้ แทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน
115 2555 สงขลา
ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตำบลคลองรี(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
คู่มือ ชุดความรู้ ในการจัดการขยะและการคัดแยกขยะ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
จัดพิมพ์คุ่มือ จำนวน 735 เล่ม ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ การจัดการและการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เป็นชุดความรู้เรื่องการจัดการและการคัดแยกขยะ เพื่อเป็นแนวทางในการแยกขยะในระดับครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง
116 2555 พัทลุง
ชุมชนสีเขียวบรรยากาศสีขาว(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...น้ำหมักชีวภาพป้องกันและรักษาโรครากเน่าในยางพารา
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
องค์ความรู้ในการใช้ชีวภาพในสวนยางและแปลงนา เช่น สูตรน้ำหมักสมุนไพรรักษารากเน่าโคนเน่า ส่วนผสม หางไหล,บอระเพ็ด,หนอนตายยาก,ตะไคร้หอม,เปลือกสะเดาหรือใบแก่,สาบเสือ,ยาสูบ(ก้านหรือ ใบสด ใช้อย่างใด อย่างหนึ่ง) วิธีทำ นำส่วนผสมมาสับให้ละเอียดใส่ในโอ่งหรือถุงใส่น้ำให้ท่วมฝ่ามือ (30 – 50 ลิตร) จากนั้นใส่เหล้าขาว 1 ขวด ตามด้วยหัวน้ำส้ม 150 ซีซี (ถ้าไม่มีใส่ผลมะกรูด หรือมะนาวผ่าซีก 2 ลูก) หากมีกลิ่นเหม็นให้ใส่กากน้ำตาล หมักไว้ 7 วัน สามารถนำไปใช้ได้
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ใช้ฉีดพ่นหรือรดบริเวณโคนต้นยางพาราเพื่อป้องกัน และในต้นยางพาราท่เริ่มเป็นแล้วแต่ยังไม่ตายเพื่อรักษา ในอัตราส่วน ครึ่งต่อครึ่ง น้ำหมัก 1 ส่วน น้ำ 1 ส่วน
117 2555 นครศรีธรรมราช
ชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตบ้านสมควร(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ข้อบัญญัติจัดการสุขภาพ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การกำหนดติกาข้อบังคับเป็นสิ่งที่ทุกชุมชนต้องมีไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของกลุ่มคน สำหรับข้อบัญญัติชุมชนบ้านสมควร9ประการเป็นอีกกติกาหนึ่งที่เกิดจากคนในชุมชนได้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ เพราะสุขภาพดีเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินชีวิตและให้มีความยั่งยืน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง50ครัวเรือนได้มีมติข้อตกลงร่วมกันในการนำไปปฎิบัติส่วนชาวบ้านในชุมชนที่เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านเห็นป้ายข้อบัญญัติเกิดความสงสัยและเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าทุกคนปฎิบัติได้ ทางทีมงานโครงการก็ได้อธิบายให้ที่ประชุมประจำเดือนหมู่บ้านทราบถ้าสนใจสามารถนำไปปฎิบัติได้แต่ต้องให้เกิดความต่อเนื่อง
118 2556 ชุมพร
ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ศูนย์รวมน้ำใจ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
บ้านประธานชุมชน(ป้าหนู) เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถมาพบปะพูดคุยได้ทุกเรื่อง เรื่องไหนที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือได้ป้าหนูก็จะทำทันที สิ่งไหนถ้าทำหรือแก้ไขไม่ได้ป้าหนูจะหาที่ปรึกษาและส่งต่อทันทีเช่นกัน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ทุกระดับและชุมชนใกล้เคียงขอความช่วยเหลือจากชุมชนบ้านในซังอย่างต่อเนื่อง
119 2558 นครศรีธรรมราช
ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตร่วมคิดร่วมทำ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ออมแล้วไม่อด จดแล้วไม่จน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เกิดข้อตกลงการส่งเสริมการออมโดยใช้งบค่าอาหารของการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง สมทบกับเงินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมออมทุกคนสัดส่วนคนละครึ่ง รวมครั้งละ 50 บาท รวบรวมเก็บนำฝากโดยกรรมการชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง เป็นการฝากไม่ถอนซึ่งการใช้สัดส่วนค่าอาหารครึ่งหนึ่งมากระตุ้นทำให้คนเข้าร่วมเพราะไม่อยากเสียสิทธิส่วนนั้นไป
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ผลของการทำนวตกรรมอมมแล้วไม่อด จดแล้วไม่จน นอกจากมีผลให้ครัวเรือนเกิดวินัยในการส่งเงินออมแล้่ว ยังเกิดความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกครั้งของชุมชน เนื่องจากข้อตกลงการออม คือการมาร่วมกิจกรรม และการจดบัญชีครัวเรือนต่อเนื่อง ทำให้ครัวเรือนรับผิดชอบ และมีเงินออม อย่างน้อย 100 ครัวเรือน และมีจำนวน อย่างน้อยครัวเรือนละ 500 บาท บางครัวเรือน มาของส่งรายคน 3-5 คน ตกครัวเรือนละ 2500 บาท
120 2557 นครศรีธรรมราช
ชุมชนหอยราก สืบสานตำนานขนมลาสร้างสุข(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
จตุภาคี พัฒนาศรีสมบูรณ์
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
มีการร่วมมือใน 4 เครือข่ายได้แก่ เครือข่ายเยาวชนศรีสมบูรณ์อาสาพัฒนา เครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อนช่วยเพื่อน เครือข่ายอสม.สร้างสุข และเครือข่ายผู้ทำขนมลาหอยราก และเกิดข้อตกลงในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนชุมชนศรีสมบูรณ์กับกรรมการชุมชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เกิดแผนพัฒนาและจัดการสุขภาพชุมชนต่อเนื่องเป็นระบบมากขึ้น
121 2558 พัทลุง
ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
โรงเรียนผึ้งบ้านหูยาน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
- การเลี้ยงผึ้ง ผึ้งไม่ชอบ ยาฆ่าแมลงและสารเคมีทุกชนิด ชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งเท่ากับชุมชนเลิกใช้สารเคมีผึ้งผสมเกสรดอกไม้ให้ติดดอดออกผล เพิ่มผลผลิต ผึ้งให้น้ำหวานที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- การพัฒนาแปรรูผลิตภัณฑฺ์จากผึ้ง แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ขายน้ำผึ้งจากรังทำสบู่ทำกล่องเลี้ยงผึ้งทำหมวกเก็บน้ำผึ้ง น้ำผึ้งเป็นยาสมุนไพร
122 2556 พัทลุง
ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...ปิ่นโตสร้างสุข
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ใช้การประยุกต์วิถีเดิมที่มีคุณค่าและงดงาม โดยคณะทำงานประสานตัวแทนครัวเรือนในชุมชนให้หิ้วปิ่นโตมาเพื่อถวายเป็นภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุ ในวัดหูยานซึ่งใช้เป็นสถานที่ประชุมหมู่บ้าน ซึ่งครั้งแรกเป็นเวทีสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการนี้ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคน 3 วัยให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นก็ได้ร่วมกันทำบุญและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
สร้างความร่วมมือกับคนในชุมชน เพื่อดึงคนเข้าร่วมเรียนรู้ในการดำเนินงานตามโครงการ ซึ่งทางคณะทำงานจะใช้วิธีการนี้ในทุกครั้งที่มีการประชุมหมู่บ้านเพื่อติดตาม รายงานผล และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
123 2558 สตูล
ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การทำข้อมูลสถานการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการมีคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน3กลุ่มวัย คือ เด็ก วันรุ่น และเยาวชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
อยู่ในขั้นสำรวจข้อมูล
124 2558 ชุมพร
ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
แพเชื่อมเครือข่าย
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ชุมชนจัดกิจกรรมแข่งพายแพของสมาชิกในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ในช่วงวันปีใหม่ การพายแพไม่มีใครเคยจัดมาก่อน ชุมชนใช้แพไม้ไผ่แทนเรือ จุดเด่นอยู่ที่แพยาวกว่าเรือสองเท่าตัว คนพายมีหัวกับท้าย ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันเท่านั้นจึงจะชนะคู่ต่อสู้ และสามารถสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกให้มีส่วนร่วมกันทำกิจกรรมกองเชียร์ คนลงแข่งไม่ได้มีโอกาสจัดทีม แต่งกรรมการจะเป็นคนเรียกรุ่นไหน อายุเท่าไหร่ในแพ เป็นต้น อาทิ รุ่นลายคราม รุ่นผสมเยาวชนกับผู้สูงอายุ สมาชิกต้องวิ่งหาคนร่วม เป็นต้น
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
จากกิจกรรมนี้ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงมีความสมัครสมานสามัคคีกันมากขึ้น
125 2558 นครศรีธรรมราช
เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
เซเว่นภูมิปัญญาบ้นบางไทร
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1ขยายผลภูมิปัญญาพื้นบ้านให้เป็นรูปธรรม เกิดการจัดการคความรู้จากครัวเรือนสู่ชุมชน ในรูปผลิตภัณฑสมุนไพรสุขภาพ การออกกำลังกาย และกีฬาพื้นบ้าน 2.พัฒนาชุมชนให้มีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และวิถีชุมชนที่เป็นจุดเด่น และเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนอื่นด้านการอนุรักษ์สายน้ำและเป็นแหล่งห่วงโซ่อาหาร สืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน 3.ชุมชนมีการจัดการที่เป็นระบบมีสภาชุมชนทำหน้าที่ขับเคลื่อนตามทิศทางที่เหมาะสมและมีเป้าหมายชัด
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
มีพื้นที่จัดกิจกรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของหมู่บ้านชัดเจน
126 2555 พัทลุง
ฐานทรัพยากรมั่นคง ชุมชนในโป๊ะท่าน้ำ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...คู่มือในการจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
คณะทำงานของชุมชนได้รวบรวมเอกสารองค์ความรู้ และร่วมกันเรียบเรียงเป็นคู่มือในการจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ใช้ประกอบการเรียนรู้ของชุมชน
127 2556 นครศรีธรรมราช
ดอนโรงสร้างสุข ด้วยวิถีเกษตรพอเพียง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
1.น้ำหมักจากครัวเรือน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
นำเศษอาหารจากครัวเรือน ทั้งเศษผัก เศษปลา เศษเนื้อ มาหมักในถังหมัก เมื่อถังหมักเต็มให้ผสมด้วยน้ำตาล ปิดไว้ 1 เดือนจึงนำมาใช้รดผัก จุดเด่นคือ มีทั้งสารโปรตีน แร่ธาตุ เป็นปุ๋ยหมักแบบผสม
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.ลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน 2.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ 3.ลดรายจ่าย และนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4.ลดขยะในครัวเรือน 5.ลดแหล่งเพาะพันธุ์หนู
128 2557 พัทลุง
ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงาม(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
แผนที่หมู่บ้าน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่สำหรับหมู่บ้านนี้ แผนที่ที่แสดงถึงลักษณะทางกายภาพของหมู่บ้านประกอบด้วยผังบ้านเรือน ถนน คลอง เหมือง บ้านบุคคลสำคัญ สถานที่สำคัญ เกิดจากการให้เด็กและเยาวชนทำแผนที่เดินดิน 6 เขตแล้วนำมาประกอบต่อกันเป็นแผนที่หมู่บ้าน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เป้นเครื่องมือในการทำให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้สภาพภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านเอง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำงานร่วมกันระหว่างคนสามวัย หมู่บ้านมีแผนที่ไว้ประกอบการเรียนรู้การวางแผน และสามารถขยายเป็นแผนที่สุขภาพได้ในอนาคต
129 2558 สุราษฎร์ธานี
ดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ดาวเรืองเชื่อมชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
- การนำดาวเรืองมาเป็นตัวกลางในการเชื่อมคนในชุมชน เชื่อมโรงเรียน เชื่อมภาคีเครือข่าย และสร้างรายได้เสริมให้คนในชุมชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- คนในชุมชนมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น มีความเข้าใจกันมากขึ้น มีการพูดคุยปรึกษาหารือ รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อปลูกดาว
130 2557 สตูล
เด็กน้อยเกาะโตดนุ้ย เล่านิทานปูม้า ปูทะเล(ต่อเนื่อง)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
นิทานปูม้า
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
นิทานที่แต่งโดยเยาวชนเกาะโตด
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- เยาวชนเองเกิดจิตสำนึกจากกระบวนการเรียนรู้การแต่งนิทาน เมื่อได้ฟังนิทานของเพื่อนก็ช่วยย้ำความคิดดีที่มีอยู่ - การนำนิทานออกเผยแพร่จะทำให้บุคคลภายนอกเกิดความรู้สึกเห็นใจในความมุมานะพยายามของลูกหลานชาวประมงเกาะโตดในการอนุรักษ์ปู สัตว์เศรษฐกิจที่ทำรายได้หลักของเกาะโตด
131 2555 นครศรีธรรมราช
ตู้เย็นข้างบ้านคลังอาหารในสวนลดโรคอ้วนในชุมชน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
เศษทองคำในงานประเพณี
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
นำเศษขยะที่เหลือจากงานประเพณี ที่จ้ดในชุมชน นำมาทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ ลดปัญหาการเกิดกลิ่นเหม็นเน่าจากขยะในชุมชน และสร้างรายได้ให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
๑.ลดปัญหาจากกลิ่นขยะในงานที่เกิดขึ้นในชุมชน ๒.ลดปัญหาการสะสมหมักหมมและแหล่งก่อโรคในชุมชน ๓.สร้างรายได้ ลดรายจ่ายแก่กลุ่มเป้าหมาย ๔ลดความเครียดของเจ้าของงานและชุมชนจากปัญหาขยะเน่าเหม็น
132 2556 นครศรีธรรมราช
ตู้เย็นข้างบ้านปลอดสารพิษภัย(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ปุ๋ยหมักสูตรกล้วย
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นการนำกล้วยมาทำน้ำหมักชีวภาพ ผลกล้วย ต้นกล้วย ปลีกล้วย เหตุผลกล้วยมีความหวาน ทำให้เกิดการหมักได้ดี นำไปใช้ลูกดก
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.กล้วยทำให้กระบวนการหมักสมบูรณ์ เพราะมีความหวานเยอะ 2.กล้วยทำให้ผลดก ได้ผลผลิตเยอะ 3.กล้วยใช้ไ้ดุ้ทุกส่วน และหาได้ง่ายในพื้นที่
133 2558 นครศรีธรรมราช
ตู้เย็นข้างเรินบ้านชายควน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
กลุ่มเลี้ยงไก่ 10 ครัวเรือนคอล่อนกับไก่บ้าน โตช้าไม่ซื้ออาหาร อาหารหากินเองกับข้าวเปลือก ได้ผลอยู่ 3 ครัวเรือน เพราะเลี้ยงเกินกว่า 30 ตัวขึ้นไปกินอาหารผสมผสานทั้งอาหารสำเร็จหัวอาหาร หัวสาคู กลุ่มทำนา 25 ครัวเรือน 55 ไร่ สังหยด เล็บนก พอกินในครัวเรือน กลุ่มปลูกผัก 25 ครัวเรือน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เป็นฐานในการเรียนรู้ของคนในชุมชน
134 2555 สตูล
โตดนุ้ยรักษ์ถิ่น - เล - ป่า(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ธนาคารปูไข่
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
- การรวมกลุ่มสมาชิกมาจากทุกครัวเรือนที่ทำอวนปู - การร่วมลงแรงทำบ่ออนุบาล - มีการเก็บข้อมูลปูไข่ที่จับได้ก่อน-หลังการทำธนาคาร - การวางกติกา แนวเขตการจับปู
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- เป็นศูนย์เรียนรู้ให้หมู่บ้านอื่น
135 2558 ตรัง
ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ผลผลิตจากบุก กลอย และลูกชก
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1. ผลผลิตจากบุุก กลอย ที่ส่งเสริมการปลูก และใช้กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากชุมชนให้สามารถนำมาเป็นอาหาร หรือขายเป็นรายได้ 2. การเก็บลูกชกที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้สามารถนำมากิน ขายได้
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1. สร้างงาน สร้างรายได้ให้ครอบครัว และชุมชน 2. ได้แหล่งอาหารคาโบไฮเดรต แหล่งใหม่ของชุมชน
136 2555 นครศรีธรรมราช
ทุ่งสงรักษ์สะอาดลดโลกร้อน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...น้ำหมักสูตรหมอดินชะมายรักษ์โลกร้อน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
น้ำหมักและปุ๋ยหมักโดยใช้วัสดุท้องถิ่น พัฒนาจนสามารถนำมาสอนเพื่อนบ้านได้ กำลังพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้จากขยะแปลงเป็นปุ๋ยได้อีกแห่งหนึ่งของทุ่งสง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เป็นแหล่งเรียนรู้จากขยะแปลงเป็นปุ๋ยได้อีกแห่งหนึ่งของทุ่งสง
137 2558 นครศรีธรรมราช
ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน (ต่อยอดปี 2)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
บัญชีครัวเรือน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.นำบัญชีครัวเรือน จากแหล่งต่างๆ มาปรับประยุกต์ โดยสอดคล้องกับข้อมูลชุมชน 2.เน้นให้ทุกคนในหมู่บ้าน ทำบัญชีครัวเรือนได้
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.ทุกครัวเรือนได้เรียนรู้การลดรายจ่ายและวิเคราะห์เส้นทางการเกิดหนี้ครัวเรือนได้ 2.เป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนได้ตระหนัก
138 2556 นครศรีธรรมราช
นาควารีคนสุขภาพดีชุมชนสีเขียว(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
เอาผัก ปลา มาแลกไข่
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
แนวคิดการนำผลิตผลในครัวเรือนมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อกระตุ้นการมาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยนางเพ็ญพร โอชาพงศ์ เป็นผู้นำเสนอกระบวนการ ..เอาผักปลา มาแลกไข่..โดยการทำข้อตกลงในการจัดกิจกรรมชุมชน ที่เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต้องการให้ คนมาประชุมตามเป้าหมาย และไม่กลับก่อน โดยการให้ตัวแทนครัวเรือน นำผัก หรือ ปลา ที่ตนเองเข้าร่วมโครงการมาแบ่งปันกัน และ แบ่งขายในรายที่ได้รับผลผลิตจำนวนมาก จากนั้น นำงบประมาณรายจ่ายค่าอาหารบางส่วน นำไปซื้อไข่เป็ด ไข่ไก่จากผุ้ผลิตในชุมชนเดียวกันหรือชุมชนใกล้เคียง มามอบให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนกลับบ้าน สำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรมครบตามข้อตกลง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
นวตกรรม เอาผัก ปลา มาแลกไข่..เกิดประโยชน์ต่อ1.ผู้จัด คือ ผู้จัดใช้งบประมาณได้ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ทำให้เค้ารู้สึกว่า มาร่วมกิจกรรมแล้วได้ไข่กลับไปฝากที่บ้าน 2. ผลต่อผุ้จัด คือ คนอยู่ร่วมกิจกรรมครบ 3. ผลต่อชุมชน คือ มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน กันในชุมชน ทำให้ราคาผลผลิตดีขึ้น และกระตุ้นให้ครัวเรือนมาร่วมกิจกรรมมากขึ้น
139 2558 พัทลุง
นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
กระบวนการผลิตข้าวปลอดภัย
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เรียนรู้ระบบการผลิตข้าวปลอดภัย จำนวน 3 รูปแบบ คือ แบบหว่าน แบบดำ และแบบโยน เพื่อให้เห็นถึงข้อมูลการเปรียบเทียบด้านต้นทุนการผลิตและกระบวนการทำนาแบบปลอดภัย
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- แปลงนาหว่าน จำนวน 31 ไร่ - แปลงนาดำ จำนวน 1 ไร่ - แปลงนาโยน จำนวน 1 ไร่
140 2558 นครศรีธรรมราช
นำศาสตร์พระราชา สร้างสุขสู่บ้านบางไทร(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมหลักสูตรปรับแผนชีวิตพิชิตหนี้จำนวน 50 คน ช่วยกันนำผัก สมุนไพรในพื้นที่ มากลั้นเป็นน้ำสมุนไพรให้นักเรียน และ แขกบริโภค ในกรณีมีงานต่างๆในโรงเรียน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
การทำผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนและชุมชนเอง
141 2557 พัทลุง
บวร ไตรพลังสร้างสุขสู่บ้านนากวดน่าอยู่ (ต่อเนื่อง)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
-พิธีขอมาพระแม่คงคงสืบชะตาคลองนาท่อม-และพิธีลงนามปฏิญญาร่วมอนุกรักษ์ของ ผู้นำ 3 ส่วน กำนัน นายก ประธานสะภา
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องของชุมชน ของครอบครัวจักรยานสาฝันวันอาทิตย์ ที่เป็นสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนเกิดจิตสำนึกทั่วทั้งตำบล
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
กฏกติกาที่เกิดขึ้นร่วมกันเป็นนโยบายของเทศบาลตำบลนาท่อมในการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ
142 2555 นครศรีธรรมราช
บ่อกุ้งร้างสร้างสุข(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
..เกษตรผสมผสานในพื้นที่นากุ้งร้าง
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
จากเดิมเป็นบ่อกุ้งรกร้าง ดินเสื่อมโทรม น้ำเสีย ได้พัฒนาพื้นที่ และเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสาน มาเป็นพื้นที่เกษตรแบบผสมผสานของตำบล ใช้เนื้อที่ข้างบ้านและบ้านเก่าให้เกิดประโยชน์ ในเนื้อที่ดังกล่าว ประกอบด้วย สวนแก้วมังกร สวนส้มโอพิมพร เลี้ยงหมูในบ้าน สวนละมุด เลี้ยงปลาดุกใต้ถุนบ้าน เลี้ยงปลาในบ่อ รอบบ่อเป็นสวน และปลูกพืชนานาชนิด เป็นต้น
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
นำความรู้เรื่องเกษตรผสมผสานไปปรับปรุงพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว สร้างสุขให้กับครอบครัวและชุมชน
143 2557 นครศรีธรรมราช
บ่อกุ้งร้างสร้างสุขบ้านหนองนกไข่(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
บ่อร้างสร้างสุข
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ปรับพื้นที่บ่อกุ้งรกร้างเป็นพื้นที่เลี้ยงปลา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เป็นแบบอย่างการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์
144 2556 นครศรีธรรมราช
บ่อร้างสร้างคุณค่า เลี้ยงปลากะชังเสริม ปลูกผักเพิ่ม เติมรายได้ให้ชาวเกาะพุด(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
กระชังเกาะพุดน้ำขึ้นขึ้นน้ำลงลง
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ช่างผู้ชำนาญในการตัดเย็บกระชังพยายามหาวิธีป้องกันน้ำท่วมกระชังในฤดูน้ำหลาก จึงลองผิดลองถูก ก่อน ดดยครั้งแรกใช้แกลลอนติดที่มุมทั้ง 4 ของกระชังเพื่อลอยตามระดับน้ำ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ยังทำได้ไม่ครบทุกกระชังโดยได้ทำในจุดแปลงสาธิตให้ผู้ร่วมโครงการนำไปทำต่อเอง และปรับใช้สำหรับกระชังที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม พบว่า สามารถลอยน้ำได้ตามแผน
145 2555 นครศรีธรรมราช
บางสระสัมพันธ์ออกกำลังกายร่วมกันผูกพันครอบครัว(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...กระบวนการชุมชนมีส่วนร่วม
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
หมู่บ้านใช้กระบวนการชุมชนเพื่อสร้างจิตสำนึกการออกกำลังกายเพื่อป้องกันและรักษาโรค ทุกขั้นตอน โดยให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมคิดตั้งแต่เริ่มเขียนโครงการ มีการทำประชาคมเพื่อหากลุ่มแกนนำ และกลุ่มแกนนำไปบอกชาวบ้านต่อเนื่อง เมื่อชาวบ้านมาร่วมจะมีการประชุมสอบถามความคิดเห็นและขอความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องที่มาช่วยสนับสนุนทุกครั้ง ได้แก่ อบต. รพ.สต. พัฒนาชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ในอำเภอ เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการออกกำลังกายให้ประชาชนได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เป็นแบบอย่างด้านการออกกำลังกายให้แก่พื้นที่อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เป็นฐานเรียนรู้ให้กับพื้นที่อื่นๆ ได้
146 2557 นครศรีธรรมราช
บ้านไกรไทยเป็นชุมชนสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตำรับสมุนไพร(ต่อยอด)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ธนาคารสมุนไพร
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.ให้เยาวชนและคณะทำงาน รวมกันสำรวจสมุนไพรในครัวเรือน 2.แต่ละครัวเรือน มอบสมุนไพรให้กับธนาคาร ได้คนละกี่ต้น อะไรบ้าง 3.จัดกิจกรรมกลุ่มธนาคารสมุนไพรในการเก็บรวบรวม และขยายพันธ์ุสมุนไพร
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.มีการขึ้นทะเบียนสมุนไพรของครัวเรือนและชุมชน 2.มีการอนุรักษ์สมุนไพร โดยธนาคารสมุนไพรเป็นผุู้รวบรวม 3.เกิดแนวทางการหวงแหนสมุนไพรชุมชน 4.เกิดคุณค่า และเห็นประโยชน์ 5.เรียนรู้ภูมิปัญญาชุมขน
147 2557 สตูล
บ้านควนไสน รวมพลังสร้างสุขภาพ ปลูกและใช้สมุนไพรใกล้ตัว(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
กระโจมอบสมุนไพรเคลื่อนที่
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นกระโจมอบที่เย็บด้วยมือและนำไปแขวนให้ห้อยลงมาใช้สำหรับอบสมุนไพรได้ในชุมชนเพื่อรักษาโรคหรือบรรเทาอาการของโรคโดยไม่ต้องใช้ยา
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง โดยนำมาใช้มากว่า 10 ครั้งมีเสียงตอบรับจากผู้ใช้ว่าดีจริง
148 2558 นครศรีธรรมราช
บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรผสม
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.เป็นการนำเศษใบไม้ เศษมูลไก่ และเศษอาหารครัวเรือน มาทำการผสมและหมักเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ 2.สูตรดังกล่าว เป็นปุ๋ยผสม และมีสารอินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.ลดการใช้สารเคมีในครัวเรือน 2.ลดต้นทุนในการปลูกผัก
149 2557 ตรัง
บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
กระบวนการเก็บข้อมุล รับจ่ายของครัวเรือนนำร่อง
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การร่วมกันกำหนดรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการทราบ/ นำไปสู่การออกแบบที่เหมาะสมมีเครื่องมือที่เหมาะสม /การทำความเข้าใจทีมเก็บ/การแบ่งพื้นที่กันเก็บและรับผิดชอบดูแลให้ได้ข้อมูลจริง/การรวบรวมประมวลผลข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูล/การจัดทำแผนครัวเรือน แผนลดรายจ่ายของชุมชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ปลุกจิตสำนึกของคนให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลดรายจ่าย เพิ่มการออม
150 2557 นครศรีธรรมราช
บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด )(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
บ้านพอเพียง
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ปรับพื้นที่ว่างข้างบ้านมาเป็นการปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงสัตว์ ทำแก็สชีวมวล ใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเองจากมูลสัตว์
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เป็นตัวอย่างของการลดสารเคมีในการทำการเกษตรพอเพียง
151 2558 นครศรีธรรมราช
บ้านโคกใหญ่ร่วมใจส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ครอบครัว(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การทำปุ๋ยหมัก
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
รวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ทำปุ๋ยหมักแบ่งปันกันในกลุ่ม
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.สามารถนำพืชผักสิ่งที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นสามารถนำมาเป็นอาหารได้โดยไม่ต้องพึ่งผักที่มีสารเคมี 2.ชาวบ้านสามารถนำพืชผักที่มีอยู่แล้วที่บ้านสามารถที่จะนำมาประกอบเป็นอาหารและน้ำพืชผักสมุนไพรได้โดยไม่ต้องหันไปพึ่งสารเคมี 3.สามารถหันมาใช้น้ำหมักแทนสารเคมีที่มีราคาแพงขึ้นในปัจจุบัน 4.สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้น 5.ชาวบ้านมีความปลอดภัยและห่างไกลจากสารเคมี 6.ห่างไกลจากสารเคมีเพิ่มมากขึ้น
152 2558 นครศรีธรรมราช
บ้านดอนจิกพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
น้ำดีและน้ำเสีย
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เกิดจากการทดลองและเปรียบเทียบชนิดของน้ำที่ใช้ในการเพาะเห็ด
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ค้นพบการจัดการใหม่โดยการนำน้ำฝนและนำ้บ่อหรือน้ำคูเปรียบเทียบกันในการเพาะเห็ดน้ำฝนเห็ดจะออกดอกสวยกว่าและไม่เป็นเชื้อรา ส่วนก้อนที่ใช้น้ำบ่อหรือน้ำคู เห็ดจะเป็นเชื้อรา
153 2557 นครศรีธรรมราช
บ้านดอนมะปราง มีชีวิตปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
เผาถ่านแบบปิด
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นการเอาถังน้ำมัน มาประยุกต์ เพื่อทำให้เป็นเตาเผาถ่านแบบปิดเป็นถ่านให้ความร้อนสูงและเผาไหม้สมบูรณ์แบบ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.ลดการใช้แก๊สหุงต้ม ประหยัดค่าพลังงาน 2.เป็นการนำเอาเศษไม้ มาเผา ทำให้เกิดประโยชน์ไม่ทำลายธรรมชาติ
154 2557 นครศรีธรรมราช
บ้านต้นกระท้อนหลีกเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ครัวตัวอย่างหลีกเลี่ยงสารเคมี
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ครัวตัวอย่างที่เป็นต้นแบบการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคเอง การทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพลดต้นทุนไม่ใช้สารเคมี และรู้จักเลือกรู้จักบริโภคหลีกเลี่ยงสารเคมี สารเจือปนในอาหาร
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เป็นตัวอย่างการลดการใช้สารเคมีเพื่อขยายไปยังครัวเรือนอื่นในชุมชน
155 2558 ชุมพร
บ้านตรังสร้างสุข(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
แพสร้างสุข
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
จัดกิจกรรมล่องแพเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชน และช่วยจัดสภาพแวดล้อมสองฝั่งคลอง เพื่อเชื่อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และมีการนำเสนอทางไลท์/เอกสารแผ่นพับให้เครือข่าย
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
มีนักท่องเที่ยวที่ต้องการธรรมชาติเข้ามาเยี่ยมชมหลายพื้นที่ อาทิ กลุ่ม อสม.จังหวัดกระบี่จำนวน 54 คน/ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคใต้ จำนวน 50 คน/อสม.สตูลจำนวน 45 คน/กลุ่มแม่บ้านจังหวัดนครศรีฯ จำนวน 50 คน/คณะครูจาก กทท. จำนวน 30 คน/คณะ อสม. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 50 คน
156 2555 นครศรีธรรมราช
บ้านทุ่งคาเรียนรู้บัญชีวิถีพ่อ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
น้ำหมักชีวภาพ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน/ในท้องถิ่นที่สามารถย่อยสลายได้ รวมทั้งเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือน ทุกประเภท สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำได้ทั้งสิ้น
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.เป็นการใช้เกษตรวิถีในการกำจัดแมลง ที่ได้จากธรรมชาติ และนำกลับไปสู่ธรรมชาติ เพื่อก้องกันแมลงรบกวน และทำความเสียหายให้กับพืช2.เป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงดิน 3.ประหยัด ทำง่าย ไม่ต้องพึ่งสารเคมี หรือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในครัวเรือน จากการซื้อสารเคมีมาไล่แมลงเหมือนในอดีต
157 2557 สตูล
บ้านนาปริก สุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตามแนวทางวิถีพอเพียง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
วิสาหกิจชุมชนสู่ครัวเรือนต้นแบบ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
มีสาธิตการทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ซึ่งเป็นความตั้งใจของประชาชนในพื้นที่อยู่แล้ว เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปใช้ในทำจริงไม่ว่าในครัวเรือนหรือการรวมกลุ่มก็ตาม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยทุกคนได้ให้ความร่วมมือลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่การผสมอัตราส่วนตั้งแต่ รำ ขี้เลื่อย การอัด การใส่เชื้อ การเรียงก้อนเห็ด การนึ่ง และได้ให้ความรู้ต่อจนถึงวิธีการพักเชื้อ นำไปให้เชื้อเห็ดเดินเต็มที่ จนครบกระบวนการถึงการออกดอก ซึ่งทุกคนได้ให้ความสนใจซึ่งส่วนหนึ่งจากการทำจะมอบให้เป็นผลผลิตของกลุ่ม ส่วนหนึ่งให้ชาวบ้านได้นำกลับไปดูแลเองที่บ้าน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เพิ่มรายได้และส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
158 2557 นครศรีธรรมราช
บ้านบางสระ สาน 6 อ. สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพองค์รวม(ต่อยอด)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
คัมภีร์สุขภาพวิถีบางสระ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เกิดการจัดการความรู้จากความรู้ในตน สู่การเป็นต้นแบบ โดยการบอกผลเปรียบเทียบข้อมูลสุขภาพบุคคล เกิดการแลกเปลี่ยนผลที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ต่อสุขภาพสมาชิกและสมาชิได้เรียนรู้ท่าออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แนวทางออกกำลังกายอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยเบาหวาน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เรียนรู้และต้นแบบในผป.โรคเดียวกัน
159 2557 สตูล
บ้านปลักใหญ่ใจดี สานสัมพันธ์ เชิดชูผู้สูงวัย สู่สุขภาวะ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
คู่บัดดี้ (เครือข่ายคนสองวัย ร่วมใจดูแล)
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
นวัตกรรมเชิงกระบวนการ ที่นำกลุ่มเครือข่ายเยาวชนในระบบและนอกระบบ ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้านพฤติกรรม มาร่วมกิจกรรมในการดูแลผู้สูงอายุ ฝึกทักษะการดูแล และเก็บชั่วโมงการปฏิบัติงาน จัดทำคู่มือการลงบันทึกการติดตาม มีการมอบความรับผิดขอบการดูแลผู้สูงอายุ เยาวชน 1 คน ต่อ ผู้สูงอายุ 2 คน มีการร่วมผูกข้อมือรับเป็นคู่บัดดี้ต่างวัย เพื่อเสริมหนุน เติมเต็ม และการเรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิต และเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความอบอุ่นร่วมกัน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เกิดรูปแบบ กระบวนการ การดูแลร่วมกันของคนสองวัย โดยชุมชนเพื่อชุมชน
160 2557 นครศรีธรรมราช
บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ชาวประมงรวมกันคิดวิธีการอนุรักษ์สัตว์น้ำไว้เพื่อทำมาหากิน ใช้ความรู้ภูมิปัญญาเรื่องบ้านปลาบ้านปู
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ทำให้ชาวประมงได้ปลดหนี้นอกระบบ และมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มออมทรัพย์ กู้ทำมาหากินโดยไม่มีดอกเบี้ย
161 2557 นครศรีธรรมราช
บ้านป่าไหม้ร่วมใจนำป่าสาคูสร้างสุข(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การเพาะด้วงสาคูบ้านป่าไหม
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การจักสาน วิธีการเพาะด้วงสาคู ได้เกิดนวัตกรรมใหม่ในต้นสาคู เมือกจากต้นสาคูสามารถใช้แทนกาวปิดกระดาษได้ ส่วนแป้งจากต้นสาคูเอามาทำเป็นขนมพื้นบ้านได้ เช่นขนมกวน เป็นต้น ส่วนเศษของต้นสาคูหลังจากเพาะด้วงแล้วนำไปทำปุ๋ยชีวภาพ ให้คนที่เพาะด้วงได้ดีและมีคุณภาพ ออกมาแลกเปลี่ยนเทคนิคการเพาะด้วงให้สมาชิกในโครงการทราบว่า ทำอย่างไรให้ได้ผลผลิตของตัวด้วงออกมาให้ได้มากและสมบูรณ์ สรุป ถ้าตัวด้วงที่เพาะออกมาให้สภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีกลิ่นเห็น ไม่เหม็นสาปอาหารสุกร เราก็สามารถส่งออกไปยังตลาดได้อย่างต่อเนื่อง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้
162 2558 นครศรีธรรมราช
บ้านโปนปลอดสารพิษด้วยวิถีชีวิตพอเพียง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
คู่มือ "รู้ทันสารพิษ ชีวิตปลอดภัย"
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การทำประชาคม โดยการร่วมแสดงความคิดเห็นของคนในชุมชน ทำให้ได้ประเด็นที่คนในชุมชนต้องการ ซึ่งได้แก่ ความรู้เรื่องสารพิษตกค้างทางการเกษตร การป้องกันตนเองจากการได้รับสารพิษ การล้างสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ และวิธีการทำน้ำหมัก ปุ๋ยหมักชีวภาพ และน้ำยาไล่แมลง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
คนในชุมชนได้ล้างผักและผลไม้ โดยใช้ผงฟู ด่างทับทิม เกลือและน้ำไหลผ่าน โดยใช้หลากหลายตามความสะดวก ก่อนรับประทานทุกครั้ง
163 2558 สตูล
บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
สภาขับเคลื่อนแก้ปัญหา
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.แกนนำประชุมอย่างไม่เป็นทางการก่อนทำกิจกรรมในโครงการบ่อย เดือนละ1-2 ครั้ง 2.นำมาขับเคลื่อนในสภาหมู่บ้าน ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 3.ชาวบ้านยอมรับและให้ความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทุกเดือน 4.มีการเชิญหน่วยงานราชการเข้ามาร่วม เช่น โรงเรียน อำเภอ เป็นต้น
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
สภาผู้นำชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจนประสบผลสำเร็จได้
164 2557 นครศรีธรรมราช
บ้านไม้มูกปลอดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ด้วยสมุนไพร(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
สูตรน้ำหมักสมุนไพรใช้ดับกลิ่นมูลสัตว์
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นการนำสมุนไพรที่มีในชุมชนร่วมเช่น พริก ตะไคร้ ขิง ข่า ว่าน นำมาเป็นสูตรผสมกับน้ำหมักชีวภาพที่นำไปใช้ราดหรือใส่หรือล้างในที่ที่มีกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ เพื่อช่วยในการดับกลิ่น
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
นำไปใช้ราดหรือใส่หรือล้างในที่ที่มีกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ เพื่อช่วยในการดับกลิ่นมูลสัตว์
165 2558 สตูล
บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
กระต่ายขูดมะพร้าว
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ปราชญ์ภูมิปัญญางานหัตถกรรมจากไม้ จับอุปกรณ์อีกครั้ง เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชนที่สมัครใจมาเรียน หลังจากหยุดทำไปนาน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เกิดการผลิตชิ้นงานจากไม้หลายอย่าง ได้แก่ กระต่ายขูดมะพร้าว ด้ามพร้า ด้ามจอบ เก้าอี้ แคร่ เป็นต้น
166 2557 นครศรีธรรมราช
บ้านศาลาบางปู พัฒนาศูนย์เรียนรู้อาชีพเพาะเห็ดสู่สวัสดิการชุมชน ( ต่อยอด)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การเพาะเห้ดชุมชนศาลาบางปู
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การแบ่งกลุ่มเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่อยอดต้นแบบ 7 กลุ่ม
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ต้นแบบ 7 คน เกิดกระจายศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ด 7 ศูนย์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน
167 2558 นครศรีธรรมราช
บ้านสหกรณ์ เรียนรู้วิธีลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ผังฟาร์มลดหนี้
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.การเขียนผังฟาร์ม โดยให้ทุกคนเขียนผังการดำเนินงานพัฒนาครัวเรือนตนเอง 2.กลุ่มเป้าหมายพัฒนาบ้านตนเองตามผังฟาร์มที่ตนเองเขียนได้ 3.เป็นการสร้างรายได้ครัวเรือน โดยใช้ผังฟาร์มเป็นตัวกำหนดกิจกรรม
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.ครัวเรือนเป้าหมายมีแนวทางลดหนี้ของตนเอง 2.การจัดทำผังฟาร์มเป็นการกระตุ้นให้เกิดการทำอย่างต่อเนื่อง 3.ใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินกิจกรรม
168 2558 นครศรีธรรมราช
บ้านห้วยแหยง สืบสานภูมิปัญญา(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
เรียนรู้ภูมิปัญญาขนมจี
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.เป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญา เรียนรุ้วิธีการทำเส้นขนมจีน โดยเยาวชนได้เรียนรู้การนำแป้ง มาทำเป็นเส้นขนมจีน 2.เยาวชนได้เรียนรู้ วิธีการแปรรุปอาหาร 3.เยาวชนได้เรียนรู้เส้นทางภูมิปัญญา และเห็นคุณค่า
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 2.เป็นการสร้างกระบวนการลดการปนเปื้อนในขนมจีน และสร้างสุขภาพ
169 2557 สุราษฎร์ธานี
บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ธงสัญลักษณ์ประจำกลุ่ม
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
- มีการจัดทำธงผ้าเป็นสีต่างๆ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเข้าร่วมจัดการขยะในชุมชน และจะสามารถใช้ในการกำกับติดตามการจัดการขยะในครัวเรือน และการประกวดหน้าบ้านน่ามองต่อไป
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- คนในชุมชนเกอดการตื่นตัว เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชน เนืองจากเมื่อมองเห็นธงหน้าบ้านก็จะรู้ว่า ตนเองเข้าร่วมโครงการจัดการขยะในชุมชนแล้ว และต้องดูแลบ้านตนเอง รอบๆ บ้านให้สะอาดอยู่เสมอ
170 2557 นครศรีธรรมราช
บ้านอู่แก้วเป็นหมู่บ้านวิถีพอเพียง (ต่อยอด)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ข้อบัญญัติชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นการระดมความคิดเห็นของชุมชน ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยมีการเปิดเวทีในหมู่บ้าน และให้ผู้นำชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทังประชาชน เป็นคนร่วมคิดนโยบาย เป็นคนที่ร่วมใช้นโยบาย และวันดังกล่าวเป็นการประกาศใช้นโยบาย แต่การบังคับยังไม่เข้มข้น ให้ทุกคนได้เรียนรู้ ให้ทุกคนได้เข้าใจบทบาทตนเองมากกว่า การบังคับ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ข้อบัญญํติที่เกิดขึ้น มี 11 ข้อ ประกอบด้วย 1) ทุกบ้านปลูกผักและสมุนไพรไว้กินเอง ไม่น้อยกว่า 5 ชนิด 2) ร่วมกันลดใช้สารเคมีในครัวเรือนและการเกษตรทุกชนิด 3) ลดใช้เครื่องปรุงรสและผงชูรสในการปรุงหรือประกอบอาหาร 4) ทุกบ้านต้องมีรั้ว และเป็นรั้วที่มีชีวิต มีป้ายบอกข้อคติเตือนใจ 5) ขยะจากครัวเรือน นำไปทำเป็นปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ 6) ทำบัญชีครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย 7) ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่และดื่มสุรา 8) ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ทุกครั้งต้องสวมหมวกกันน้อค 9) ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายหรือออกแรงทุกวัน ให้มีเหงื่อซึม วันละ 30 นาที 10) ทุกครัวเรือนต้องเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน 9 ครั้งต่อปี จึงจะมีสิทธิ์ในการรับสวัสดิการของชุมชน 11) การป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน การบังคับใช้ในระยะแรก ให้ทำเป็นแผ่นพับไปติดไว้ทุกบ้าน และทำไวนิล ติดไว้ในชุมชน
171 2557 สตูล
ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ชุดข้อมูลหนี้สินจากการมีส่วรร่วมชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ครัวเรือนมากกว่าร้อยละ 80ให้ความร่วมมือในการสำรวจหนี้สินและมีส่วรร่วมในการคิดแก้ปัญหาในภาพรวมของชุมชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เกิดแนวทางและมาตราการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของชุมชน
172 2557 นครศรีธรรมราช
ปฏิรูปหัวลำภูสู่หมู่บ้านจัดการตนเอง(ต่อยอด)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
หมู่บ้านจัดการตนเอง
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ชุมชนได้นำเอกลักษณ์ของตนเองมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดเวที ครบทั้ง 3 ด้าน คือ เกษตรยั่งยืน วัมนธรรม และสวัสดิการ ที่น่าสนใจมากที่สุดคือ เกษตรยั่งยืน เนื่องจากเป็นทางออกของการเกษตรในปัจจุบัน ตามวิถีพอเพียง ที่ทำให้อยู่ได้ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และปัญหาสุขภาพเพิ่มมากขึ้น รองลงมาคือ ด้านวัฒนธรรม ช่วยเรื่องการออกกำลังกาย ความรัก สามัคคี ทำให้คนไดหลั้งสารสุข มีความสุขจากการทำกิจกรรม และทำต่อเนื่องได้ดี ส่วนด้านสวัสดิการเป็นส่วนช่วยหนุนเสริมให้ทำ 2 ด้าน ที่กล่าวมาได้สำเร็จ เป็นแรงใจ แรงทรัพยากรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เป็นแหล่งเรียนรู้ของเพื่อนบ้าน และผู้ประสงค์มาศึกษาดูงานได้ รับได้ครั้งละ 200 คน กระจายตามบ้าน เรียนได้ทั้ง 3 ด้าน มีผู้นำแต่ละด้านจัดการตนเอง และเป็นผู้จัดการทีมของตนเองได้เป็นอย่างดี
173 2556 ปัตตานี
ประชาร่วมใจ ชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 (ปี 2)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
สมุดโทรศัพท์ของชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.รวบรวมข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง(ทั้งหน่วยงานและแกนนำชุมชน) 2.จัดทำสมุดโทรศัพท์จำนวน200เล่ม
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
การจัดสมุดโทรศัพท์ของชุมชนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในระหว่างเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ (ชั่วโมงเร่งด่วน)
174 2555 นครศรีธรรมราช
ประเพณีเชื่อมร้อยจิตใจสร้างสายใยชุมชน(การทำกระจาด)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...-
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :

ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
175 2558 นครศรีธรรมราช
ปรับพื้นที่ว่างปลดหนี้บ้านท่าม่วง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ค้างถั่วฝักยาวลดโลกร้อน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การนำอวนตาห่างมาทำค้างถั่วฝักยาวแทนกิ่งไม้เกิดความคิดในการปลูกถั่วฝักยาวจากเดิมใช้กิ่งไม้ทำค้างถั่วต้องใช้กิ่งไม้ต้นละกิ่งทำให้ปลูกได้ไม่มาก จึงคิดปลูกถั่วฝักยาวเพื่อขายต้องปลูกมากจังใช้วิธีทำค้างถั่วโดยไม่ใช้กิ่งไม้ คิดใช้อวนตาห่างมาขึงตามแนวร่องถั่วโดยใช้ไม้ไผ่เป็นเสาเป็นระยะเพื่อให้เถาถั่วเลื้อยพันตาข่ายลดการตัดไม้
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ใช้ขยะหรืออุปกรณ์เหลือใช้ให้เกิดประโยชร์ ลดการตัดไม้
176 2558 นครศรีธรรมราช
ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านคลองเล(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
กล้วยรังนก
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
คนที่มีหนี้ได้เรียนรู้นำวัสดุในท้องถิ่นมาคิดเป็นอาหารแปรรูปเป็นสิ่งประดิษฐ์ของหมู่บ้าน ที่ใช้ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มรายได้
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ความรู้ในการแปรรูปกล้วยให้มีรูปแบบน่าสนใจ เพิ่มความต้องการของตลาด เพิ่มรายได้ เกิดคุณค่ากับผู้คิดค้น
177 2557 นครศรีธรรมราช
ปลุกพลังผู้สูงวัยบ้านลำคลอง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
พลังผู้สูงวัยเพิ่มคุณค่าตัวเอง
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
กลุ่มเป้าหมาย 20 ครัวเรือน ได้ร่วมกันลงแขกปรับพื้นที่ข้างบ้านเป็นพื้นที่ปลูกพืชผักได้ โดยนำอุปกรณ์การปรับพื้นที่มาจากบ้านตนเอง มาช่วยกันปรับพื้นที่รกร้างข้างบ้าน ได้ปลูกพืชผัก ร่วมกันเพาะเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว มะเขือ พริก เป็นต้น ร่วมกันทำวันละ 2 บ้าน แม้ว่ามีฝนตกก็ช่วยกันจนเสร็จ ขณะลงแขกได้เกิดการเรียนรู้แบบเอื้ออาทร คือ ทีมงานได้นำเมล็ดผักจากบ้านแรกไปปลูกให้บ้านที่สอง แลกเปลี่ยนกัน ได้ร่วมเรียนรู้การลดสารเคมีเพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มเติม เช่น การทำน้ำยาอเนกประสงค์ การทำน้ำยาฆ่าแมลงจากสมุนไพร เป็นต้น เคล็ดลับการทำวิถีเกษตรพอเพียง ได้แก่ การใช้เศษอาหารที่เหลือกินมาคลุกเคล้ากับปลายข้าวใช้เป็นอาหารเลี้ยงไก่ การนำเศษผักที่เหลือใช้ในครัวเรือนมาใช้เป็นอาหารปลา เป็นต้น เวทีความสุขของผู้สูงอายุ เนื่องจากการได้พูดคุยกับเพื่อนทุกเดือน ได้แลกเปลี่ยนผลผลิต ได้โชว์ผลงาน และได้กำลังใจจากเพื่อนๆ มีสุขภาพใจดีกว่าเดิมมาก ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เป็นตัวอย่างการสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ สร้างเสริมสุขภาพ
178 2558 ชุมพร
ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
สระ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
สมาชิกชุมชนร่วมกันจัดทำแหล่งพักน้ำในพื้นที่ราบเล็กบนเขาเพื่อให้เป็นแหล่งชะลอความรุนแรงของน้ำในช่วงหน้าน้ำหลาก และเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง โดยการใช้กระสอบทรายผสมปูนวางเป็นฐานและตามด้วยต้นไม้รายรอบเป็นการเสริมฐานและขอบให้แข็งแรง ไม่พังทะลาย
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ปีนี้ทั้งปีสามาระรองรับน้ำได้ไม่เกิดการพังลงมา และการไหลของน้ำไม่รุนแรง ในช่วงหน้าแล้งมีน้ำใช้ตลอดฤดู
179 2555 นครศรีธรรมราช
ปลูกผักปลอดสารพิษพิชิตโรค บ้านสำนักขัน หมู่ที่ 5 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ล้อรถ,ตอไม้ ใช้ปลูกผักไว้กินเอง
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ยางล้อรถจักยานยนต์,จักรยาน สามารถนำมาปลิ้นข้างนอกเอาไว้ข้างใน, ล้อรถยนต์ ตัดส่วนตรงกลางออกตามแนวล้อรถ,ตอไม้ขนาดใหญ่ กว้านเนื้ไม้ข้างในออก จำสามารถทำเป็นพื้นที่ปลูกผักได้
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
นำล้อรถที่ดัดแปลงแล้วไปวางในบริเวณบ้านที่ไม่มีพื้นดิน,หรือบ้านที่ปูพื่นด้วยซีเมนต์ และนำดิน,ปุ๋ยใส่จะสมมารถปลูกผักได้
180 2558 นครศรีธรรมราช
ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ปันตงสร้างสุข
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
คนสามวัย ร่วมฟื้นฟูการละเล่นร่วมกัน ใช้การสื่อสารเชิงบวกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน สร้างครอบครัวอบอุ่น
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
พัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกับส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
181 2558 สุราษฎร์ธานี
ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ตู้อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพแบบส่วนตัว
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
- ในชุมชนมีห้องอบสมุนไพรเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ แต่บางคนอาจไม่สะดวกในการเดินทาง หรืออาจไม่มีเวลา ทางโครงการจึงได้แนะนำการอบสมุนไพรด้วยตนเอง ด้วยการประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในบ้าน เช่น การนำท่อพีวีซีมาทำโครงการ 4 เหลี่ยมแล้วหุ้มผ้า การการนำโครงตู้เสื้อผ้าพลาสติกมาใช้เป็นตู้ หรือการสั่งซื้อชุดอบสำเร็จรูป แล้วใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าในการต้มสมุนไพร ก็สามารถอบสมุนไพรดูแลสุขภาพตนเองได้แล้ว โดยสูตรในการอบสามารถไปขอได้ที่ครูภูมิปัญญา เช่น สูตรดูแลสุขภาพ สูตรดูแลผิวพรรณ สูตรลดน้ำหนัก
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- มีผู้สนใจนำมาใช้ที่บ้าน บางคนก็ไปอบสมุนไพรที่ห้องอบสมุนไพร - จากการไปเผยแพร่ในงานสร้างสุข มีผู้สนใจจะนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเอง
182 2557 สุราษฎร์ธานี
ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ผักเชื่อมสัมพันธ์
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
- การให้เยาวชนช่วยกันเพาะชำกล้าพันธุ์ผักไว้ที่โรงเรือน ให้ผู้ใหญ่และเด็กๆ ช่วยกันทำโรงเรือนผักให้กับผู้สูงอายุ แล้วให้เยาวชนนำผักที่เพาะชำไว้ไปปลูกให้ผู้สูงอายุที่บ้าน แวะเวียนไปเยี่ยม ไปช่วยดูแลผักของผู้สูงอายุ ทำให้เกิดความสัมพันธืที่ดีต่อกัน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- มีการขยายการปลูกผักไปสู่คนอื่นๆ ในชุมชนด้วย โดยเฉพาะครอบครัวของเยาวชน
183 2558 นครศรีธรรมราช
ผักปัญญาอ่อนสร้างสุขบ้านแขก(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การปลูกพืชสำหรับพืชที่ใช้น้ำน้อย (ผักปัญญาอ่อน)
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
วิธีการปลูกพืชสำหรับพืชที่ใช้น้ำน้อย (ผักปัญญาอ่อน)ให้เหมาะสมตามฤดูการโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านแบบดั้งเดิม เช่น การเผาแปลงปลูกเพื่อเปลี่ยนธาตุอาหารในดิน การปลูกตะใคร้หอมตามจุดต่างๆ รอบแปลงเพื่อไล่แมลง การปลูกแฝกเพื่อรักษาความชื้นของหน้าดิน การคลุมฟางเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำ บวกกับการใช้ความรู้ใหม่ที่ทำคู่กันได้เช่น ระบบจุลินทรีย์ที่เป็นภูมิปัญญาเก่าแต่เป็นความรู้ใหม่ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น จุลินทรีย์จาวปลวก ในการช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับผักและช่วยป้องกันโรค ในการปลูกจะต้องเลือกชนิดผักที่ให้ผลผลิตเร็ว ทนแล้งและเป็นพืชที่เหมาะสมกับตลาด และพร้อมปฏิบัติ การเตรียมดิน และการปลูกพืชร่วมเพื่อไล่แมลง โดยมีกรรมการในแต่ละกลุ่มคอยให้คำแนะนำในการเตรียมดินการใส่ปุ๋ยปรับปรุงดิน การใส่จุลินทรีย์ การคลุมแปลงเพื่อป้องกันวัชพืช ประเภท และอายุการเก็บเกี่ยว ของผักแต่ละชนิด 1.ผักปัญญาอ่อน อายุไม่เกิน 50 วัน เช่น คะน้า กวางตุ้ง ฮ่องเต้ ผักกาดขาวผักบุ้ง 2.ผักเก็บเกี่ยวในรอบ 1 ปี พริก มะเขือ ตะใคร้ ถั่วพลู ขมิ้น 3.ใช้ได้ยาวตลอด เช่น ชะอม ผักหวาน มะกอก มะเขือพวง มันปู หัวครก ต้นหอม ผักชี กุ่ยช่ายชอบ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
คนในชุมชนร่วมเรียนรู้การปลูกผักใช้น้อยเพื่อแก้ปัญหาการขาดน้ำในหน้าแล้งตามภูมิปัญญาของชุมชน
184 2558 สตูล
ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
สภาขับเคลื่อนแก้ปัญหา
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.แกนนำประชุมอย่างไม่เป็นทางการก่อนทำกิจกรรมในโครงการบ่อย เดือนละ1-2 ครั้ง 2.นำมาขับเคลื่อนในสภาหมู่บ้าน ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 3.ชาวบ้านยอมรับและให้ความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทุกเดือน 4.มีการเชิญหน่วยงานราชการเข้ามาร่วม เช่น โรงเรียน อำเภอ เป็นต้น
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
สภาผู้นำชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจนประสบผลสำเร็จได้
185 2558 นครศรีธรรมราช
ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ข้อมูลชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.เป็นการสำรวจข้อมูลที่มาจากความต้องการของชุมชน ร่วมกันคิดข้อคำถามจากชุมชน และออกแบบโดยคนในชุมชนได้ข้อมูลที่ต้องการ และทราบสถานการณ์ปัญหา
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.เป็นข้อมูลและคำถามจากชุมชน และนำไปใช้พัฒนาชุมชนได้ 2.ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลจริงของคนในชุมชน 3.เป็นฐานข้อมูลชุมชนและนำมาใช้พัฒนาชุมชน
186 2558 นครศรีธรรมราช
ฝายกั้นขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ฝายกั้นขยะในบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำปากพนัง ติดตั้งครั้งแรก เมื่อ มค.59 และชำรุดไป ซ่อมใหม่ ติดตั้งเสร็จ เมื่อ สิงหา 59
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การทำฝายกั้นขยะ เป็นการร่วมคิดร่วมทำ คิดไปทำไป บนพื้นฐานการใช้ข้อมูล ประสบการณ์ มาตัดสินใจแก้ปัญหา ลองผิดลองถูก ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้มีประสบกาารณ์ในการใช้ชีวิตริมน้ำ ร่วมกันใช้สติปัญยาในการจัดการขยะ และร่วมกัยกลุ่มที่มีจิตสำนึกอนุรักษ์ในการช่วยจัดเวรเก็บขยะจากฝายและการกลับทิศทางดักขยะ เวลาน้ำขึ้นและน้ำลง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ถ่ายทอดความรู้เดิมที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชน ในการเย็บอวนการติดตั้งเสากลางทะเล การทำโพงพางดักปลา การดูทิศทางน้ำประสบการณ์ในการจัดการน้ำขึ้นน้ำลง มาใช้ในการจัดทำและติดตั้งโพงพางดักขยะของชุมชน ในบริเวณหน้าเขื่อนแม่น้ำปากพนัง
187 2558 พัทลุง
พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ไส้เดือน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อย่อยสลายวัตถุอินทรีย์ในชุมชนเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเป็นปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติ ทำให้เกิดรายได้จากผลผลิตของไสเดือน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- ดินดี ธรรมชาติดี สุขภาพของทุกคนลดสารปนเปื้อนสู่ร่างกาย - ลดการใช้สารเคมีในดิน เป็นปุ๋ยธรรมชาติ - ปรับปรุงบำรุงดินให้มีชีวิต - สามารถทำเป็นอาชีพเลี้ยงไส้เดือน
188 2558 สตูล
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
คู่บัดดี้ (เครือข่ายคนสองวัย ร่วมใจดูแล)
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
นวัตกรรมเชิงกระบวนการ ที่นำกลุ่มเครือข่ายเยาวชนในระบบและนอกระบบ ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้านพฤติกรรม มาร่วมกิจกรรมในการดูแลผู้สูงอายุฝึกทักษะการดูแล และเก็บชั่วโมงการปฏิบัติงาน จัดทำคู่มือการลงบันทึกการติดตาม มีการมอบความรับผิดขอบการดูแลผู้สูงอายุเยาวชน 1 คน ต่อ ผู้สูงอายุ 2 คนเพื่อเสริมหนุน เติมเต็ม และการเรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิต และเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความอบอุ่นร่วมกัน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เครือข่ายการดุแลผู้สูงอายุในชุมชน
189 2558 นครศรีธรรมราช
พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
กฎ กติกา มารยาท
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ทุกคนร่วมคิด
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เกิดกติกาการร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เป็นข้อตกลงกลุ่ม
190 2555 พัทลุง
พัฒนาพื้นที่สาธารณะห้วยหนองถินเพื่อสุขภาพ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
กติกาชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การสร้างกติาของชุมชนในการดูแลห้วยหนองถิน โดยกติกาดังกล่าวเกิดจากการพูดคุยกันของคณะทำงานโครงการ และนำเสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ร่วมพิจารณา หลังจากนั้นจึงเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกติกาเหล่านี้ หลังจากนั้นจึงมีการประชาสัมพันธ์กติกาให้คนในชุมชนได้รับทราบโดยทั่วกัน แต่กติกาเหล่านี้เป็นเพียงข้อตกลงเบื้องต้นยังไม่ถึงกับมีมาตรการลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามกติกา แต่จะใช้มาตรการทางสังคมเป็นหลักในการควบคุมการดำเนินการตามกติกา
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
กติกาการอนุรักษืห้วยหนุนปานเป็นเพียงมาตรการเบื้องต้น ยังไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจน ดังนั้นสิ่งที่ใช้ในการควบคุมการดำเนินการตามกติกาจึงเป็นมาตรการทางสังคม เช่น เมื่อทราบว่าใครจับปลาในห้วยหนองถินผิดวิธีก็จะถูกคนในชุมชนติฉินนินทา หรือเมื่อมีการระดมพลพัฒนาห้วยหนองถินหากครัวเรือนใดในชุมชนไม่มาร่วมก็จะไม่ได้รับความร่วมมือจากคนในหมู่บ้านเมื่อครัวเรือนนั้นมีกิจกรรมใดๆ เป็นต้น
191 2555 นครศรีธรรมราช
พัฒนาอาชีพเกษตรผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้บ้านกะโสม(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
น้ำส้มรดขี้ยงชีวภาพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
จากความคิดและการทดลองปฏิบัติของปราชญ์ชุมชน เมื่อก่อนทำคนเดียวเนื่องจากไม่มีเวทีได้แลกเปลี่ยน เมื่อมีโครงการนี้ ได้มีเวทีแลกเปลี่ยน ความรู้นี้จึงได้ขยายผล
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุน จากเดิมต้องซื้อน้ำกรดขวดละ ๓๐ บาท ตอนนี้ทำเอง ต้นทุนไม่ถึง ๕ บาท นอกจากนี้ยังได้ประโยชนืเมื่อนำไปใช้กลายเป็นปุ๋ยรดต้นยางได้อีกด้วยเนื่องจากเป็นชีวภาพ
192 2557 พังงา
พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ปิ่นโตเพื่อสุขภาพ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
สร้างกระแสการลดการสร้างขยะในชุมชนโดยการรณรงค์ให้มาใช้ปิ่นโตแทนข้าวกล่องในงานเลี้ยง งานอบรม
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ลดขยะจากการอบรม เช่น กล่องโฟม พลาสติก และภาชนะที่ใส่อาหาร
193 2557 สตูล
เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
แผนที่เดินดิน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.เรียนรู้การสร้างทีม จากกลุ่มในชุมชนและให้ทีมงานแบ่งโซนตามบริบทและการเข้าถึง ความสะดวกในการเดินทางแต่ละบ้าน แบ่งเป็น 2 โซน คือ 1. "สายเหนือ A ร่วมกัน" 2. "สายใต้ B ร่วมใจ" 2. การวิเคราะห์ชุมชน เรียนรู้ถึงการทำแผนที่ชุมชน โดยร่วมกันวาดแผนที่และลงข้อมูลสัญลักษณ์์แสดงตำแหน่งบ้านและแยกกลุ่มผู้ป่วยต่างๆ ได้แก่สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม หมายถึง บ้าน, สามเหลี่ยม หมายถึง บ้านนั้นมีผู้ป่วยเบาหวาน, รูปดาว หมายถึง ผู้ป่วยความดัน, วงกลม หมายถึง ผู้ป่วยมะเร็ง, บวกหมายถึง หลอดเลือด, รูปหัวใจ หมายถึง โรคหัวใจ, ดอกจัน หมายถึง อื่นๆ จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์และลงสัญลักษณ์ในแผนที่
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เป็นเครื่องมือของทีมในการติดตาม และการพัฒนาต่อยอดในกิจกรรมต่อไป
194 2557 สงขลา
ฟื้นชีวิตเล คืนวิถีชีวิตชุมชน บ้านหัวลำภู(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
กลุ่มฟาร์มทะเล
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
กลุ่มฟาร์มทะเล การรวมกลุ่มของคนทำประมงในชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านหัวลำพู ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร ที่นำเอาปัญหาประมง สัตว์น้ำในทะเลสาบลดลง จึงได้เกิดการรวมตัวทำเขตอนุรักษ์ ฟาร์มทะเล การทำซั้งบ้านปลาเกิดอส. จำนวน 15 คน ออกลาดตะเวณจับกุมการทำผิดเครื่องมือประมง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
-เกิดการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน -เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรโดยชุมชนมีส่วนร่วม
195 2558 นครศรีธรรมราช
ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
เกษตรผสมผสาน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.เป็นการทำฐานเรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยใช้วัสดุที่เหลือในครัวเรือน มาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ และนำไปใช้ในการปลูกผัก 2.เป็นการเรียนรู้เกษตรผสมผสานเพื่อนำไปลดหนี้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.มีการเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสาน 2.มีการจัดทำบัญชีเปรียบเท่ียบรายรับ จ่าย
196 2555 นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภู(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
มหาวิทยาลัยหมู่บ้านสุขภาวะ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เกิดมหาวิทยาลัยหมู่บ้านโดยความร่วมมือของประชาชนและหน่วยงานในท้องถิ่น
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เป็นแหล่งเรียนรู้ของเครือข่ายสุขภาวะ
197 2557 ยะลา
มัสยิดกุนุงจนองสร้างสุข สู่สองวัยใส่ใจสุขภาพ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ฮาลาเกาะห์
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสร่วมกันในวงการเรียนการสอนศาสนาประจำสัปดาห์โดยมีการแทรกข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพควบคู่กันไป
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เป็นการใช้กุศโลบายให้ผู้สูงอายุเรียนรู้การจัดการปัญหาสุขภาพของตนเองผ่านเวทีกิจกรรมทางศาสนาอย่างผสมผสาน
198 2558 พัทลุง
เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ฝายมีชีวิต
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
กว้าง 7 ยาว 11 ทราย 13,000 กระสอบ คิดเป็นงบ ประมาณ 300,000 บาทไปดูงานฝายมีชีวิตที่นครศรีธรรมราช และกลับมาประชุมหมู่บ้านเพื่อหารือและร่วมกันตัดสินใจว่าจะทำ และลงมือทำโดยมีทีมครูฝายจากนครศรีธรรมราชมาสอนให้ทำ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1. เก็บกักน้ำไว้เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม 2. สร้างพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณฝายในพื้นที่ด้านบนฝายและด้านล่างฝาย
199 2558 นครศรีธรรมราช
ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บ้านกาโห่ใต้(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ยาเหลืองสูตรคุณยาย
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.นำความรู้จากภูมิปัญญาเรื่องยาเหลือง มาถ่ายทอด โดยนางเคลื่อม ขวัญทอง และอาจารย์ณรงค์ เนาว์สุวรรณ เป็นผู้ถ่ายทอด 2.ครูภูมิปัญญา สาธิตวิธีการทำยาเหลืองให้กับชุมชน และกลุ่มคนที่สนใจ 3.ครูภูมิปัญญา ยินดีมอบสูตรในการทำยาเหลือง ไว้ให้กับบ้านก่าโห่ใต้ 4.ทำยาเหลือง และมอบให้ทุกบ้านนำไปใช้ จนกลายเป็นยาสามัญประจำบ้าน แก้ปวดเมื่อย และรักษาแผลถลอก
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 2.นำไปใช้ในการดูแลสุขภาพ 3.ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน
200 2558 สตูล
เยาวชนคนแป-ระใต้สามัคคี ทำดีเพื่อชุมชน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ทีมเยี่ยมบ้านเยาวชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
อบรมแกนนำทีมเยี่ยมบ้านให้มีความรู้ ทักษะในการเป็นที่ปรึกษา ให้กำลังใจแก่เยาวชนและครอบครัว จัดทำแผนการเยี่ยม ทำแนวคำถามเพื่อเป็นเครื่องมือในการเยี่ยมและประเมินผล
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ทีมมีความรู้ ทักษะในการเยี่ยม สามารถปฏิบัติได้
201 2558 สตูล
เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ตะแกรงคัดแยกขยะในชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ทำตะแกรงขนาด 1.5 x 4.5 x 1.5 เมตร จำนวน 3 ชิ้น วาง3 จุดในชุมชนที่มีขยะจำนวนมาก
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ชาวบ้าน เยาวชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกลงตะแกรง ทำให้ขยะในจุดที่วางลดลง
202 2557 ระนอง
เยาวชนบางกล้วยนอกนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ใบโกงกางทอดกรอบ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
- การนำภูมิปัญญามาต่อยอด มาสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- เยาวชนเกิดการเรียนรู้ และมีแผนการนำภูมิปัญญอื่นๆ มาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เยาวชน และคนในชุมชนด้วย
203 2557 พัทลุง
เยาวชนวัยใส ใส่ใจ ป้องกันภัยยาเสพติดบ้านหูเล่ (ต่อเนื่อง)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
นักเอกซเรย์ตัวจิ๋ว
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ให้เด็กและเยาวชนเป็นคนสำรวจข้อมูลบ้านและสภาพแวดล้อมของชุมชน โดยใช้แบบสำรวจและนำข้อมูลต่างๆ มาลงในแผนที่ จนได้แผนที่ที่เรียกว่าแผนที่เดินดิน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
แผนที่เดินดิน มีประโยชน์คือได้ทราบข้อมูลของบ้านและสภาพแวดล้อมของชุมชน และนำข้อมูลในแผนที่มาแก้ปัญหายาเสพติดได้ในระดับหนึ่ง เช่น 1.การจัดการกับสภาพแวดล้อมของชุมชนให้เอื้อต่อการป้องกันไม่ให้เยาวชนไปมั่วสุ่มยาเสพติด เช่นร้านเกมส์ ขหนำร้าง พืชกระท่อมที่ปลูกในหมู่บ้าน 2.การนำภูมิปัญญาในท้องถิ่น มากำหนดเป็นกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน และสอดแทรกเนื้อหายาเสพติด เช่น เรียนรู้การทำด้ามพร้า เรียนรู้การทำขนม เรียนรู้การนวดแผนโบราณ เรียนรู้การทำชากฤษณา
204 2558 สตูล
รวมใจ สานสัมพันธ์ บ้านกุบังจามังเหนือ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
เวปเพจ ชื่อ รวมใจสานสัมพันธ์ บ้านกุบังจามังเหนือ จ.สตูล
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
- จัดอบรมเยาวชนให้รู้จักวิธีการสร้างเวปเพจ ของเฟสบุ้ค การถ่ายรูป การเขียนบรรยายให้น่าสนใจ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- เยาวชนมีพื้นที่ในการเผยแพร่กิจกรรมการแสดงออกมนทางที่สร้างสรรค์ - มีพื้นที่บนโซเชียล เนตเวิร์คในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ
205 2555 สตูล
ร่วมด้วยช่วยกัน สานฝัน พัฒนาบ้านเรา(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...ผลิตภัณฑ์จักรสานจากเตยปาหนัน เช่น ซองโทรศัพท์มือถือ พวงกุญแจ และโมบาย
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
- เยาวชนเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตเสื่อจากเตยปาหนัน แล้วนำความรู้ที่ได้มาผลิตเป็นสิ่งประดิษฐ์อื่นที่สามารถใช้ประโยชน์และจำหน่ายได้
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- จำหน่ายเป็นของที่ระลึกของหมู่บ้าน
206 2558 พัทลุง
ร่วมมือร่วมใจสร้างระบบอาหารปลอดภัยบ้านหนองเพ็ง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ตลาดลาดชุมชนใต้เลียบ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
แหล่งซื้อขายอาหารปลอดภัยของชุมชนบ้านหนองเพ็ง ที่ดำเนินการโดยชุมชน สภาผู้นำ เทศบาล รพสต. ให้การสนับสนุนด้านความรู้และงบประมาณปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ - เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยของชุมชน
207 2555 พัทลุง
ร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่ ด้วยกิจกรรมโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...1.จักรยานสานฝัน (ทุกวันอาทิตย์)
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เด็ก/เยาวชน/ผู้นำแกนนำ/อสม. ประมาณ50-100คน ร่วมกันขี่จักรยานตามเส้นทางในตำบล เพื่อรณรงค์การจัดการขยะของหมู่บ้านนากวด แวะชมสถานที่สำคัญในตำบลเพื่อให้ผู้ใหญ่สอนเด็กเรียนรู้สถานที่สำคัญ แวะเยี่ยมบุคคลสำคัญ สำรวจและทำแผนที่ขยะในตำบล เก็บขยะในที่สาธารณะ (คณะทำงานจะออกแบบกิจกรรมให้ทำรายสัปดาห์)
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
-ขยายผลจากกิจกรรมระดับหมู่บ้านเป็นกิจกรรมระดับตำบล -เป็นกิจกรรมที่ครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมกันทุกวันอาทิตย์ -เป็นกิจกรรมทางเลือกที่เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีส่วนในการกำหนดกิจกรรม เด็กสนุก -ได้ออกกำลังกาย -เป็นการรณรงค์กระตุ้นคนในชุมชนและตำบลในการเข้าร่วมในกิจกรมเพื่อส่วนรวม ซึ่งไปไกลจากเรื่องขยะ -เป็นฐานในการรวมคนซึ่งจะนำไปสู่การร่วมกันแก้ไขปัญหาอื่นๆของชุมชน -การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านรายการวิทยุ สวท.พัทลุง รายการหนูนุ้ยคุ้ยข่าวทุกวันอาทิตย์ส่งผลต่อพื้นที่อื่นในพัทลุงซึ่งสนใจและเริ่มมีการทำกิจกรรมขี่จักรยานตามแบบของนากวด
208 2558 ชุมพร
ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
แปลงปลูกข้าวไร่ปลอดสารพิษ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
จัดพื้นที่สาธารณะจำนว 3 ไร่เศษให้เป็นแปลงปลูกข้าวไร่ปลอดสาร โดยการนำครัวเรือนที่สมัครเข้ากิจกรรมครัวเรือนอุ่นรักปลูกร่วมกัน และร่วมกันดูแลเพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ผลผลิตของข้าวครั้งนี้ใช้เป็นเมล็ดพันธ์ุเพื่อแจกจ่ายให้สมาชิกนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองต่อไป และส่วนที่เหลือจะนำไปขายเพือเป็นต้นทุนในการจัดการต่อไป
209 2557 ชุมพร
ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ลูกประคบ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
มีการนำสมุนไพรชื่อว่านเอ็นเหลืองมาหั่นตากแห้งแล้วนำห่อรวมกับผิวมะกรูด ใบหนาด ขมิ้นชัน กระชาย การบูร พิมเสน เกลือ ใบสมป่อย ใบมะขาม และหัวไพร ในจำนวนที่เหมาะสม (ชั่งตามคู่มือ)ห่อด้วยผ้าดิบ ใช้เชือกผูกให้แข็งแรง พร้อมใช้ต่อไป
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ใช้แก้โรคขยายหลอดเลือด เส้นเอ็น ปรับอุณหภูมิในร่างกายให้สมดุล แก้คัน และทำให้หายใจสะดวก ร่างกายสดชื่น
210 2556 กระบี่
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โครงการ เยาวชนคนสร้างสุข(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
หลักสูตรการเรียนรู้วิถีชีวิตมุสลิม
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นความร่วมมือของคนในชุมชนที่ต้องการให้มีหลักสูตรสำหรับเยาวชนในพื้นที่ในการเรียนรู้วิถีชีวิตมุสลิม ที่ถูกตอ้ง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
นำไปใช้ในการเรียนการสอนฟัสดูอีนในวันหยุดของเยาวชน
211 2558 กระบี่
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ธนาคารขยะ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะ และมีการรวมตัวกันเพื่อจัดทำธนาคารขยะชุมชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ทำให้ชุมชนมีความสามัคคีเห็นปัญหาของส่วนร่วมและร่วมมือกันจัดการขยะ เกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนและลดการเกิดแหล่งโรคสำคัญ เช่น ไข้เลือดออกได้อีกด้วย
212 2558 กระบี่
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ชุดข้อมูลขยะบ้านหัวหิน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ชุมชนได้มีการคิดจัดทำฐานข้อมูลขยะในชุมชน โดยนำเยาวชนในพื้นที่มาให้ความรู้ในการจัดเก็บข้อมูลและสำรวจข้อมูลขยะในชุมชนตลอดจนคืนข้อมูลให้ชุมชนรับทราบเพื่อร่วมกันจัดการขยะในชุมชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
นำข้อมูลไปใช้วางแผนการจัดทำกระบวนการจัดการขยะในชุมชน
213 2558 นครศรีธรรมราช
ร่วมสร้างผลไม้อินทรีย์จากสวนสมรมบ้านห้วยพาน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
น้ำสมุนไพรสกัดลดสารเคมี
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ใช้สมุนไพรพื้นบ้านหาได้บนเขาเหลี้ยม เขานางหงส์ มาทำเป็นน้ำสมุนไพรสกัด ใช้ฉีดพ่นพืชผักเพื่อไล่แมลง แทนการใช้ยาฆ่าแมลง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
นำน้ำสมุนไพรมาสกัดเป็นสารไล่แมลง ใช้แล้วปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค
214 2557 พัทลุง
ร่วมสร้างแผนชุมชนบ้านยางงามสู่ความพอเพียง(ยุติโครงการ)

ชื่อนวัตกรรม :
หมู่บ้านเปลี่ยนพฤติกรรม
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
สภาแกนนำร่วมกับ รพสต นาท่อม จัดกิจกรรมรณรงค์ การกิน การออกกำลังกาย ลดอาหารประเภท หวาน มัน เค็ม และนำเสนอผ่านแกนนำต่อ สาธารณะสุขจังหวัด
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
การดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ โดยมีวินัยในการการคัดกรอง เติมยาเป็นประจำ เอาใจใส่ต่อการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ่นกว่าเดิม
215 2556 นครศรีธรรมราช
ร่วมอนุรักษ์คลองบางไทร ล้อมรั้วด้วยใจ ถักทอสวนสายใยด้วยภูมิปัญญา นำพาสุขภาวะชุมชน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
สวนภูมิปัญญาบางไทร
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การรื้อฟื้นประเพณีลงแขกรวมพลังกันในชุมชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
สวนภูมิปัญญาบ้านบางไทร ที่เป็นทั้งศูนย์เรียนรู้ ภูมิปัญญา พื้นบ้านและจุดประสานงานโครงการ เพื่อชุมชน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจ การเสียสละ เช่น ที่ดินในการใช้สถานที่ แรงกาย แรงคิด จากช่างไม้ ลูกมือจากหนุ่มๆในหมู่บ้าน ฝีมือในการเสกสรรค์ทำป้ายของผู้ใหญ่มีชัย ดีถนอม การทำบอกเวียน และรวบรวมเครื่องมือจักรสาน ที่เคยใช้ทำมาหากิน ในอดีต ไม้จัดเก็บตกแต่ง ศาลาภูมิปัญญา โดยมี อ.สุวิทย์ สุขศรีนวล เป็นผู้รวบรวมด้านข้อมูลประกอบ
216 2558 สุราษฎร์ธานี
ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ปะการังเทียม
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
- มีการใช้ท่อปูนซีเมนต์มาทำเป็นปะการังเทียม สร้างบ้านปูบ้านปลา สร้างพื้นที่อนุรักษ์
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- เป็นการสร้างแบบกึ่งถาวร ทำให้มีอายุในการทำงานนานขึ้น ไม่ไหลไปตามกระแสน้ำ
217 2557 สตูล
รองแง็งเยาวชน ต่อลมหายใจป่าชายเลน บ้านท่าน้ำเค็มใต้(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
เพลงริมเล
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เพลงที่แต่งเพื่อสื่อสารการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยใช้ทำนองเพลงรองเง็ง แต่งขึ้นเองโดยกิจกรรมโครงการ มีการอัดคลิป upload youtube
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- เยาวชนที่ร้องเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง - ชุมชนรู้สึกรักหวงแหนในถิ่นเกิดที่มีผลงานนี้ออกมา - นำไปใช้สื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ที่เข้าถึงง่าย จดจำง่าย เกิดแรงบันดาลใจให้อนุรักษ์ป่าชายเลน
218 2555 พัทลุง
รักษ์นาต้องรักษ์คลอง ชวนน้องมาช่วยทำ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...เขตอนุรักษ์พันธ์พืชน้ำพืชริมคลอง และเขตสงวนพันธ์สัตว์น้ำท่าประดู่ทอง
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนโดยการศึกษาข้อมูลระบบนิเวศของคลองเปรียบเีทียบระหว่างในอดีตและปัจจุบันเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการเห็นคุณค่าของระบบนิเวศของคลอง และร่วมกันกำหนดกฏกติกาในการร่วมกันดูแลและรักษาเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
การประกาศเขตสงวนพันธุ์สัตว์น้ำเป็นป้ายทำด้วยเหล็ก ขนาด 120 X 120 เมตร มีตัวหนังสือ ประกาศเขตสงวนพันธุ์สัตว์น้ำท่าประดู่ ห้ามทำการประมง และจับสัตว์น้ำ อาณาเขตมีดังนี้ ทิศเหนือ จด แนวตลิ่ง ทิศตะวันออก เลยสะพาน 20 เมตร ทิศใต้ จด หมู่ 7 ต. ชัยบุรี ทิศตะวันตก จดแนวตลิ่ง ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษ ยึดอุปกรณ์ทำการประมง ปรับ 5,000 บาท โดยอาสาสมัครได้นำมาปักไว้บริเวณเขตสงวนพันธุ์สัตว์น้ำริมถนนใกล้กับหัวสะพาน มองเห็นได้ชัดเจนสามารถจัดตั้งและจัดทำเขตอนุรกษ์พันธุ์พืชพื้นเมืองและพันธุ์สัตว์น้ำได้ตามที่กำหนดไว้จัดตั้งเขตอนุรักษ์พันธุ์พืชน้ำพืชริมคลอง พันธุ์สัตว์ป่าริมคลองและพันธุ์สัตว์น้ำโดย 1.การจัดหาพันธุ์และปลูกพืชริมน้ำและในน้ำ 5 ชนิดได้แก่ต้นคล้าย ต้นสาคู ต้นหว้า ต้นมะเดื่อ และบัวแดง 2.จัดหาและอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำ 3 ชนิด ได้แก่ ปลาจะระเม็ดน้ำจืด ปลาตะเพียนและปลานิลคณะทำงานได้นำทุ่นมาลอยไว้เป็นระยะเป็นที่มองเห็นอย่างชัดเจน ในการกำหนดเขตเป็นการร่วมมือกันทั้งสองฝั่งคลอง ทั้ง 2 หมู่บ้าน
219 2558 นครศรีธรรมราช
ร้านค้าคุณธรรมนำวิถีเดิมลดสารเคมีบ้านปากลง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ร้านค้าคุณธรรม
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ชาวบ้านร่วมมือกันทำ และให้ความหมายคำว่า "คุณธรรม" คือผู้ผลิตมีคุณธรรมโดยไม่ใช้สารเคมี" ขยายผลให้เกิดพื้นที่ปลอดสารเคมีในอนาคต
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ใช้ความร่วมมือร่วมใจและร่วมรับผลประโยชน์ เป็นกลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ
220 2555 นครศรีธรรมราช
ริมบาทวิถีสองฝั่งนทีเพื่อชีวีลูกเกาะเสือ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
เนินดินสุขภาวะประสานภูมิปัญญานำพาเยาวชนมาร่วมเป็นเจ้าของ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เยาวชนและประชาชนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและร่วมออกแบบการทำเนินดินสุขภาพและร่วมดูแล
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เกิดความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างวัย ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีพื้นที่สุขภาวะ
221 2557 ปัตตานี
รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
กล่องเอนกประสงค์จากโฟม
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การนำขยะกล่องโฟมมาประดิษฐ์เป็นกล่องเอนกประสงค์บรรจุสิ่งของและทำเก้าอี้โดย1.นำกล่องโพมมาทำความสะอาด 2.นำกระดาษเหลือใช้ปะปิดกล่องโฟม3.ทาสี วาดรูป ติดรูปภาพสวยๆ 4.เคลือบด้วยวานิชเพื่อความสวยงามและทนทาน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.บรรจุสิ่งของ 2.ประดิษฐ์เป็นเก้าอี้
222 2558 กระบี่
รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การจัดทำข้อมูลหมู่บ้านด้วยระบบGIS ในโปรแกรมQuatum
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นการจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้านด้วยการใช้เทคโนโลยี ทำให้เห็นภาพของหมู่บ้านได้อย่างเป็นปัจจุบัน real time
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
สามารถทราบข้อมูลในหมู่บ้านเมื่อเกิดวาตภัยทำให้การเข้าช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงที
223 2555 นครศรีธรรมราช
เรียนรู้อยู่ได้ห่างไกลโรคอ้วน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...รกหมูหมักชีวภาพ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
นำรกหมู เศษอาหาร กระเทียม ใบยอดกระเทียม ยาสูบ นำหมัก 15 วัน นำไปใช้รดต้นไม้
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.เป็นการใช้เกษตรวิถีในการกำจัดแมลง ได้แก่ยาสูบป้องกันไม่ให้หนอนกิน หรือกระเทียมป้องกันการกินรากของแมลง ต้นไม้ได้โปรตีนได้จากรกหมูและการใช้ ยาสูบเพื่อใช้ฆ่าแมลง 2.เป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงดิน 3.ประหยัด ทำง่าย ไม่ต้องพึ่งสารเคมี
224 2556 นครศรีธรรมราช
โรงเรียนร้างสร้างชีวิต(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
โรงเรียนร้างสร้างชีวิต
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เกิดการมีส่วนร่วมของทุกคน พัฒนาโรงเรียนร้างมาเป็นศูนย์เรียนรู้ จากของเดิมเป็นโรงเรียนรกร้างมาก มีปลวกขึ้น แต่ตอนนี้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ มีแปลงผัก มีการใช้ประโยชน์ในอาคาร ใช้เป็นที่ประชุม มีแผนงานพัฒนาให้โรงเรียนเป็นศูนย์รวมของหมู่บ้าน พัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นตัวอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
พัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นตัวอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงานมาร่วมมากขึ้น ได้แก่ เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล พัฒนาชุมชน การศึกษานอกโรงเรียน มาร่วมกิจกรรมแล้วเห็นว่าดี จึงเสนอแนวทางการพัฒนาต่อเป็นตลาดชุมชน ในเดือนหน้าจะมีหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานในอำเภอ มาประชุมร่วมกันที่โรงเรียนแห่งนี้ เพื่อหาแนวทางพัฒนาให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ เป็นพื้นที่เป็นตัวอย่าง เป็นแปลงสาธิต ให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหมู่บ้านอื่นๆ
225 2558 นครศรีธรรมราช
โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
โรงเรียนร้างสร้างสุข
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ชาวบ้านรวมตัวกันทำจุดเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและในครัวเรือน ใช้โรงเรียนร้างเป็นจุดเริ่มต้น ขยายผลสู่ครัวเรือน ใช้ผังครัวเรือนเป็นเครื่องช่วยเรียนรู้
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เป็นตัวอย่างของการพัฒนาองค์ความรู้ของชุมชน จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
226 2558 นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ยาแก้โรคผิวหนัง
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
กลุุ่มที่เลี้ยงวัวเมื่อก่อนวัวเป็นโรคผิวหนังจะซื้อยาจากในตลาดมาให้กิน หรือใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทา จะไม่ค่อยได้ผล แต่ลองเอาน้ำมันเครื่องเก่ามาผสมกับการบูร์ กำมะถันจะทำให้หายได้เร็วกว่าและไม่มีแผล
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
สามารถทำใช้เองได้
227 2558 สุราษฎร์ธานี
ลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลาง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ชุดมโนราห์จากขยะ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
- มีครูภูมิปัญญาด้านการรำมโนราห์ มีการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยแอโรบิก และมีครูภูมิปัญญาด้านการแปรรูปขยะ จึงนำทุกอย่างมาผสมผสานกัน ถ่ายทอดให้กลุ่มออกกำลังกายนำไปใช้ในการแสดง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- สามารถสร้างชื่อเสียงในการนำขยะมาแปรรูป ให้คนเห็นคุณค่าของขยะ และลดต้นทุนการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน
228 2558 พัทลุง
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนสำนักกอ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
อาชีพเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ผึ้งโพรงเลี้ยงง่ายไม่ต้องลงทุนมาก เพียงใส่ใจไม่มีศัตรูรบกวน ก็จะได้น้ำผึ้งเก็บขายในราคาขวดละ 500 บาท ประกอบกับชุมชนมีสวนปาล์ม สวนผลไม้ใกล้บ้านอยุ่แล้ว โครงการนี้จึงจัดอบรมส่งเสริมความรู้ พาไปดูงานเพื่อความมั่นใจ สนับสนุนวัสดุให้เพื่อการเริ่มต้น
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เกิดอาชีพเสริมใหม่ด้วยการเลี้ยงผึ้งโพรง มีรายได้เสริมและยังช่วยผสมเกษรให้ต้นปาล์มอีกด้วย
229 2556 พังงา
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์) ตั้งอยู่ในวัดมาตุคุณาราม
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
๑. เกิดการร่วมบริจาค สิ่งทางวัฒนธรรมของชุมชน มาไว้รวม จนเกิดเป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชนชัดเจน ๒. พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ภายในวัด และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน (เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม)
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
๑. ศึกษาดูงานแก่ผู้ที่สนใจและคนรุ่นหลัง ๒. เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชุมชน
230 2558 สุราษฎร์ธานี
วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
มโนราห์สร้างสุข
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
- การสืบสาวเรื่องราวชุมชนทำให้พบของดี คนดีที่มีภูมิปัญญา และมีการนำมาต่อยอด ถ่ายทอดให้กับเยาวชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- เยาวชนมีโอกาสได้แสดงในงานวันเด็กที่ทางเทศบาลจัด และมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะแสดงในงานสำคัญของชุมชนต่อไป
231 2558 นครศรีธรรมราช
วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
1.สังฆทานดิน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.จิตอาสาและเครือข่ายมีการเรียนรุ้เรื่องการทำปุ่๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้วัดทองพูนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 2.มีการปุ่ยหมักร่วมกัน โดยจัดทำเป็นโรงปุ๋ยหมักที่วัดทองพูน 3.ปุ๋ยที่แพคเป็นกระสอบ และจัดจำหน่ายให้กับประชาชนที่มาทำบุญที่วัด โดยทำบุญปุ๋ยและนำไปใส่ต้นไม้ เรียกว่า สังฆทานดิน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.ประชาชนที่มาทำบุญที่วัด ไม่จำเป็นต้องซื้อชุดสังฆทานที่ไม่มีประโยชน์หรือใช้การไม่ได้ 2.สังฆทานดิน เป็นการใส่ปุ่ยให้กับต้นไม้ที่วัด 3.เป็นการส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ 4.เป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการหวงแหนธรรมชาติ
232 2557 ยะลา
ศรีท่าน้ำสุขภาวะดี วิถีพอเพียง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การใช้ยางยืดในการออกกำลังกายของสตรีมุสลิม
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การรณรงค์ให้สตรีมุสลิมซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพโดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการไม่ได้มีการออกกำลังกายที่เหมาะสม เนื่องจากประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ทำให้สตรีมุสลิมสามารถใช้ยางยืด ออกกำลังกายลดการเจ็บป่วย และสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และใช้พื้นที่น้อย
233 2558 พัทลุง
ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การผลิตเมล็ดพันธุ์ของข้าวชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ชุมชนผลิตพันธ์ุข้าวที่นิยมปลูก(ข้าวเล็บนก) และพันธ์ุข้าวราคาแพง(ข้าวไรซ์เบอรี่) โดยได้รับการพัฒฯาความรู้จากนักวิชาการเกษตร และนักวิชาการจากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ได้เมล็ดพันธ์ุข้าวที่ผลิตตามหลักวิชาการ
234 2557 สงขลา
ศูนย์เรียนรู้วิถีอิสลามยั่งยืนบ้านน้ำเค็ม (ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
สภาชูรอบ้านน้ำเค็ม
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
กลุ่มคนที่อาสาสมัครและคัดเลือกมาเป็นกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนชุมชน ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ สร้างข้อตกลง มีผู้นำที่ได้รับการยอมรับ และการดำเนินงานสอดคล้องกับบริบทพื้นที่
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
สามารถขับเคลื่อนชุมชนและเป็นที่ยอมรับ
235 2557 สตูล
เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชุมชน คนปาล์มทอง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
แผนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดิน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การร่วมมือการทำแผนที่โดยแกนนำเยาวชนและผู้นำชุมชน เริ่มจากประชุมวงเล็กๆและการเก็บข้อมูลของเยาวชนทำให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในชุมชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบ้านในเรื่องที่ดินทำกินโดยไม่เป็นทางการ
236 2557 กระบี่
ส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน ตามหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไสยง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การจัดทำบัญชีครัวเรือน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เกิดการสำรวจข้อมูลชุมชนและนำมาวิเคราะห์และคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน เกิดครัวเรือนที่สมัครใจจัดทำบัญชีครัวเรือนทั้งหมด 217 หลังคาเรือน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มองเห็นรายรับ รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งที่จำเป็นและสูญเปล่า สามารถอุดช่องโหว่ของรายจ่ายในครัวเรือนได้
237 2555 พังงา
ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน ป่าชุมชน ลำคลอง และเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของชุมชน...
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ร่วมกันพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในหมู่บ้าน เช่น ลำคลอง ป่าชุมชน เป็นต้น โดยปราชญ์ชาวบ้านและเด็กเยาวชนในหมู่บ้าน ให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และร่วมสร้างกฎกติกาชุมชนในการอนุรักษ์แหล่งเที่ยวท่องที่ชาวบ้านช่วยการพัฒนาให้ยั่งยืน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น โดย นำนักท่องเที่ยวล่องแก่งและชมธรรมชาติ และขายสินค้าพื้นบ้านมากขึ้น
238 2556 พังงา
ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน ป่าชายเลน ลำคลองและเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำชุมชนบ้านท่าจูด(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ห้องสมุดมีชีวิต
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นศูนย์เรียนทางธรรมชาติ พัฒนาป่าชุมชนประมาณ ๘๐ ไร่ โดยการสำรวจและรวบรวมพันธ์ไม้ ทำป้ายต้นไม้ นำไปติดตามต้นไม้ตามทางเดินผ่าน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
239 2557 ชุมพร
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
สมุนไพรรักษาโรค
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
นำใบหญ้าหวานที่ปลูกไว้ในครัวเรือนต้นแบบผสมกับใบเตยหอม หั่นแล้วนำไปอบแห้ง นำไปชงเป็นน้ำชาดื่มได้
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ช่วยในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานและช่วยบำรุงหัวใจ
240 2557 ชุมพร
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ร้านค้าสวัสดิการชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นร้านค้าที่มีล้อเลื่อนสามารถเคลื่อนที่ได้จำนวน 2 ชุด
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ชุมชนได้ใช้เป็นสถานที่ขายพืชผักปลอดสารพิษ และผลผลิตอื่น ๆ ของชุมชน ที่มีสมาชิกร่วมกันรับผิดชอบ
241 2557 ปัตตานี
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การมีส่วนร่วมของประชาชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การปรับระบบคิดของประชาชนเน้นการมีส่วนในการระดมความคิดเห็น การยอมความคิดเห็นของผู้อื่น การเปิดโอกาสในการรับคิดเห็นของทุกภาคส่วนในชุมชน การจัดการแก้ปัญหาของชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เป็นจริงและสอดคล้องต้องของประชาชนในพื้นเพื่อทำจัดทำแผนุมชน
242 2558 ชุมพร
สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ธนาคารขยะ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เป็นการรวมกลุ่มของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านคุริงที่เป็นรูปธรรมที่มีการแต่งตั้งประธาน และฝ่ายต่างๆ อีก 3 ฝ่าย ประกอบด้วยฝ่ายจัดซื้อ.ฝ่ายคัดแยก/จัดเก็บฝ่ายทำบัญชี และคุณครูผู้ให้คำเเนะนำ มีสถานที่ตั้งไว้ในโรงเรียนและกำหนดระเบียบของธนาคาร
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
นักเรียนในโรงเรียนมีการคัดแยกขยะที่บ้านแล้วนำมาฝาก/ขาย/แลกคะแนนกับธนาคาร ถือเป็นชั่วโมงเรียนอย่างหนึ่งซึ่งมทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
243 2558 นครศรีธรรมราช
สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ข้อมูลชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.ข้อมูลที่สำรวจ เป็นการคิดข้อคำถามร่วมกันจากชุมชน และออกแบบโดยคนในชุมชน ว่าต้องการข้อมูลอะไร อยากได้ข้อมูลอะไร หรือต้องการทราบสถานการณ์ปัญหาอะไร 2.ข้อมูล สำรวจโดยคนในชุมชนที่สมัครใจ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.เป็นข้อคำถามที่คิดจากชุมชน โดยคนในชุมชน 2.ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลจริงของคนในชุมชน 3.เป็นฐานข้อมูลชุมชนและนำมาใช้พัฒนาชุมชน
244 2555 นครศรีธรรมราช
สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ชีวิตที่ปลอดโรค(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...น้ำหมักลูกยอล้างจาน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
นำลูกยอสุกมาหมัก โดยหมักกับน้ำตาลทรายแดง เป็นเวลา 6 เดือนปิดฝาไว้ เมื่อครบระยะเวลาก็นำมาล้างจาน ไม่ต้องผสมกับอะไร กลิ่นสะอาด ล้างจานได้หมดจด ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.ลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน 2.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ 3.ลดรายจ่าย และนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
245 2555 พัทลุง
สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพื่อชุมชนม่วงทวนน่าอยู่(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...การใช้ละครหุ่นมือเป็นสื่อในการสร้างการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ฝึกหัดนักเรียนในโรงเรียนบ้านม่วงทวนให้สามารถเล่นละครหุ่นมือ เรื่องเด็กรุ่นใหม่หัวใจรีไซเคิล และจัดแสดงในโรงเรียนเพื่อสร้างการเรียนรู้ในการคัดแยกขยะและ ปลูกจิตสำนึกในเรื่องการจัดการขยะ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ใช้นวัตกรรมละครหุ่นมือในการสร้างความตระหนักสร้างความร้ในการคัดแยกขยะต่อเด็กในโรงเรียนบ้านม่วงทวนและต่อนในชุมชน
246 2555 พัทลุง
สร้างการสุขภาวะชุมชนโดยการ"กวาดเกาะเพื่อให้ทะเลสะอาดที่บ้านช่องฟืน"(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...การใช้ทุนเดิมคือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านช่องฟืนมาเป็นแกนกลางในการบริหารจัดการโครงการจัดการขยะ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
คุณลักษณะคือการใช้กลุ่มองค์กรที่เป็นศูนย์รวมของคนส่วนใหญ่ในชุมชนในที่นี้คือกลุ่มออมทรัพย์ฯซึ่งเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดกรชุมชนมีทั้งผู้ใหญ่บ้าน สท.ตัวแทนองค์กรได้แก่กลุ่มแพปลาชุมชน กลุ่มจัดการทรัพยากรทางทะเล อสม.ตัวแทนทางศาสนา ครูโรงเรียนบ้านช่องฟืน ซึ่งคนกลุ่มนี้ได้เป็นแกนหลักในการบริหารชุมชนอยู่แล้วมาบริหารจัดการโครงการขยะฯซึ่งไม่ต้องจัดตั้งกลไกใหม่ให้ซ้ำซ้อน เพียงเพิ่มบทบาทภารกิจขึ้นใหม่ก็สามารถใช้กลไกนี้ทำงานเพิ่มขึ้นได้
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ไม่ต้องสร้างกลไกใหม่ขึ้นในชุมชน เพียงพัฒนาศักยภาพกลไกเดิมให้เข้าใจในแนวทางการดำเนินงานตามโครงการก็สามารถรับหน้าที่ใหม่ที่เพิ่มขึ้นได้
247 2556 นครศรีธรรมราช
สร้างคน สร้างชุมชนทองพูนตามรอยพ่อ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
สบู่ขมิ้น แชมพูมะกรูด
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.ครูภูมิปัญญาไ้ด้สอนให้ทำสบู่ขมิ้นไว้ใช้เองในครัวเรือน เป็นการนำสมุนไพรใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดการนำสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย และขมิ้นบำรุงผิว 2.แชมพูมะกรูด เป็นการนำมะกรูดที่มีอยุ่ในครัวเรือน มาทำเป็นแชมพู ลดการใช้สารเคมี ทำให้ผมนุ่ม ดกดำ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.ลดรายจ่ายในการซื้อสบู่ และยาสระผม 2.ลดการใช้สารเคมี 3.อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
248 2558 นครศรีธรรมราช
สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ฝายมีชีวิต
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
กว้าง ุ6 ยาว 9 ทรายคิดเป็นงบประมาณ 200,000 บาทไปดูงานฝายมีชีวิตที่นครศรีธรรมราช และกลับมาประชุมหมู่บ้านเพื่อหารือและร่วมกันตัดสินใจว่าจะทำ และลงมือทำโดยมีทีมครูฝายจากนครศรีธรรมราชมาสอนให้ทำ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1. เก็บกักน้ำไว้เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม 2. สร้างพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณฝายในพื้นที่ด้านบนฝายและด้านล่างฝาย
249 2557 ตรัง
สร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านทุ่งทวย(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การทำฝายแม้ว
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การทำฝายแม้วเพื่อกั้นลำห้วย คลองย่อยในพื้นที่ ทำจากวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงสร้างภายนอกจากไม้ปักเป็นสองแถวห่างกันประมาณ1 เมตร ถมด้วยกระสอบทรายสองข้างด้านริมทั้งด้านนอกและด้านใน แกนกลางถมด้วยก้อนหินเพื่อความมั่นคงแข็งแรง มีความยาวตามขนาดความกว้างของลำห้วยหรือคลอง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
กักเก็บน้ำไว้เพื่อสร้างความชุ่มชื้นแก่ดินบริเวณเหนือน้ำ/เป็นแหล่งปล่อยและอนุบาลพันธํ์สัตว์น้ำ/ เป็นแหล่งปลูกพืชริมน้ำ
250 2557 สตูล
สร้างคุณค่า พัฒนาแหล่งชุมชน จัดการขยะบ้านผังปาล์ม 1(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
หมุนเวียนการฝังกลบขยะในตลาด
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มแม่ค้า และประชาชนบ้านใกล้เคียงซึ่งได้รับผลกระทบการกลิ่น และสัตว์นำโรครอบๆตลาด รวมตัวกันและแสดงความคิดเห็นต่อาการจัดการ ยินดีให้มีการขุดหลุมขยะในพื้นที่บ้านตัวเองเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และเมื่อหลุมขยะเต็มบ้านอื่นก็ยินดีให้ขุดแถวบ้านตัวเองเพื่นหมุนเวียน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ลดปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะและแมลงสัตว์นำโรคในชุมชน
251 2557 นครศรีธรรมราช
สร้างงานสานรอยยิ้มบ้านบางไร่(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ทรัพยากรในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบในการเกษตร ได้แก่ 1) การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ โดยใช้อาหารที่หาได้จากชุมชนตามธรรมชาติ 2) การทำปุ๋ยหมักใช้เองโดยใช้วัสดุที่มีในชุมชนเช่น ขี้วัว แกลบ ฟางข้าวและเศษผักที่ได้จากตลาดในชุมชนมาเป็นส่วนผสมของปุ๋ยหมัก 3) ใช้ไม้จากส
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่บ้าน เรียนรู้จากบ้านต้นแบบ และปราชญ์ชุมชน จากนั้นได้นำมาปฏิบติจนเกิดผล
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เป็นความรู้ของชุมชนได้ถ่ายทอดให้ลูกหลาน
252 2557 ชุมพร
สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2)(ระงับโครงการ)

ชื่อนวัตกรรม :
เครื่องผสมเชื้อเห็ดยุคไฮเทค
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
แกนนำใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุมชนมาปรับใช้เป็นเครื่องผสมเชื้อเห็ด เพื่อบรรจุในถุงเพาะเห็ด โดยการนำเครื่องผสมปูนที่ใช้ทำก่อสร้าง มาเคาะปูนที่แห้งเกรอะกรังออก ล้างจนสะอาดทิ้งไว้ให้แห้ง ก่อนนำเชื้อเห็ดและขุยมะพร้าวมาใส่ผสมลงไปในเครื่องโม่ และใช้การโม่ด้วยไฟฟ้า ประหยัดแรงงานและเวลา
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
การผสมเชื้อเห็ดด้วยวิธีการนี้ใช้เวลาเพียง 15-20 นาทีโดยใช้คนเพียง 1 คนในการควบคุมเวลา แต่ถ้าใช้ผสมด้วยคนกว่าจะเข้าที่ต้องใช้แรงคนเป็นจำนวนมาก(ุ5-10)ในการสลับกันผสมส่วนผสม และใช้เวลาถึง 50 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ซึ่งนานกว่า แต่ละครั้งในการบรรจุเชื้อเห็ดได้ 2000=3000 ถุง ต่อวัน
253 2558 สงขลา
สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ น้ำหมัก สารไล่แมลง
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก สารไล่แมลง โดยคนชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนในชุมชนในการทำเกษตรอินทรีย์ ลดใช้สารเคมี ลดต้นทุนในการทำเกษตร เนื่องจากในชุมชนมีเฉพาะร้านที่จำหน่ายสารเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ทำให้คนในชุมชนมีการทำเกษตรเคมีมาตลอด ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ดินเสื่อม แหล่งน้ำ สัตว์น้ำ เกิดการทำลายทรัพยากรในระยะยาว ขาดความมั่นคงทางอาหารของคนในพื้นที่ หลังจากที่ได้มีการดำเนินโครงการให้คนในชุมชนได้เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เช่น ราคาผลผลิตจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น เช่น แตงโม ผักและข้าวความสัมพันธ์ของคนในชุมชนพบปะกันมากขึ้น มีการประชุม การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ทำให้การทำเกษตรมีความปลอดภัย เกษตรกรลดใช้สารเคมี และมีรูปแบบในการผลิตแบบอินทรีย์
254 2558 สุราษฎร์ธานี
สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ลานสุขภาพชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
- เกิดจากการประสานงานของใช้สิทธิบนพื้นที่ของเอกชนที่มีพื้นที่ว่างอยู่ในชุมชน จนได้พื้นที่ขนาด 168 ตารางวา มาจัดการปรับปรุงร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยใช้การระดมทุน ระดมแรง ขอความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คนในชุมชน เจ้าของร้านขายยางรถยนต์ จนเกิดเป็นลานสุขภาพที่สามารถเต้นแอโรบิก เปตอง แบตมินตัน ใช้เป็นพื้นที่กลางสำหรับผู้สูงอายุเดินออกกำลังกาย ให้ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตลาดดอนนกใช้ในการตรวจสุขภาพคัดกรองผู้ป่าวยแทนการตั้งเต้นท์บนถนน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- มีการใช้ประโยชน์จากลานสุขภาพของคนในชุมชนทุกวัย ทำให้เกิดกิจกรรมทางกายของคนในชุมชนเพิ่มขึ้น
255 2557 นครศรีธรรมราช
สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
สวนผักคนเมือง
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การปลูกผักในที่จำกัดปลูกริมถนน ข้างบ้าน หน้าบ้าน โดยใช้วสดุเหลือใช้มาเป็นภาชนะ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ประชาชนในชุมชนเมืองได้ปลูกผักกินเอง ได้กินผกปลอดสารพิษ
256 2558 นครศรีธรรมราช
สองข้างทางสร้างรายได้ บ้านตีนคลอง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
วิธีล้างผักภูมิปัญญาชาวบ้าน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
คิดสูตรล้างผักแบบภูมิปัญยาชาวบ้าน คือใช้น้ำส้มสายชู ผงฟู
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
นำไปถ่ายทอดให้หมู่บ้านอื่นได้ เพื่อลดสารเคมีตกค้างในพืชผัก ผลไม้
257 2557 พัทลุง
สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
น้ำแร่สุขภาพ หมู่ที่ 8 บ้านศาลาไม้ไผ่
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ส่วนประกอบสำคัญของน้ำแร่สุขภาพ คือ ผัก ๒-๓ ชนิดผลไม้ ๑ ชนิด และนมถั่วเหลืองเราสามาถเลือกผักและผลไม้ได้หลากหลายชนิดตามที่เรานำมาประกอบอาหารในวันนั้นๆหรือผักที่มีข้างบ้านไม่จำเป็นต้องซื้อผักหรือผลไม้ราคาแพงเสมอไป ขั้นตอนการทำน้ำแร่สุขภาพ ๑.ต้องล้างผักและผลไม้ผ่านน้ำหลายๆครั้งหรือแช่เพื่อล้างสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ ๒.นำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กเพื่อปั่น ๓.นำไปปั่น ๔.นำน้ำที่ปั่นได้กรองด้วยผ้าที่สะอาดแยกกากออก ๕.ผสมนมถั่งเหลืองในน้ำที่ปั่นที่คั้นแล้ว ประมาณ๒๐๐ซีซี ๖.ได้น้ำแร่สุขภาพพร้อมดื่มทันที
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ปัจจุบันคนส่วนมากได้รับสารอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายก่อให้เกิดความอ้วนหรืออ้วนลงพุงมีภาวะไขมันในเลือดสูง ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา เช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและมะเร็งเป็นต้นการกินผักและผลไม้เป็นประจำสามารถสามารลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวและลดระดับไขมันในเลือดได้ การที่จะทำให้เรากินผักให้เพิ่มขึ้นอย่างมีความสุข ไม่น่าเบื่อคือนำมาปั่นและคั้นน้ำดื่มเป็นประจำทุกวัน
258 2556 นครศรีธรรมราช
สานสัมพันธ์คนสามวัยจัดการขยะชุมชน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
อวนหยุก
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
นำอวนที่ใช้งานไม่ได้แล้วมาดัดแปลงเป็นถุงเพื่อใสขยะแห้งในครัวเรือน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ใช้ใส่ขยะในครัวเรือน ไม่เหม็นอับเนื่องจากเป็นตาข่าย มีความโปร่ง
259 2555 นครศรีธรรมราช
สานสัมพันธ์คนสามวัยสืบสานตำรับสมุนไพรพื้นบ้าน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...ตำรับยาสมุนไพร
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
จัดกิจกรรมถอดบทเรียน รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน ได้ความรู้จากปราชญ์ชุมชน 5 คน บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตำรับยาสมุนไพร ได้มา 3 ชนิด ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนบ้านไกรไทย ดังนี้ 1.ตำรับยาประคบ 2.ตำรับยาบำรุงเลือด 3.ตำรับยาอายุวัฒนะ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.เป็นการอนุรักษ์ หวงแหนสมุนไพรที่หายากในชุมชน 2.เป็นการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย 3.เป็นการสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนได้หันมารัก หวงแหนสมุนไพร 4.สร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องสมุนไพร 5.ลดการใช้สารเคมีและยาแผนปัจจุบัน
260 2556 นครศรีธรรมราช
สามประสานร่วมพัฒนาองค์ความรู้นำสู่การแลกเปลี่ยนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...กลองยาวเด็กสร้างสุข
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เด็กได้ฝึกกลองยาวจากปราชญืชุมชน ได้รับการสนับนุนจากองค์กรและภาคีในชุมชนเป็นอย่างดี
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เกิดความสุขกับคนทุกกลุ่ม ทุกวัย ที่ได้เข้าร่วมการรำกลองยาวในงานประเพณี และในวันฝึกซ้อมของเด็ก
261 2557 ชุมพร
สามพลัง ร่วมสร้างคนวัดพระขวางให้อบอุ่น(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
กติการชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
จากการมีงานประเพณีทำให้คณะกรรมการได้สังเกตคนที่เข้าวัดพบว่าบางคนโดยเฉพาะเยาวชนนุ่งขาสั้นใส่เสื้อเอวลอย ซึ่งเมื่อก้มลงจะทำให้ไม่น่าดู จึงคิดหาวิธีการที่จะให้มีการปฏิบัติให้เกิดวัฒนธรรมชุมชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ผู้สูงอายุและผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ปกครองเห็นชอบแต่กลุ่มเยาวชนโอดครวญ หาว่ากลั่นแกล้งเด็ก
262 2555 นครศรีธรรมราช
สามวัยเพื่อสายน้ำท่าดี(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
พิธีลอยแพเจ้าเจ็บเจ้าไข้...
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
นำพิธีกรรมที่หายไปจากหมู่บ้านมากกว่า 70 ปี มาฟื้นฟู โดยให้ชาวบ้านทุกกลุ่มวัยเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ ค้นหา ความเป็นมาของพิธี นำพิธีมาเป็นสื่อเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน และความเจ็บไข้เคราะห์ร้ายมาเป็นสื่อเรื่องการอนุรักษ์ต้นน้ำ โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าแพนี้ไปติดที่หน้าหัวสวนใคร เจ้าของหัวสวนต้องมาคุ้ยทราย หรือตัดรากไม้ที่ขวางแพออกให้แพลอยไปได้อย่างสะดวก โดยห้ามใช้อุปกรณ์ใดๆมาเขี่ยหรือดันแพออกมิฉะนั้นจะทำให้เคราะห์ร้ายไม่ผ่านไป
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.ส่งเสริมความสามัคคี การมีส่วนร่วมของชุมชน 2.อนุรักษ์ต้นน้ำ คลอง 3.ความภาคภูมิใจและสำนึกรักในบ้านเกิดของตนเอง
263 2557 นครศรีธรรมราช
สามวัยสานใจดูแลชุมชนสนามกีฬา(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
หมอนสร้างสุข
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
นำหลอดดูดมาประดิษฐ์เป็นหมอนสุขภาพโดยคนสามวัย มีการร่วมทำเป็นครอบครัวและเป็นกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ใช้หนุนเพื่อสุขภาพ
264 2555 นครศรีธรรมราช
สินสืบสุขร่วมใจทำบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
1.ถุงหลากสีมีประโยชน์
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
คณะทำงานลดรายจ่ายจากการซื้อถุงใส่ขยะแจกครัวเรือน จึงตกลงให้ใช้ถุงกรอบแกรบที่ได้เวลาซื้อของมาแยกสีเก็บขยะโดยกำหนดสีขาวเป็นขยะแห้ง สีดำ หรือเขียวเป็นขยะเปียก สีฟ้าเป็นขยะที่ขายได้ ส่วนสีแดงเป็นขยะอันตราย ซึ่งแต่ละครัวเรือนยอมรับและปฏิบัติได้ ส่วนถุงใหม่ๆถ้้าพับเรียบร้อยรวบวมส่งให้พี่อุ่นรับซื้อกก.ละ 5 บาท
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ลดขยะที่ทิ้งลงถัง ลดรายจ่ายในการซื้อถุงใส่ขยะของโครงการและครัวเรือน ประยุก นำขยะกลับมาใช้ใหม่ เอื้ออาทรกันมากขึ้นจากการส่งมอบถุง ยางเส้นมัดถุงให้แก่แม้ค้าในซอย
265 2557 นครศรีธรรมราช
สินสืบสุขร่วมใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ต่อยอด)(กำลังดำเนินโครงการ)

ชื่อนวัตกรรม :
ถนนสวยด้วยผัก
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
คนได้ประโยชน์ เทศบาลหนุนเสริม เพิ่มผลผลิตผักเพื่อสุขภาพ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เพิมพื้นที่สีเขียวในชุมชน ลดภาวะโลกร้อน บรรยากาศสดชื่ีน คนร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วม เป็นตัวอย่าซึ่งกัรนและกัน เกิดข้อตกลง การลงปลูกผัก การ ช่วยเหลือกัน การแบ่งปันผักกันกินในครัวเรือน
266 2555 พัทลุง
สุขภาพดีด้วยวิถีมุสลิม(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...แผนการลดน้ำหนักรายบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์น้ำหนักเกิน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การตรวจวัดน้ำหนักกลุ่มบุคคลที่คาดว่ามีน้ำหนักเกินในชุมชนทุกครัวเรือนโดย อสม.จัดการสร้างความเข้าใจในผลกระทบโทษภัยของโรคอ้วน ชักชวนให้เข้าร่วมกระบวนการพิชิตไขมันโดยสมัครใจ จัดทำแผนการลดน้ำหนักรายบุคคล ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ติดตามตรวจสอบผลทุกเดือน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
จากกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในกลุ่มผู้ใหญ่ (อายุเกิน18 ปี)เข้าร่วมโครงการ 62 คน สามารถลดน้ำหนักโดยเฉลี่ย3-5 กก.ได้จำนวน 62 คน ในกลุ่มเด็ก เข้าร่วม 22 คนสามารถลดน้ำหนักได้ 16 คน
267 2557 พัทลุง
เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
เมนูอร่อยจากหอยเชอรี่
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
ปัญหา.. หอยเชอรี่เป้นศัตรูต้นข้าว กัดกินต้นข้าวของชาวนา และขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว กำจัดยากมาก วิธีคิด.. จากการลงแปลงนาของเยาวชน เห้นหอยเชอรี่ตัวใหญ่ๆ กำลังผสมพันธุ์กอดติดกันจำนวนมาก ถ้าช่วยจับมาทำอาหาร หอยเชอรี่ก็จะเป้นแหล่งอาหาร และจะถูกควบคุมจำนวนด้วยการกินเป้นอาหาร วิธีทำ.. 1. สอบถามผู้รู้ ศึกษาจากเอกสาร เรื่องการทำอาหารจากหอย หอยที่กินได้ หอยที่กินไม่ได้ ซึ่งไดความว่าหอยเชอรี่กินได้ แต่ไม่นิยมเท่าหอยโข่ง(หอยโข่งไม่มีแล้ว) 2. คิดออกแบบเมนูอาหารจากหอยเชอรี่ดังนี้ 2.1 แกงหอยใบชะพลู แกงกะทิ แกงเผ็ด (ภูมิปัญญาการแกงหอยโข่งในชุมชน) 2.2 หอยจี่ (ภูมิปัญญาการจี่หอยของคนอีสาน) 2.3 หอยเชอรี่ผัดเผ็ด (คิดเอง) 2.4 หอยเชอรี่ผัดตะใคร้พริกไทยดำ (คิดเอง) 2.5 หอยเชอรี่ต้มส้มใบชะมวง (คิดเอง) วิธีขยายผล.. 1. ทำเป้นอาหารแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในวันทำนา 2. ทำเป็นอาหารสาธิต ให้ลองชิม ในวันนำเสนอข้อมูลครั้งที่ 1
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ได้เมนูอาหารที่อร่อยได้รับการชื่นชม และชิมกันจนหมดเกลี้ยง และเมื่อคนจำนวนมากกิน หอยเชอรี่ก็จะกลายเป้นแหล่งอาหารใหม่ ทั้งยังช่วยกำจัดศัตรูข้าวของชาวนาในอนาคต
268 2557 นครศรีธรรมราช
หนังตะลุงโขนสดลดสารเคมีบ้านปากเหมือง(ต่อยอด)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ตะลุงโขนเล่นสดลดสารเคมี
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
นำภูมิปัญญาการเล่นหนังตะลุงคนมาฟื้นฟู และแต่งกลอนเล่าเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ และลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
รณรงค์ลดการใช้สารเคมี
269 2556 นครศรีธรรมราช
หน้าบ้านน่ามองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นลดการใช้สารเคมีในสวนของเกษตรกร(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ปุ๋ยหมักจากวัสดุเพาะเห็ด
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
วัสดุในการเพาะเห็ดส่วนมากเมื่อ เสื่อมสภาพแล้วนำไปทิ้งไร้คุณค่า ทางโครงการได้นำเศษวัสดุมาทำการเพาะเห็ดแทนการสูญเปล่า
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ครัวเรือนได้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี และการใช้วัสดุที่เหลืออย่างชาญฉลาด
270 2556 นครศรีธรรมราช
หมอชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
สมุนไพรแก้อัมพฤกษ์
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1.เป็นการนำเอาภูมิปัญญาชุมชน มาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ ทำเป็นลูกประคบรักษาอัมพฤกษ์ สมุนไพรประกอบด้วย ผักเสี้ยนผี ไพล ขิง พริกไทย หอม เกลือ หัวเปราะ(แก้ปวดเมื่อย)
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
1.ใช้ประคบบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ตอนนี้อาการดีขึ้น
271 2558 สตูล
หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
Bilk for diet
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
เกิดการรวมกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ที่จากเดิม ขาดการออกกำลังกาย ลุกขึ้นมาในการดูแลตนเองและชวนกันมา ทำประโยชน์โดยกลุ่มนี้ จะนัดกันช่วงห้าโมงเย็น ของวัน อังคาร พุธ ศูกร์ เสาร์ มาปั่นจักรยานรอบเส้นทางในหมู่บ้าน และในสนามโรงเรียน หลังจากเสร็จ ก็จะมารดน้ำต้นไม้ ปลูกผักเพิ่ม และการเก็บผักเพื่อการบริโภค จนถึงเวลา หกโมงครึ่ง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
272 2558 สตูล
หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ไบซิเคิลทัวร์
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
1. การคัดเลือกเยาวชนร่วมเป็นเครือข่าย 2. รวมกลุ่มในการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน 3. จัดกระบวนการพี่สอนน้อง 4. ออกปฏิบัติการร่วมกันในการ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและการติดตามเยียมผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เครือข่าย/โครงสร้างใหม่ในชุมชนในการทำงานร่วมกัน
273 2557 สตูล
หุ่นกระบอก ออกเดิน ที่บ้านสวนเทศ(ต่อเนื่อง)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ละครหุ่นกระบอก
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
- เนื้อหาเรื่องราวหุ่นกระบอกมีความสนุกสนาน(ใช้เรื่องผู้ใหญ่ลีกับนามมา)และสอดแทรกเรื่องการจัดการขยะ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- ผู้ชมเข้าถึงวิธีการจัดการขยะได้ง่าย สนุกสนาน
274 2556 นครศรีธรรมราช
เห็ดศาลาบางปู ลดหนี้ ลดขยะ สร้างอาชีพ(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
วงเวียนเศษวัสดุการทำเห็ดกลายชนิดต่ลดขยะ
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
มีการพัฒนาความรู้จากการปฏิบัติเรื่องการทำเห็ดหลายชนิด ให้มีขั้นตอนในการนำวัตถุดิบจากขยะหรือเศษวัสดุที่เหลือจากเห็ดก่อนทำ มาเป็นวัตถุดิบเห็ดในขั้นต่อไป เป็นวงเวียนลดขยะได้ เกิดปัญญาในการทำงาน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เกิดสุขภาวะทางปัญญา ลดขยะจากการจัดลำดับการทำเห็ดหลายชนิดที่นำเศษวัสดุมาใช้ซึ่งกันและกัน เป็นวงจรอย่างต่อเนื่อง หมุนเวียนมาใช้ใหม่ได้อยู่เรื่อยๆ ไม่ทิ้งเป็นขยะ จึงลดขยะได้
275 2557 สุราษฎร์ธานี
อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ทอดผ้าป่าพืชสมุนไพร
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
- เป็นการระดม สะสมพืชสมุนไพรที่มีในชุมชนโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อ แต่เป็นการขอรับบริจาค จากคนในชุมชนตามกำลังศรัทธา
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
- มีสมุนไพรในโรงเรือนที่จัดสร้างขึ้นอย่างหลากหลาย และคนในชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขยายพันธุ์ ปลุกเพิ่มได้ โดยต้องนำสมุนไพรมาแลกเปลี่ยนที่โรงเรือน
276 2558 นครศรีธรรมราช
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้บ้านควนยูง(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
แชมพูใบเตย
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
จากการที่ชุมชนได้ร่วมกันทำน้ำยาเอนกประสงค์เพื่อใช้เองในครอบครัว และส่งเสริมให้ชาวบ้านผลิดแชมพูต่าง ๆ โดยการนำเอาวัสดุ หรือ ของที่มีอยุ่ในชุมชนมาผลิดเป็นสินค้า ตัวแทนครัวเรือนได้คิดประดิษฐืแชมพูใบเตยหอม ซึ่งมีมากในชุมชนมาเป็นวัสดุในการจัดทำ
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
ใบเตยให้ความหอม และมีส่วนในการบำรุงรักษาผม เป็นกลิ่นที่ชาวบ้านชอบเพราะเหมือนกับธรรมชาติ ผลิตเป็นสินค้าที่มีความต้องการมากในชุมชน
277 2555 พัทลุง
อาหารดีสุขภาพแข็งแรง สู่ชุมชนน่าอยู่บ้านควนขี้แรด(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
...1.ระบบการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยโดยชุมชน
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
อบรมให้ความรู้ต่อกลุ่มแกนนำอสม.และแกนนำเยาวชนในหมู่บ้านในการให้สามารถใช้เครื่องตรวจสอบอาหารได้อย่างถูกต้อง ทำได้ใช้เป็น และให้ดำเนินการตรวจสอบอาหารที่มีจำหน่ายและบริโภคในชุมชนได้เอง
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
นำผลของการตรวจสอบเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยในชุมชน แจ้งให้กับคนในชุมชนให้ทราบผลหากไม่ปลอดภัยก็จะได้หลีกเลี่ยงและแจ้งต่อผู้ผลิตหรือจำหน่ายอาหารท่ผ่านการตรวจสอบหากพบรายการไดไม่ปลอดภัยก็ให้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือเสาะหาแหล่งผลิตใหม่ที่ปลอดภัยเพื่อนำมาจำหน่ายแก่คนในชุมชน
278 2557 นครศรีธรรมราช
เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด)(ดำเนินการเสร็จสิ้น)

ชื่อนวัตกรรม :
ยืดอกพกถุง(ผ้า)
คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม :
การให้สัญญากับตนเองในการใช้ถุงผ้าในการใช้ชีวิตประจำวัน และได้ขอความร่วมมือกับร้านค้าในชุมชน ช่วยเป็นหูเป็นตาและร่วมให้คะแนนในสมุดบันทึกความดีในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการใช้ถุงผ้าไปซื้อของที่ร้าน
ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ :
เป็นต้นแบบและตัวอย่างให้กับครอบครัวที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
กำลังโหลดแผนที่!!!!