รายงานรายชื่อโครงการ

ปีรหัสโครงการเลขที่ข้อตกลงชื่อโครงการจังหวัดพื้นที่วันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดสถานะวันที่สร้าง
2553 โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ - ชุดเล็ก ยุติโครงการ 27 มิ.ย. 2558
2553 โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 พ.ค. 2552
2553 53-01777 53-00-0935 โครงการสร้างคนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ สู่บ้านควนน่าอยู่ ชุมพร อบต. บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 10 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ม.ค. 2554
2553 53-01729 53-00-0932 โครงการสร้างหลังสวนให้น่าอยู่ด้วยน้ำซาวข้าวกับตลาดนัดขยะ ชุมพร เทศบาลเมืองหลังสวน ต.ขันเงิน และ ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 10 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ม.ค. 2554
2553 53-01775 53-00-0941 โครงการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้าน เพื่อบ้านช่องสะท้อนน่าอยู่ ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ชุมพร บ้านช่องสะท้อน ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 10 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ม.ค. 2554
2553 53-01779 53-00-1045 โครงการเกษตรกรรมเอื้อไมตรีในพื้นที่ต้นน้ำเขาบรรทัด ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ตรัง บ้านทุ่งส้มปอย ม.4 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 1 ก.ย. 2553 15 ต.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01707 53-00-0950 โครงการเสริมสร้างครอบครัวสุขภาวะต้นแบบ หมู่ 2 , 10 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ตรัง หมู่ 2 และ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01782 53-00-0961 โครงการรวมพลัง ระดมความคิด แก้วิกฤติสุขภาพ หมู่ที่ 4 บ้านพระม่วง ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัตรัง ตรัง หมู่ที่ 4 บ้านพระม่วง ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ยุติโครงการ 28 ม.ค. 2554
2553 53-01748 53-00-0960 โครงการผู้สูงอายุพันธุ์ใหม่ ใส่ใจสุขภาพ หมู่ 1,2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ตรัง หมู่ 1และ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01773 53-00-1131 โครงการสิ่งแวดล้อมดี สิ่งแวดล้อมสมดุล ชุมชนเข้มแข็ง บ้านมดตะนอย ตรัง บ้านมดตะนอย ม. 3 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 15 ส.ค. 2553 15 ต.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ก.พ. 2554
2553 53-01708 53-00-0956 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนบ้านพรุชิง หมู่ที่ 11 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านพรุชิง หมู่ที่ 11 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ม.ค. 2554
2553 53-01774 53-00-0959 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช หมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01723 53-00-0947 โครงการคลินิกชุมชน คนรักสุขภาพ บ้านหัวลำภู หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บ้านหัวลำภู หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ม.ค. 2554
2553 53-01771 53-00-0944 แปลงต้นแบบเกษตรนาข้าวอินทรีย์พื้นที่ดินพรุเพื่อสุขภาพที่ดี-มีวิถีพอเพียง นครศรีธรรมราช บ้านเนินธัมมัง ม.5 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01724 53-00-0951 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านเกาะเสือ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บ้านเกาะเสือ ม. 11 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ม.ค. 2554
2553 53-01957 53-00-0953 โครงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยผักปลอดสารพิษของชุมชนสองศาสนา นครศรีธรรมราช บ้านกลาง ม. 6 ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01754 53-00-0898 โครงการชุมชนปลอดสารเคมี ประชาอยู่ดีมีสุข บ้านหัวหรั่ง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง พัทลุง บ้านหัวหรั่ง ม.3 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01765 53-00-0888 โครงการชุมชนโหล๊ะบ้าร่วมจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะ พัทลุง ม. 4 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01710 53-00-0889 โครงการลดมลพิษผลิตข้าวปลอดภัย พัทลุง บ้านท่าช้าง ม.5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01743 53-00-0952 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์คลองตลิ่งชัน ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง พัทลุง คลองตลิ่งชัน ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 20 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01751 53-00-1099 โครงการครอบครัวสุขสันต์ สานฝันสู่ชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง พัทลุง ชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 4 ชุมชน เทศบาลตำบลปากพยูน อ.ปากพยูน จ.พัทลุง 3 ก.ย. 2553 31 พ.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01726 53-00-0893 โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนทะเลน้อย พัทลุง บ้านทะเลน้อย ม.2 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01755 53-00-0948 โครงการจัดการขยะชุมชนคนคลองเฉลิม ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง พัทลุง บ้านน้ำตกไพรวัลย์ ม. 13 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 20 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 ก.พ. 2554
2553 53-01745 53-00-0929 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นคืนชีวิต คลองวังหิน บ้านเกาะทัง ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง พัทลุง บ้านเกาะทัง ม.5 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 5 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01718 53-00-0883 โครงการจัดการขยะในครอบครัว พัทลุง บ้านทุ่งนุ่น ม.9 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01730 53-00-0937 โครงการคนชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ไม้พีชผักท้องถิ่นรู้จักกิน รู้จักใช้ เพื่อสุขภาพ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง พัทลุง บ้านคอแห้งงาม ม.7 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 10 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01767 53-00-0890 โครงการก้าวแรกที่ดอนนูด ดอนนูดน่าอยู่สู่สุขภาวะที่ดี พัทลุง บ้านดอนนูด ม. 2 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01766 53-00-0884 โครงการทำนาปลอดสารพิษอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านอ้ายใหญ่ พัทลุง บ้านอ้ายใหญ่ ม.2 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01722 53-00-0931 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษอาหารปลอดภัยบ้านแหลมจองถนน พัทลุง บ้านแหลมจองถนน ม.1 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 ก.พ. 2554
2553 53-01778 53-00-0887 โครงการน้ำใสจากใจชุมชนห้วยช้างเล่น พัทลุง ม. 14 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01752 53-00-0905 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านหัวหินตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง พัทลุง ม. 10 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 10 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01746 53-00-0873 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่เทศบาลตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง พัทลุง ครัวเรือนและสถานที่่ราชการในเขตเทศบาลตำบลเขาชัยสน จ.พัทลุง 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01770 53-00-0886 โครงการปลูกพีชผักไร้สารพิษ สู่ชีวิตชุมชนห่างไกลโรค พัทลุง หมู่ที่ 12 บ้านปากทางเกาะทองสม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01768 53-00-0885 โครงการอนุรักษ์คลองสะบ้าย้อย น่าดูน่ามองให้ท้องถิ่นน่าอยู่ พัทลุง ม. 4 บ้านโคกวา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01744 53-00-0993 โครงการคนกำพวนร่วมใจลดโรคเสี่ยงด้วยอาหารและยาพืชสมุนไพร ระนอง บ้านเหนือ ม. 2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 1 ก.ย. 2553 15 ต.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ม.ค. 2554
2553 53-01712 53-00-0892 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านบ่อประดู่ หมู่ 3 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สงขลา บ้านบ่อประดู่ หมู่ 3 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01719 53-00-0977 โครงการชุมชนผักพื้นบ้านรักษาสุขภาพ บ้านบ่อประดู่ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สงขลา หมู่ที่ 2 ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 20 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ก.พ. 2554
2553 53-01713 53-00-0871 โครงการชุมชนตายายย่านสร้างความสุข (ภาวะ) ใต้ร่มพิกุล บ้านวัดพิกุล หมู่ 6 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สงขลา บ้านวัดพิกุล หมู่ 6 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01728 53-00-0908 โครงการคลีนิคครอบครัวฟื้นฟูภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพบ้านหัวยาง หมู่ 1 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สงขลา บ้านหัวยาง ม.1 ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 10 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01715 53-00-0902 โครงการบ้านวัดเลียบพอเพียง ทำ กิน อยู่ ใช้ ด้วยปัญญา (หมู่บ้านเกษตรปลอดสารพิษชีวิตพอเพียง) ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สงขลา บ้านวัดเลียบ ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 10 ส.ค. 2553 10 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ก.พ. 2554
2553 53-01764 53-00-0991 โครงการสวนสุขภาพบ้านปอ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สงขลา บ้านปอ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 20 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01725 53-00-0896 โครงการหมู่บ้านสมุนไพรส่งเสริมสุขภาพ บ้านรัดปูน ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สงขลา บ้านรัดปูน ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 10 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ก.พ. 2554
2553 53-01717 53-00-1174 โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเป็นสุข สุราษฎร์ธานี ชุมชนแฟลตเคหะ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 1 ต.ค. 2553 31 ต.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ก.พ. 2554
2553 53-01832 53-00-0943 โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก สกัดโรคเรื้อรังแบบเด็กเสรีพล สุราษฎร์ธานี บ้านเสรีพล ม. 4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 10 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ม.ค. 2554
2554 54-01490 54-00-0604 โครงการร่วมสร้างในเหมืองน่าอยู่ด้วยสำนึกพลเมือง ชุมพร หมู่ที่ 10 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 1 ก.ย. 2554 30 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01489 54-00-0599 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านปากคลองบางสน ด้วยการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่าวบางสนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ชุมพร ชายฝั่งบ้านปากคลองบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01488 54-00-0581 สร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโค ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ชุมพร ชายฝั่งทะเลตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01492 54-00-0606 โครงการเยาวชนสานฝัน คุ้มกันชุมชน ชุมพร ชุมชนท่ายาง ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 1 ก.ค. 2554 1 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01495 54-00-0619 สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน ชุมพร ชุมชนสานฝันเทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01494 54-00-0621 โครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมพร หมู่ที่ 4 บ้านแหลมยางนา ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01493 54-00-0620 โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์อยู่ดีมีสุข ชุมพร ชุมชนบ้านส้านแดง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01496 54-00-0622 ถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ชุมชนศรียาภัยน่าอยู่ ชุมพร ถนนพิศิษฐพยาบาล ซอย 3/1 ถึง 3/3 1 ก.ค. 2554 30 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01491 54-00-0602 ร่วมสร้างชุมชนคูสวนหมากน่าอยู่ผู้คนน่ารัก ชุมพร ชุมชนคูสวนหมาก หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 ก.ค. 2554 30 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01549 54-00-0678 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านโคกถิน หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ตรัง หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้ 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01518 54-00-0650 โครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง หมุ่ที่ 3 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ตรัง หมู่ที่ 3 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01528 54-00-0649 โครงการร่วมสร้างสรรค์ให้บ้านควนน่าอยู่ ครอบครัวเข้มแข็ง สุขภาพดีถ้วนหน้าและสิ่งแวดล้อมสมดุล หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ตรัง บ้านควน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 15 ก.ค. 2554 15 ธ.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 ก.ย. 2554
2554 54-01548 54-00-0680 โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ออกกำลังกาย ห่างไกลโรคเรื้อรัง หมู่ 8 ต. นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง ตรัง หมู่ที่ 8 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01541 54-00-0655 โครงการจากหนึ่งมือน้อยสู่ร้อยมือในชุมชน ตรัง หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ยุติโครงการ 27 ส.ค. 2554
2554 54-01552 54-00-0691 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่หมู่บ้านผู้นำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ตรัง หมู่ที่ 2 ตำบล นาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01538 54-00-0658 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ตรัง บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01531 54-00-0660 โครงการชุมชนน่ามอง บ้านทุ่งรวงทองน่าอยู่ สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า ตรัง บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 15 ส.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ยุติโครงการ 12 ก.ย. 2554
2554 54-01550 54-00-0685 คณะกรรมการหมู่บ้านเด็ก บูรณาการ สานสุข ตรัง ชุมชนบ้านลิพัง หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 15 ส.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01535 54-00-0666 โครงการ ส่งเสริมอาชีพ ครอบครัวเข้มแข็ง สุขภาพดี ร่วมเรียนรู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง ตรัง บ้านเกาะมุกด์ ตำบาลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ยุติโครงการ 27 ส.ค. 2554
2554 54-01516 54-00-0652 โครงการเสริมสร้างครอบครัวสุขภาวะต้นแบบ หมู่ที่ 2 บ้านปากปรนท่าออก ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ตรัง บ้านปากปรนท่าออก หมู่ที่ 2 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ก.ย. 2554
2554 54-01546 54-00-0687 โรงเรียนปุ๋ยดิน สู่ ชุมชนปลอดภัยด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ ตรัง ณ ที่ทำการกลุ่มรักษ์ถิ่นทุ่งค่าย 94/3 ม.2 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01525 54-00-0629 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านบางไชยปก ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช หมู่ที่ ๖ ตำบลปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01629 54-00-0642 สี่วัยสานสายใยรัก นครศรีธรรมราช ตำบลนาแว 1 ก.ค. 2554 30 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01603 54-00-0671 มโนราห์บำบัดและการจัดการป่าชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช บ้านควนเงิน หมู่ 2 ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01512 54-00-0640 โครงการริมรั้วปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง ลดเสี่ยงโรคภัย นครศรีธรรมราช บ้านแพงเซา หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2554 30 มิ.ย. 2555 ยุติโครงการ 27 ส.ค. 2554
2554 54-01601 54-00-0651 โครงการ เปิดบ้านสร้างฐานเรียนรู้ สู่วิถีชุมชน คนพอเพียง นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 4 บ้านหนองกก ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01600 54-00-0648 หนองหินน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก พิทักษ์สิ่แวดล้อม นครศรีธรรมราช หมู่ 2 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 13 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ส.ค. 2554
2554 54-01502 54-00-0645 ร่วมสร้างชุมชนโพธิ์ทองให้น่่าอยู่ นครศรีธรรมราช - ชุมชนบ้านสี่แยกวัดโหนด หมู่ที่ ๕ ตำบล โพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01632 54-00-0669 บ้านเถลิงแจ่มใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านเถลิง หมู่ที่ 3 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01604 54-00-0613 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ชุมชนบ้านบางรากไม้ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช หมู่ที่ ๒ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ส.ค. 2554
2554 54-01513 54-00-0654 ร่วมสร้างชุมชนจังหูนใต้น่าอยู่ นครศรีธรรมราช พื้นที่บ้านจังหูนใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01633 54-00-0676 สุขภาวะดีตามวิถีสตรีมุสลิม นครศรีธรรมราช หมู่ 3 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01527 54-00-0772 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านคลองสุขุม ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช หมู่ที่ ๑ ตำบลหูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 1 ส.ค. 2554 31 ส.ค. 2555 ยุติโครงการ 27 ส.ค. 2554
2554 54-01597 54-00-0657 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ตำบลถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช ตำบลถ้ำพรรณรา 1 ก.ค. 2554 30 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01507 54-00-0774 โครงการส่งเสริมความพอเพียง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสุขภาวะชุมชน นครศรีธรรมราช ศาลาอเนกประสงค์ หมูที่ 6 ตำบลหัวตะพาน และพื้นที่หมูที่ 6 ตำบลหัวตะพาน 1 ส.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ส.ค. 2554
2554 54-01599 54-00-0612 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ชุมชนหมู่บ้านแหลมตะลุมพุก ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2554 30 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ส.ค. 2554
2554 54-01593 54-00-0686 สร้างท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนพรหมมานนท์ เทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช หมู่บ้านเฉลิมพระเกียติ ชุมชนพรหมมานนท์ 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01594 54-00-0623 บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพาสุขพอเพียง นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 12 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01530 54-00-0618 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านชุมชนบ้านหมาก ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านหมาก 40 ครัวเรือน จาก 85 ครัวเรือน 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01520 54-00-0697 โครงการรวมพลังสร้างสรรค์เยาวชนเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ นครศรีธรรมราช 1. พื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตต้นน้ำ และปลายน้ำ คือ พื้นที่ตำบลฉลองและตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล2. พื้นที่ประสบภัยเขตปลายน้ำ คือ พื้นที่ 10 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชภอสิชล 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01607 54-00-0614 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่บ้านริมคลองสุขุม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2554 30 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01627 54-00-0662 โครงการ “ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ บ้านบางดุก ” นครศรีธรรมราช หมู่ที่15 บ้านบางดุก ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01523 54-00-0590 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่ 7 บ้านเกาะไชย ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บ้านเกาะไชย 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01517 54-00-0587 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนบ้านเขาวัง นครศรีธรรมราช ม.12 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูย์ จ.นครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01506 54-00-0667 โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์คลองท่าซักและป่าชายเลน นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านปากพญา หมู่ที่ 6 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01533 54-00-0630 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ชุมชนหลักกิโล ๓ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ส.ค. 2554
2554 54-01611 54-00-0681 โครงการสร้างสวนให้เป็นป่าคลังอาหารและยาชุมชน นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านเขากิว หมู่ที่ 11 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01509 54-00-0615 ชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช 1.)พื้นที่ทำนาอินทรีย์จำนวน 500 ไร่ 2.)แปลงปลูกผักปลอดสารพิษของชุมชนจำนวน 2 ไร่ 3.)พื้นที่ว่างของโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้นที่ใช้เป็นแปลงปลูกผักปลอดสารพิษจำนวน 2 งาน 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01560 54-00-0625 โครงการคลองสวยน้ำใสร่วมใจสู่สุขภาวะชุมชน นครศรีธรรมราช บ้านหนองหนอน หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01606 54-00-0668 โครงการชลธารามน่าอยู่ร่วมเรียนรู้คลอง3น้ำ นครศรีธรรมราช 1. ชุมชนวัดชลธาราม (บ้านเตาหม้อ บ้านทุ่งเขื่อน) 2. คลองเตาหม้อ ตั้งแต่วัดชลธาราม จนถึง สะพานหลาทวดทุ่งคา เป็นระยะทาง 1 กม. 1 ส.ค. 2554 31 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 ส.ค. 2554
2554 54-01575 54-00-0634 โครงการ“ทำกินบนแผ่นดินเกิดด้วยสภาซูรอและชุมชนเข้มแข็ง” นราธิวาส ชุมชนบ้านทอนอามาน หมู่ 11 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ยุติโครงการ 27 ส.ค. 2554
2554 54-01620 54-00-0724 ชุมชนไอกูบูพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน นราธิวาส ม.1บ้านไอกูบู ตำบล สุไหงปาดี อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส 96140 15 ก.ค. 2554 15 ก.ค. 2555 ยุติโครงการ 27 ส.ค. 2554
2554 54-01580 54-00-0635 โครงการ “ กระบวนการชูรอตามทัศนะอิสลาม สร้างชุมชนให้น่าอยู่ ” นราธิวาส บ้านบือเระ ม.7 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ส.ค. 2554
2554 54-01574 54-00-0637 การจัดการทางสังคมเชิงบูรณาการ โดยกลไกทางศาสนาอิสลามเพื่อชุมชนสุขภาวะ พื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส หมู่ที่ 6 ตำบลสาวอ อำเภอรือเเสะ จังหวัดนราธิวาส 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01581 54-00-0633 โครงการสานพลังครอบครัว ลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชนน่าอยู่ ชุมชนตาบาตะปอเยาะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปี 2554-2555 นราธิวาส ชุมชนตาบาตะปอเยาะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01573 54-00-0589 โครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ ปัตตานี หมู่ที่ 1 , 2 และ 6 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 ส.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554