รายละเอียดชุดโครงการ

ชื่อชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสชุดโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินงาน -
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ
พื้นที่ดำเนินการ

ข้อมูลในการดำเนินงาน

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

พัฒนาโครงการ

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพ
1 วิถีสร้างสุขชุมชนบ้านน้ำบ่อ 0.00 9
2 เยาวชนสานฝัน ณ บ้านตูล 0.00 8
3 ครัวเรือนต้นแบบลดการใช้สารเคมีบ้านดอนอินทนิน 0.00 9
4 บ้านศาลาบางปู พัฒนาศูนย์เรียนรู้อาชีพเพาะเห็ดสู่สวัสดิการชุมชน ( ต่อยอด) 0.00 10
5 คนสามวัยประสานใจสืบทอดภูมิปัญญา 0.00 9
6 ร้อยครอบครัวสุขภาพดี 0.00 8
7 รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บ้านเขากอย 0.00 8
8 ชุมชนอินทรีย์ วิถีพอเพียง 0.00 8
9 กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค 0.00 9
10 ป่าต้นน้ำบ้านห้วยยวนเหนือ 0.00 10
11 ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ พื้นที่แจ้งยกเลิก 0.00 9
12 ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในดอน 0.00 10
13 สร้างงานสานรอยยิ้มบ้านบางไร่ 0.00 10
14 ลดขยะวันละนิดพิชิตชุมชนน่าอยู่บ้านห้วยแก้ว 0.00 8
15 บ้านเหนือทุ่งคลองสวยรวยสมุนไพร 0.00 10
16 ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง (ต่อยอด) 0.00 8
17 บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับ 0.00 10
18 เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด 0.00 10
19 ขนมไทย สร้างรัก สร้างคน บ้านก่าโห่ใต้ 0.00 8
20 บ้านอู่แก้วเป็นหมู่บ้านวิถีพอเพียง (ต่อยอด) 0.00 10
21 บ้านไกรไทยเป็นชุมชนสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตำรับสมุนไพร(ต่อยอด) 0.00 10
22 ผักปลอดสารพิษ พิชิตโรคบ้านพรุชนเหนือ 0.00 8
23 เกษตรอินทร์ครบวงจร บ้านควนหนองหงส์ 0.00 8
24 บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข 0.00 10
25 คลองสวยน้ำใสบ้านทุ่งคอกควาย 0.00 9
26 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.00 9
27 คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ 0.00 10
28 ชุมชนน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไสขาม 0.00 8
29 บ้านหูน้ำฉาสืบสานภูมิปัญญาชุมชน 0.00 8
30 เยาวชนคนรักษ์คลองมีชีวิต บ้านคลองลาว 0.00 10
31 รวมพลัง สานสัมพันธ์สร้างสุขภาพคนเขาปูน 0.00 10
32 พลังแห่งความรัก ถักทอสายใย สานใจชุมชนบ้านปากคลอง 0.00 10
33 เครื่องเล่นภูมิปัญญาสู่พํฒนาการเด็กบ้านทุ่งโชน 0.00 8
34 ฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 0.00 10
35 สามวัยสานใจดูแลชุมชนสนามกีฬา 0.00 10
36 ชุมชนคนทำเห็ดเพื่อสุขภาพ 0.00 9
37 ปฏิรูปหัวลำภูสู่หมู่บ้านจัดการตนเอง(ต่อยอด) 0.00 10
38 เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปัง 0.00 10
39 บ่อกุ้งร้างสร้างสุขบ้านหนองนกไข่ 0.00 10
40 ปลุกพลังผู้สูงวัยบ้านลำคลอง 0.00 10
41 คืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนา 0.00 10
42 ชุมชนบ้านห้วยไทร นำขยะสร้างอาชีพ 0.00 10
43 โครงการตลาดอาหารปลอดภัยของชุมชน ม.13 บ้านนา ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 0.00 10
44 บ้านหาดสูงน่าอยู่มุ่งสู่สุขภาวะ 0.00 10
45 โครงการคนรักษ์ควนเลียบ 0.00 9
46 ร่วมสร้างแผนชุมชนบ้านยางงามสู่ความพอเพียง 0.00 10
47 ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ 0.00 10
48 วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) 0.00 10
49 คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ 0.00 10
50 ครอบครัวสร้างสุขยี่งอน่าอยู่ด้วยกระบวนการสภาซูรอ (ต่อเนื่อง) 0.00 10
51 แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) 0.00 10
52 บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน 0.00 10
53 โรงเรียนสุขภาพดี วิถีพอเพียง (ต่อเนื่อง) 0.00 9
54 พัฒนาพื้นที่สาธารณะห้วยหนองถินเพื่อสุขภาพ (ต่อเนื่อง) 0.00 9
55 ข้าวพื้นเมืองคืนชีวิตชาวนาปะขอ 0.00 10
56 ส่งเสริมชุมชนอนุรักษ์เเหล่งน้ำธรรมชาติเเละพันธ์ไม้ยืนต้นให้เป็นสวนป่าสาธารณะชุมชน(ร่วมสร้างหนองปรางให้น่าอยู่ด้วยกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน) 0.00 9
57 เมนูสมุนไพรไล่โรคบ้านชะรัด (ต่อเนื่อง) 0.00 9
58 เสริมสร้างเยาวชนเพื่อจิตอาสาพัฒนาชุมชนน่าอยู่ 0.00 9
59 สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่ 0.00 10
60 คนโคกสิเหรงกินดีอยู่ดี มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 0.00 10
61 รวมพลังจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว 0.00 10
62 ป่าฟื้น คนฟื้น ที่บ้านทุ่งยูง 0.00 10
63 โรงเรียนชาวนาบ้านควนขี้แรด (ต่อเนื่อง) 0.00 10
64 กระบวนการเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงเชื่อมร้อยวิถีชุมชนบ้านโคกค่าย 0.00 9
65 เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม 0.00 10
66 ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงบ้านใสกลิ้ง 0.00 9
67 พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน บ้านไทรขึง 0.00 10
68 ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงาม 0.00 10
69 คนจงเก สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล 0.00 10
70 พลังเยาวชนร่วมแก้ปัญหาสุขภาพคนปริก 0.00 8
71 กวาดเกาะเพื่อให้ทะเลสะอาดที่บ้านช่องฟืน (ต่อเนื่อง) 0.00 9
72 ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า ที่บ้านคลองขุด 0.00 10
73 โครงการสวนเกษตรข้างบ้าน 0.00 9
74 โครงการสภาเด็กและเยาวชนกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ปี 2 ต่อเนื่อง) 0.00 10
75 ผักสานพลังบ้านช่างทอง 0.00 8
76 พลิกฟื้นคืนถิ่นคางา 0.00 8
77 180 วัน สลัดมันเอาอยู่ ชาวต้นประดู่สู้สู้ 0.00 10
78 โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร 0.00 10
79 พลังเยาวชนดอนขี้เหล็ก สร้างสรรค์ตน สู่ฝันชุมชน 0.00 9
80 ศรีท่าน้ำสุขภาวะดี วิถีพอเพียง 0.00 10
81 ครอบครัวสุขสันต์....สานฝันสู่ชุมชนน่าอยู่ 0.00 9
82 เกาะทองสมใหม่เกษตรอินทรีย์สร้างสุข 0.00 10
83 บวร ไตรพลังสร้างสุขสู่บ้านนากวดน่าอยู่ (ต่อเนื่อง) 0.00 10
84 คนสร้างคลอง คลองสร้างคนด้วยชุมชนคนบ้านกลาง 0.00 10
85 สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว 0.00 10
86 ภูมินิเวศน์คลองห้วยโสบ้านในวัง 0.00 8
87 ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง 0.00 10
88 เยาวชนวัยใส ใส่ใจ ป้องกันภัยยาเสพติดบ้านหูเล่ (ต่อเนื่อง) 0.00 10
89 ส่งเสริมการบริโภคเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน รอบ 2 ครับผม 0.00 9
90 ปราชญ์ตัวน้อยช่วยเศรษฐกิจที่บ้านไสหร้า 0.00 8
91 เยาวชนสืบสานตำนานชุมชนที่ตำบลเขาเจียก 0.00 8
92 ยกระดับคุณภาพชีวิต พิชิตความจน คนนาพร้าว (ต่อเนื่อง) 0.00 10
93 ชุมชนร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพฟันเด็ก 0.00 9
94 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม“สานสายใย ผูกสัมพันธ์เยาวชน 0.00 9
95 สามสัมพันธ์ครอบครัวสร้างสุขสู่ชุมชน 0.00 9
96 พัฒนาศักยภาพเยาวชนและชุมชนบ้านลาแปให้น่าอยู่อย่างมีคุณธรรม 0.00 10
97 เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข 0.00 10
98 โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว 0.00 10
99 ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเจาะเกาะให้น่าอยู่ 0.00 10
100 คืนเยาวชนคนดีสู่ชุมชนอาตะบือเระ 0.00 10
101 สืบโยดสาวย่าน บ้านเลน้อย 1 0.00 9
102 สืบโยดสาวย่านบ้านเลน้อย 2 0.00 9
103 คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ 0.00 10
104 สืบโยดสาวย่าน บ้านทะเลน้อย13 0.00 9
105 ความมั่นคงทางด้านอาหารวิถีบ้านท่าช้าง ( ต่อเนื่อง ) 0.00 10
106 สานสายใย ผูกสัมพันธ์เยาวชน ต้านภัยยาเสพติด 0.00 9
107 ฐานเรียนรู้มุ่งสู่ชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตบ้านสมควร (ต่อยอด) 0.00 8
108 บ้านโคกเคี่ยมสะอาดถูกหลัก คนที่รักปลอดโรค 0.00 8
109 บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด ) 0.00 10
110 หนังตะลุงโขนสดลดสารเคมีบ้านปากเหมือง(ต่อยอด) 0.00 10
111 0.00 9
112 ฟ้าสว่างที่บ้านทุ่งน้อย 0.00 8
113 พลังชุมชน สร้างสัมพันธ์ สู่ฝันคนคลองช้าง ปี 2 0.00 10
114 บ้านไม้มูกปลอดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ด้วยสมุนไพร 0.00 10
115 บ้านต้นกระท้อนหลีกเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง 0.00 10
116 ชุมชนพรหมโลกน่าอยู่ น่าเที่ยว 0.00 9
117 การจัดการขยะยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมในเขตเทศบาลปะทิว(ต่อเนื่อง) 0.00 8
118 เลี้ยงหมูหลุมเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ลดสารเคมีและสารเร่งเนื้อแดง เพื่อสุขภาพแกผู้บริโภคในชุมชน 0.00 9
119 รักษาสิ่งแวดล้อมและประมงชายฝั่งบ้านสามเสียม 0.00 10
120 พื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา 0.00 10
121 ครอบครัวอบอุ่น 0.00 9
122 คัดแยกขยะโดยครัวเรือน 0.00 9
123 คุณภาพชีวิตดีด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทรัพย์ทวี 0.00 9
124 บ้านพังเหาสดใส ห่างไกลยาเสพติด มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 10
125 บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา 0.00 10
126 ส่งเสริมวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสระขาว 0.00 9
127 ร่วมสร้างสายใยรักถักทอชุมชน 0.00 9
128 ชุมชนร่วมพัฒนา ลุ่มพวา ปลอดมลพิษ 0.00 9
129 การเรียนรู้ขยายผลสู่การพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนวัดขันเงิน 0.00 8
130 นาเหนือ 3 วัย ร่วมใจสร้างสุข 0.00 9
131 หมู่บ้านห้วยตาสิงห์อนุุรักษ์ป่าต้นน้ำเขารุม 0.00 9
132 ชุมชนเข้มแข็ง รายไดีมีอาชีพ 0.00 9
133 โครงการสร้างเยาวชนเป็นคนดีเติมดนตรีในหัวใจเพื่อบ้านเขาวอน่าอยู่ 0.00 9
134 ศูนย์สมุุนไพรต้นแบบ รักษ์สุขภาพคนละแม 0.00 9
135 วิถีชีวิตชุมชนบ้านเขาเกรียบ 0.00 9
136 โครงการการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านหนองสิตน่าอยู่ 0.00 9
137 วิถีชุมชนพอเพียง บ้านห้วยใหญ่ 0.00 8
138 คนคลองลาดร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ 0.00 10
139 ห้วยคล้าชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 0.00 10
140 ชาวบางปรุร่วมใจ นำสมุนไพรคืนถิ่น 0.00 9
141 สานสัมพันธ์ สร้างชุมชน คนวังกุ่ม 0.00 9
142 ชาวบางหินร่วมใจ นำวิถีชีวิตไทย สู่สุขภาวะชุมชน ( ต่อเนื่อง ) 0.00 8
143 สร้างความรู้ความตระหนักด้านสุขภาพเพื่อบ้านช่องสะท้อนน่าอยู่ (ต่อเนื่อง) 0.00 8
144 โครงการสุขภาวะชุมชนหน้าสวนสาธารณะน่าอยู่ ( ต่อเนื่อง ) 0.00 8
145 บ้านทุ่งจิกน่ามอง คลองน่าดู ชุมชนน่าอยู่ หมู่ประชาเข้มแข็ง (ต่อเนื่อง) 0.00 8
146 สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อเนื่อง) 0.00 8
147 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อเนื่อง) 0.00 8
148 อนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย (พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว) (ต่อเนื่อง) 0.00 10
149 บ้านในไร่ร่วมใจลดขยะเพื่อสุขภาวะชุมชน 0.00 8
150 คนระวิร่วมใจสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด 0.00 8
151 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) 0.00 10
152 ปะติมะสร้างสุขภาวะ 0.00 9
153 เยาวชนร่วมสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนบ้านบางสน 0.00 8
154 การจัดการแหล่งเรียนรู้อุทยานหอยมือเสืออ่าวบางจาก(ต่อเนื่อง) 0.00 8
155 ร่วมอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านบางเสียบ 0.00 8
156 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสวนป่าชุมชนบ้านดอนตะเคียน 0.00 9
157 บ้านยางฆ้อร่วมใจพัฒนาคุณค่าประชาชน 0.00 10
158 อนุรักษ์และเพิ่มสัตว์น้ำในทะเลบ้านหนองไม้แก่นสู่ลูกหลานอย่างยั่งยืน 0.00 9
159 ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น 0.00 10
160 คลองโชนเข้มแข็ง ชุมชนสุขภาพดี สู่วิถีพอเพียง 0.00 8
161 ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง) 0.00 10
162 สามพลัง ร่วมสร้างคนวัดพระขวางให้อบอุ่น 0.00 10
163 บ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) 0.00 10
164 พรุแรด ชุมชนเข้มแข็ง 0.00 9
165 สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ(ต่อเนื่อง) 0.00 8
166 ร่วมปลุกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโค(ต่อเนื่อง) 0.00 10
167 พัฒนาบ้านเขาตาสุกสู่ยุคเศษฐกิจพอเพียง 0.00 9
168 บ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ต่อเนื่อง) 0.00 9
169 พัฒนาหาดพันไกรอย่างมีระบบและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 9
170 บ้านบางสระ สาน 6 อ. สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพองค์รวม(ต่อยอด) 0.00 10
171 เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด) 0.00 8
172 สินสืบสุขร่วมใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ต่อยอด) 0.00 10
173 บ้านสักงามทำเกษตรผสมผสานในสวนมะพร้าว 0.00 9
174 ชุมชนหอยราก สืบสานตำนานขนมลาสร้างสุข 0.00 10
175 บ้านป่าไหม้ร่วมใจนำป่าสาคูสร้างสุข 0.00 10
176 คนห้วยลึกใช้สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ 0.00 9
177 สภาทุ่งพัก นำพาตามหลักพอเพียง 0.00 10
178 กองทุนสุขภาวะ 0.00 8
179 ท่าพยอมร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม (ต่อยอด) 0.00 8
180 ควนบิลายสา พัฒนาความสัมพันธ์คนสามวัย(พื้นที่ไม่ขอดำเนินการแล้วค่ะ) 0.00 9
181 ผักข้างบ้าน ไร้สารเคมี ไม่มีโรค 0.00 9
182 สุขภาวะชุมชน บนพื้นฐานวิถีคนเขาแก้ว 0.00 9
183 การจัดการสุขภาวะชุมชนบนฐานข้อมูลทรัพยากร 0.00 9
184 ส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน ตามหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไสยง 0.00 10
185 สภาซูรอเขาน้อยใต้ จัดสรรสิ่งที่ดีให้เยาวชน 0.00 10
186 รองแง็งเยาวชน ต่อลมหายใจป่าชายเลน บ้านท่าน้ำเค็มใต้ 0.00 10
187 สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ 0.00 10
188 โครงการจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านทุ่งนางแก้ว 0.00 9
189 เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชุมชน คนปาล์มทอง 0.00 10
190 ปลุกพลังสังคมคนสวนใหม่ชุมชนในเกาะ 0.00 10
191 พัฒนาชุมชนราษฏร์บำรุงแบบเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 10
192 สืบสานงานประเพณี การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 0.00 8
193 กลุ่มเยาวชนดนตรี ต้นกล้าแห่งหนองราโพธิ์ 0.00 10
194 ชีวินทรีย์เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย (ต่อเนื่อง) 0.00 10
195 พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง 0.00 8
196 สร้างคุณค่า พัฒนาแหล่งชุมชน จัดการขยะบ้านผังปาล์ม 1 0.00 10
197 บ้านควนไสน รวมพลังสร้างสุขภาพ ปลูกและใช้สมุนไพรใกล้ตัว 0.00 10
198 ศูนย์เรียนรู้ป่าต้นน้ำ บ้านผังปาล์ม 4,5 0.00 10
199 บ้านหินลาดน่าอยู่ ชุมชนดูแลตนเองอย่างยั่งยืน 0.00 9
200 เกษตรอินทรีสร้างความสามัคคีในชุมชน 0.00 8
201 โครงการเสริมสร้างกระบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านปาล์ม 7 0.00 9
202 บ้านเตรียมเปี่ยมสุข หมดทุกข์โรคเรื้อรัง 0.00 9
203 สร้างงาน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดาหลำ 0.00 10
204 คนบางหว้าพอเพียง ลดเสี่ยง ลดโรค 0.00 8
205 บ้านแสงธรรมนำขยะสร้างสุข 0.00 8
206 บ้านห้วยทรัพย์น่าอยู่ คู่พลับพลึงธาร ร่วมต้านโรคติดต่อ 0.00 10
207 บุโหลนเล ปลอดขยะ (ต่อยอด) 0.00 10
208 ทุ่งนางดำน่าอยู่ คู่ป่าชายเลน 0.00 10
209 เพื่อรมณีย์น่าอยู่ ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ทั้งหมู่บ้าน 0.00 8
210 ชาวเกาะหมากน้อยใส่ใจสุขภาพปากและฟัน 0.00 8
211 ตลาดนัดสุขภาพบ้านบางพังงา 0.00 9
212 หุ่นกระบอก ออกเดิน ที่บ้านสวนเทศ(ต่อเนื่อง) 0.00 10
213 ฉีดวัคซีนต้านรายจ่าย เพิ่มรายได้ ชุมชนบ้านปาล์ม 2 0.00 10
214 จากผืนนา สู่ผืนป่าชายเลนที่ควนโต๊ะเจ๊ะ (ต่อเนื่อง) 0.00 10
215 ซอยสี่ ลดหวย ช่วยเศรษฐกิจครัวเรือน 0.00 9
216 คนรมณีย์พอเพียง สร้างชีวิตเพียงพอ 0.00 8
217 เด็กน้อยเกาะโตดนุ้ย เล่ามีทานปูม้า ปูทะเล(ต่อเนื่อง) 0.00 10
218 สุไหงมาตี พลิกฟื้นชีวี ด้วยความพอเพียง 0.00 10
219 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เยาวชนเพื่อสร้างชุมชนเป็นสุข 0.00 9
220 โครงการเอื้ออาทรผู้สูงวัย 0.00 9
221 ศูนย์เทคโนโลยีบ้านไทรมาศ 0.00 9
222 พัฒนาคน เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 0.00 9
223 สืบสานวิถีชีวิตคนต้นน้ำบ้านขุนคีรี 0.00 10
224 ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3 0.00 10
225 สืบสานภูมิปัญญามวยไทยบ้านชายคลอง 0.00 8
226 โครงการ " แหล่งอาหารมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง" (ต่อยอด) 0.00 8
227 ผักปลอดสารพิษบ้านดอนมะปรางด้วยเกษตรอินทรีย์ 0.00 8
228 เยาวชนต้นกล้้าฟื้นฟูพลังงานทดแทนบ้านนาโหรง(ต่อยอด) 0.00 9
229 ขยะสร้างสุขคนเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด) 0.00 8
230 ปฏิรูปพฤติกรรมสุขภาพชุมชนบ้านควนตราบ(ต่อยอด) 0.00 8
231 พัฒนาเพื่อเพิ่มมุลค่าผลผลิตพืชผักปลอดสารพิษตามวิถีชุมชนบ้านสำนักขัน (ต่อยอด) 0.00 8
232 สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง) 0.00 10
233 สร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านเขาน้อย 0.00 9
234 ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วยาเสพติด หมู่ 3 เกตรี 0.00 8
235 โครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ บ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 2 0.00 9
236 สร้างคิด สร้างทำ เพิ่มปัญญา เพื่อชุมชนบ้านหัวทางน่าอยู่ 0.00 9
237 โครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ บ้านห้วยคล้า หมู่ที่ 4 0.00 9
238 เด็ก และเยาวชน ร่วมสร้างชุมชนบ้านหาดทรายยาวน่าอยู่ อย่างยั่งยืน หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป 0.00 8
239 เกษตรอินทรีย์ศรีวิลัย 0.00 9
240 จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้กับคนทุกเพศทุกวัย 0.00 9
241 ชุมชนมะนังร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม 0.00 9
242 บ้านปลักใหญ่ใจดี เชิดชูผู้สูงวัย เสริมพลังด้วยวิสาหกิจชุมชน 0.00 9
243 รักษ์เรา รักษ์ชุมชน รักษ์ป่าชายเลน (บ้านเรา เราแลเอง) 0.00 9
244 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบ้านบากันเคย 0.00 10
245 พืช ผัก (วิเศษ) 0.00 9
246 ท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ 0.00 9
247 ร้อยเรียงวิถีชุมชน ชุบชีวิตแบบยั่งยืน คืนชุมชนสู่ธรรมชาติ 0.00 10
248 สี่แยกวัดใจลูกหลาน ม.5 บ้านปลักแรด 0.00 10
249 ผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิตมีสุขชุมชนน่าอยู่ หมู่ 7 บ้านทุ่งเกตรี 0.00 9
250 ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ หมู่ที่๑ 0.00 9
251 ร่วมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืน หมู่ 1 บ้านตันหยงโป 0.00 8
252 สำนักสงฆ์พลับพลาชัย ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ม.5 เกตรี 0.00 8
253 โครงการสร้างชุมชนน่าอยู่ สู่สังคมสุขภาวะ 0.00 9
254 โครงการบ้านไร่ห่วงใยใสใจสุขภาพ บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลเกตรี 0.00 9
255 อนุรักษ์ทรัพยากรและสิงแวดล้อมชุมชนถ้ำภูผาเพชร 0.00 10
256 ลูโบ๊ะฆอเล๊าะห่วงใย ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 4 เกตรี 0.00 9
257 สานความสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น 0.00 9
258 ลูกรู้ พ่อแม่รู้ เราเอาอยู่ทั้งชุมชน 0.00 8
259 โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านขอนคลานตะวันตก ม.3 0.00 9
260 1ไร่1แสนสู่การสร้างผลิตภันฑ์รูปแบบใหม่สู่ชุมชนหมู่2 0.00 9
261 ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ หมู่ที่ 1 0.00 9
262 สร้างสุขภาวะ ชุมชนน่าอยู่ สานสามัคคี หมู่ 2 0.00 10
263 ชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม (ต่อยอด) 0.00 10
264 ภูมิปัญญา สานสามัคคี (ต่อยอด) 0.00 10
265 ความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา (ต่อยอดโครงการ 3 ออมฯ) 0.00 10
266 สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( ต่อยอด ) 0.00 10
267 โครงการสร้างความมั่นคงและคุ้มครองแหล่งผลิตอาหารของชุมชน (ต่อยอด) 0.00 9
268 โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชนขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ (ต่อยอด) 0.00 10
269 ญาติใคร ใครก็รัก ม.2 บ้านปากละงู (ต่อยอด) 0.00 10
270 ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมู่ 18 บ้านโคกพยอม 0.00 10
271 กระบวนการชุมชนเพื่อพัฒนาอ่าวทุ่งนุ้ยสู่การจัดการตนเองบ้านหลอมปืน หมู่14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ต่อยอด) 0.00 10
272 ชุมชนบ้านนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง) 0.00 10
273 ธนาคารอารมณ์ดี 0.00 9
274 ลดหนี้เพิ่มรายได้สู่ชุมชนบ้านทอนจันทร์น่าอยู่(ต่อเนื่อง) 0.00 8
275 พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง) 0.00 8
276 คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 0.00 10
277 ชีวินทรีย์เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย 0.00 10
278 ร่วมสร้างสุขภาวะเยาวชน คนโคกแค 0.00 9
279 พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง 2 ) 0.00 10
280 สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2) 0.00 10
281 ฟื้นชีวิตเล คืนวิถีชีวิตชุมชน บ้านหัวลำภู 0.00 10
282 บ้านห้วยใหญ่ วิถีชุมชนพอเพียง 0.00 10
283 บ้านยือโร๊ะ ต้นแบบการจัดการสุขภาวะ 0.00 10
284 คลองโชนเข้มแข็ง ชุมชนดี สู่วิถีพอเพียง 0.00 10
285 ปรับพฤติกรรมการกิน สร้างสุขคนควนทัง 0.00 10
286 รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง) 0.00 10
287 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2 0.00 10
288 บ้านสังกาอู้ หมู่ที่7 0.00 9
289 บ้านสังกาอู้ หมู่ที่ 7 0.00 9
290 จิตอาสาสร้างสุขบ้านเหนือคลอง 0.00 9
291 สร้างเศรษฐกิจที่ดีเพื่อบ้านชัยครามน่าอยู่ 0.00 9
292 เพื่อรมณีย์น่าอยู่ ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ทั้งหมู่บ้าน 0.00 10
293 ชุมชนบูเกะสูดอร่วมใจจัดการขยะ สร้างสุขภาพ 0.00 10
294 ชุมชนพิกุลทอง สุขภาพดี ด้วยสมุนไพรไทย 0.00 10
295 เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก 0.00 10
296 บ้านปลักใหญ่ใจดี สานสัมพันธ์ เชิดชูผู้สูงวัย สู่สุขภาวะ 0.00 10
297 เยาวชนตัวอย่าง ร่วมสร้างชุมชนอุเปน่าอยู่ 0.00 10
298 คนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ 0.00 10
299 หมู่บ้านจัดการสุขภาวะดี วิถีพอเพียง บ้านทุ่งมะปรัง 0.00 10
300 มัสยิดกุนุงจนองสร้างสุข สู่สองวัยใส่ใจสุขภาพ 0.00 10
301 เยาวชนธรมมะบ้านบางน้อยใส่ใจสุขภาพสูงวัย 0.00 10
302 บ้านหูน้ำฉาสืบสานภูมิปัญญาชุมชน 0.00 8
303 ศูนย์เรียนรู้วิถีอิสลามยั่งยืนบ้านน้ำเค็ม (ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง) 0.00 10
304 ปือมูดอบือราเป๊ะ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 0.00 10
305 เมล็ดพันธุ์สารวัน สานพลังสร้างสุข 0.00 10
306 คืนพื้นที่สร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้ชุมชนโคกหญ้าคาน่าอยู่ 0.00 9
307 ชุมชนแข็มแข็งด้วยมือเรา 0.00 9
308 ชุมชนตันหยงโป หมู่ที่ 1 ร่วมใจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง 0.00 10
309 เด็กและเยาวชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านหาดทรายยาว หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป 0.00 10
310 ประกายฝันผู้สูงวัยบ้านควนโพธิ์ 0.00 10
311 ครอบครัวสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรความอบอุ่น 0.00 9
312 ท่ามาลัยร่วมใจสานฝันครอบครัวอบอุ่น ตำบลปากน้ำ 0.00 10
313 ส่งเสริมสุภาพอย่างยังยืนโดยผักปลอดสารพิษ 0.00 9
314 ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา 0.00 10
315 เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน 0.00 9
316 ครอบครัวพอเพียง 0.00 9
317 ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ปี 3 : ชุมชนจัดการตนเองตามวิถีพอเพียง 0.00 10
318 สร้างสานสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์เพื่อความเข้มแข็งการคนในชุมชนนาทอน 0.00 9
319 สภาเด็กสุขภาวะ ชุมชนปรีชาทองนาลึก 0.00 9
320 บ้านน่ายล ถนนน่ามองร่วมจัดการขยะชุมชน 0.00 8
321 บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียง 0.00 10
322 สุขภาวะดี วิถีคนนาปริก 0.00 9
323 ปราชญ์ตัวน้อยช่วยเศรษฐกิจที่บ้านไสหร้า 0.00 10
324 ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด) 0.00 10
325 ต้นน้ำใจ 0.00 9
326 บ้านโคกเคี่ยมสะอาดถูกหลัก คนที่รักปลอดโรค 0.00 10
327 เยาวชนบางกล้วยนอกนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อ 0.00 10
328 บ้านควนหนองหงส์ เกษตรอินทรีย์ ครบวงจร 0.00 8
329 บ้านชายคลองร่วมสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน 0.00 8
330 บ้านก่าโห่ใต้สร้างรัก สร้างคน สร้างชุมชน 0.00 8
331 บ้านดอนมะปราง มีชีวิตปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์ 0.00 10
332 ขยะลอยน้ำบ้านเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด) 0.00 10
333 เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด) 0.00 10
334 อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี 0.00 10
335 สุขภาพดี วิถีพอเพียง 0.00 9
336 ความดันโลหิตสูง/เบาหวาน เราเปลี่ยนได้ 0.00 9
337 พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง 0.00 10
338 ความดันโลหิตสูง เบาหวาน บ้านสูแกเราเปลี่ยนได้ 0.00 10
339 เกษตรพอเพียงตามวิถีมุสลิมบ้านคลองยาง 0.00 10
340 เยาวชนต้นแบบบ้านลาเกาะ ม.2 0.00 10
341 ภูมิปัญญา "สาคู"เพิ่มรายได้ บ้านกะโสม 0.00 9
342 ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถึพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด) 0.00 9
343 เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมี 0.00 10
344 กลองยาวเกษตรอินทรีย์ บ้านสาคูเหนือ(ต่อยอด) 0.00 9
345 ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง 0.00 10
346 โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านน้ำราบ 0.00 10
347 โครงการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านควนตุ้งกู 0.00 10
348 โครงการแผนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่บ้านเกาะมุกด์ 0.00 9
349 ธนาคารต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือ 0.00 9
350 คนเขาแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ 0.00 10
351 กลิ้งกลองสามัคคี มีความพอเพียง 0.00 10
352 สร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านทุ่งทวย 0.00 9
353 ขจัดโรคเบาหวาน 0.00 9
354 นำคุณธรรม ลดอบายมุข คืนสันติสุขสู่บ้านตันหยง 0.00 10
355 สตรีบ้านโต๊ะบันก้าวหน้า พัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 10
356 ชุมชนเป็นสุขที่เมาะมาวี 0.00 9
357 มือยีมปืรนอกือซือนางันกำปงฮูแตบองอ 0.00 9
358 อนุรักษ์ป่าสาคู เพื่อความมั่นคงทางอาหารชุมชนบ้านห้วยนุ้ย 0.00 9
359 ร่วมสร้างบ้านท่าพยอมให้น่าอยู่ (ต่อยอด) 0.00 9
360 ชุมชนตือกอสดใส ห่างไกลยาเสพติด 0.00 9
361 อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้้นบ้าน : บ้านคลองทราย 0.00 10
362 โครงการชุมชนบ้านเขาฝาชีอนุรักษ์ทัพยากรชายฝั่งโดยเยาวชน 0.00 9
363 ลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านสะแตน่าอยู่ 0.00 10
364 สานฝันชุมชนสุขภาวะบ้านดอนรัก 0.00 10
365 ฮูกนปากัตบ้านบาลูกาตือเงาะน่าอยู่สังคมเป็นสุข 0.00 9
366 ร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะและท้องถิ่นน่าอยู่บ้านต้นทุเรียน 0.00 10
367 กติกาชุมชนคนนาเกตุ 0.00 10
368 สานพลังสุขภาวะ ธรรมนูญสุขภาพบ้านดูซงปาแยตะวันออก 0.00 9
369 ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด) 0.00 10
370 บ้านนาปริก สร้างสุข ด้วยวิถีพอเพียง 0.00 9
371 บ้านนาปริก สุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตามแนวทางวิถีพอเพียง 0.00 10
372 ฟื้นฟูนาร้างสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านน้ำแดงนอก 0.00 9
373 วิถีชีวิตแบบพอเพียงชุมชนบ้านบางใหญ่ล่างหมู่ 5 0.00 9
374 เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านบางใหญ่เหนือ 0.00 9
375 สุขภาวะบ้านพิเทน ในวิถีชีวิตพอเพียง 0.00 10
376 คนบ้านเขาฝากรู้รักสามัคคี ชีวีมีสุข 0.00 9
377 โครงการร่วมสร้างแม่ทอมตกให้น่าอยู่ด้วย"วิถีพอเพียง" 0.00 9
378 ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2 0.00 10
379 การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนเกาะลิบง 0.00 9
380 บ้านดอนขี้เหล็กอุ่นใจ ห่างไกลภัยในชุมชน 0.00 10
381 รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บ้านเขากอย 0.00 10
382 สร้างคลอง สร้างฅน สร้างสุขภาวะชุมชนฅนหนองบัว 0.00 10
383 กลองยาวเกษตรอินทรีย์ บ้านสาคูเหนือ(ต่อยอด) 0.00 10
384 ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด) 0.00 10
385 เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน 0.00 10
386 พลังเยาวชนร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมชุมชน: คนบ้านปริก 0.00 10
387 ตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง ชุมชนบ้านสนี ปี 3 : ชุมชนท้องถิ่่นจัดการตนเอง 0.00 10
388 ธนาคารต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือ 0.00 10
389 ต้นน้ำใจ 0.00 9
390 สร้างสุข.. เล็ก เล็ก เพื่อ...เด็กคลองยาง 0.00 -1
391 พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว 196,825.00 10
392 ร่วมมือร่วมใจสร้างระบบอาหารปลอดภัยบ้านหนองเพ็ง 145,295.00 10
393 ชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง 165,700.00 10
394 ฟื้นคุณค่าวิถีชุมชนในเขตเมือง ชุมชนศรีตรัง 0.00 -1
395 กล้วยเภาร่วมใจจัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ 146,446.00 10
396 ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา 161,710.00 10
397 เกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านหนองบ่อ 0.00 -1
398 รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต ที่บ้านเขาปู่ 199,200.00 10
399 บ้านเขาโคเกวียน หมู่7 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง 0.00 -1
400 ตู้เย็นข้างเรินบ้านชายควน 200,200.00 10
401 ร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะในชุมชุนบ้านตูล 181,530.00 10
402 โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุข 162,040.00 10
403 ร่วมใจรักษ์สภาพแวดล้อมสู่สุขภาวะบ้านควนปอม 153,530.00 10
404 คนท่ายูงปลูกป่าในนาสหาย 197,450.00 10
405 ร่วมสร้างสุขให้ชุมชน ด้วยการฟื้นเลบ้านคูขุด 192,820.00 10
406 บ้านหัสคุณ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนแเข้มแข็ง 0.00 -1
407 ชุมชนทุ่งใหญ่เข้มแข็งร่วมแรงออกกำลังกาย 0.00 -1
408 ร่วมสร้างสุข ด้วยซั้งกอที่บ้านทะเลนอก 165,595.00 10
409 รู้จักจ่าย รู้จักออม ร่วมสร้างงานที่บ้านม่วงเตี้ย 177,290.00 10
410 ป่าตอดับบ้านจัดการขยะ 0.00 -1
411 รักษา"ครัวทะเล"ที่บ้านบาตู 191,385.00 10
412 ชุมชนควนหินแท่น 0.00 -1
413 ชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อมดี ที่บ้านพังสาย หมู่ 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 182,125.00 10
414 ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนสำนักกอ 161,104.00 10
415 ศูนย์การเรียนรู้สุขภาพชุมชนบ้านหน้าวัง 0.00 -1
416 สร้านความพร้อมเพื่อสร้างสุข 0.00 -1
417 บ้านต้นไทร หมู่ 5 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 0.00 -1
418 หมู่บ้านไร่เหนือยุคใหม่ต้านภัยยาเสพติด 0.00 -1
419 ร่วมใจคืนสุขบ้านเกาะเหรียง 149,150.00 10
420 บ้านอ่างทอง หมู่ 3 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินร์ จ.พัทลุง 0.00 -1
421 โครงการจัดการขยะชุมชนบ้านป่าตอและร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 0.00 -1
422 เกษตรสีเขียวบ้านคลองลำหลิง 163,400.00 10
423 บ้านใสยาว หมู่ 9 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 0.00 -1
424 เกษตรอินทรีย์บนความพอเพียง บ้านสหกรณ์ 161,410.00 10
425 อยู่ดี กินดี มีสุข บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ 127,635.00 10
426 บ้านท่าสำเภาใต้ หมู่ 4 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 0.00 -1
427 บ้านควนหมอทอง หมู่ 7 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 0.00 -1
428 พลังมุสลิมรักษ์คลองนาบอน 200,000.00 9
429 หมู่ 6 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 0.00 -1
430 บ้านแร่ หมู่ 1 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง 0.00 -1
431 ชาวป่าแก่ออกเปลี่ยนวิถี ชุบชีวีผักพื้นบ้าน 0.00 -1
432 ฟื้นป่า รักษ์เคย ที่บ้านปากหวะ หมู่.10 ต.ลำปำ 195,950.00 10
433 ทุ่งไหม้ร่วมใจสร้างชุมชนใหม่ให้สังคม 0.00 -1
434 สร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่ 172,530.00 10
435 ฐานทรัพยากรมั่นคงชุมชนในโป๊ะท่าน้ำ 0.00 -1
436 พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน 152,580.00 10
437 โรงสีข้าวชุมชน 0.00 -1
438 ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่ 114,000.00 10
439 บ้านตรังสร้างสุข 108,100.00 10
440 ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ 103,500.00 10
441 บ้านวังทองน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง 144,750.00 10
442 บ้านนาเหนือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน 169,825.00 10
443 สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง 180,610.00 10
444 บ้านเขาเหรง รู้ ลด ปลดหนี้ สู่วิถีพอเพียง 0.00 -1
445 บ้านเขาตะเภาทองน่าอยู่สู่แหล่งเรียนรู้การจัดการตนเอง 0.00 -1
446 ชุมชนเขาเจดีย์-ตลาดใน ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีพอเพียง ปี2 128,050.00 10
447 บ้านควนเสาธงเข้มแข็งเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 -1
448 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ดี-มีสุข บ้านดอนเมา 130,425.00 8
449 ชุมชนบ้านท่าน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง 156,845.00 8
450 ชุมชนชายฝั่ง สร้างพลังเศรษฐกิจพอเพียง บ้านยามู 172,460.00 10
451 อ่าวมะม่วงเข้มแข็งชุมชนน่าอยู่สู่วิถีพอเพียง 185,100.00 8
452 อนุรักษ์ เพิ่ม สร้าง ทรัพยากรชายฝั่งเพื่อเศรษฐกิจชุมชนอ่าวหลังแดง 203,100.00 10
453 เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนบ้านพรุสมภาร 199,770.00 10
454 หมู่ 1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 0.00 -1
455 สานสายใยรักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง 126,250.00 10
456 อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (บ้านบ่อไทร ) 0.00 -1
457 บ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 ต.ท่าเเค จ.พัทลุง 0.00 -1
458 การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย 179,360.00 10
459 ครอบครัวเข้มแข็ง สร้างสุขให้ชุมชนคนบ้านป่ายูง 0.00 -1
460 ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดและเศรฐกิจพอเพียงบ้านแหลมทราย 0.00 -1
461 เมืองสุขภาพแห่งสังคมผู้สูงอายุชุมชนเสนานุชรังสรรค์ 0.00 -1
462 ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนาบ้านควนเงิน 193,450.00 10
463 โครงการเยาวชนคลองลำเลียง สร้างสังคมเป็นสุข 0.00 -1
464 ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตร่วมคิดร่วมทำ 187,100.00 10
465 ฝายกั้นขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก 194,200.00 10
466 สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง 120,975.00 10
467 บ้านศรีรักษาเกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ สร้างสุข 0.00 -1
468 โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน 182,900.00 10
469 พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน 186,960.00 10
470 บ้านดอนจิกพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ 160,540.00 10
471 คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ 194,400.00 10
472 กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม์ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ บ้านทุ่งจูด 190,765.00 10
473 ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง 193,130.00 10
474 ตำรับอาหารเป็นยา ณ บ้านนาพา 154,795.00 10
475 เสริมสร้างชุมชนปลอดหนี้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งกางิ้ว 0.00 -1
476 แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม 190,000.00 10
477 ตลาดร่วมใจปากท่าซอง 192,125.00 10
478 บ้านไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 212,900.00 10
479 เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านทุ่งหล่อ 212,950.00 10
480 ชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2 212,900.00 10
481 ร้านค้าคุณธรรมนำวิถีเดิมลดสารเคมีบ้านปากลง 199,800.00 10
482 นำศาสตร์พระราชา สร้างสุขสู่บ้านบางไทร 178,500.00 10
483 กล้วยไข่บานลดสารเคมีบ้านพิตำ 194,600.00 10
484 ควนสูงน่าอยู่ ครอบครัวสดใส ห่างไกลอบายมุข 68,950.00 10
485 ร่วมสร้างผลไม้อินทรีย์จากสวนสมรมบ้านห้วยพาน 178,400.00 10
486 ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่ 173,600.00 10
487 ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านคลองเล 195,600.00 10
488 สวนป่า สร้างสุขคนโกงเหลง 119,025.00 10
489 สร้างสุขคนกงตอด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 147,700.00 9
490 ชุมชนรักษ์บึงขุนทะเล 0.00 -1
491 ขนมไทยครบวงจรบ้านชุมโลง 0.00 -1
492 สมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด 192,800.00 10
493 บ้านโคกใหญ่ร่วมใจส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ครอบครัว 175,850.00 10
494 สร้างสุขคนชุมชนรถไฟ 0.00 -1
495 กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บ้านหลาแขก 173,315.00 10
496 ลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลาง 145,900.00 10
497 บ้านบางคุระพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี 199,940.00 10
498 ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน 142,750.00 10
499 บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร 144,300.00 10
500 กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง 199,600.00 10
501 สร้างชุมชนคีรีรอบให้น่าอยู่ 0.00 8
502 มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม 192,780.00 10
503 ปรับพื้นที่ว่างปลดหนี้บ้านท่าม่วง 191,200.00 10
504 วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก 122,800.00 10
505 เยาวชนหินดานรักษ์บ้านเกิด 115,450.00 10
506 บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน 199,900.00 10
507 เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้บ้านทุ่งกระจูด 199,950.00 10
508 บ้านไสใหญ่รายได้ดีชีวีมีสุข 199,600.00 10
509 บ้านห้วยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง 199,940.00 10
510 ดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง 92,500.00 10
511 บ้านท่าแห้งปลอดโรค ปลดหนี้ ด้วยวิถีพอเพียง 198,600.00 10
512 ตามรอยความสุขที่สมุย ณ บ้านตลิ่งงาม 170,375.00 8
513 คนปากเปียดสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง 193,000.00 10
514 สุขสวรรค์ ที่ บ้านควนสวรรค์ 197,850.00 10
515 อาชีพเสริมเพิ่มรายได้บ้านควนยูง 199,150.00 10
516 มังคุดปลอดสารบ้านคลองปีกเหนือ 0.00 9
517 สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือ 199,830.00 10
518 บ้านสหกรณ์ เรียนรู้วิธีลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง 199,950.00 10
519 ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว 196,100.00 10
520 คนเอาถ่านบ้านวัดโหนด 183,150.00 10
521 ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บ้านกาโห่ใต้ 196,250.00 10
522 บ้านห้วยแหยง สืบสานภูมิปัญญา 187,800.00 10
523 ข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหล 199,500.00 10
524 เกษตรอินทรีย์บ้านปลักจอกเสริมรายได้ 152,600.00 10
525 เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหัน 173,600.00 10
526 ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ 178,400.00 10
527 ผักปัญญาอ่อนสร้างสุขบ้านแขก 192,875.00 10
528 บ้านมะยิงปลอดสารพิษ วิถีชีวิตพอเพียง 0.00 -1
529 บ้านไทรขาม พืชผักสวย ผลไม้งาม แหล่งปลอดสารพิษ 0.00 -1
530 สองข้างทางสร้างรายได้ บ้านตีนคลอง 190,540.00 10
531 บ้านโปนปลอดสารพิษด้วยวิถีชีวิตพอเพียง 199,960.00 10
532 ชุมชนบ้านชะเอียนยิ้มได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 188,300.00 10
533 สายน้ำสร้างสุขณ บ้านทุ่งโชน 198,800.00 10
534 เกษตรอินทรีย์เพิ่มรายได้ส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองตูก 198,200.00 10
535 บ้านคันเบ็ดปลอดสารพิษด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 195,400.00 10
536 รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่ 187,480.00 10
537 เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์ 181,020.00 10
538 บ้านโคกยูงสร้างสามัคคี ด้วยวิถีชุมชน 0.00 -1
539 ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ 186,200.00 10
540 Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจิก 185,660.00 10
541 การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน 188,400.00 10
542 ม.5 ต.เขาคราม 0.00 -1
543 ม.1 บ้านรำปู 0.00 -1
544 บ้านท่าพรุ ต.เขาทอง 0.00 -1
545 ม.10 บ้านขุนสมุทร 0.00 -1
546 ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย 195,090.00 10
547 ปลุกจิตสำนึกชุมชน คนป่าเสม็ดอนุรักษ์ป่าชายเลน 198,985.00 10
548 บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง 199,910.00 10
549 คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน 199,940.00 10
550 เริ่มจากรัก ฟูมฟักเป็นชุมชนน่าอยู่ ลูโบ๊ะบาตู 0.00 -1
551 ทุ่งวิมาน 0.00 -1
552 สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง 211,050.00 10
553 เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ 207,025.00 10
554 รวมใจ สานสัมพันธ์ บ้านกุบังจามังเหนือ 199,800.00 10
555 เยาวชนคนดี ชุบชีวีบ้านน้ำร้อน 0.00 8
556 เยาวชนคนแป-ระใต้สามัคคี ทำดีเพื่อชุมชน 211,430.00 10
557 โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองระนอง 0.00 -1
558 โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ครัวเรือนชุมชนบ้านในไร่ 0.00 -1
559 โครงการ"ลดปัจจัยเสี่ยงด้วยกีฬาเยาวชนคนบ้านเขาฝาชี" 0.00 -1
560 โครงการการจัดการขยะและทำปุ๋ยชีวภาพ ม.1 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง 0.00 -1
561 โครงการการจัดการขยะและทำปุ๋ยชีวภาพ ม.2 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง 0.00 -1
562 โครงการการจัดการขยะและทำปุ๋ยชีวภาพ ม.3 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง 0.00 -1
563 บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน 200,000.00 10
564 ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน 200,000.00 10
565 เยาวชนอาสา บ้านผังปาล์ม 7 อนุรักษ์ทรัพยากร 199,950.00 10
566 นำภูมิปัญญา สร้างสุขภาพ เทศบาลกำแพง 0.00 -1
567 เปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ 180,000.00 10
568 การจัดการขยะและทรัพยากรชายฝั่งบ้านปากกระแดะพลายวาส 0.00 -1
569 รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 197,660.00 10
570 บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง 190,650.00 10
571 สวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ม.3 บ้านน้ำตก ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง 0.00 -1
572 รักษ์สัตว์นัำด้วยปาการังเทียมปากอ่าวขจัดภัย 0.00 -1
573 ชุมชนจือแรร่วมใจ จัดการขยะ 184,700.00 -1
574 บ้านปากบางจัดการขยะ สู่ชุมชนปลอดสารพิษ 139,880.00 10
575 ลีมาปูโร๊ะสู่ชุมชนพึ่งตนเอง 0.00 -1
576 ตะโละมางาแบ สร้างสุขชุมชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 -1
577 สร้างสันติภาพตะโล๊ะซูแมด้วยพลังสตรี 131,800.00 -1
578 เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุขบ้านยือเราะ 126,700.00 10
579 เสริมสร้างและบูรณาการชุมชนเจาะปูแนสู่แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 280,300.00 8
580 บ้านระนองพัฒนาลดและปลดหนี้ 0.00 -1
581 ปลูกพืชสมุนไพรบ้านทองหลางล่าง 0.00 -1
582 ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน 199,866.00 10
583 ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ 199,030.00 10
584 หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง 199,940.00 10
585 หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง 199,900.00 10
586 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ 175,640.00 10
587 โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2) 194,790.00 10
588 โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้า 173,060.00 10
589 โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา 170,540.00 10
590 สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) 167,025.00 10
591 สองมือน้อย คืนสุขบ้านกะลาพอ 179,680.00 -1
592 กองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก 173,975.00 10
593 โครงการสร้างเยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมบ้านกูแบปูยูม.4 ม่วงเตี้ย 0.00 -1
594 โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา 182,725.00 10
595 โครงการ"อาหารของแม่สร้างพลังชุมชนปราแว" 197,950.00 10
596 สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน 184,700.00 10
597 ครัวชุมชนของคนทุ่งออก ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 0.00 8
598 ชุมชนตลาดปริก ฉลาดกิน ฉลาดใช้ สร้างเครือข่ายผู้บริโภค 115,400.00 10
599 ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 200,000.00 10
600 สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน 200,000.00 10
601 คนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร 199,850.00 10
602 ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค บ้านหนองถ้วย 200,000.00 10
603 สร้างหมู่บ้านในฝัน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านลานไทร 192,150.00 10
604 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อาหารปลอดภัยบ้านปลักคล้า 0.00 8
605 เกษตรปลอดภัยไร่สารเคมี บ้านทุ่งยาว อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 0.00 8
606 อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ 132,350.00 10
607 ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น 199,950.00 10
608 เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง หมู่ 3 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 0.00 8
609 สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ 53,000.00 10
610 ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 180,950.00 10
611 ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ 141,550.00 10
612 ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง 174,075.00 10
613 เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด 172,550.00 10
614 กูยิสะอาด ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด 95,350.00 -1
615 หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็ง 187,450.00 10
616 ชุมชนตาบาฮีเลน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเรา 186,350.00 10
617 คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก 139,185.00 10
618 ชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด 154,700.00 10
619 หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข 167,900.00 10
620 เศรษกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ 169,435.00 10
621 ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกัน แบ่งปันความสุขบ้านขุนสมุทร 177,530.00 10
622 ครอบครัวคนดีวิถีมุสลิม 0.00 -1
623 ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ม. 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ 176,930.00 10
624 หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 7บ้านนาข่าใต้ 199,955.00 10
625 บ้านบ่อหิน หมู่ 3 ร่วมใจสานฝันครอบครัวอบอุ่น 55,065.00 9
626 โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว) 199,895.00 10
627 มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย 198,050.00 10
628 ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ 197,460.00 10
629 เยาวชนหมู่ 6 บ้านหัวทางร่วมใจอนุรักษ์คลองละงู 190,440.00 10
630 โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู 198,060.00 10
631 บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร 199,920.00 10
632 โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง 199,780.00 10
633 โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2) 199,700.00 10
634 กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2) 199,900.00 10
635 ร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ 185,150.00 10
636 สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ 200,000.00 10
637 สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร 163,500.00 10
638 ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่ 145,950.00 10
639 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 146,500.00 10
640 พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในชุมชนบ้านบารายี 142,550.00 10
641 1 เดือน 1 ดาวะห์บ้านใหม่ร่วมใจ 200,000.00 -1
642 พลังคนชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนละเมาะบก 0.00 -1
643 มัสยิดสร้าง เยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแต่น่าอยู่ 90,150.00 10
644 บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน 190,430.00 10
645 ถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ชุมชนศรียาภัยน่าอยู่ ปี 3 195,020.00 8
646 อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2 173,950.00 10
647 ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2 130,150.00 10
648 บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2 117,000.00 10
649 แหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง ปี3 200,000.00 8
650 ชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข ปี3 0.00 8
651 พืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษสูผลิตภันท์ชุมชนบ้านไสขัน(ต่อยอด) 0.00 9
652 ชุมชนโพธิ์ทองพัฒนา (ต่อยอด) 0.00 9
653 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2) 135,400.00 10
654 บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2 168,900.00 10
655 ชุมชนบ่ออ่าง(ต.คลัง อ.เมือง) 0.00 -1
656 ชุมชนวัดหัวอิฐ( ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง) 0.00 -1
657 ชุมชนนอกไร่สะพานยาว(ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง) 0.00 -1
658 บ้านท่าขึ้น(ม.2 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา) 0.00 -1
659 บ้านโมคลาน ม.11ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา 0.00 -1
660 บ้านประชาสรรค์(ม.12 ต.โมคลานอ.ท่าศาลา) 0.00 -1
661 บ้านจันพอ (ม.3 ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา) 0.00 -1
662 บ้านคูใหม่ (ม.4 ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา) 0.00 -1
663 บ้านนาสร้าง(ม.3 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี) 0.00 -1
664 ผักสวนครัวบ้านศิลา (ม.4 ต.นาแว อ.ฉวาง) 0.00 -1
665 บ้านบางวุน(ม.2 ต.บางตะพง อ.ปากพนัง) 0.00 -1
666 ชุมชนหูล่อง(เทศบาลเมืองปากพนัง) 0.00 -1
667 ชุมชนไผ่หั้ว (เทศบาลเมืองปากพนัง) 0.00 -1
668 บ้านท้องลำเจียก (ม.1 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่) 0.00 -1
669 บ้านคลองเตย(ม3.ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่) 0.00 -1
670 บ้านทุ่งเปียน(ม.2 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา) 0.00 -1
671 บ้านนาป่า (ม.1.ต.ไชยมนตรี อ.เมือง) 0.00 -1
672 บ้านท้องเกร็ง หมู่ที่ 4 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร 0.00 -1
673 บ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 0.00 -1
674 บ้านแหลมดิน หมู่ที่ 5 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 0.00 -1
675 บ้านดวด หมู่ที่ 3 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 0.00 -1
676 บ้านรัตนโกสัย หมู่ที่ 5 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 0.00 -1
677 บ้านคลองหรั่ง ม.2 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 0.00 -1
678 รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง) 143,450.00 10
679 คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2) 199,700.00 10
680 วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2) 197,400.00 10
681 คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2) 178,900.00 10
682 ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2) 197,000.00 10
683 ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2) 209,960.00 10
684 ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน (ต่อยอดปี 2) 196,750.00 10
685 ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2 155,400.00 10
686 ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2 163,400.00 10
687 กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3 119,300.00 10
688 ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3) 190,300.00 10
689 เกาะทองสมใหม่ เกษตรอินทรีย์สู่ความพอเพียง (ต่อเนื่อง) 0.00 -1
690 ธนาคารอาหารชุมชนของคนทุ่งยาว(ต่อเนื่อง) 500.00 -1
691 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2) 186,800.00 10
692 ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง) 170,425.00 10
693 นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง) 194,820.00 10
694 ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2) 199,100.00 10
695 อ่าวฟิ้นคืนชีวิตคนคลองขุด (ต่อเนื่อง) 0.00 -1
696 สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง) 199,800.00 10
697 เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง) 194,700.00 10
698 เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2) 209,750.00 10
699 เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2) 199,750.00 10
700 แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2) 186,090.00 10
701 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองฮาย 15,000.00 -1
702 เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2) 197,200.00 10
703 เมื่อขยะกลายเป็นงานผ้าป่าที่บ้านหมู่5 ควนขนุน(เขาชัยสน) 0.00 9
704 ครัวเรือนจัดการขยะ ณ บ้านหมู่ที่ 6 ควนขนุน(เขาชัยสน) 0.00 9
705 หมู่บ้านปลอดขยะที่บ้านหมู่8 ควนขนุน(เขาชัยสน) 0.00 9
706 บ้านเจ้าขรัว ต.คลองเคียน 0.00 -1
707 เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนคนท่าอยู่ 0.00 -1
708 สามพลังร่วมสร้างคนวัดพระขวางให้อบอุ่น ปี 2 169,790.00 8
709 ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน 176,780.00 10
710 คนพรุกระแชง "อยู่ดี มีสุข" ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 17,950.00 1

โครงการย่อย

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพโครงการ
1 พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว 209,825.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 ร่วมมือร่วมใจสร้างระบบอาหารปลอดภัยบ้านหนองเพ็ง 158,295.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 ชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง 178,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 กล้วยเภาร่วมใจจัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ 159,446.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
5 ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา 174,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
6 รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต ที่บ้านเขาปู่ 212,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 ตู้เย็นข้างเรินบ้านชายควน 200,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
8 ร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะในชุมชุนบ้านตูล 181,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
9 โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุข 175,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
10 ร่วมใจรักษ์สภาพแวดล้อมสู่สุขภาวะบ้านควนปอม 153,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
11 คนท่ายูงปลูกป่าในนาสหาย 210,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
12 ร่วมสร้างสุขให้ชุมชน ด้วยการฟื้นเลบ้านคูขุด 205,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
13 ร่วมสร้างสุข ด้วยซั้งกอที่บ้านทะเลนอก 178,595.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
14 รู้จักจ่าย รู้จักออม ร่วมสร้างงานที่บ้านม่วงเตี้ย 190,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
15 รักษา"ครัวทะเล"ที่บ้านบาตู 191,385.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
16 ชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อมดี ที่บ้านพังสาย หมู่ 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 195,125.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
17 ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนสำนักกอ 174,104.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
18 ร่วมใจคืนสุขบ้านเกาะเหรียง 162,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 เกษตรสีเขียวบ้านคลองลำหลิง 176,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
20 เกษตรอินทรีย์บนความพอเพียง บ้านสหกรณ์ 174,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
21 อยู่ดี กินดี มีสุข บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ 140,635.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
22 ฟื้นป่า รักษ์เคย ที่บ้านปากหวะ หมู่.10 ต.ลำปำ 208,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
23 สร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่ 185,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
24 พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน 165,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
25 ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่ 127,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
26 บ้านตรังสร้างสุข 121,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
27 ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ 116,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
28 บ้านวังทองน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง 157,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
29 บ้านนาเหนือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน 182,825.00 ยุติโครงการ
30 สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง 193,610.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
31 ชุมชนเขาเจดีย์-ตลาดใน ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีพอเพียง ปี2 141,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
32 ชุมชนชายฝั่ง สร้างพลังเศรษฐกิจพอเพียง บ้านยามู 185,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
33 อนุรักษ์ เพิ่ม สร้าง ทรัพยากรชายฝั่งเพื่อเศรษฐกิจชุมชนอ่าวหลังแดง 203,100.00 ยุติโครงการ
34 เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนบ้านพรุสมภาร 212,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
35 สานสายใยรักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง 139,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
36 การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย 192,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
37 ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนาบ้านควนเงิน 193,450.00 ยุติโครงการ
38 ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตร่วมคิดร่วมทำ 200,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
39 ฝายกั้นขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก 207,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
40 สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง 133,975.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
41 โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน 195,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
42 พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน 199,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
43 บ้านดอนจิกพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ 173,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
44 คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ 207,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
45 กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม์ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ บ้านทุ่งจูด 203,765.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
46 ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง 206,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
47 ตำรับอาหารเป็นยา ณ บ้านนาพา 167,795.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
48 แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม 203,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
49 ตลาดร่วมใจปากท่าซอง 192,125.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
50 บ้านไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 212,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
51 เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านทุ่งหล่อ 212,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
52 ชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2 212,900.00 ยุติโครงการ
53 ร้านค้าคุณธรรมนำวิถีเดิมลดสารเคมีบ้านปากลง 212,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
54 นำศาสตร์พระราชา สร้างสุขสู่บ้านบางไทร 191,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
55 กล้วยไข่บานลดสารเคมีบ้านพิตำ 207,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
56 ควนสูงน่าอยู่ ครอบครัวสดใส ห่างไกลอบายมุข 81,950.00 ยุติโครงการ
57 ร่วมสร้างผลไม้อินทรีย์จากสวนสมรมบ้านห้วยพาน 191,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
58 ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่ 191,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
59 ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านคลองเล 208,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
60 สวนป่า สร้างสุขคนโกงเหลง 132,025.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
61 สมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด 192,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
62 บ้านโคกใหญ่ร่วมใจส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ครอบครัว 188,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
63 กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บ้านหลาแขก 186,315.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
64 ลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลาง 145,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
65 บ้านบางคุระพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี 212,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
66 ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน 155,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
67 บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร 157,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
68 กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง 212,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
69 มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม 205,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
70 ปรับพื้นที่ว่างปลดหนี้บ้านท่าม่วง 204,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
71 วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก 135,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
72 เยาวชนหินดานรักษ์บ้านเกิด 128,450.00 ระงับโครงการ
73 บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน 212,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
74 เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้บ้านทุ่งกระจูด 212,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
75 บ้านไสใหญ่รายได้ดีชีวีมีสุข 212,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
76 บ้านห้วยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง 212,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
77 ดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง 105,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
78 บ้านท่าแห้งปลอดโรค ปลดหนี้ ด้วยวิถีพอเพียง 211,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
79 คนปากเปียดสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง 206,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
80 สุขสวรรค์ ที่ บ้านควนสวรรค์ 210,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
81 อาชีพเสริมเพิ่มรายได้บ้านควนยูง 212,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
82 สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือ 212,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
83 บ้านสหกรณ์ เรียนรู้วิธีลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง 212,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
84 ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว 209,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
85 คนเอาถ่านบ้านวัดโหนด 196,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
86 ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บ้านกาโห่ใต้ 209,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
87 บ้านห้วยแหยง สืบสานภูมิปัญญา 200,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
88 ข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหล 212,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
89 เกษตรอินทรีย์บ้านปลักจอกเสริมรายได้ 165,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
90 เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหัน 186,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
91 ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ 191,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
92 ผักปัญญาอ่อนสร้างสุขบ้านแขก 205,875.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
93 สองข้างทางสร้างรายได้ บ้านตีนคลอง 203,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
94 บ้านโปนปลอดสารพิษด้วยวิถีชีวิตพอเพียง 212,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
95 ชุมชนบ้านชะเอียนยิ้มได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 201,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
96 สายน้ำสร้างสุขณ บ้านทุ่งโชน 211,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
97 เกษตรอินทรีย์เพิ่มรายได้ส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองตูก 211,200.00 ยุติโครงการ
98 บ้านคันเบ็ดปลอดสารพิษด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 208,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
99 รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่ 187,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
100 เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์ 194,020.00 ยุติโครงการ
101 ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ 199,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
102 Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจิก 198,660.00 ยุติโครงการ
103 การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน 201,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
104 ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย 195,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
105 ปลุกจิตสำนึกชุมชน คนป่าเสม็ดอนุรักษ์ป่าชายเลน 211,985.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
106 บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง 212,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
107 คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน 212,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
108 สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง 211,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
109 เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ 207,025.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
110 รวมใจ สานสัมพันธ์ บ้านกุบังจามังเหนือ 212,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
111 เยาวชนคนแป-ระใต้สามัคคี ทำดีเพื่อชุมชน 211,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
112 บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน 213,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
113 ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน 213,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
114 เยาวชนอาสา บ้านผังปาล์ม 7 อนุรักษ์ทรัพยากร 212,950.00 ยุติโครงการ
115 เปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ 193,000.00 ยุติโครงการ
116 รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 210,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
117 บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง 203,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
118 บ้านปากบางจัดการขยะ สู่ชุมชนปลอดสารพิษ 152,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
119 เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุขบ้านยือเราะ 139,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
120 ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน 212,866.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
121 ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ 212,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
122 หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง 212,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
123 หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง 212,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
124 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ 188,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
125 โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2) 207,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
126 โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้า 186,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
127 โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา 183,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
128 สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) 180,025.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
129 กองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก 186,975.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
130 โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา 195,725.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
131 โครงการ"อาหารของแม่สร้างพลังชุมชนปราแว" 210,950.00 ยุติโครงการ
132 สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน 197,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
133 ชุมชนตลาดปริก ฉลาดกิน ฉลาดใช้ สร้างเครือข่ายผู้บริโภค 128,400.00 ระงับโครงการ
134 ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 213,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
135 สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน 213,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
136 คนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร 212,850.00 ยุติโครงการ
137 ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค บ้านหนองถ้วย 213,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
138 สร้างหมู่บ้านในฝัน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านลานไทร 205,150.00 ยุติโครงการ
139 อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ 145,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
140 ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น 212,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
141 สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ 66,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
142 ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 193,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
143 ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ 154,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
144 ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง 187,075.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
145 เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด 185,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
146 หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็ง 200,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
147 ชุมชนตาบาฮีเลน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเรา 199,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
148 คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก 152,185.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
149 ชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด 167,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
150 หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข 180,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
151 เศรษกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ 182,435.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
152 ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกัน แบ่งปันความสุขบ้านขุนสมุทร 190,530.00 ยุติโครงการ
153 ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ม. 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ 189,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
154 หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 7บ้านนาข่าใต้ 212,955.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
155 โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว) 212,895.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
156 มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย 211,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
157 ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ 210,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
158 เยาวชนหมู่ 6 บ้านหัวทางร่วมใจอนุรักษ์คลองละงู 203,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
159 โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู 211,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
160 บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร 212,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
161 โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง 212,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
162 โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2) 212,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
163 กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2) 212,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
164 ร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ 198,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
165 สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ 213,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
166 สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร 163,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
167 ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่ 145,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
168 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 146,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
169 พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในชุมชนบ้านบารายี 142,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
170 มัสยิดสร้าง เยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแต่น่าอยู่ 103,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
171 บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน 203,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
172 อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2 186,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
173 ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2 143,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
174 บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2 130,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
175 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2) 148,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
176 บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2 181,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
177 รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง) 143,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
178 คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2) 212,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
179 วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2) 210,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
180 คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2) 191,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
181 ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2) 210,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
182 ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2) 209,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
183 ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน (ต่อยอดปี 2) 209,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
184 ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2 168,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
185 ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2 176,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
186 กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3 132,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
187 ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3) 203,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
188 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2) 199,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
189 ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง) 183,425.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
190 นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง) 207,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
191 ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2) 212,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
192 สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง) 199,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
193 เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง) 194,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
194 เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2) 209,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
195 เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2) 212,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
196 แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2) 199,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
197 เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2) 210,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
198 ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน 189,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
199 เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ : สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว ธนาคารต้นไม้ ตำบลบูรณาการ ความมั่นคงทางอาหาร 100,000.00 กำลังดำเนินโครงการ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Little Bear Little Bear เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2552 20:20 น.