ปัจจัยเสี่ยงเหล้า/บุหรี่/ยาเสพติด

รายละเอียดชุดโครงการ

ชื่อชุดโครงการ ปัจจัยเสี่ยงเหล้า/บุหรี่/ยาเสพติด
รหัสชุดโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ธันวาคม 2560 - 31 มีนาคม 2562
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ
พื้นที่ดำเนินการ
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดชุดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

ข้อมูลในการดำเนินงาน

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์โดยตรง

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาโดยตรง

  วัตถุประสงค์โดยอ้อม

  วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน

   วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม

    วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

     การดำเนินงาน/กิจกรรม

     วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
     รวม 0 0.00 0 0.00
     วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

      

     ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      

     เอกสารประกอบโครงการ

     โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 น.