เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

รายละเอียดชุดโครงการ

ชื่อชุดโครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
รหัสชุดโครงการ CSO SBPA
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินงาน -
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ โครงการมีส่วนร่วมประชาสังคม จชต.
พื้นที่ดำเนินการ

ข้อมูลในการดำเนินงาน

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

พัฒนาโครงการ

โครงการย่อย

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพโครงการ
1 พัฒนาความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน 185,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
2 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหาความ ไม่สงบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสู่สังคมสันติสุข 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
3 เยาวชนต้นกล้า ป้องกัน แก้ไขและต้านภัยยาเสพติด 190,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
4 เครือข่ายจักรยานเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 240,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
5 คืนรอยยิ้มให้น้อง ๆ ชายแดนใต้ด้วยศาสตร์พระราชา 0.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
6 พัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิด (ตาดีกา) ปี พ.ศ.2559 235,800.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
7 เสริมสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนตามหลักศาสนาอิสลาม 240,900.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
8 ศิลปะ วรรณกรรม และการเปิดพื้นที่การเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมในชุมชนพหุวัฒนธรรม 0.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
9 แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ PPS แนะแนวสัญจร สานฝันน้องสู่อนาคต ประจำปี 2560 219,190.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
10 ผลิตหนังสือนิทานคุณธรรมภาษาบาฮาซาก้าวทันอาเซียน 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
11 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้สอนศูนย์ฯ (ตาดีกา) อ.เมืองนราธิวาส เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต. ตามหลักสูตรฟัรฎูอีนฯ 2559 0.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
12 พัฒนาศักยภาพกลไกชายคามัสยิดนำร่องจ.นราธิวาส 0.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
13 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ เพื่อเป็นเกราะป้องกันเยาวชนจากยาเสพติด 156,285.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
14 Road of life and education 0.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
15 อบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลุ่มองค์กรแกนนำภาคประชาสังคม ต.จอเบาะ 156,945.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
16 การพัฒนาทักษะการอ่านและการสอนอัลกุรอานที่ถูกต้องตามหลักการอ่านแบบ กีรออาตี บ้านสะหริ่ง ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 200,300.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
17 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจ.นราธิวาสเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองตนภายใต้กรอบกฎหมายบ้านเมืองและบทบัญญัติอิสลามผ่านกระบวนการฮะละเกาะฮ์ อัลกุรอาน (เรียนรู้บทบัญญัติ) 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
18 พัฒนาเยาวชนคนต้นแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 0.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
19 อัลฟารุกสร้างคน ขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืน 249,190.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
20 พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้กับสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์อิซละห์บ้านกูบู 236,680.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
21 อบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อชุมชนยั่งยืน 209,600.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
22 แปรรูปข้าวโพดและฟักทอง 175,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
23 ฝึกและพัฒนาอาชีพสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 193,086.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
24 พัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสำหรับน้อง ๆ ตาดีกา กิจกรรม เลี้ยงปลาหมอชุมพรเพื่อสร้างรายได้ให้องค์กรและเป็นอาหารกลางวัน 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
25 อบรมอาชีพเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายทางแอฟฟิเคชั่น (ไลน์) ให้กับพี่น้องในชุมชน(77 ต.) 328,805.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
26 พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 157,600.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
27 สร้างสรรค์สังคม ด้วยสื่ออิสลาม 0.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
28 การถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม หมู่ที่ 3 บ้านโต๊ะแบบ ต.มะรือโบออก 0.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
29 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี ชุมชนยะกัง 1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 150,643.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
30 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนบ้านชุมบก 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
31 ส่งเสริมการมีอาหารและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อยและว่างงานในชุมชน 0.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
32 ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายแกนนำในพื้นที่เพื่อการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ จ.นราธิวาส 161,223.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
33 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนต.แว้ง กิจกรรมชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน 172,350.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
34 บ้านฉันสวรรค์ของฉันและการผลิตสื่อสร้างสันติภาพสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 250,110.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
35 สานพลังพลเมืองจิตอาสาประชารัฐเพื่อบริบาล กลุ่มเปราะบาง 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
36 โรงเรียนชาวนาฟื้นฟูนาร้างด้วยเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 0.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
37 ปลูกกาแฟในสวนยางเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 93,200.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
38 การเสริมสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมกสร้างสรรค์แก่เด็กเยาวชนในชุมชนบ้านลุโบะดาโต๊ะ 201,700.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
39 ส่งเสริมอาชีพเยาวชนเลี้ยงปลาในกระชังบ้านโคก หมู่ที่ 5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง 0.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
40 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ 180,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
41 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง รือเสาะ 247,545.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
42 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ตากใบ 241,545.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
43 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง เจาะไอร้อง 133,545.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
44 การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยกระบวนการซูรอ 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
45 อบรมศาสนธรรมนำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 232,220.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
46 โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและการอำนวยความยุติธรรมสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
47 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ระเงะ 212,145.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
48 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ศรีสาคร 198,345.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
49 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง บาเจาะ 198,345.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
50 การอบรมเผยแพร่ศาสนาอิสลาที่บริสุทธิ์ในงานดะวะห์เพื่อแก้ไขปัญหา 3 จชต. ในมิติศาสนา 231,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
51 การให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ/สุขในพื้นที่จ.นราธิวาส 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
52 สานสัมพันธ์สายใยรัก 242,617.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
53 นำสื่อมวลชนและตัวแทนการท่องเที่ยวมาเลเซียดูงานและนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
54 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หนุนเสริมการแก้ไขปัญหา 3 จชต. 140,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
55 เสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. : ชีวิตปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งสังคมพหุวัฒนธรรม สันติสุขอย่างยั่งยืน 246,460.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
56 ซาลามัติ 249,850.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
57 สนับสนุนกีฬาต้านภัยยาเสพติด 104,800.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
58 7 มาตรการสกัดกั้นนักสูบหน้าใหม่ สู่สถานศึกษาปลอดบุหรี่โรงเรียนขยายโอกาส จ.นราธิวาส 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
59 พัฒนาระบบป้องกันการแพร่ระบาดและช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดโดยชุมชน 239,800.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
60 พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต.ลุโบะบายะ 118,075.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
61 การพัฒนาเทคนิคการเขียน การถ่ายภาพ การทำสารคดีสั้น เพื่อการสื่อสารและเพิ่มศักยภาพองค์ภาคประชาสังคม 600,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
62 อบรมให้ความรู้ด้านป้องกันตนเองจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ชุมชนบ้านโคกกอและชุมชนดอนยาง หมู่ที่ 8 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 227,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
63 เพิ่มศักยภาพเยาวชนเพื่อรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 200,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
64 กลุ่มอาสาพัฒนาและป้องกันเขตชุมชน ม.1 ม. 6 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
65 กลุ่มอาสาพัฒนาและป้องกันเขตชุมชน ม.2ต.ควนโนรี ม.2 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
66 สร้างพลังประชาชนคนยุติธรรมนำสันติสุขสู่ชุมชนชายแดนใต้ 249,525.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
67 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการแก้ไขปัญหาผู้กระทำความผิดในกระบวนการยุติธรรม และการเยียวยาให้กับผู้เสียหายทางอาญา : กรณีศึกษาต.ตากใบ อ.ตากใบ 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
68 การอยู่ร่วมกันของประชาชนที่มีวัฒนธรรมหลากหลายภายใต้กฎหมายเดียวกัน 248,500.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
69 ภาษาร้อยใจด้วยสื่อสันติภาพชายแดนใต้ 248,600.00 4 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
70 สร้างความเข้าใจบริบทในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอน ท่องวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติพหุวัฒนธรรม 163,875.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
71 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนตาดีกาเครือข่ายตาดีกานูรุลฮีอายะห์ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 216,600.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
72 ประเพณีวัฒนธรรมกวนอาซูรอกาละเล่นกีฬาพื้นบ้านและการขับร้องอนาซีด 249,580.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
73 พัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิด (ตาดีกา) ปี พ.ศ.2559 235,800.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
74 สืบสานวัฒนธรรมไทย รายอสัมพันธ์ ชุมชนละเมาะบก 158,750.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
75 ภาษาพาเพลิน หนูก็เรียนได้ 238,100.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
76 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (สิละ) 255,140.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
77 สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดชายแดนใต้ 294,400.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
78 มุ่งสู่อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้ 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
79 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอัลกุรอานด้วยระบบท่องจำ (อัลฮุฟาซ)โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง นักเรียนและครูผู้สอนโครงเรียนอัลกุรอานเพื่อสร้างอัจฉริยะ ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 244,640.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
80 กีรออาตีสัมพันธ์เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 216,300.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
81 สืบสานประเพณี วัฒนธรรม วันสารท เดือนสิบ 72,700.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
82 ศึกษาออกแบบศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น "ฮัจยีสุหลง" 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
83 ครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมนำสันติสุขชายแดนใต้ 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
84 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 149,650.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
85 อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดต่อนักเรียนในสถานศึกษา 211,050.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
86 การแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ 174,725.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
87 ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 203,250.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
88 สัมมนาวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การสร้างนวัฒกรรมเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 249,200.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
89 VCDแกะรอยการจัดการปัญหาการจัดการเรียนการสอนอัลกุรอาน ระบบกีรออาตีและการบริหารจัดการศูนย์กีรออาตีที่ผ่านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 241,330.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
90 อบรมจริยธรรมสันติสุขในหมู่บ้าน 173,800.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
91 สร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 201,700.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
92 สร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้า 236,050.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
93 ส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่ จชต. 245,865.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
94 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 249,450.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
95 ฝึกอาชีพเสริมการแปรรูปอาหารทะเลฮาลาล (ข้าวเกรียบปลา) หมู่ที่ 2 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 250,000.00 17 ก.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
96 นำร่องฟาร์มตัวอย่างตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสุขภาวะคนปุลากง 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
97 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด้านสุขภาวะให้กับนักเรียนโรงเรียนธรรมพิทยาคาร 249,950.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
98 พัฒนาบทบาทเยาวชนกับการพัฒนาความสัมพันธ์พื้นที่พหุวัฒนธรรมต.พ่อมิ่ง 227,650.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
99 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
100 พัฒนาศักยภาพผู้นำผู้หญิง เด็กและเยาวชน ด้วยทักษะการตัดเย็บและการสื่อสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านบาราเฮาะ จ.ปัตตานี 118,700.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
101 พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตลาดใหม่นาประดู่ 228,500.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
102 เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 220,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
103 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนกูแบอีเต๊ะ จังหวัดปัตตานี และบ้านสาวอ จังหวัดนราธิวาส 246,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
104 สร้างผู้นำเยาวชนจิตอาสาในท้องถิ่น 80,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
105 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
106 จัดการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 268,110.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
107 อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ 245,995.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
108 ส่งเสริมศักภาพบุคลากรเยาวชนและชุมชนเพื่อพัฒนาท่องเที่ยวชายแดนใต้ ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 215,275.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
109 พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน 78,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
110 พัฒนาเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
111 ส่งเสริมและฝึกอาชีพมะพร้าวคั่ว 206,900.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
112 งานพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตการแปรรูปยางเครป 100,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
113 อบรมสร้างความเข้าใจแนวทางสันติวิธี 244,275.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
114 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง หนองจิก 247,545.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
115 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง สายบุรี 0.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
116 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ยะรัง 247,545.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
117 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง มายอ 244,245.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
118 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ปะนาเระ 226,845.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
119 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ทุ่งยางแดง 0.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
120 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง โคกโพธิ์ 247,545.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
121 ขยายเมล็ดพันธ์แห่งสันติ (ณ สถาบันอาชีวศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13 วิทยาลัย) 234,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
122 คอตัมอัลกุรอาน สร้างเยาวชนและครอบครัวรักสันติ 75,350.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
123 เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายชุมชนสันติวิธีในพื้นที่ต้นแบบชุมชนสันติธรรม(Kampong Damai) 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
124 สร้างการเรียนรู้กระบวนการสันติภาพ โดยสันติวิธีในเครือข่ายอาสาสมัครอัสสลาม 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
125 พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยหลักศาสนา 212,300.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
126 การขับเคลื่อนองค์ความรู้เพื่อความเข้าใจนโยบายการพัฒนาของรัฐสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกลุ่มผู้เลี้ยงนกเขาชวารายย่อย สนามแข่งขันนกเขาชวา บ้านนาแม ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี 210,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
127 ความสุขที่ชุมชนด้วยประชาหารือเพื่อสานสันติภาพแสวงหาแนวทางสันติวิธี 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
128 "ทางออกของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้" อย่างยั่งยืน 349,910.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
129 สร้างความเข้าใจกระบวนการสันติสุขแก่คนไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ 250,600.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
130 ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายแพะ - แกะตามมาตรฐาน GAP จ.ปัตตานี 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
131 พัฒนาอาชีพโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะนาวเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับสมาชิกในในชุมชนและประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 223,300.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
132 การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต้นแบบ อ.หนองจิก สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 145,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
133 แกนนำเยาวชนรุ่นใหม่สู่ชุมชน 248,880.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
134 ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยม 144,890.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
135 เกษตรผสมผสาน (ต่อยอดโครงการเลี้ยงเป็ดไข่เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ตามโครงการ 9101) 124,020.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
136 ส่งเสริมสิทธิและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและประชาสังคม ตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 ทางสื่อวิทยุและสื่อออนไลน์ 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
137 เสียงของเยาวชนกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 243,100.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
138 สานพลัง กลไกการดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กเยาวชนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับชุมชนต้นแบบ (อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี) 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
139 ประชาอุ่นใจ วัยรุ่นสดใส ห่างไกลยาเสพติด ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 145,630.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
140 การเสริมสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน ม.3 บ.แบรอ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
141 ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดในสถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชน ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 243,400.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
142 เยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
143 สร้างคน ให้เป็นคน สานพลังเยาวชน คืนคนดี สานสันติสุขชายแดนใต้อย่างยั่งยืน 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
144 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในเยาวชน ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
145 พัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชนจ.ปัตตานี 572,315.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
146 พัฒนาระบบและกลไกอาสาสมัครชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างสันติภาพโดยการมีส่วนร่วมของพื้นที่ 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
147 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จ.ปัตตานี 210,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
148 พัฒนาศักยภาพกระบวนการเยียวยาเชิงลึกแนวพุทธ 252,540.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
149 เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนกับการสร้างสันติสุข 243,450.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
150 พัฒนาศักยภาพสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ 361,300.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
151 เปิดพื้นที่การสื่อสารองค์กรประชาสังคมเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 230,725.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
152 ฝึกอบรมการพัฒนาสมาชิกในชมรมอนุรักษ์นกเงือกเพื่ออนุรักษ์และรักษาให้คงอยู่ในป่าบูโด 182,500.00 5 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
153 จัดประชุมสัมมนาอาสาสมัครพิทักษ์คุ้มครองวัด พระสงฆ์ 270,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
154 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างจิตอาสาของเยาวชนสู่การพัฒนาที่เข้มแข็งและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนบ้านพะปูเงาะ 201,620.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
155 ฝึกอบรมชุมชนรักชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดิน 240,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
156 รักษาความสงบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินภาคประชาสังคม 235,540.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
157 รักษาความสงบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินภาคประชาสังคม 235,540.00 23 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
158 เพิ่มศักยภาพมวลชนบ้านปาแดรูเพื่อรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 223,620.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
159 ยกพี่ให้เป็นครู ยกน้องให้เป็นงาน 249,750.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
160 อบรมสัมมนากรรมการสภานักเรียนเพื่อสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยและแรงบันดาลใจสร้างสันติภาพ 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
161 ปลูกต้นกล้ามนุษยธรรม รุ่นที่ 3/2560 187,550.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
162 ภาพ (สันติ) ภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 250,660.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
163 ส่งเสริมทักษะการเรียนและการค้นหาตนเองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Senior Sharing พาน้องพิชิตฝัน) 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
164 Deep South Children Voice for Peace เสียงเด็กชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
165 ชุมชนต้นแบบคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้พลัง บวร. 235,755.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
166 อิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) 235,800.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
167 บรรพชาอุปสมบทชาวพุทธเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช (ในพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ) 100,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
168 อบรมองค์ความรู้และการปฏิบัติตามหลักการอิสลามแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางอ.เมือง จ.ยะลา 205,590.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
169 เทศน์แอนด์ทอล์ค ธรรมะสมานฉันท์ สร้างสีสันปลายด้ามขวานไทย 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
170 อบรมนักเรียนเพื่อปลูกฝังหลักศาสนาอิสลาม วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น 196,450.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
171 พัฒนาบุคลิกภาพครูผู้สอนและนักเรียนตาดีกาเครือข่ายตาดีดารุล อัฎฟาล ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 244,400.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
172 อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียนตาดีกานูรูลฮูดา บ้านปอเยาะ ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา 244,845.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
173 "สร้างเวที สร้างโอกาส สร้างคน" 85,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
174 งานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 245,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
175 สีสันกำแพงแดนใต้ 180,570.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
176 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา 239,900.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
177 อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีมายา หน้าถ้ำ 110,820.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
178 พัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนต. จ.ยะลา สร้างความเข้มแข็งให้กับแกนนำสภาองค์กรชุมชนต.จ.ยะลา จำนวน 59 ต. 208,480.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
179 ป้องกันและเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง ชุมชนบ้านควน หมู่ที่ 5 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา 247,300.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
180 การจัดการขยะโดยชุมชน 254,515.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
181 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมด้านอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้านในเขต ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 201,340.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
182 ปลูกผักกางมุ้งสร้างรายได้ให้กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนกาลอ 187,943.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
183 ส่งเสริมอาชีพการตัดผม 249,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
184 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปกล้วยหินยะลา แบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจ.ยะลา 223,200.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
185 พัฒนาศักยภาพนักข่าวภาคพลเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
186 เพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มโรงแปรรูปปลาดุกร้าและปลาส้ม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าบ้านคลองทราย เพื่อการบริโภคและจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้และอาชีพที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชน 50,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
187 พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผ้าบาติกเพื่อเพิ่มรายได้ ลดการว่างงาน เพื่อสืบสานตำนานศิลป หัตถกรรมท้องถิ่น ชาวปักต์ใต้ 110,800.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
188 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง บันนังสตา 198,345.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
189 ปัญญาชนมุสลิมการกับการสร้างสังคมสันติสุข 250,100.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
190 อบรมแกนนำเยาวชนต้นแบบสันติวิธี 249,150.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
191 ศานติวัฒนธรรม "สะพาน" ข้ามความขัดแย้ง 219,070.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
192 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง อ.รามัน จ.ยะลา 244,245.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
193 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ธารโต 134,345.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
194 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ยะหา 212,145.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
195 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง กรงปีนัง 134,345.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
196 บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด เมล็ดพันธุ์ สันติภาพ 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
197 เสริมสร้างความเข้าใจและแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีของชุมชน ไทยพุทธในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
198 ขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการบทบาทผู้นำและมัสยิดในการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามวิถีแห่งอิสลามอย่างยั่งยืน 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
199 พลังเยาวชนสร้างเครือข่ายต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 170,825.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
200 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิก กองทุนอิบนูอัฟฟานอามานะห์ ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 249,525.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
201 เด็กและเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด ชุมชนกะตูปะและชุมชนใกล้เคียงในต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา 160,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
202 พัฒนาศักยภาพเยาวชนด้วยหลักศาสนธรรมบำบัดห่างไกลยาเสพติดหมู่บ้าน บ้านตะโละ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 118,180.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
203 พัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
204 อบรมเยาวชนจิตอาสากู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่อ.รามัน จ.ยะลา 194,420.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
205 ค่ายฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมระดับต.และการสื่อสารชุมชน MOBILE JOUNALIST (MOJO) 500,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
206 บัณฑิตจิตอาสา นักพัฒนาสันติสุข 450,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
207 Develop Product Desing การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของจ.ยะลา 200,033.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
208 เยาวชนสานใจสู่ความสงบสันติ 162,775.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
209 การสร้างความเข้าใจกลุ่มเครือข่ายชายแดนใต้ในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ออนไลน์สำหรับเยาวชนในการประชาสัมพันธ์เชิงบวกของ เครือข่ายภาคประชาสังคม 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
210 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอัลกุรอาน สถาบันอัลกุรอานสัมพันธ์ ต.ล่องควน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 195,200.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
211 อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้การใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎอีน ประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮฺ) ปี พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
212 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อสานเสวนาเยาวชนพุทธมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
213 จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีลอยกระทง 138,020.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
214 "หนูจะเป็นเด็กดี" กีรออาตีประจำมัสยิดนูรุดดีนบ้านล่องควน 78,950.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
215 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อก้าวทันสู่การพัฒนายุค 4.0 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
216 ให้ความรู้ ฟื้นฟู ป่าชายเลน ตำบลปากบาง 214,350.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
217 เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชนธนาคารออมทรัพย์ชุมชนบ้านแพร้ว หมู่ที่ 8 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 199,210.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
218 เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 247,060.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
219 เยาวชนจิตอาสาพัฒนาศักยภาพพื้นที่และวิถีชุมชน 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
220 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง สะบ้าย้อย 247,545.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
221 ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเรียนรู้แก่สมาชิกเครือข่ายราษฎรอาสาและประชาชนทั่วไป ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
222 ค่ายอบรมการละครเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อชุมชนสู่สันติสุข ชายแดนใต้ 250,000.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
223 ส่งเสริมพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม 222,360.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ
224 บริหารโครงการการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม (ตัวอย่าง) 0.00 17 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 17:26 น.