รายละเอียดชุดโครงการ

ชื่อชุดโครงการ โครงการทั่วไป
รหัสชุดโครงการ
ภายใต้แผนงาน/โครงการ โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินงาน -
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ
พื้นที่ดำเนินการ

ข้อมูลในการดำเนินงาน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

พัฒนาโครงการ

โครงการย่อย

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพโครงการ
1 โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้ ปี 55 8,133,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ ปี 58 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 สสส. สนับสนุนงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
5 สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน (แผนงานกลาง สร้างสุข#10) 4,870,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
6 การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด 9,775,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 บริหารงาน เว็บไซต์ เครือข่ายฅนสร้างสุข 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
8 HIA RC 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
9 โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
10 โครงการเครือข่ายนักติดตามประเมินผล 2,000,000.00 16 ก.ค. 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
11 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น 0.00 31 ต.ค. 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Little Bear Little Bear เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 15:14 น.