ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพโครงการ
1 โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้ ปี 55 8,133,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ ปี 58 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 สสส. สนับสนุนงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 บริหารงาน เว็บไซต์ เครือข่ายฅนสร้างสุข 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
5 HIA RC 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
6 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน (แผนงานกลาง สร้างสุข#10) 4,870,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
8 การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด 9,775,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
9 โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
10 โครงการเครือข่ายนักติดตามประเมินผล 2,000,000.00 16 ก.ค. 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
11 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น 0.00 31 ต.ค. 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น