รายละเอียดชุดโครงการ

ชื่อชุดโครงการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
รหัสชุดโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 สิงหาคม 2564
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2566
งบประมาณ 50,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ
พื้นที่ดำเนินการ

ข้อมูลในการดำเนินงาน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
15 ส.ค. 64 ประชุมทีมพัฒนาระบบงาน CODI 3.00 0.00 -
16 ส.ค. 64 สร้าง Org และ User 33.00 0.00 -
รวม 36 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

พัฒนาโครงการ

โครงการย่อย

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพโครงการ
1 สภาองค์กรชุมชน ระดับตำบล หาดใหญ่ ทดสอบ 0.00 1 มิ.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Little Bear Little Bear เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 14:33 น.