โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สจรส.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดปัตตานี

  รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดปัตตานี

  23-24/05/2018 ได้เชิญพี่เลี้ยงกองทุน จนท.คีย์ข้อมูล ผู้เสนอโครงการฯ เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะกรรมการในประเด็นหัวข้อ 1.-การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ-การทำโครงการและวิเคราะห์โครงการฯโดยนายมะรอกี  เวาะเลง (พี่เลี้ยงกองทุน สป.สช.จังหวัดป้ตตานี) และประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะกรรมการในประเด็นหัวข้อ 2.-การทำแผนชุมชน    -การติดตามประเมินโครงการและการติดตามออนไลน์  โดยนายมูหะหมัด วันสุไลมาน (พี่เลี้ยงกองทุน สป.สช.จังหวัดป้ตตานี) โดยมีการตอบข้อซักถาม และแก้ปัญหาให้กับบางกองทุนฯ ที่ไม่สามารถเข้าระบบได้  ซึ่งมีจำนวน ผู้เข้ารวมประชุม 39 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองจิก ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย@19 ก.ย. 61 14:43
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดปัตตานี

  รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดปัตตานี

  วันที่  17 พฤษภาคม 2561 พี่เลี้ยงกองทุน 13 กองทุน เข้าประชุม เพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ทีมพี่เลี้ยง กองทุนฯ และความเข้าใจในงานควบคุมปัจจัยเสี่ยง ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยนายนายมะรอกี เวาะเลง ผู้ประสานงานจังหวัด/พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  พร้อมตอบข้อซักถามและรับฟังเสนอแนะ จากพี่เลี้ยงกองทุน@19 ก.ย. 61 14:11
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดปัตตานี

  รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดปัตตานี

  วันที่  17 พฤษภาคม 2561 พี่เลี้ยงกองทุน 13 กองทุน เข้าประชุม เพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ทีมพี่เลี้ยง กองทุนฯ และความเข้าใจในงานควบคุมปัจจัยเสี่ยง ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยนายนายมะรอกี เวาะเลง ผู้ประสานงานจังหวัด/พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  พร้อมตอบข้อซักถามและรับฟังเสนอแนะ จากพี่เลี้ยงกองทุน@19 ก.ย. 61 14:07
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง

  รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง

  การประชุมคณะกรรมการกองทุนและผู้บันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ เทศบาลตำบลพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ และ ผู้บันทึกข้อมูล กองทุนสุขภาพตำบลฯ มีการประชุม ในเรื่อง ดังนี้ ๑) การติดตามความก้าวหน้า รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ของกองทุนฯ ๒) ปัญหาอุปสรรค การเติมความสมบูรณ์ให้กับโครงการในกองทุนฯ โดยดูข้อมูล ดังนี้   ๒.๑) แผนงาน ครบ 4 แผนงาน(แผนเหล้า/บุหรี่/สารเสพติด/อาหาร)ครบทุกแห่งเป้าหมาย   ๒.๒) พัฒนาโครงการ อย่างน้อย 1 แผน 1 โครงการ   ๒.๓) ติดตามโครงการ เฉพาะโครงที่ผ่านการอนุมัติและจ่ายเงินให้แล้ว นำมาบันทึกติดตามโครงการ   ๒.๔) บันทึกกิจกรรมที่ดำเนินการตามโครงการที่ลงติดตามไว้@06 ก.ย. 61 13:58
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง

  รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง

  จัดประชุมคณะทำงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรรมการกองทุนฝ่ายสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน  ๑๑  กองทุนๆละ ๒  ท่าน  ในวันที่ ๕  กันยายน  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  วิทยากรจาก สปสช.เขต ๖ และผู้ทรงคุณวุฒิ@01 ก.ย. 61 22:23
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสตูล

  รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสตูล

  เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.โดยนายสมชาย  ละอองพันธ์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้กองทุนนำร่อง 10 กองทุนสามารถทำโครงการปัจจัยเสี่ยงได้ และผลผลิตที่ต้องการคือ 1. เกิดแผนสุขภาพชุมชนกองทุนละ 4 แผนงานคือ PA สุรา ยาสูบและยาเสพติด  2. แต่ละแผนงานมีโครงการที่ดี ทำความเข้าใจสิ่งที่ ท้องถิ่นยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการทำงานของคณะกรรมการกองทุน ทิศทางการทำงานแก้ไขปัญหาสุขภาพผ่านกองทุนตำบล สอบข้อซักถามที่กองทุนยังไม่มีความมั่นใจ ให้แต่ละกองทุนปฏิบัติการทำโครงการตามแผนงาน@27 ส.ค. 61 12:47