รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.4 บ้านทุ่งเค็จ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่ดี กินดี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายซุลกีฟลี มูซอ
คณะกรรมการ ? นางสากีต๊ะอีแต,นางสาวสารีฮะ เจะเลาะ
พี่เลี้ยงโครงการ นายซาพีอีย์ กอเนาะ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินงาน บ้านทุ่งเค็จ หมู่ที่ 4 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.4 บ้านทุ่งเค็จ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานีม.4 บ้านทุ่งเค็จ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.พ. 2561 30 ก.ย. 2561 0.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (400,000.00 บาท)

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 ก.พ. 61 - 30 ก.ย. 61 โครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาฝีมือและกระบวนการผลิตกระเป๋าผ้า 30 100,800.00 -
1 ก.พ. 61 - 30 ก.ย. 61 โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาทับทิมชุมชนบ้านทุ่งเค็จ 50 184,400.00 -
1 ก.พ. 61 - 30 ก.ย. 61 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองและส่งเสริมอาชีพในการเย็บตับจาก 50 114,800.00 -
รวม 130 400,000.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 20:23 น.