รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.4 บ้านลากอ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่รอดปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุกรี ดีแม
คณะกรรมการ ? นายยูโซะ กีละ,นายยะห์ยา บาสอ
พี่เลี้ยงโครงการ นายธำรงค์ ช่วยยก
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 2225
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในพื้นที่ บ้านลากอ

พื้นที่ดำเนินงาน ม.4 บ้านลากอ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
จังหวัด ยะลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.4 บ้านลากอ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลาม.4 บ้านลากอ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา (Owner)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับรายได้ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย -เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
-เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจและเกิดความสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐ

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 400,000.00
รวมงบประมาณ 400,000.00

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน และเกิดความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีลักษณะของปัญหาที่มีความซับซ้อน เชื่อมโยงหลายมิติ เป็นผลมาจากกลุ่มคนซึ่งมีอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐ ได้พยายามบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งยุยง ให้เกิดความระแวงต่อรัฐ ต่อต้านภาครัฐ หันไปสนับสนุนแนวทางฝ่ายตรงข้าม  อันเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
รัฐบาลได้กำหนดแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อภาครัฐ โดยอ้างปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ยากจน ความไม่เป็นธรรม ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อลดการใช้ความรุนแรงและหันมาสนับสนุนแนวทางสันติวิธี (๒) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข (๓) เพื่อให้สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง (๔) เพื่อให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ จชต.รวมทั้งต่างประเทศสนับสนุนแนวทางของภาครัฐ โดยได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไว้ 4 เป้าหมาย คือ (๑) ประชาชนในพื้นที่ 3 จชต.และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ทั้งในเขตเมือง ชุมชน และหมู่บ้านเป้าหมายมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (๒) เศรษฐกิจในพื้นที่ จชต.มีอัตราการขยายตัวเติบโตเพิ่มขึ้น และประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น (๓) ประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทางการศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจหลักศาสนาที่ถูกต้อง สามารถดำเนินชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุขในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (๔) ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้เห็นความสำคัญของปัญหาของ จชต. จึงได้มอบหมายให้ ศอ.บต. ดำเนินการจัดทำโครงการขยายผลพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักคิด แพ้-ชนะอยู่ที่หมู่บ้าน ประจำปี 2561
หมู่บ้านลากอ หมู่ 4 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 3 จชต. 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ทั้งในเขตเมือง ชุมชน และหมู่บ้านเป้าหมาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเกิดจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี พยายามยุยง ปลุกปั่น ให้ประชาชนในพื้นที่มีความหวาดระแวง และต่อต้านรัฐ กลายเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงความรุนแรง ดังนั้น หมู่บ้านลากอ หมู่ 4 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จึงได้จัดทำโครงการ้านค้าสวัสดิการ ขึ้น

วัตถุประสงค์

-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับรายได้ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย -เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
-เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจและเกิดความสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐ

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 ส.ค. 61 ร้านค้าสวัสดิการชุมชน 2250 300,000.00 300,000.00
1 ส.ค. 61 ต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง 60 100,000.00 -
รวม 2,310 400,000.00 1 300,000.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 21:02 น.