คณะกรรมการ CSOSBPAC

by Admin_ae @21 ก.ย. 60 11.18 ( IP : 27...246 )

คณะกรรมการ โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

               
ผู้ผิดชอบโครงการ :
  ชื่อ  ผอ. ......
                 
ที่ปรึกษา :
1. เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

                   
คณะทำงาน :
1. ชื่อ ตำแหน่ง
2. ชื่อ ตำแหน่ง
3. ชื่อ ตำแหน่ง

                 
ผู้ประสานงาน :โทรศัพท์
ชื่อ โทร
ชื่อ โทร