รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านลูกา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
ภายใต้โครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสาการียาบาฮี
พี่เลี้ยงโครงการ ครูก.
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านลูกา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.5001517135321,101.12466296601

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

คำนึงการรู้จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณพอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ควรจะเป็น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆการวางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ซึงทางหมู่บ้านได้กำหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจอีกทั้งยางพารามีราคาที่ตกต่ำส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเป็นอย่างมากทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะรายได้ไม่เพียงพอโครงการฐานเรียนรู้อาชีพชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยฐานเรียนรู้การ เลี้ยงปลาฐานเรียนรู้การเลียงไก่และฐานเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวซึ่งทางหมู่บ้านลือมุมีกลุ่มทั้ง ๓ อยู่แล้วทั้งนี้เพื่อต่อยอดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นฐานเรียนรู้ให้แก่ชุมชนในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงเพื่อเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนในอนาคตต่อไป

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

-เพื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริม -เพื่อลดรายจ่ายเสริมรายได้แก่ครัวเรือน -เพื่อให้ชาวบ้านดำรงชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์เรียนรู้แก่ชาวบ้าน -เพื่อให้มีฐานเรียนรู้อาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละด้านอาชีพในหมู่บ้าน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2561 19:23 น.