Node Flagship

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผักปลอดภัยตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
รหัสโครงการ 63-00175-0020
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
วันที่อนุมัติ 1 มิถุนายน 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
งบประมาณ 95,200.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกระจ่าง นฤนาทประการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางไอลดา เจ๊ะหะ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ตำบลบาละเป็นตำบลหนึ่งในความรับผิดชอบของอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา สันนิฐานว่า คำว่า “บาละ” มาจาก ภาษายาวี “บาเลาะ” แปลว่า ต้นไม้ใหญ่ จำนวน 11 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านบาละ หมู่ 2 บ้านคลองน้ำใส หมู่ 3 บ้านหินลูกข้าง หมู่ที่ 4 บ้านคชศิลา หมู่ 5 บ้านสี่สิบ หมู่ 6 บ้านใหม่ หมู่ 7 บ้านคลองปุด หมู่ 8 บ้านคลองขิง หมู่ 9 บ้านคลองพี หมู่ 10 บ้านเมาะยี หมู่ 11 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11
จากข้อมูลพื้นฐานบ้านหินลูกช้าง หมู่ที่ 3 มีเนื้อที่ประมาณ 18,125 ไร่ มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาบ้านเรือนอยู่อย่างกระจัดกระจายตามสวนยางพารา และสวนผลไม้ การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นไปตามปกติ ส่วนใหญ่ช่วงเวลาเช้าตรู่ชาวบ้านจะไปตัดยาง เพื่อรายได้ของครอบครัว การดำเนินแบบเรียบง่าย มีการปรึกษาหารือกันเป็นประจำ หรือการประชุมประจำเดือนทุกเดือน มีเขื่อนซีโปง เป็นต้นน้ำเล็ก ๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดของประปาภูเขาของหมู่บ้าน และแต่แม่น้ำลำธารลำคลอง น้ำไหลตลอด แต่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติบ้านหินลูกช้าง เป็นที่ราบเชิงเขา มีเนื้อที่ทั้งหมด 18,125 ไร่ การนับถือศาสนา คนในหมู่บ้านมีการนับถือศาสนาพุทธ โดยใช้ชีวิตร่วมกันมายาวนานจำนวนครัวเรือนที่อยู่จริงทั้งหมด 165 ครัวเรือน จำนวนประชากรที่อยู่อาศัยจริงทั้งหมด 441 คน จากการสำรวจปัญหาหลักๆส่วนใหญ่ของประชาชนในพื้นที่ตำบลบาละได้แก่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจได้แก่ เรื่องของต้นทุนการทำเกษตรสูงกว่ารายได้ที่ได้รับ โดยเฉพาะต้นทุนปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 400 - 500 บาทต่อครั้ง      ต่อปีประมาณ60,000 บาท/เดือน ปัญหารองลงมาคือปัญหาด้านสุขภาพ รายงานอัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไตประจำปีของตำบลบาละ 337 คน เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของชุมชนบ้านนิบง ส่วนใหญ่ซื้อผักจากท้องตลาดมาบริโภคในครัวเรือน ไม่ได้มี การปลูกผัก ทั้งที่มีพื้นที่ในการเพาะปลูก เพราะหาซื้อง่าย สะดวกในการจับจ่ายใช้สอยผักจากตลาด ซึ่งในชุมชนมีตลาด นัดชุมชนขายของทุกวัน จึงนิยมซื้อผักมาบริโภค ส่วนใหญ่จะปลูกพืชสมุนไพร เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ที่ไม่ต้องให้การดูแล บำรุงรักษา ชุมชนมีการปลูกผักอยู่บ้าง ประมาณ 50 ครัวเรือน โดยประมาณ 30 ครัวเรือน ปลูกผักโดยใช้ปุ๋ยเคมี ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพบ้าง เพราะสะดวก หาซื้อง่าย และง่ายต่อการดูแล และพบว่ามีครัวครัวที่สามารถผลิตและจำหน่ายผักปลอดภัยที่ผ่านการรับรองจากกรมส่งเสริมเกษตร(GAP) 1 ครัวเรือน ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภคของคนในชุมชนหรือในตำบลได้ กอปรความนิยมในการบริโภคผักของคนในตำบลบาละยังนิยมบริโภคผักที่นำเข้ามาจากนอกพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่พบสารเคมีตกค้าง เนื่องด้วยคนในชุมชนขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคผักปลอดภัย ด้วยเหตุนี้โครงการเกษตรกรปลอดภัยหมู่ที่ 3บ้านหินลูกช้าง ตำบลบาละ อำเภอกาบัง เป็นเป็นต้นแบบการเริ่มต้นให้เกษตรกรผลิตแบบปลอดภัยต่อตนเอง ผู้บริโภคในตำบลกาบังที่จะขยายไปยังหมู่บ้านอื่นๆได้

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
20 มิ.ย. 63 จัดตั้งกลุ่มและพัฒนาทักษะคณะทำงาน 80.00 27,000.00 -
20 มิ.ย. 63 ศึกษาข้อมูล สถานการณ์ วิเคราะห์ชนิดพืชและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ 115.00 33,750.00 -
20 มิ.ย. 63 เกิดกลไกตลาด ผักปลอดภัยเพิ่มขึ้น และกลไกหนุนเสริมจากจังหวัดยะลา 110.00 16,950.00 -
20 มิ.ย. 63 เชื่อมโยงตลาดทั้งในชุมชน และนอกชุมชนและจำหน่ายผักปลอดภัย ผ่านช่องทางต่างๆ 50.00 7,500.00 -
20 มิ.ย. 63 .พัฒนาทักษะคณะทำงาน 10.00 10,000.00 -
รวม 365 95,200.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.docx) ไอลดา เจ๊ะหะ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ไอลดา เจ๊ะหะ ไอลดา เจ๊ะหะ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 15:30 น.