info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร Node Flagship จังหวัดยะลา
ที่อยู่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 0935783320, 0883960308
โทรสาร ไม่มี
อีเมล์ prapun56@gmail.com
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ตำบลเกะรอ 2565 111,150.00 32/43 paid3
ศูนย์เรียนรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตำบลโกตาบารู 2565 107,480.00 23/23 paid3
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยชุมชนเลสุ ตำบลกาลูปัง 2565 100,000.00 38/39 paid3
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิดและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน บ้านทุ่งเหรียง 2565 100,600.00 26/32 paid3
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิดและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลบือมัง 2565 100,600.00 25/36 paid3
พัฒนาส่งแสริมการผลิดและบริโภคผักปลอดภัยเพื่อสุขภาพในครัวเรือน ตำบลบุดี 2565 100,000.00 29/39 paid2
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลวังพญา 2565 100,000.00 6/32 paid1
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลปะแต 2565 100,000.00 15/15 paid3
ชาวศรีฟาฯ ป้องกันและลดอุบัติภัยทางท้องถนน 2565 108,000.00 30/33 paid3
ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยชุมชน บ้านหน้าถ้ำ 2565 100,000.00 15/15 paid3
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ตำบลตลิ่งชัน 2565 104,875.00 31/31 paid3
ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชน บ้านตะโล๊ะ (ปีที่ 2) 2565 100,000.00 18/26 paid3
การจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตำบลบาโงยซิแน 2565 100,000.00 22/26 paid3
ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนสถานศึกษาโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา 2565 130,000.00 31/49 paid3
ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยทางถนน ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 2565 100,150.00 11/16
พัฒนาระบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนอำเภอกรงปินัง 2565 100,000.00 23/30 paid3
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัย ตำบลลำใหม่ ปี2 2565 107,895.00 28/28 paid3
โรงเรียนสุขสวัสดิ์น่าอยู่รอบรู้กฏจราจรถนนปลอดภัย 2565 100,000.00 21/23 paid3
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในและรอบรั้วจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 2565 100,000.00 22/27 paid1
สร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน 2565 112,100.00 22/31 paid3
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ตำบลตาเนาะแมเราะ 2565 0.00 0/0
ส่งเสริมสุขภาพ ปลูก กิน ผักปลอดภัยกับชุมชน บ้านคลองทรายใน 2565 100,000.00 0/37
ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกผักและบริโภคผักปลอดภัย บ้านยือโร๊ะ 2565 100,600.00 25/25 paid3
ส่งเสริมสุขภาพปลูก กิน ผักปลอดภัยเพื่อความยั่งยืน ตำบลบาเจาะ 2565 100,600.00 24/25 paid3
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ตำบลห้วยกระทิง 2565 100,000.00 12/12 paid3
ส่งเสริมการผลิดผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลบันนังสตา 2565 103,200.00 32/39 paid3
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วพัฒนาวิทยา 2563 102,000.00 44/50
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา (2) 2563 100,000.00 0/2
โครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ 2563 95,690.00 21/25 paid1
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตำบลอาซ่อง 2563 100,000.00 19/27 paid1
พลังชุมชนกายูบอเกาะร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน 2563 103,800.00 2/17
ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชนบ้านบลูกาลูวัส ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 2565 101,170.00 28/35 paid3
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 2563 100,000.00 14/23 paid1
โครงการ ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยสู่สุขภาพคนเมือง เขตเทศบาลนครยะลา 2563 100,050.00 26/31 paid1
(อสม.สะเอะ) พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 2563 100,000.00 20/31
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลโกตาบารู 2563 100,000.00 19/31 paid1
จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต. สะเตงนอก 2563 100,000.00 16/16 paid1
ชุมชนสวนผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตและจำหน่าย 2563 100,000.00 28/32 paid1
โครงการ ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยสู่สุขภาพชุมชนบ้านตาราแดะ 2563 100,000.00 34/42 paid1
พัฒนาระบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอรามัน 2563 104,900.00 17/28 paid1
จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต.บ้านบาโงยบาแด ต.สะเตงนอก 2563 99,670.00 22/30 paid1
พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 2563 103,800.00 7/7
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วอุดมศาสน์ 2563 100,400.00 33/33 paid1
ปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชนกอตอตือร๊ะ 2563 100,000.00 27/27 paid1
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ม.3 กะดูโด๊ะ ตำบลสะเอะ 2563 139,910.00 17/23 paid1
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลสะเตงนอก 2563 100,000.00 18/27 paid1
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตำบลธารโต 2563 100,000.00 40/47 paid1
ผักปลอดภัยตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 2563 95,200.00 0/5
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลาดเก่า อ.เมืองยะลา 2563 95,690.00 23/23 paid1
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ถนนสิโรรส และชุมชนอุตสาหกรรมสามหมอ อ.เมืองยะลา 2563 95,690.00 20/20 paid1
เกษตรกรปลอดภัยและพอเพียงตำบลกาบัง 2563 95,200.00 1/9
ส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง 2563 100,000.00 25/27 paid1
ขับเคลื่อนเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดโรค กลุ่มจือนือรงดาแล 2563 100,000.00 27/34
ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูกผักอินทรีย์กับชุมชนบ้านต๊ะโล๊ะ 2563 100,000.00 26/35
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลลำใหม่ 2563 100,000.00 27/35 paid1