คนสร้างสุข

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร Node Flagship จังหวัดยะลา
ที่อยู่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 0935783320, 0883960308
โทรสาร ไม่มี
อีเมล์ prapun56@gmail.com
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณ
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ตำบลเกะรอ 2565 111,150.00
ศูนย์เรียนรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตำบลโกตาบารู 2565 107,480.00
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยชุมชนเลสุ ตำบลกาลูปัง 2565 100,000.00
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิดและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน บ้านทุ่งเหรียง 2565 100,600.00
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิดและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลบือมัง 2565 100,600.00
พัฒนาส่งแสริมการผลิดและบริโภคผักปลอดภัยเพื่อสุขภาพในครัวเรือน ตำบลบุดี 2565 100,000.00
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลวังพญา 2565 100,000.00
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ตำบลตลิ่งชัน 2565 104,875.00
โรงเรียนสุขสวัสดิ์น่าอยู่รอบรู้กฏจราจรถนนปลอดภัย 2565 100,000.00
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลปะแต 2565 100,000.00
ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชน บ้านตะโล๊ะ (ปีที่ 2) 2565 100,000.00
ชาวศรีฟาฯ ป้องกันและลดอุบัติภัยทางท้องถนน 2565 108,000.00
ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยชุมชน บ้านหน้าถ้ำ 2565 100,000.00
การจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตำบลบาโงยซิแน 2565 100,000.00
ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนสถานศึกษาโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา 2565 130,000.00
ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยทางถนน ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 2565 100,150.00
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในและรอบรั้วจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 2565 100,000.00
พัฒนาระบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนอำเภอกรงปินัง 2565 100,000.00
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัย ตำบลลำใหม่ ปี2 2565 107,895.00
สร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน 2565 112,100.00
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ตำบลตาเนาะแมเราะ 2565 0.00
ส่งเสริมสุขภาพ ปลูก กิน ผักปลอดภัยกับชุมชน บ้านคลองทรายใน 2565 100,000.00
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ตำบลห้วยกระทิง 2565 100,000.00
ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกผักและบริโภคผักปลอดภัย บ้านยือโร๊ะ 2565 100,600.00
ส่งเสริมการผลิดผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลบันนังสตา 2565 103,200.00
ส่งเสริมสุขภาพปลูก กิน ผักปลอดภัยเพื่อความยั่งยืน ตำบลบาเจาะ 2565 100,600.00
ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชนบ้านบลูกาลูวัส ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 2565 101,170.00
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 2563 100,000.00
โครงการ ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยสู่สุขภาพคนเมือง เขตเทศบาลนครยะลา 2563 100,050.00
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วพัฒนาวิทยา 2563 102,000.00
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา (2) 2563 100,000.00
โครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ 2563 95,690.00
(อสม.สะเอะ) พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 2563 100,000.00
โครงการ ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยสู่สุขภาพชุมชนบ้านตาราแดะ 2563 100,000.00
พัฒนาระบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอรามัน 2563 104,900.00
พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 2563 103,800.00
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตำบลอาซ่อง 2563 100,000.00
พลังชุมชนกายูบอเกาะร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน 2563 103,800.00
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลโกตาบารู 2563 100,000.00
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลาดเก่า อ.เมืองยะลา 2563 95,690.00
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ถนนสิโรรส และชุมชนอุตสาหกรรมสามหมอ อ.เมืองยะลา 2563 95,690.00
จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต. สะเตงนอก 2563 100,000.00
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วอุดมศาสน์ 2563 100,400.00
ปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชนกอตอตือร๊ะ 2563 100,000.00
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ม.3 กะดูโด๊ะ ตำบลสะเอะ 2563 139,910.00
ชุมชนสวนผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตและจำหน่าย 2563 100,000.00
ส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง 2563 100,000.00
จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต.บ้านบาโงยบาแด ต.สะเตงนอก 2563 99,670.00
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลสะเตงนอก 2563 100,000.00
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตำบลธารโต 2563 100,000.00
ผักปลอดภัยตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 2563 95,200.00
เกษตรกรปลอดภัยและพอเพียงตำบลกาบัง 2563 95,200.00
ขับเคลื่อนเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดโรค กลุ่มจือนือรงดาแล 2563 100,000.00
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลลำใหม่ 2563 100,000.00
ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูกผักอินทรีย์กับชุมชนบ้านต๊ะโล๊ะ 2563 100,000.00