info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร Node Flagship จังหวัดยะลา
ที่อยู่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 0935783320, 0883960308
โทรสาร ไม่มี
อีเมล์ prapun56@gmail.com
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ตำบลเกะรอ 2565 111,150.00 paid2
ศูนย์เรียนรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตำบลโกตาบารู 2565 107,480.00 paid1
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยชุมชนเลสุ ตำบลกาลูปัง 2565 100,000.00 paid2
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิดและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน บ้านทุ่งเหรียง 2565 100,600.00 paid1
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิดและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลบือมัง 2565 100,600.00 paid1
พัฒนาส่งแสริมการผลิดและบริโภคผักปลอดภัยเพื่อสุขภาพในครัวเรือน ตำบลบุดี 2565 100,000.00 paid1
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลวังพญา 2565 100,000.00
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลปะแต 2565 100,000.00 paid1
ชาวศรีฟาฯ ป้องกันและลดอุบัติภัยทางท้องถนน 2565 108,000.00 paid1
ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยชุมชน บ้านหน้าถ้ำ 2565 100,000.00 paid3
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ตำบลตลิ่งชัน 2565 104,875.00 paid1
ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชน บ้านตะโล๊ะ (ปีที่ 2) 2565 100,000.00 paid1
การจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตำบลบาโงยซิแน 2565 100,000.00 paid1
ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนสถานศึกษาโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา 2565 130,000.00 paid2
ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยทางถนน ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 2565 100,150.00
พัฒนาระบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนอำเภอกรงปินัง 2565 100,000.00 paid1
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัย ตำบลลำใหม่ ปี2 2565 107,895.00 paid2
โรงเรียนสุขสวัสดิ์น่าอยู่รอบรู้กฏจราจรถนนปลอดภัย 2565 100,000.00 paid1
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในและรอบรั้วจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 2565 100,000.00 paid1
สร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน 2565 112,100.00 paid1
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ตำบลตาเนาะแมเราะ 2565 0.00
ส่งเสริมสุขภาพ ปลูก กิน ผักปลอดภัยกับชุมชน บ้านคลองทรายใน 2565 100,000.00
ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกผักและบริโภคผักปลอดภัย บ้านยือโร๊ะ 2565 100,600.00 paid1
ส่งเสริมสุขภาพปลูก กิน ผักปลอดภัยเพื่อความยั่งยืน ตำบลบาเจาะ 2565 100,600.00 paid1
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ตำบลห้วยกระทิง 2565 100,000.00 paid1
ส่งเสริมการผลิดผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลบันนังสตา 2565 103,200.00 paid1
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วพัฒนาวิทยา 2563 102,000.00
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา (2) 2563 100,000.00
โครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ 2563 95,690.00 paid1
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตำบลอาซ่อง 2563 100,000.00 paid1
พลังชุมชนกายูบอเกาะร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน 2563 103,800.00
ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชนบ้านบลูกาลูวัส ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 2565 101,170.00 paid1
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 2563 100,000.00 paid1
โครงการ ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยสู่สุขภาพคนเมือง เขตเทศบาลนครยะลา 2563 100,050.00 paid1
(อสม.สะเอะ) พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 2563 100,000.00
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลโกตาบารู 2563 100,000.00 paid1
จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต. สะเตงนอก 2563 100,000.00 paid1
ชุมชนสวนผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตและจำหน่าย 2563 100,000.00 paid1
โครงการ ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยสู่สุขภาพชุมชนบ้านตาราแดะ 2563 100,000.00 paid1
พัฒนาระบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอรามัน 2563 104,900.00 paid1
จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต.บ้านบาโงยบาแด ต.สะเตงนอก 2563 99,670.00 paid1
พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 2563 103,800.00
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วอุดมศาสน์ 2563 100,400.00 paid1
ปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชนกอตอตือร๊ะ 2563 100,000.00 paid1
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ม.3 กะดูโด๊ะ ตำบลสะเอะ 2563 139,910.00 paid1
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลสะเตงนอก 2563 100,000.00 paid1
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตำบลธารโต 2563 100,000.00 paid1
ผักปลอดภัยตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 2563 95,200.00
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลาดเก่า อ.เมืองยะลา 2563 95,690.00 paid1
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ถนนสิโรรส และชุมชนอุตสาหกรรมสามหมอ อ.เมืองยะลา 2563 95,690.00 paid1
เกษตรกรปลอดภัยและพอเพียงตำบลกาบัง 2563 95,200.00
ส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง 2563 100,000.00 paid1
ขับเคลื่อนเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดโรค กลุ่มจือนือรงดาแล 2563 100,000.00
ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูกผักอินทรีย์กับชุมชนบ้านต๊ะโล๊ะ 2563 100,000.00
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลลำใหม่ 2563 100,000.00 paid1