เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2563 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 100,000.00 14/23
2563 โครงการ ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยสู่สุขภาพคนเมือง เขตเทศบาลนครยะลา 100,050.00 26/31
2563 ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วพัฒนาวิทยา 102,000.00 44/50
2563 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา (2) 100,000.00 0/2
2563 โครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ 95,690.00 21/25
2563 (อสม.สะเอะ) พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 100,000.00 20/31
2563 โครงการ ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยสู่สุขภาพชุมชนบ้านตาราแดะ 100,000.00 34/42
2563 พัฒนาระบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอรามัน 104,900.00 17/28
2563 พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 103,800.00 7/7
2563 การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตำบลอาซ่อง 100,000.00 19/27
2563 พลังชุมชนกายูบอเกาะร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน 103,800.00 2/17
2563 ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลโกตาบารู 100,000.00 19/31
2563 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลาดเก่า อ.เมืองยะลา 95,690.00 23/23
2563 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ถนนสิโรรส และชุมชนอุตสาหกรรมสามหมอ อ.เมืองยะลา 95,690.00 20/20
2563 จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต. สะเตงนอก 100,000.00 16/16
2563 ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วอุดมศาสน์ 100,400.00 33/33
2563 ปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชนกอตอตือร๊ะ 100,000.00 27/27
2563 ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ม.3 กะดูโด๊ะ ตำบลสะเอะ 139,910.00 17/23
2563 ชุมชนสวนผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตและจำหน่าย 100,000.00 28/32
2563 ส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง 100,000.00 25/27
2563 จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต.บ้านบาโงยบาแด ต.สะเตงนอก 99,670.00 22/30
2563 ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลสะเตงนอก 100,000.00 18/27
2563 ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตำบลธารโต 100,000.00 40/47
2563 ผักปลอดภัยตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 95,200.00 0/5
2563 เกษตรกรปลอดภัยและพอเพียงตำบลกาบัง 95,200.00 1/9
2563 ขับเคลื่อนเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดโรค กลุ่มจือนือรงดาแล 100,000.00 27/34
2563 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลลำใหม่ 100,000.00 27/35
2563 ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูกผักอินทรีย์กับชุมชนบ้านต๊ะโล๊ะ 100,000.00 26/35
2,832,000.00 573/737
info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร Node Flagship จังหวัดยะลา
ที่อยู่
โทรศัพท์ 0935783320
อีเมล์
people
เจ้าหน้าที่องค์กร
สุวิทย์ หมาดอะดำ สุวิทย์ หมาดอะดำ ADMIN
ประพันธ์ ประพันธ์ ADMIN
วราภรณ์ เงินราษฎร์ วราภรณ์ เงินราษฎร์ TRAINER
อาหามะ สะอะ อาหามะ สะอะ TRAINER
อาดีละห์ กาโฮง อาดีละห์ กาโฮง TRAINER
อาหมัด เจ๊ะหมิ อาหมัด เจ๊ะหมิ TRAINER
อนนท์ รักดี อนนท์ รักดี TRAINER
รอฮานี ดือเระ รอฮานี ดือเระ TRAINER
รัยฮาน กีไร รัยฮาน กีไร TRAINER
ไอลดา เจ๊ะหะ ไอลดา เจ๊ะหะ TRAINER
ซารีป๊ะ ฆอแด๊ะ ซารีป๊ะ ฆอแด๊ะ TRAINER
ยามีละ เจ๊ะหลง ยามีละ เจ๊ะหลง MEMBER
ruslamsaraa56@gmail. ruslamsaraa56@gmail. ADMIN
group
คณะกรรมการ