Node Flagship

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ถอดบทเรียนสู่ชุมชน : ได้ข้อสรุปรายละเอียดประเด็นสำคัญของการดำเนินงานที่ผ่านมา@26 ก.ย. 64 12:03
พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

จัดเวทีทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการซื้อขี้ยางและผู้เลี้ยงสัตว์ : เกิดข้อกำหนดข้อตกลงร่วมกันระดับตำบลจำนวน 11 ข้อ ผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน 50 คน@26 ก.ย. 64 11:56
พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สานพลังชุมชนซ่อมแซมผิวถนนในหมู่บ้านและจัดทำป้าย/สื่อรณรงค์/สร้างการรับรู้เรื่องวินัยจราจร : เกิดการซ่อมแซมถนนที่เป็นผิวขรุขระภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 ที่ ประชาสัมพันธ์ ณ พื้นที่จุดเสี่ยง จำนวน 5 ที่@26 ก.ย. 64 11:52
พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย : คณะทำงานและกลุ่มเป้าหมายจำนวน 200 คน มีความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย ในประเด็น 3 เรื่อง 1.อบรมเรื่องกฎหมายวินัยจราจร 2.ความสำคัญการต่อ พรบ.และภาษีรถยนต์ 3.ปัจจัยด้านสุขภาพของผู้ขับขี่ สามารถนำไปปรับปรุงพฤติกรรมในการขับขี่ทางถนนได้@26 ก.ย. 64 11:42
พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เพื่อเสนอข้อตกลงในที่ประชุมคณะทำงาน : จัดประชุมคณะทำงานจำนวน 15 คน ในการกำหนดข้อตกลงเพื่อการปฏิบัติงานของคณะทำงาน ณ เทศบาลนครยะลา รูปแบบเวทีพูดคุย จำนวน 1 วัน@26 ก.ย. 64 11:36
พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

กิจกรรมที่1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการร่วมกัน แบ่งบทบาทหน้าที่ พร้อมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน : 1.เกิดคณะทำทำงานจำนวน 15 คน ในการวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรม@26 ก.ย. 64 11:32