Node Flagship

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

โครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ

ร่วมเวทีประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาระดับหน่วยจัดการ (ARE-Node) ครั้งที่ 2 : เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการดำเนินงาน@16 ก.ย. 64 11:38
โครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ

โครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ

ร่วมเวทีประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาระดับหน่วยจัดการ (ARE-Node) ครั้งที่ 2 : เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการดำเนินงาน@16 ก.ย. 64 11:38
โครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ

โครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่5 และถอดบทเรียนโครงการ : -สรุปผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ -ถอดบทเรียนโครงการ@15 ก.ย. 64 21:26

โครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ

สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมก่อนและหลังกิจกรรมทางpaperและทางโทรศัพท์Smartphone google form : -ประชาสัมประชาสัมพันธ์ -ตอบแบบสอบถามในรูปแบบpaperและgoogle form -สรุปแบบสอบถาม -วิเคราะห์ข้อมูล@15 ก.ย. 64 16:33
โครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ

โครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่4 : -ทราบถึงปัญหาและความคืบหน้าการดำเนินโครงการ -ดำเนินตามลำดับขั้นตอนดำเนินโครงการต่อไป@13 ก.ย. 64 17:34
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วพัฒนาวิทยา

ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วพัฒนาวิทยา

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทีมงานได้ดำเนินงานตามเวลาที่กำหนด@08 ก.ย. 64 14:37