รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สภาองค์กรชุมชน ระดับตำบล หาดใหญ่ ทดสอบ
ภายใต้โครงการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
รหัสโครงการ Codi0000
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 66
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
สภาองค์กรชุมชน 33 ตำบล/สามจังหวัด 66 -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
2 ก.ย. 64 การจัดการข้อมูล 0.00 1,000.00 -
2 ก.ย. 64 พัฒนาศักยภาพคนทำงาน 10.00 5,000.00 -
6 ก.ย. 64 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1 10.00 1,000.00 -
15 ส.ค. 64 ประชุมทีมพัฒนาระบบ 3.00 5,000.00 0.00
รวม 13 6,000.00 1 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 17:46 น.