คนสร้างสุข

รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคกลาง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคกลาง
ภายใต้โครงการ PA - กิจกรรมทางกาย
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด 13.942854803562,100.42486915588place

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
4 ม.ค. 61 จัดประชุมชี้แจงโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ 0 0.00 5,800.00 more_vert
10 ม.ค. 61 ประชุมชี้แจงกองทุนที่รับผิดชอบ 0 0.00 0.00 more_vert
11 ม.ค. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ 0 0.00 9,200.00 more_vert
23 ม.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ 0 0.00 35,100.00 more_vert
1 มี.ค. 61 0 0.00 4,500.00 more_vert
4 มี.ค. 61 ประชุมทีมพี่เลี้ยง PA ภาคกลางโรงแรมVic 3 เรื่องติดตามประเมินผล 0 0.00 1,000.00 more_vert
20 มี.ค. 61 ประชุมซักซ้อมการบันทึกกิจกรรมในแผนงานการมีกิจกรรมทางกาย 0 0.00 13,500.00 more_vert
21 มี.ค. 61 รับฟังการบันทึกข้อมูลและการติดตามโครงการ 0 0.00 0.00 more_vert
23 มี.ค. 61 ประชุม 0 0.00 2,000.00 more_vert
30 มี.ค. 61 ติดตามและตรวจสอบบันทึกกิจกรรมของแต่ละกองทุน 0 0.00 0.00 more_vert
8 ก.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำพัฒนาโครงการนำร่องพากองทุนสระบุรี 0 0.00 0.00 more_vert
17 ก.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ 0 0.00 9,750.00 more_vert
8 ต.ค. 61 ประชุมซักซ้อมทีมงานเพื่อออกตรวจประเมินกองทุนในเขตอำเภอพนมสารคาม 0 0.00 2,000.00 more_vert
12 ต.ค. 61 ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังกองทุนตำบล 0 0.00 1,600.00 more_vert
12 พ.ย. 61 0 0.00 0.00 more_vert
13 พ.ย. 61 จัดประชุมร่วมระหว่างกองทุนตำบลอำเภอพนมสารคามและอำเภออรัญแระเทศ 0 0.00 36,900.00 more_vert
รวม 0 0.00 16 121,350.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 15:47 น.