รายละเอียดชุดโครงการ

ชื่อชุดโครงการ PA - กิจกรรมทางกาย
รหัสชุดโครงการ
ภายใต้แผนงาน/โครงการ โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินงาน -
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ
พื้นที่ดำเนินการ

ข้อมูลในการดำเนินงาน

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

พัฒนาโครงการ

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพ
1 สูงวัยขาเลาะ 0.00 1

โครงการย่อย

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพโครงการ
1 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคกลาง 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
2 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
3 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
4 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 11 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
5 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดนราธิวาส 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
6 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา 120,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
7 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดปัตตานี 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
8 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสตูล 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
9 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดยะลา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
10 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 11 ปี2562 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
11 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 12 ปี2562 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือ ปี2562 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
13 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
14 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคกลาง ปี2562 0.00 กำลังดำเนินโครงการ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 15:34 น.