คนสร้างสุข

directions_run

รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคกลาง

จัดประชุมร่วมระหว่างกองทุนตำบลอำเภอพนมสารคามและอำเภออรัญแระเทศ

13 พฤศจิกายน 2561
พนมสารคามพนมสารคาม
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดประชุมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเจ้าหน้าที่รพ.สต.เพื่อสรุปโครงการตามแผนงานอาหารและควบคุมปัจจียเส่ยง ที่สสอ.พนมสารคามมีเจ้ากน้าที่กองทุนและรพ.สต.อำเภอพนมสารคามจำนวน  25คน  และเจ้าหน้าที่กองทุนจากอำเภออรัญประเทศจำนวน12คน้ข้าประชุม  วัตถุประสงค์สำคัญคือการชี้แจงการบันทึกข้มูลเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ขอบขอบพระคุณสาธารณสุขอำเภอพนมสารคามและสสอ.อรัญประเทศเป็นิย่างสูงที่อำนวยควมมสะดวกอย่างดียิ่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
25,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 36,900.00 lock_open

12 พฤศจิกายน 2561
AdulAdul
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังกองทุนตำบล

12 ตุลาคม 2561
พนมสารคามพนมสารคาม
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นายบรรจบ  จันทร์เจริญ  และนายสุรเชษฐ์  ศรีระษา คณะทำงานอำเภอพนมสารคาม  ออกเยี่ยมและติดตามเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะขนุน  เพื่อตรวจติดตามการบันทึกข้อมูลและการบันทึกกิจกรรมตามแผนเหล้า  แผนบุหรี่  แผนสารเสพติด  และแผนอาหารและโภชนาการ  พร้อมทั้งติดตามความครบถ้วนสมบูรณืของแผนกิจกรรมทางกาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 lock_open

ประชุมซักซ้อมทีมงานเพื่อออกตรวจประเมินกองทุนในเขตอำเภอพนมสารคาม

8 ตุลาคม 2561
พนมสารคามพนมสารคาม
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทีมพี่เลี้ยงพบปะซักซ้อมเตรียมก่อนออกประเมินกองทุนตำบล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 lock_open

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ

17 กรกฎาคม 2561
Dr.Wisut พี่เลี้ยงสระบุรี1Dr.Wisut พี่เลี้ยงสระบุรี1
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,400.00 0.00 1,050.00 300.00 0.00 0.00 9,750.00 lock_open

ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำพัฒนาโครงการนำร่องพากองทุนสระบุรี

8 กรกฎาคม 2561
Dr.Wisut พี่เลี้ยงสระบุรี1Dr.Wisut พี่เลี้ยงสระบุรี1
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมแกนนำจังหวัดสระบุรี จากเขต 4 จำนวน 3 คน 1. ดร.วิสุทธิ์  สุกรินทร์ 2. นายจำนงค์  จันทา 3. นางอุบลรัตน์  ชื่นสมานศรี ที่โรงแรมแอทอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. เพื่อพิจารณาคัดสรรโครงการปัจจัยเสี่ยง(สุรา บุหรี่ ยาเสพติด)และ โครงการอาหารปลอดภัยซึ่งกำหนดปิดโครงการ 15 ธ.ค.61

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ติดตามและตรวจสอบบันทึกกิจกรรมของแต่ละกองทุน

30 มีนาคม 2561
พนมสารคามพนมสารคาม
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมออนไลน์  และติดตามบันทึกกืจกรรมและแระเมินผ่านทางไลน์ รวบรวมบันทึกในโปรแกรมกรณีกองทุนไม่สามรถบันทึกโปรแกรมได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ

23 มกราคม 2561
Bon=โชคดีBon=โชคดี
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่  23  มกราคม 2561 เชิญตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล กองทุนละ 4 คน จำนวน 55 คน มาร่วมกันพัฒนาโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,400.00 0.00 17,000.00 700.00 0.00 0.00 35,100.00 lock_open

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ

11 มกราคม 2561
Bon=โชคดีBon=โชคดี
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 11 มกราคม 2561 เชิญตัวแทนจากกองทุนๆละ 1 คน รวม 15 คน มาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนงานโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,700.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 9,200.00 lock_open

จัดประชุมชี้แจงโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ

4 มกราคม 2561
Bon=โชคดีBon=โชคดี
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เชิญตัวแทนกองทุน กองทุนละ 2 คน มาประชุมเพื่อชี้แจงการจัดกิจกรรมโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ รวม 25 คน ที่ สสอ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
600.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 lock_open

ประชุม

23 มีนาคม 2561
พนมสารคามพนมสารคาม
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทีมพี่เลี้ยงทั้ง ๕  คนเพื่อร่วมวางแผนติดตามกองทุนในระหว่สงวันที่ ๓ ถึง ๑๐  เมษายน ๒๕๖๑  เพื่อติดตามแผนงานที่งห้าแผรงานรวมถึงการจัดกิจกรรมตามโครงการประกอบด้วย  นายเทอดศักดิ์  แพทย์ประสิทธิ์  นายบรรจบ  จันทร์เจริญ  นายพงษ์ศักดิ์  แก้วคำ  และนางสาวสายฝน  สุดดี  ขาด ๑  คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 lock_open

รับฟังการบันทึกข้อมูลและการติดตามโครงการ

21 มีนาคม 2561
พนมสารคามพนมสารคาม
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทีมงานภาคกลางเชิญกองทุนเข้าร่วมรับฟังการบันทึกและติดตามโครงการที่ โรงแรมเซ็นทรัล ศูนย์ราชการ  แจ้งวัฒนะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมซักซ้อมการบันทึกกิจกรรมในแผนงานการมีกิจกรรมทางกาย

20 มีนาคม 2561
พนมสารคามพนมสารคาม
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เชิญกองทุนละ สามท่าน ประกอบด้วย  เลขากองทุน  กรรมการกองทุนฝ่ายสาธารณสุขและผู้บันทึกข้อมูลกองทุน  เพื่อบันึกกิจกรรมตามแผนงาน  รวมถึงการพัฒนาโครงการและติดตามโครงการ  แต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องความเข้าใจในการบันทึก  จึงขอให้ทุกกองทุนส่งภาพกิจกรรมตามโครงการทางไลน์  เพื่อให้พี่เลี่ยงบันทึกตดตามต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 lock_open

ประชุมทีมพี่เลี้ยง PA ภาคกลางโรงแรมVic 3 เรื่องติดตามประเมินผล

4 มีนาคม 2561
พนมสารคามพนมสารคาม
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันนี้เดินทางมาแประชุมร่วมกับสสอ.พนมสารคาม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open

1 มีนาคม 2561
นครสวรรค์1นครสวรรค์1
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00 4,500.00 lock_open

ประชุมชี้แจงกองทุนที่รับผิดชอบ

10 มกราคม 2561
นครสวรรค์1นครสวรรค์1
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมชี้แจงกองทุนในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ เก้าเลี้ยว บรรพตพิสัย และชุมแสง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open