คน(ใต้)สร้างสุข happy network

รายงานกิจกรรม สำหรับพี่่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคกลาง

จัดประชุมร่วมระหว่างกองทุนตำบลอำเภอพนมสารคามและอำเภออรัญแระเทศ

13 พฤศจิกายน 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 13 พ.ย. 2561 08:09:47
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดประชุมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเจ้าหน้าที่รพ.สต.เพื่อสรุปโครงการตามแผนงานอาหารและควบคุมปัจจียเส่ยง ที่สสอ.พนมสารคามมีเจ้ากน้าที่กองทุนและรพ.สต.อำเภอพนมสารคามจำนวน  25คน  และเจ้าหน้าที่กองทุนจากอำเภออรัญประเทศจำนวน12คน้ข้าประชุม  วัตถุประสงค์สำคัญคือการชี้แจงการบันทึกข้มูลเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ขอบขอบพระคุณสาธารณสุขอำเภอพนมสารคามและสสอ.อรัญประเทศเป็นิย่างสูงที่อำนวยควมมสะดวกอย่างดียิ่ง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
25,000.00 0.00 3,900.00 8,000.00 0.00 0.00 36,900.00

12 พฤศจิกายน 2561
AdulAdulเมื่อ 12 พ.ย. 2561 08:58:53
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังกองทุนตำบล

12 ตุลาคม 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 12 ต.ค. 2561 21:25:32
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นายบรรจบ  จันทร์เจริญ  และนายสุรเชษฐ์  ศรีระษา คณะทำงานอำเภอพนมสารคาม  ออกเยี่ยมและติดตามเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะขนุน  เพื่อตรวจติดตามการบันทึกข้อมูลและการบันทึกกิจกรรมตามแผนเหล้า  แผนบุหรี่  แผนสารเสพติด  และแผนอาหารและโภชนาการ  พร้อมทั้งติดตามความครบถ้วนสมบูรณืของแผนกิจกรรมทางกาย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00

ประชุมซักซ้อมทีมงานเพื่อออกตรวจประเมินกองทุนในเขตอำเภอพนมสารคาม

8 ตุลาคม 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 8 ต.ค. 2561 19:58:50
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทีมพี่เลี้ยงพบปะซักซ้อมเตรียมก่อนออกประเมินกองทุนตำบล

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ

17 กรกฎาคม 2561
Dr.Wisut พี่เลี้ยงสระบุรี1Dr.Wisut พี่เลี้ยงสระบุรี1เมื่อ 18 ก.ค. 2561 22:54:15
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 300.00 6,000.00 1,050.00 0.00 0.00 9,750.00

ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำพัฒนาโครงการนำร่องพากองทุนสระบุรี

8 กรกฎาคม 2561
Dr.Wisut พี่เลี้ยงสระบุรี1Dr.Wisut พี่เลี้ยงสระบุรี1เมื่อ 8 ก.ค. 2561 14:24:03
รายงานจากพื้นที่
 • photo ประชุมแกนนำที่รร.แอทอยุธยา 8 ก.ค.61 รูปที่ 1ประชุมแกนนำที่รร.แอทอยุธยา 8 ก.ค.61 รูปที่ 1
 • photo ประชุมแกนนำที่รร.แอทอยุธยา 8 ก.ค.61 รูปที่ 2ประชุมแกนนำที่รร.แอทอยุธยา 8 ก.ค.61 รูปที่ 2
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมแกนนำจังหวัดสระบุรี จากเขต 4 จำนวน 3 คน 1. ดร.วิสุทธิ์  สุกรินทร์ 2. นายจำนงค์  จันทา 3. นางอุบลรัตน์  ชื่นสมานศรี ที่โรงแรมแอทอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. เพื่อพิจารณาคัดสรรโครงการปัจจัยเสี่ยง(สุรา บุหรี่ ยาเสพติด)และ โครงการอาหารปลอดภัยซึ่งกำหนดปิดโครงการ 15 ธ.ค.61

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ติดตามและตรวจสอบบันทึกกิจกรรมของแต่ละกองทุน

30 มีนาคม 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 30 มี.ค. 2561 10:19:43
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมออนไลน์  และติดตามบันทึกกืจกรรมและแระเมินผ่านทางไลน์ รวบรวมบันทึกในโปรแกรมกรณีกองทุนไม่สามรถบันทึกโปรแกรมได้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุม

23 มีนาคม 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 24 มี.ค. 2561 23:12:31
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทีมพี่เลี้ยงทั้ง ๕  คนเพื่อร่วมวางแผนติดตามกองทุนในระหว่สงวันที่ ๓ ถึง ๑๐  เมษายน ๒๕๖๑  เพื่อติดตามแผนงานที่งห้าแผรงานรวมถึงการจัดกิจกรรมตามโครงการประกอบด้วย  นายเทอดศักดิ์  แพทย์ประสิทธิ์  นายบรรจบ  จันทร์เจริญ  นายพงษ์ศักดิ์  แก้วคำ  และนางสาวสายฝน  สุดดี  ขาด ๑  คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

รับฟังการบันทึกข้อมูลและการติดตามโครงการ

21 มีนาคม 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 24 มี.ค. 2561 23:08:04
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทีมงานภาคกลางเชิญกองทุนเข้าร่วมรับฟังการบันทึกและติดตามโครงการที่ โรงแรมเซ็นทรัล ศูนย์ราชการ  แจ้งวัฒนะ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมซักซ้อมการบันทึกกิจกรรมในแผนงานการมีกิจกรรมทางกาย

20 มีนาคม 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 24 มี.ค. 2561 23:05:19
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เชิญกองทุนละ สามท่าน ประกอบด้วย  เลขากองทุน  กรรมการกองทุนฝ่ายสาธารณสุขและผู้บันทึกข้อมูลกองทุน  เพื่อบันึกกิจกรรมตามแผนงาน  รวมถึงการพัฒนาโครงการและติดตามโครงการ  แต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องความเข้าใจในการบันทึก  จึงขอให้ทุกกองทุนส่งภาพกิจกรรมตามโครงการทางไลน์  เพื่อให้พี่เลี่ยงบันทึกตดตามต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 6,000.00 5,500.00 0.00 0.00 13,500.00

ประชุมทีมพี่เลี้ยง PA ภาคกลางโรงแรมVic 3 เรื่องติดตามประเมินผล

4 มีนาคม 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 4 มี.ค. 2561 11:44:41
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย พนมสารคาม เมื่อ 4 มี.ค. 2561 11:55:47 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันนี้เดินทางมาแประชุมร่วมกับสสอ.พนมสารคาม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 1,000.00

1 มีนาคม 2561
นครสวรรค์1นครสวรรค์1เมื่อ 1 มี.ค. 2561 11:12:49
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 1,000.00 0.00 500.00 0.00 0.00 4,500.00

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ

23 มกราคม 2561
Bon=โชคดีBon=โชคดีเมื่อ 30 มี.ค. 2561 00:52:51
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่  23  มกราคม 2561 เชิญตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล กองทุนละ 4 คน จำนวน 55 คน มาร่วมกันพัฒนาโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,400.00 700.00 14,000.00 17,000.00 0.00 0.00 35,100.00

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ

11 มกราคม 2561
Bon=โชคดีBon=โชคดีเมื่อ 30 มี.ค. 2561 00:29:56
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 11 มกราคม 2561 เชิญตัวแทนจากกองทุนๆละ 1 คน รวม 15 คน มาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนงานโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,700.00 0.00 3,500.00 3,000.00 0.00 0.00 9,200.00

ประชุมชี้แจงกองทุนที่รับผิดชอบ

10 มกราคม 2561
นครสวรรค์1นครสวรรค์1เมื่อ 13 ก.พ. 2561 13:52:53
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมชี้แจงกองทุนในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ เก้าเลี้ยว บรรพตพิสัย และชุมแสง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดประชุมชี้แจงโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ

4 มกราคม 2561
Bon=โชคดีBon=โชคดีเมื่อ 30 มี.ค. 2561 00:08:18
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 4 ต.ค. 2561 15:36:40 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เชิญตัวแทนกองทุน กองทุนละ 2 คน มาประชุมเพื่อชี้แจงการจัดกิจกรรมโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ รวม 25 คน ที่ สสอ.แก่งคอย จ.สระบุรี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 5,000.00 0.00 0.00 5,800.00