คนสร้างสุข

directions_run

รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคกลาง

assignment
บันทึกกิจกรรม
จัดประชุมร่วมระหว่างกองทุนตำบลอำเภอพนมสารคามและอำเภออรัญแระเทศ13 พฤศจิกายน 2561
13
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย พนมสารคาม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดประชุมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเจ้าหน้าที่รพ.สต.เพื่อสรุปโครงการตามแผนงานอาหารและควบคุมปัจจียเส่ยง ที่สสอ.พนมสารคามมีเจ้ากน้าที่กองทุนและรพ.สต.อำเภอพนมสารคามจำนวน  25คน  และเจ้าหน้าที่กองทุนจากอำเภออรัญประเทศจำนวน12คน้ข้าประชุม  วัตถุประสงค์สำคัญคือการชี้แจงการบันทึกข้มูลเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ขอบขอบพระคุณสาธารณสุขอำเภอพนมสารคามและสสอ.อรัญประเทศเป็นิย่างสูงที่อำนวยควมมสะดวกอย่างดียิ่ง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
12 พฤศจิกายน 2561
12
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Adul
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังกองทุนตำบล12 ตุลาคม 2561
12
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย พนมสารคาม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

นายบรรจบ  จันทร์เจริญ  และนายสุรเชษฐ์  ศรีระษา คณะทำงานอำเภอพนมสารคาม  ออกเยี่ยมและติดตามเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะขนุน  เพื่อตรวจติดตามการบันทึกข้อมูลและการบันทึกกิจกรรมตามแผนเหล้า  แผนบุหรี่  แผนสารเสพติด  และแผนอาหารและโภชนาการ  พร้อมทั้งติดตามความครบถ้วนสมบูรณืของแผนกิจกรรมทางกาย

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
ประชุมซักซ้อมทีมงานเพื่อออกตรวจประเมินกองทุนในเขตอำเภอพนมสารคาม8 ตุลาคม 2561
8
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย พนมสารคาม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ทีมพี่เลี้ยงพบปะซักซ้อมเตรียมก่อนออกประเมินกองทุนตำบล

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ17 กรกฎาคม 2561
17
กรกฎาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Dr.Wisut พี่เลี้ยงสระบุรี1
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำพัฒนาโครงการนำร่องพากองทุนสระบุรี8 กรกฎาคม 2561
8
กรกฎาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Dr.Wisut พี่เลี้ยงสระบุรี1
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมแกนนำจังหวัดสระบุรี จากเขต 4 จำนวน 3 คน 1. ดร.วิสุทธิ์  สุกรินทร์ 2. นายจำนงค์  จันทา 3. นางอุบลรัตน์  ชื่นสมานศรี ที่โรงแรมแอทอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. เพื่อพิจารณาคัดสรรโครงการปัจจัยเสี่ยง(สุรา บุหรี่ ยาเสพติด)และ โครงการอาหารปลอดภัยซึ่งกำหนดปิดโครงการ 15 ธ.ค.61

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
ติดตามและตรวจสอบบันทึกกิจกรรมของแต่ละกองทุน30 มีนาคม 2561
30
มีนาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย พนมสารคาม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ติดตามการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมออนไลน์  และติดตามบันทึกกืจกรรมและแระเมินผ่านทางไลน์ รวบรวมบันทึกในโปรแกรมกรณีกองทุนไม่สามรถบันทึกโปรแกรมได้

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
ประชุม23 มีนาคม 2561
23
มีนาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย พนมสารคาม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ทีมพี่เลี้ยงทั้ง ๕  คนเพื่อร่วมวางแผนติดตามกองทุนในระหว่สงวันที่ ๓ ถึง ๑๐  เมษายน ๒๕๖๑  เพื่อติดตามแผนงานที่งห้าแผรงานรวมถึงการจัดกิจกรรมตามโครงการประกอบด้วย  นายเทอดศักดิ์  แพทย์ประสิทธิ์  นายบรรจบ  จันทร์เจริญ  นายพงษ์ศักดิ์  แก้วคำ  และนางสาวสายฝน  สุดดี  ขาด ๑  คน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
รับฟังการบันทึกข้อมูลและการติดตามโครงการ21 มีนาคม 2561
21
มีนาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย พนมสารคาม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ทีมงานภาคกลางเชิญกองทุนเข้าร่วมรับฟังการบันทึกและติดตามโครงการที่ โรงแรมเซ็นทรัล ศูนย์ราชการ  แจ้งวัฒนะ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
ประชุมซักซ้อมการบันทึกกิจกรรมในแผนงานการมีกิจกรรมทางกาย20 มีนาคม 2561
20
มีนาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย พนมสารคาม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เชิญกองทุนละ สามท่าน ประกอบด้วย  เลขากองทุน  กรรมการกองทุนฝ่ายสาธารณสุขและผู้บันทึกข้อมูลกองทุน  เพื่อบันึกกิจกรรมตามแผนงาน  รวมถึงการพัฒนาโครงการและติดตามโครงการ  แต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องความเข้าใจในการบันทึก  จึงขอให้ทุกกองทุนส่งภาพกิจกรรมตามโครงการทางไลน์  เพื่อให้พี่เลี่ยงบันทึกตดตามต่อไป

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
ประชุมทีมพี่เลี้ยง PA ภาคกลางโรงแรมVic 3 เรื่องติดตามประเมินผล4 มีนาคม 2561
4
มีนาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย พนมสารคาม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

วันนี้เดินทางมาแประชุมร่วมกับสสอ.พนมสารคาม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
1 มีนาคม 2561
1
มีนาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นครสวรรค์1
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ23 มกราคม 2561
23
มกราคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Bon=โชคดี
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

วันที่  23  มกราคม 2561 เชิญตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล กองทุนละ 4 คน จำนวน 55 คน มาร่วมกันพัฒนาโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ11 มกราคม 2561
11
มกราคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Bon=โชคดี
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

วันที่ 11 มกราคม 2561 เชิญตัวแทนจากกองทุนๆละ 1 คน รวม 15 คน มาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนงานโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
ประชุมชี้แจงกองทุนที่รับผิดชอบ10 มกราคม 2561
10
มกราคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นครสวรรค์1
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมชี้แจงกองทุนในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ เก้าเลี้ยว บรรพตพิสัย และชุมแสง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
จัดประชุมชี้แจงโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ4 มกราคม 2561
4
มกราคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Bon=โชคดี
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เชิญตัวแทนกองทุน กองทุนละ 2 คน มาประชุมเพื่อชี้แจงการจัดกิจกรรมโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ รวม 25 คน ที่ สสอ.แก่งคอย จ.สระบุรี

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม