คนสร้างสุข

รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือ
ภายใต้โครงการ PA - กิจกรรมทางกาย
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด 18.083200903334,99.84375place

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
12 ก.พ. 61 ประชุมพี่เลี้ยงอำเภอและพี่เลี้ยงตำบล ของอำเภอพรหมพิราม 0 0.00 - more_vert
13 ก.พ. 61 เข้าร่วมประชุมร่วมกับ สจรส.มอ. 0 0.00 0.00 more_vert
13 ก.พ. 61 NO TITLE 0 0.00 0.00 more_vert
20 ก.พ. 61 ประชุมชี้แจงพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 5 แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการมีกิจกรรมทางกาย ,การจัดการระบบอาหารและโภชนาการ, การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ ยาเสพติด 0 0.00 0.00 more_vert
20 ก.พ. 61 ประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ 5 แผน 0 0.00 16,000.00 more_vert
23 ก.พ. 61 ทำ workshop กองทุนตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 0 0.00 0.00 more_vert
28 ก.พ. 61 แนะนำการบันทึกการจัดทำแผนและการบันทึกข้อมูลกองทุนอบต.หัวฝาย 0 0.00 900.00 more_vert
28 ก.พ. 61 พัฒนาแผนและโครงการกิจกรรมทางกายกองทุนฯตำบลหัวฝาย 0 0.00 900.00 more_vert
5 มี.ค. 61 การจัดทำสถานการณ์และพัฒนาโครงการกองทุนตำบลพระหลวง 0 0.00 900.00 more_vert
6 มี.ค. 61 การพัฒนาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลสูงเม่น 0 0.00 - more_vert
6 มี.ค. 61 แนะนำการบันทึกแผนงานกิจกรรมกทางกายและโครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลสูงเม่น 0 0.00 900.00 more_vert
8 มี.ค. 61 แนะนำการบันทึกแผนงานกิจกรรมทางกายและการทำโครงการกองทุนตำบลสบสาย 0 0.00 900.00 more_vert
8 มี.ค. 61 แนะนำการบันทึกแผนงานกิจกรรมทางกายและการทำโครงการกองทุนตำบลสบสาย 0 0.00 900.00 more_vert
9 มี.ค. 61 จัดทำแผนกิจกรรมทางกายและพัฒนาโครงการกองทุนสุขภาพตำบลสบสาย 0 0.00 900.00 more_vert
16 มี.ค. 61 แนะนำการบันทึกข้อมูลและการจัดทำแผนกิจกรรมทางกายให้กับ กองทุน อบต.บ้านเหล่า 0 0.00 900.00 more_vert
23 มี.ค. 61 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ขยับกาย สบายชีวี 0 0.00 900.00 more_vert
13 ก.ค. 61 ติดตามการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบโปรแกรม กองทุนตำบลภาคใต้ 0 0.00 6,400.00 more_vert
13 ส.ค. 61 ติดตามประเมินผลกองทุน 0 0.00 - more_vert
7 ก.ย. 61 ติดตามกองทุน 0 0.00 10,150.00 more_vert
26 ก.ย. 61 ติดตามกองทุน 0 0.00 800.00 more_vert
27 ก.ย. 61 ติดตามกองทุน 0 0.00 800.00 more_vert
27 ก.ย. 61 ติดตามโครงการ 0 0.00 800.00 more_vert
รวม 0 0.00 19 43,050.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 15:50 น.