หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ภายใต้โครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายซูลกิปลี นิจะ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.2153725424194,102.06040306024

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
9 ก.พ. 61 กิจกรรมการขยายผลพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน 0.00 0.00
10 ก.พ. 61 กิจกรรมการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน 0.00 0.00
13 ก.พ. 61 กิจกรรมการฝึกอบรมจัดทำแผนขับเคลื่อนหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 0.00 0.00
รวม 0 0.00 3 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 22:19 น.