รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพเลี้ยง (เป็ด-ไก่ไข่)
ภายใต้โครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561
งบประมาณ 400,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายดาโอะ สามะ
พี่เลี้ยงโครงการ -
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑ บ้านคลองรี ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8277780850804,101.17871523508
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (400,000.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน และเกิดความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่อว เป็นผลมาจากกลุ่มคนซึ่งมีอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐ ได้พยายามบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งยุยง ให้เกิดความระแวงต่อรัฐต่อต้านภาครัฐหันไปสนับสนุนแนวทางฝ่ายตรงข้าม อันเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.โดยการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการเฝ้าระวังเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เพราะหมู่บ้านเป็นจุดแตกหัหของการแก้ไขปัญหาแพ้-ชนะ อยู่ที่หมู่บ้าน

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

๑.เพื่อให้มีแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ๒.เพื่อให้หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานนโยบายของภาครัฐและเกิดความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61 โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ 400.00 200,060.00
1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61 โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงเป็ด 200.00 200,350.00
รวม 0 600.00 2 400,410.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 20:22 น.