Node Flagship

จัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์

31 สิงหาคม 2564
ซารีป๊ะ ฆอแด๊ะซารีป๊ะ ฆอแด๊ะ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การจัดทำรายงานเป็นหน้าที่ของเลขาที่ บันทึกการจัดกิจกรรมทั้งหมด รวมทั้งการสรุปกิจกรรมและนำมารายงานผลการจัดกิจกรรมในระบบตลอดทั้งปี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รายงานการจัดกิจกรรมที่สมบูรณ์ ภาพถ่าย หลักฐานการเงินที่ต้องรวบรวมจากฝ่ายการเงิน ใบลงทะเบียนของทุกกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

เวทีประเมิน ARE ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

24 เมษายน 2564
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ไม่ได้เข้าร่วม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ไม่ได้เข้าร่วม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ถอดบทเรียน

17 เมษายน 2564
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo คณะทำงานโครงการเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนคณะทำงานโครงการเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน
 • photo รวบรวมหัวข้อเพื่อนำมาถอดบทเรียนรวบรวมหัวข้อเพื่อนำมาถอดบทเรียน
 • photo เล่าถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขเพื่อบรรลุบรรไดผลลัพธ์โครงการเล่าถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขเพื่อบรรลุบรรไดผลลัพธ์โครงการ
 • photo คณะทำงานร่วมทำกิจกรรมถอดบทเรียนคณะทำงานร่วมทำกิจกรรมถอดบทเรียน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เรียกประชุมคณะทำงานโครงการและสมาชิกโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์กลุ่มอาชีพชุมชนสวนผัก ร้าน@สะพานเอียง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานรวมถอดบทเรียนของกิจกรรมที่ผ่านมา ผลที่ได้คือ การสรุปผลการดำเนินงาน ทบทวนขั้นตอนที่ได้ทำ อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ การแก้ปัญหา ภาคีเครือข่ายที่เข้ามาช่วยให้การดำเนินโครงการเป็นไปได้ด้วยดี การผลักดันให้เกิดกลุ่มปลูกผักในเมือง ที่ยังต้องดำเนินการผลักดัน เชิญชวน ให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงการบริโภคผักปลอดภัย การหาวิธีการปลูกที่เหมาะสมกับชุมชนเมือง ชนิดของผักที่จะปลูก ศรัตรูพืช การก้าวสู่การปลูกผักปลอดภัยอย่างแท้จริง คณะทำงานยังมีแนวคิดจะร่วมกันผลักดัน ให้เกิดกลุ่มปลูกผักปลอดภัยอย่างแท้จริง ในชุมชนเมือง ถึงแม้จะมีข้อจำกัดหลายด้าน โดยเฉพาะหากต้องก้าวไปสู่การผลิตเพื่อจำหน่าย ที่ต้องใช้พื้นที่พอสมควรที่จะให้เกิดแปลงตัวอย่าง ให้ประชาชนในชุมชน นำไปเป็นแหล่งเรียนรู้ และปลูกผักเพื่อจำหน่ายสู่ตลาด ให้เกิดการบริโภคผักปลอดสารพิษที่แท้จริง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 10,100.00 1,500.00 0.00 0.00 11,600.00

สำรวจตลาดผัก

11 เมษายน 2564
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo คณะทำงานสำรวจความต้องการของตลาดผักปลอดสาร ความนิยมบริโภค ราคาคณะทำงานสำรวจความต้องการของตลาดผักปลอดสาร ความนิยมบริโภค ราคา
 • photo คณะทำงานสำรวจชนิดผักที่ตลาดนิยม เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตคณะทำงานสำรวจชนิดผักที่ตลาดนิยม เพื่อเป็นแนวทางในการผลิต
 • photo คณะทำงานสำรวจความต้องการของตลาดผักปลอดสาร ความนิยมบริโภค ราคา ณ ตลาดสดเทศบาลเมื่องเบตงคณะทำงานสำรวจความต้องการของตลาดผักปลอดสาร ความนิยมบริโภค ราคา ณ ตลาดสดเทศบาลเมื่องเบตง
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 8 สำรวจตลาดผักรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 8 สำรวจตลาดผัก
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานสำรวจตลาด ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง เพื่อสอบถามความต้องการของชนิดผัก พฤติกรรมของผู้บริโภค การรับผักมาจำหน่าย ราคา บริมาณที่ต้องการต่อวัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานไดรับความรุ้เกี่ยวกับการนำผักมาขาย ส่วนใหญ่นำมาจากต่างจังหวัด ผักที่ชาวบ้านปลูกเอง ชาวบ้านนำมาจำหน่ายเอง และเป็นผักพื้นเมือง หากเป็นผักปลอดสารพิษ ยังมีน้อย และมีช่องทางจำหน่ายเป็นของตนเอง เช่น โครงการในพระราชดำริ และจำกัดชนิดผักที่จำหน่าย ยังไม่หลากหลาย
จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา การปลูกผักของกลุ่ม ยังเป็นไปในทิศทางที่ เน้นไว้บริโภคเอง การจำหน่ายยังน้อย เนื่องจากพื้นที่จำกัด ปลูกได้คราวละไม่มาก หากจะจำหน่ายในตลาดสด ยังไม่เพียงพอ สมาชิกกลุ่มส่วนมาก ใช้วิธีแบ่งปันในครอบครัว และจำหน่ายเองหลังจากเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 500.00 0.00 0.00 2,500.00

เยี่ยมแปลงผัก ครั้งที่ 5

27 มีนาคม 2564
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo สมาชิกกลุ่มปลูกผักชนิดอื่นเพิ่มขึ้นสมาชิกกลุ่มปลูกผักชนิดอื่นเพิ่มขึ้น
 • photo ผักบุ้งในภาชนะที่ไม่ใช้แล้วผักบุ้งในภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว
 • photo ผักที่ปลูกบริเวณหน้าบ้าน ล้อมรั้วกันสุนัขขับถ่ายผักที่ปลูกบริเวณหน้าบ้าน ล้อมรั้วกันสุนัขขับถ่าย
 • photo สมาชิกกลุ่มขยายพื้นที่ปลูกไปในสวนยางสมาชิกกลุ่มขยายพื้นที่ปลูกไปในสวนยาง
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 7 เยี่ยมแปลงผัก ครั้งที่ 5รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 7 เยี่ยมแปลงผัก ครั้งที่ 5
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานโครงการ เยี่ยมแปลงผักสมาชิกกลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

หลังจากสมาชิกนำวิธีการป้องกันหอยทากไปใช้ พบว่าสามารถลดจำนวนผักที่เสียหายจากการถูกหอยทากกิน ส่วนที่เหลือใช้วิธีเก็บหอยทากไปทิ้ง
มีสมาชิกกลุ่มบางส่วนที่มีสวนยาง นำเมล็ดพันธ์ไปปลูกที่สวน นำวิธีการดูแลดินไปใช้ ซึ่งได้ผลดี ผลผลิตที่ได้ ส่วนใหญ่สมาชิกกลุ่มนำไปบริโภคเอง เหมาะสมกับช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 การจำหน่ายยังเป็นแค่ในสมาชิกกลุ่มด้วยกันเอง หรือสมาชิกในชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00

ประชุมวิเคราะห์ สังเคราะห์โครงการ

24 มีนาคม 2564
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ตัวแทนโครงการ ร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการตัวแทนโครงการ ร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการ
 • photo คุณวิไลรัตน์ ชาญประเสริญกุล เข้าร่วมเวทีประชุมคุณวิไลรัตน์ ชาญประเสริญกุล เข้าร่วมเวทีประชุม
 • photo ตัวแทนโครงการ ร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการตัวแทนโครงการ ร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตัวแทนคณะทำงานโครงการ เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ สังเคราะห์โครงการย่อยทุกโครงการ ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมปาร์ควิลล์ อ.เมือง จ.ยะลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คุณวิไลรัตน์ ชาญประเสริฐกุล ตัวแทนคณะทำงานโครงการ เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ สังเคราะห์โครงการย่อยทุกโครงการ ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมปาร์ควิลล์ อ.เมือง จ.ยะลา โครงการชุมชนสวนผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตและจำหน่ายช่วยกระตุ้นให้สมาชิกชุมชน หันมาใช้พื้นที่ หรือวัสดุใช้แล้วนำมาปลูกผัก ให้เกิดการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี ลดการซื้อผักบริโภค

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,056.00 0.00 0.00 0.00 1,056.00

เยี่ยมแปลงผัก ครั้งที่ 4

26 กุมภาพันธ์ 2564
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ต้นหอมในลังโฟมใช้แล้วต้นหอมในลังโฟมใช้แล้ว
 • photo กวางตุ้งกับผักชีกวางตุ้งกับผักชี
 • photo ผักโขมจีน และกวางตุ้งผักโขมจีน และกวางตุ้ง
 • photo ผักโขมจีนผักโขมจีน
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 7 ครั้งที่ 4รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 7 ครั้งที่ 4
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงผัก ร่วมรับฟังปัญกา ติดตามผลการปลูกผัก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมาชิกกลุ่มดูแลผักเป็นอย่างดี แต่ยังมีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโต ซึ่งทางโครงการได้ทำน้ำหมักไว้ที่ร้าน@สะพานเอียง ซึ่งสมาชิกกลุ่มสามารถไปนำมารดผักได้ ผักส่วนใหญ่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สมาชิกกลุ่มอยากให้ลงปลูกในแปลงใหญ่ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ยังไม่สามารถเข้าไปทำกิจกรรมได้ อาจต้องเลื่อนไปอีกระยะหนึ่ง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 6

20 กุมภาพันธ์ 2564
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo คณะทำงานโครงการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานคณะทำงานโครงการเข้าร่วมประชุมคณะทำงาน
 • photo คณะทำงานโครงการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานคณะทำงานโครงการเข้าร่วมประชุมคณะทำงาน
 • photo คณะทำงานโครงการร่วมพูดคุยปัญหา แนวทางการทำการคณะทำงานโครงการร่วมพูดคุยปัญหา แนวทางการทำการ
 • photo ประธานโครงการชี้แจงการทำงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19ประธานโครงการชี้แจงการทำงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 6รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 6
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เรียกคณะทำงานประชุมในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์กลุ่มอาชีพ ร้าน@สะพานเอียง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

หลังจากที่คณะกรรมการได้ลงตรวจเยี่ยมแปลงผัก พบปัญหาของการปลูกผักในเมือง เช่น พื้นที่ในการปลูกที่มีน้อย ทำให้มีแค่พอบริโภค บางคนปลูกบนดาดฟ้า ประสพปัญหาเรื่องน้ำที่รดผัก หรือปลูกบริเวณหน้าบ้านที่มีพื้นที่จำกัด ได้ผลผลิตน้อย ไม่พอขาย พบปัญหาเรื่องการขโมยผัก(ขโมยทั้งกระถาง)
เรื่องการปลูกผักแปลงใหญ่ ขณะนี้กลุ่มประสพปัญหาเรื่องการร่วมกลุ่ม ด้วยการระบาดระลอกใหม่ของโควิด 19 ทำให้ต้องชลอการปลูก เพื่อรอดูสถานการณ์ ซึ่งได้ขอความร่วมมือในการไถกลบกับทาง เทศบาลเมืองเบตงไว้แล้ว และเมื่อกลุ่มเตรียมพื้นที่พร้อม วิทยากรโครงการจะได้มาแนะนำวิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการในการปลูก การใส่ปุ๋ย และการดูแลรักษา

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00

AREครั้งที่ 2

24 มกราคม 2564
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ประธานโครงการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประธานโครงการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุม วิทยากรโครงการ นักวิชาการเกษตร กยท.ส.เบตง พี่เลี้ยงโครงการผู้เข้าร่วมประชุม วิทยากรโครงการ นักวิชาการเกษตร กยท.ส.เบตง พี่เลี้ยงโครงการ
 • photo สมาชิกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม
 • photo สมาชิกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เรียกประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มปลูกผัก ณ อาคารอเนกประสงค์กลุ่มอาชีพชุมชนสวนผัก ร้าน@สะพานเอียง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นายสุธรรม บัวแก่น กล่าวต้อนรับ นายวิทยา ตาพ่วง วิทยากรโครงการ นางสาวอโณทัย แซ่จ้อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กยท.ส.เบตง ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ นางสาวซารีป๊ะ ฆอแด๊ะ พี่เลี้ยงโครงการ โดยทบทวนถึงกิจกรรมที่ผ่านมา สอบถามความเห็นของสมาชิกกลุ่มต่อการ ปลูกผักปลอดสารพิษ โดยสมาชิกกลุ่มเห็นด้วยกับการปลูกผักปลอดสารพิษโดยเห็นด้วยว่าผักปลอดสารพิษ ช่วยลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วย การปลูกผักปลอดสารพิษไม่ต้องใช้เวลาในการดูแลรักษามาก
และร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 1.ปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิต ชุมชนไม่มีพื้นที่สาธารณะ ที่เป็นของชุมชนเอง(เพื่อเป็นแปลงสาธิต/ปลูกเพื่อจำหน่าย) สภาพอากาศที่มีความแปรปรวน การไม่สามารถคาดเดาจำนวนผลผลิตได้รับ (ความเสียหายจากแมลงที่เป็นศัตรูพืช/การเติบโตของพืช) 2.ขนาดที่จำกัดของพื้นที่ปลูก(ชุมชนเมืองพื้นที่น้อย)ชนิดของผักที่ปลูก(เพื่อการจำหน่าย) 3.แสงแดด ลม การบดบังของตึก ส่งผลต่อการเติบโต โดยมีวิทยากร และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมตอบปัญหา

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00

เยี่ยมแปลงผักครั้งที่ 3

21 มกราคม 2564
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ผักปลอดสารพิษบนดาดฟ้าผักปลอดสารพิษบนดาดฟ้า
 • photo ผักปลอดสารพิษบนดาดฟ้าผักปลอดสารพิษบนดาดฟ้า
 • photo ผลิตผลจากกลุ่มปลูกผักสู่ร้าน@สะพานเอียงผลิตผลจากกลุ่มปลูกผักสู่ร้าน@สะพานเอียง
 • photo ผักปลอดสารพิษบนดาดฟ้าผักปลอดสารพิษบนดาดฟ้า
 • photo รายชื่อผุ้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 7 เยี่ยมแปลงผัก ครั้งที่ 3รายชื่อผุ้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 7 เยี่ยมแปลงผัก ครั้งที่ 3
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานโครงการลงเยี่ยมแปลงผักขอลสมาชิกกลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานลงเยี่ยมแปลงผักของสมาชิกกลุ่ม พบว่า สมาชิกมีการปลูกผักอย่างอื่นร่วม บางคนใช้พื้นที่บนดาดฟ้า หลังบ้าน หรือบริเวณหน้าบ้าน ปลูกในกล่องโฟมที่ไม่ใช้แล้ว ผักส่วนใหญ่เติบโตได้ดี แต่มีอุปสรรคปัญหาในบางหลังที่พื้นที่น้อยมาก ต้องปลูกในกระถาง บางส่วนแดดส่องไม่ถึง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผัก สมากบางคนแบ่งเมล็ดผักบางส่วนนำไปปลูกที่สวน เพราะพื้นที่ที่บ้านไม่พอ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 5

16 มกราคม 2564
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo คณะทำงานโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่แล้วมาคณะทำงานโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่แล้วมา
 • photo คณะทำงานโครงการประชุมวางแผนกิจกรรมต่อไปที่ต้องทำคณะทำงานโครงการประชุมวางแผนกิจกรรมต่อไปที่ต้องทำ
 • photo คณะทำงานโครงการแลกเปลี่ยนความคิดในการดำเนินโครงการคณะทำงานโครงการแลกเปลี่ยนความคิดในการดำเนินโครงการ
 • photo คณะทำงานร่วมระดมความคิดในการดำเนินโครงการคณะทำงานร่วมระดมความคิดในการดำเนินโครงการ
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 5รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 5
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เรียกคณะทำงานประชุมในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์กลุ่มอาชีพ ร้าน@สะพานเอียง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานเข้าร่วมประชุม สรุปกิจกรรมที่ผ่านมา ว่าตามที่วางแผนไว้ ในกิจกรรมที่ 6 ว่าจะลงแปลงรวม นั้น ล่าช้ากว่ากำหนดด้วย สาเหตุมีฝนตกชุก  ไม่สามารถเข้าไปเตรียมแปลงปลูกได้ คงต้องยืดระยะเวลาในการดำเนินการปลูกแปลงใหญ่ออกไปก่อน และให้ติดตามผลการปลูกในบ้านของสมาชิกแต่ละท่านว่า มีปัญหาอุปสรรคใดบ้าง ต้องการให้ช่วยในเรื่องใด

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00

เยี่ยมแปลงผัก ครั้งที่ 2

20 ธันวาคม 2563
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ต้นกล้ากวางตุ้ง ก่อนย้ายลงแปลงต้นกล้ากวางตุ้ง ก่อนย้ายลงแปลง
 • photo ต้นกล้ากวางตุ้งในลังโฟมไม่ใช้แล้วต้นกล้ากวางตุ้งในลังโฟมไม่ใช้แล้ว
 • photo ผักบุ้งจีน ยิ่งตัดยิ่งแตกยอด เก็บกินได้นานผักบุ้งจีน ยิ่งตัดยิ่งแตกยอด เก็บกินได้นาน
 • photo ผักอาจไม่สวย แต่ปลอดสารพิษแน่นอนผักอาจไม่สวย แต่ปลอดสารพิษแน่นอน
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ 7 เยี่ยมแปลงผัก ครั้งที่ 2รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ 7 เยี่ยมแปลงผัก ครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานโครงการเยี่ยมแปลงผักสมาชิก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานลงตรวจเยี่ยมแปลงผัก พบว่า กล้าผักเริ่มโตขึ้น พบปัญหาเรื่องการหว่านเมล็ดที่หนาแน่นเกินไป ไม่มีพื้นที่สำหรับย้ายไปปลูก ส่งผลต่อการเติบโตของผัก หอยทากกินผัก ส่วนมากจะปลูกในภาชนะที่ไม่ใช่แล้ว กล่องโฟม หรือหว่านบริเวณที่ว่างรอบบ้าน ซึ่งสามารถเก็บกินได้ตามต้องการ และปลอดจากสารพิษ ซึ่งต้องติดตามผลต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00

เยี่ยมแปลงผัก ครั้งที่ 1

30 พฤศจิกายน 2563
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ผลผลิตจากสมาชิกโครงการผลผลิตจากสมาชิกโครงการ
 • photo ผลผลิตจากสมาชิกโครงการผลผลิตจากสมาชิกโครงการ
 • photo ผลผลิตจากสมาชิกโครงการผลผลิตจากสมาชิกโครงการ
 • photo ต้นกล้าผักจากเมล็ดพันธ์ที่แจกต้นกล้าผักจากเมล็ดพันธ์ที่แจก
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 7 เยี่ยมแปลงผัก ครั้งที่ 1รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 7 เยี่ยมแปลงผัก ครั้งที่ 1
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะกรรมการ เยี่ยมแปลงผักหลังจากแจกเมล็ดพันธ์ผักให้สมาชิกนำไปปลูก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่ได้รับจากการนำเม็ดพันธ์ไปปลูก และคณะทำงานลงไปเยี่ยมแปลงผัก สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรือร้นในการปลูกผัก สมาชิกบางคนมีพื้นที่บริเวณบ้าน ก็สามารถปลูกได้ผลดี มีหลายบ้านที่พื้นที่น้อย ปลูกในกระถาง ก็ทำได้ในพื้นที่จำกัด สมาชิกกลุ่มนี้ อยากให้มีแปลงใหญ่ที่จะมาร่วมกันปลูกผัก

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00

ร่วมใจปลูกผักปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดี

19 พฤศจิกายน 2563
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo สมาชิกกลุ่มร่วมรับอาหารเที่ยงสมาชิกกลุ่มร่วมรับอาหารเที่ยง
 • photo ประะานโครงการกล่าวต้อนรับสมาชิกกลุ่มปลูกผักประะานโครงการกล่าวต้อนรับสมาชิกกลุ่มปลูกผัก
 • photo สมาชิกกลุ่มร่วมรับฟังแนวทางการปลูกผักสมาชิกกลุ่มร่วมรับฟังแนวทางการปลูกผัก
 • photo อาหารกลางวันอาหารกลางวัน
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 6 ร่วมใจปลูกผักปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 6 ร่วมใจปลูกผักปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดี
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 6 ร่วมใจปลูกผักปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 6 ร่วมใจปลูกผักปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดี
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 6 ร่วมใจปลูกผักปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 6 ร่วมใจปลูกผักปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดี
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 6 ร่วมใจปลูกผักปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 6 ร่วมใจปลูกผักปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดี
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เรียกประชุมสมาชิกกลุ่มปลูกผักในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเอนกประสงค์กลุ่มอาชีพ ร้าน @สะพานเอียง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมาชิกกลุ่มปลูกผักฟังคำชี้แจง ของนายสุธรรม  บัวแก่น ประธานโครงการ เรื่องการร่วมกันปลูกผักในแปลง  ซึ่งประกอบด้วย ผัก 10 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า ผักกวางตุ้ง ผักชี ต้นหอม สลัด ผักกาดขาว มะเขือ พริก ซึ่งจะได้เตรียมแปลงปลูกภายหลังจาก ไถกลบปอเทือง ประมาณเดือน ธันวาคม 2563
ให้สมาชิกทุกคน ร่วมกันรับผิดชอบแปลงผักรวม โดยมุ่งหวังให้เป็นแปลงตัวอย่าง เพื่อเป็นกำลังใจในการปลูกผักต่อไป และได้แจกเมล็ดพันธุ์ผัก สมุดสำหรับจดบันทึกการปลูกผัก ให้กับสมาชิกกลุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลการปลูก อุปสรรคปัญหา ไว้เป็นบทเรียนในการปลูกในครั้งถัดไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,100.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 300.00 11,400.00

เวทีประเมิน ARE ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

24 ตุลาคม 2563
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo พิธีเปิดการกิจกรรมเวทีประเมิณผล ARE ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเบตงพิธีเปิดการกิจกรรมเวทีประเมิณผล ARE ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเบตง
 • photo ข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ
 • photo กิจกรรมสะท้อนปัญหากลุ่มปลูกผักกิจกรรมสะท้อนปัญหากลุ่มปลูกผัก
 • photo ตัวแทนคณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมเวทีประเมิณผล ARE ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเบตงตัวแทนคณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมเวทีประเมิณผล ARE ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเบตง
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตัวแทนคณะทำงานโครงการ โดย นางสาววลัยลฎา เจริญดี และนางสาวกุนทินี วงศ์นิรัติศัย เข้าร่วมกิจกรรมเวทีประเมิณผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)ของหน่วยจัดการระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ(Node Flagship)ระดับจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพเบตง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตัวแทนคณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนผลลัพธ์ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการย่อย นำเสนอผลการดำเนินโครงการ และเน้นให้จัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม Time Line ของโครงการ และวิธีรายงาน บันทึกผลการดำเนินโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4

10 ตุลาคม 2563
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4
 • photo การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4
 • photo การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4
 • photo การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4
 • photo รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานครั้งที่ 4รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานครั้งที่ 4
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เรียกประชุมคณะทำงานโครงการชุมชนสวนผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตและจำหน่าย ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์กลุ่มอาชีพ ร้าน@สะพานเอียง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานโครงการ ร่วมประชุมสรุปผลกิจกรรมที่ 5 เรื่องการปรุงดิน และการทำปุ๋ยหมัก ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สมาชิกกลุ่มได้รับความรู้เรื่องการปรุงดิน การจัดการวัสดุปลูก และการทำปุ๋ยหมัก สอบถามวิทยากรเรื่องการปลูกผัก และมีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมปลูกผักในเมือง มีการแลกเปลี่ยนประสพการณ์ จัดตั้งไลน์กลุ่มปลูกผัก เพื่อไว้ประชาสัมพันธ์ พูดคุย แลกเปลี่ยน วิธีการ เคล็ดลับในการปลูก ในส่วนของกิจกรรมที่ 6 กลุ่มสมาชิกจะได้มารับเมล็ดผักที่ได้ตกลงกันไว้ในกิจกรรมที่ 5 เพื่อนำไปปลูก

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรุงดินและการทำปุ๋ยหมัก

27 กันยายน 2563
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรุงดินและการทำปุ๋ยหมักรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรุงดินและการทำปุ๋ยหมัก
 • photo วิทยากรสอนการเตรียมวัสดุปลูกวัสดุปลูกวิทยากรสอนการเตรียมวัสดุปลูกวัสดุปลูก
 • photo การเพาะเลี้ยงต้นกล้าการเพาะเลี้ยงต้นกล้า
 • photo วิทยากรบรรยายเรื่องการปรุงดินและทำปุ๋ยหมักวิทยากรบรรยายเรื่องการปรุงดินและทำปุ๋ยหมัก
 • photo ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรุงดินและการทำปุ๋ยหมักรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรุงดินและการทำปุ๋ยหมัก
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรุงดินและการทำปุ๋ยหมักรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรุงดินและการทำปุ๋ยหมัก
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรุงดินและการทำปุ๋ยหมักรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรุงดินและการทำปุ๋ยหมัก
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในสมาชิกกลุ่มปลูกผัก เชิญชวนให้เข้าร่วมการอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรุงดินและการทำปุ๋ยหมัก ในวันอาทิตย์เที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์กลุ่มอาชีพ ร้าน@สะพานเอียง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรุงดินและการทำปุ๋ยหมัก จำนวน 70 คน ร่วมรับฟังการบรรยาย และสาธิตจากวิทยากร ความรู้ความเข้าใจในการปรุงดิน และการทำปุ๋ยหมัก การเตรียมวัสดุปลูกมีความสนใจ ร่วมซักถามแลกเปลี่ยนประสพการณ์ ในเรื่องการบำรุงดิน มีความกระตือรือร้นในการเริ่มปลูกผักไว้กินในครัวเรือน
ในการประชุมครั้งนี้มีการแจกเมล็ดพันธ์ผักให้กับชาวบ้านที่จะนำไปปลูกในครัวเรือน จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ต้นหอม ผักบุ้งจีน ผักโขม ผักกวางตุ้ง ผักชี ร่วมกันกำหนดกติกาในการปลูกผัก การตรวจเยี่ยม ปัญหาระหว่างการปลูก การแก้ไข การจดบันทึกเพื่อไว้เป็นข้อมูลการปลูก จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการปลูก ความสำเร็จ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปลูก นำมาปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,100.00 0.00 7,000.00 500.00 0.00 3,500.00 15,100.00

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3

20 กันยายน 2563
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3
 • photo การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3
 • photo การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3
 • photo การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประธานโครงการฯ เรียกประชุมคณะทำงาน ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเอนกประสงค์กลุ่มอาชีพ ร้าน@สะพานเอียง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานจำนวน 14 ท่านเข้าร่วมประชุม ทบทวนการทำกิจกรรมที่ผ่านมา โดยมีข้อสรุปว่า มีสมาชิกกลุ่มให้ความสนใจเรื่องการปลูกผักในเมืองมาก ปรกติสมาชิกกลุ่มเป็นเกษตรกร มีที่ดินทำกิน ปลูกผักกินเองในสวน มีสมาชิกบางคนปลูกผักในบริเวณบ้านไว้กินเอง แต่เป็นผักพื้นบ้าน และปลูกตามความเคยชิน ไม่มีความรู้หรือทฤษฎีใดๆ เข้ามาจัดการหากมีปัญหา เรื่องการเจริญเติบโตของผัก ศรัตรูพืช หรือ การเลือกชนิดผักที่เหมาะสมในการปลูก ที่ประชุมเห็นไปในทิสทางเดียวกันว่า หากสมาชิกกลุ่มได้ร่วมประชุมในกิจกกรรมที่ 5 ที่จะจัดขึ้น จะมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องต่างๆนี้มากขึ้น และสามารถซักถามวิทยากร ในข้อสงสัยต่างๆได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการดำเนินการปลูกผัก

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00

AREครั้งที่ 1

16 กันยายน 2563
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo พี่เลี้ยงตั้งคำถาม ตามโจทย์ที่วางไว้พี่เลี้ยงตั้งคำถาม ตามโจทย์ที่วางไว้
 • photo ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตอบคำถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนผลลัพธ์ จากการทำกิจกรรมที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตอบคำถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนผลลัพธ์ จากการทำกิจกรรมที่ผ่านมา
 • photo ทบทวนผลลัพธ์ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการทบทวนผลลัพธ์ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
 • photo ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันสะท้อนผลลัพธ์ และร่วมกันประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันสะท้อนผลลัพธ์ และร่วมกันประเมิน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานประชาสัมพันธ์เชิญสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา Action research evaluation (ARE) ครั้งที่1 ณ อาคารอเนกประสงค์กลุ่มอาชีพชุมชนสวนผัก ร้าน@สะพานเอียง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการ กลุ่มปลูกผัก และพี่เลี้ยงโครงการ คุณซารีป๊ะ ฆอแด๊ะ ร่วมการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา ทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา(กิจกรรมที่ 1 - 5) ว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง ย้ำถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า ต้องการสร้างความรู้ให้กับประชาชนในชุมชน เรื่องการปลูกผักปลอดภัยในเมือง ส่งเสริมให้เกิดการบริโภค นำไปสู่การผลิตเพื่อจำหน่าย ภายใต้ข้อตกลงของการผลิตผัก

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,032.00 0.00 0.00 0.00 2,032.00

อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยในเมือง และทำข้อตกลงในการผลิตผัก

10 กันยายน 2563
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่ 4 อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยในเมือง และทำข้อตกลงในการผลิตผักรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่ 4 อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยในเมือง และทำข้อตกลงในการผลิตผัก
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่ 4 อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยในเมือง และทำข้อตกลงในการผลิตผักรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่ 4 อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยในเมือง และทำข้อตกลงในการผลิตผัก
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่ 4 อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยในเมือง และทำข้อตกลงในการผลิตผักรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่ 4 อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยในเมือง และทำข้อตกลงในการผลิตผัก
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่ 4 อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยในเมือง และทำข้อตกลงในการผลิตผักรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่ 4 อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยในเมือง และทำข้อตกลงในการผลิตผัก
 • photo สมาชิกกลุ่มปลูกผักร่วมเข้ารับการอบรมเรื่องการปลูกผักปลอดภัยในเมืองสมาชิกกลุ่มปลูกผักร่วมเข้ารับการอบรมเรื่องการปลูกผักปลอดภัยในเมือง
 • photo ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมรับประทานอาหารเที่ยง
 • photo แกนนำกลุ่มปลูกผัก และสมาชิกกลุ่มร่วมถ่ายรูปกับคณะทำงานโครงการ วิทยากร และพี่เลี้ยงโครงการแกนนำกลุ่มปลูกผัก และสมาชิกกลุ่มร่วมถ่ายรูปกับคณะทำงานโครงการ วิทยากร และพี่เลี้ยงโครงการ
 • photo บันทึกข้อตกลงในการผลิตผักบันทึกข้อตกลงในการผลิตผัก
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สมาชิกชุมชนสวนผักเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยในเมือง และทำข้อตกลงในการผลิตผักในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 ณ อาคารอเนกประสงค์ ร้าน@สะพานเอียง เพื่อรับทราบวิธีการปลูกผักสำหรับพื้นที่น้อย การนำวัสดุใช้แล้วมาทำเป็นวัสดุปลูก สารปนเปื้อนในผัก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวลา 09.00 น. สมาชิกชุมชนจำนวน 70 คน เข้าร่วมอบรมการปลูกผักปลอดภัยในเมือง และทำข้อตกลงในการผลิตผัก สมาชิกร่วมรับฟังความรู้ จากวิทยากร จากสำนักงานเกษตรอำเภอ ถึงวิธีการจัดการพื้นที่ปลูกผักที่มีน้อย การปลูกผักในเมือง การรีไซเคิ้ลวัสดุปลูก จากอุปกรณ์ในครัวเรือนที่ไม่ใช้ นำมาเป็นวัสดุปลูก เช่น กะละมัง หม้อ ตะกร้า กล่องโฟม ล้อยางรถยนต์
ร่วมพูดคุยถึงผักที่รับประทานทุกวันว่ามีสารตกค้างหรือไม่ การเลือกซื้อผักที่สวยอาจมีสารปนเปื้อน ทำร้ายและทำลายสุขภาพ สมาชิกร่วมกันกำหนดชนิดเมล็ดพันธ์ผักที่ต้องการปลูก ได้แก่ ผักโขมจีน ผักกวางตุ้ง ผักบุ้งจีน ต้นหอม ผักชี โดยคณะทำงานจะได้ดำเนินจัดหา และแจกในกิจกรรมถัดไป วิทยากรเปิดโอกาสในสมาชิกชุมชน ซักถามข้อสงสัย วิธีการปลูก และทำข้อตกลงในการปลูกผักร่วมกัน ได้แก่ 1.ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี หรือใช้น้อยที่สุด 2.พืชที่ปลูกต้องมีคุณค่าทางอาหาร 3.ปลูกพืชหมุนเวียน/ปลูกหลายชนิด เพื่อ ฟื้นฟูสภาพดิน(ปลูกปอเทืองปรับสภาพดิน ปลูกพืชบางชนิดเพื่อป้องโรค และแมลง ตัดวงจรชีวิตแมลงศัตรูพืช) 4.ปลูกผักอายุสั้น เก็บเกี่ยวได้ยาว 5.เป็นพืชปลูกง่าย ต้านทานโรคและแมลงได้ดี ผลจากการทำกิจกรรม
1.ได้มีข้อตกลงเรื่องมาตรฐานการผลิตผักปลอดภัย 2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะในการปลูกผักปลอดภัยแบบในเมือง 3.เกิดชมรมสวนผักคนเมืองเบตงจากครัวเรือนเป้าหมาย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,100.00 0.00 7,000.00 3,400.00 0.00 5,250.00 19,750.00

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2

23 สิงหาคม 2563
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo คณะทำงานร่วมประชุม ครั้งที่ 2คณะทำงานร่วมประชุม ครั้งที่ 2
 • photo ร่วมพูดคุย สรุปถึงกิจกรรมที่ผ่านมาร่วมพูดคุย สรุปถึงกิจกรรมที่ผ่านมา
 • photo หารือ ปรึกษาเรื่องกิจกรรมครั้งต่อไปหารือ ปรึกษาเรื่องกิจกรรมครั้งต่อไป
 • photo ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 3รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 3
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เรียกประชุมคณะทำงานโครงการชุมชนสวนผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตและจำหน่าย ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ ร้าน@สะพานเอียง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานโครงการชุมชนสวนผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตและจำหน่าย จำนวน 14 ท่าน ร่วมประชุม เพื่อสรุปกิจกรรมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานนั้น ทำให้คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานมากขึ้น เข้าใจวิธีการปลูกผัก การปลูกผักในเมือง วัสดุปลูก การจัดการพื้นที่ปลูก ซึ่งอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผัก จะเป็นพื้นฐานสำหรับกิจกรรมถัดไป เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับความรู้ในกิจกรรมที่ 4 เรื่องการปลูกผักปลอดภัยในเมือง และตอบข้อซักถามของสมาชิกกลุ่มที่จะเข้าร่วมอบรม
มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ แบ่งโซน เพื่อง่ายต่อการประชาสัมพันธ์ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา ให้กับสมาชิกกลุ่ม หากปัญหาใดที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละโซนไม่สามารถแก้ไขได้ ให้นำเข้าที่ประชุม เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00

เวทีทบทวนบันไดผลลัพธ์และออกแบบเก็บข้อมูลโครงการย่อย

15 สิงหาคม 2563
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ไม่ได้เข้าร่วม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ไม่ได้เข้าร่วม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน

20 กรกฎาคม 2563
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo วิทยากรจากสนง.เกษตรเบตงให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปลูกผักในเมืองวิทยากรจากสนง.เกษตรเบตงให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปลูกผักในเมือง
 • photo วัสดุปลูกวัสดุปลูก
 • photo วิทยากรจากศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านยะรม ให้ความรู้เรื่องการปลูกผักวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านยะรม ให้ความรู้เรื่องการปลูกผัก
 • photo ตัวอย่างผักจากศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านยะรมตัวอย่างผักจากศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านยะรม
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 3 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 3 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประธานโครงการชุมชนสวนผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตและจำหน่าย เรียกประชุมคณะทำงาน เพื่อเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงศ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ร้าน@สะพานเอียง คณะทำงาน และจิตอาสาชุมชน จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน โดยมี คุณอาภรณ์ รัตน์พิบูลย์ และคุณพรพรรณ มณีโชติ  วิทยากรจากเกษตรอำเภอเบตง และวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านยะรม คุณวิทยา ตาพ่วง มาให้ความรู้คณะทำงานเรื่องการคิด วิเคราะห์ ปัญหาและการจัดทำแผนงาน เกี่ยวกับโครงการชุมชนสวนผักปลอดสารพิษ เพื่อผลิตและจำหน่าย โดยผู้รับผิดชอบโครงการเริ่มพูดคุยถึงวัตถุประสงค์โครงการ ข้อมูลทั่วไปของชุมชน ข้อมูลการบริโภคผัก การปลูกผักในชุมชน ให้วิทยากรและที่ปรึกษาด้านเกษตรฟัง เพื่อได้เข้าใจตรงกัน และร่วมหาทางแก้ปัญหาให้ตรงกับบริบทชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมคิดวิธีการเชิญชวน สมาชิกชุมชนให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับการปลูกผัก ใส่ใจในสุขภาพ มีความรู้ในการปลูกผักในเมือง การจัดทำแผนงานให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเมือง มีการแลกเปลี่ยนความคิด ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และแนวทางในการแก้ปัญหา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. โครงการย่อยได้ที่ปรึกษาในการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการ 3 ท่าน คือ คุณอาภรณ์ รัตน์พิบูลย์ และคุณพรพรรณ มณีโชติ วิทยากรจากเกษตรอำเภอเบตง และ คุณวิทยา ตาพ่วง วิทยากรจากศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านยะรม
 2. คณะทำงานมีความรู้ในการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,600.00 0.00 3,600.00 1,350.00 0.00 0.00 8,550.00

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1

8 กรกฎาคม 2563
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1
 • photo ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1
 • photo ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1
 • photo ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นัดประชุมคณะทำงาน ในวันพุธที่ 8 ก.ค. 2563 เวลา 18.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์กลุ่มอาชีพชุมชนสวนผักร้าน@สะพานเอียง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นายสุธรรม  บัวแก่น กล่าวสวัสดีคณะทำงานโครงการชุมชนสวนผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตและจำหน่าย ว่าที่ประชุมในวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่อไป คือกิจกรรมที่ 3 ที่จะจัดให้มีขึ้นใน    วันจันทร์ทีี่ 20 ก.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์กลุ่มอาชีพชุมชนสวนผัก(ร้าน@สะพานเอียง) โดยมีเป้าหมายเพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน เพราะอย่างน้อยหากเราจะดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะทำงานควรมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการ การคิด วิเคราะห์ วางแผนการทำงาน ซึ่งจากกิจกรรมที่ผ่านมา เรามีความรู้ความเข้าในการขับเคลื่อนโครงการมากขึ้น มีการทำงานอย่างเป็นระบบ แนวทางการดำเนินโครงการ การเชิญชวนให้ชาวบ้านมาร่วมโครงการ มองเห็นข้อดีของการปลูกผักกินเอง การวางแผนในการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างการทำโครงการ วิธีการแก้ปัญหา ซึ่งคณะทำงานได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน และเกิดความรู้ ความเข้าใจ มองเห็นทิศทางการดำเนินงานที่จะมีขึ้นในกิจกรรมต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 500.00 0.00 0.00 1,100.00

เวทีพัฒนาศักยภาพการรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อย

6 กรกฎาคม 2563
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ตัวแทนคณะทำงานโครงการเข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพการรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อยตัวแทนคณะทำงานโครงการเข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพการรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อย
 • photo ตัวแทนคณะทำงานโครงการเข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพการรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อยตัวแทนคณะทำงานโครงการเข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพการรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อย
 • photo ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่องการรายงานผลลัพธ์ของโครงการร่วมรับฟังการบรรยายเรื่องการรายงานผลลัพธ์ของโครงการ
 • photo ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่องการรายงานผลลัพธ์ของโครงการร่วมรับฟังการบรรยายเรื่องการรายงานผลลัพธ์ของโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตัวแทนคณะทำงานประกอบด้วย 1.นางสาววลัยลฎา เจริญดี 2.นางสาวกุนทินี วงศ์นิรัติศัย เข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพการรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อย ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ.ปัตตานี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตัวแทนคณะทำงานเข้ารับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลลัพธ์โครงการผ่าน www.happynetwork.org เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการในแต่ละกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม การใช้จ่ายงบประมาณ ขั้นตอน และวิธีการรายงานผล การบันทึกกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ.ปัตตานี ผลการเข้าร่วมกิจกรรม - โครงการย่อยได้มีอีเมล์ของชุมชนในการเข้าใช้ระบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ - ตัวแทนโครงการย่อยเข้าใจ และสามารถใช้ระบบในการรายงานความก้าวหน้าได้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,056.00 0.00 0.00 0.00 1,056.00

เวทีประชุมชี้แจงโครงการและสรรหาคณะทำงาน

2 กรกฎาคม 2563
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo เวทีประชุมชี้แจงโครงการและสรรหาคณะทำงานเวทีประชุมชี้แจงโครงการและสรรหาคณะทำงาน
 • photo สมาชิกชุมชนสวนผักเข้าร่วมเวทีประชุมชี้แจงโครงการและสรรหาคณะทำงานสมาชิกชุมชนสวนผักเข้าร่วมเวทีประชุมชี้แจงโครงการและสรรหาคณะทำงาน
 • photo สมาชิกชุมชนสวนผักเข้าร่วมเวทีประชุมชี้แจงโครงการและสรรหาคณะทำงานสมาชิกชุมชนสวนผักเข้าร่วมเวทีประชุมชี้แจงโครงการและสรรหาคณะทำงาน
 • photo สมาชิกชุมชนสวนผักเข้าร่วมเวทีประชุมชี้แจงโครงการและสรรหาคณะทำงานสมาชิกชุมชนสวนผักเข้าร่วมเวทีประชุมชี้แจงโครงการและสรรหาคณะทำงาน
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 เวทีประชุมชี้แจงโครงการและสรรหาคณะทำงานรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 เวทีประชุมชี้แจงโครงการและสรรหาคณะทำงาน
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 เวทีประชุมชี้แจงโครงการและสรรหาคณะทำงานรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 เวทีประชุมชี้แจงโครงการและสรรหาคณะทำงาน
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 เวทีประชุมชี้แจงโครงการและสรรหาคณะทำงานรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 เวทีประชุมชี้แจงโครงการและสรรหาคณะทำงาน
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 เวทีประชุมชี้แจงโครงการและสรรหาคณะทำงานรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 เวทีประชุมชี้แจงโครงการและสรรหาคณะทำงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นายสุธรรม  บัวแก่น ประธานชุมชนสวนผักได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เชิญชวนสมาชิกชาวชุมชนสวนผักเข้าร่วมเวทีประชุมชี้แจงและสรรหาคณะทำงาน ในวันที่พฤหัสบดีที่ 2 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ กลุ่มอาชีพชุมชนสวนผัก(ร้าน@สะพานเอียง) โดยประธานชุมชนสวนผัก ได่กล่าวต้อนรับสมาชิกชุมชนสวนผัก และคุณซารีป๊ะ ฆอแด๊ะ พี่เลี้ยงโครงการ โดยได้ชี้แจงถึงรายละเอียดโครงการว่า ชุมชนสวนผักได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในโครงการชุมชนสวนผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตและจำหน่าย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท มีเป้าหมาย 70 ครัวเรือน และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ คณะทำงาน จำนวน 20 คน ระยะเวลาดำเนินโครงการ    1 มิ.ย. 63 - 31 มี.ค. 64 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการผลิตผักในเมืองที่ปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน ส่งเสริมให้ครัวเรือนผลิต และบริโภคผักที่เพียงพอ ปลอดภัย มีสุขภาพที่แข็งแรง และเกิดรายได้ เพื่อทำระบบการจำหน่าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดคณะทำงานโครงการซึ่งประกอบด้วย แกนนำชุมชน เกษตรกร ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร คณะทำงานมีความเข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์ และความคาดหวัดในการจัดทำโครงการ มีความกระตือรือร้นที่จะรับความรู้ เรื่องการปลูกผักในเมือง การกำจัดศัตรูพืช การทำปุ๋ย จำนวน 14 ท่าน ได้แก่ 1.นายสุธรรม บัวแก่น      ประธานโครงการ /ประธานชุมชน
2.นางศิริวรรณ ปัญญาอภัยวงศ์  รองประธานโครงการ/เกษตรกร
3.นางสาววลัยลฎา เจริญดี      เลขาโครงการ
4.นางรัตน์นาพร บุญเจริญ      รองเลขา
5.นางสาวกุนทินี วงศ์นิรัติศัย      การเงิน
6.นางวิไลรัตน์ ชาญประเสริฐกุล  กรรมการ/อสม.
7.นางไพลิน พรหมนะ  กรรมการ/จิตอาสาชุมชน
8.นางหว่องเซาหวั่น แซ่ฟุ้ง      กรรมการ/เกษตรกร
9.นายสมมาศ วิชาธิคุณ  ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร/รับจัดสวน
10.นางสาวธนัตดา แซ่จั่น  กรรมการ
11.นางมณีพร ชัยพิชญากุล  กรรมการ/ครู
12.นายวรชัย ชัยพิชญากุล  กรรมการ/อดีตสท.
13.นางนพมาศ บัวแก่น        กรรมการ/เจ้าของกิจการ
14.นางนภษร วงศ์วัฒนากูล    กรรมการ/อสม.

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 8,000.00 3,000.00 0.00 0.00 11,500.00

จัดทำไวนิลโครงการและไวนิลบันไดผลลัพธ์

28 มิถุนายน 2563
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ป้ายไวนิลโครงการและบันไดผลลัพธ์ป้ายไวนิลโครงการและบันไดผลลัพธ์
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

โครงการชุมชนสวนผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตและจำหน่าย จ้างเหมาร้านพู่กันโฆษณา ทำไวนิลโครงการ ขนาด 1.20 * 2.40 ม. จำนวน 1 ผืน  และไวนิลบันไดผลลัพธ์โครงการ ขนาด .08 * 1.4 ม. จำนวน 1 ผืน เพื่อใช้ในกิจกรรมของโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ป้ายไวนิลโครงการขนาด 1.20 * 2.40 ม. จำนวน 1 ผืน  และไวนิลบันไดผลลัพธ์โครงการ ขนาด .08 * 1.4 ม. จำนวน 1 ผืน เพื่อใช้จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสวนผักปลอดสารพิษ เพื่อผลิตและจำหน่าย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

เวทีปฐมนิเทศและทำสัญญาโครงการย่อย

3 มิถุนายน 2563
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo เวทีปฐมนิเทศและทำสัญญาโครงการย่อยเวทีปฐมนิเทศและทำสัญญาโครงการย่อย
 • photo ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเวทีปฐมนิเทศและทำสัญญาโครงการย่อยตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเวทีปฐมนิเทศและทำสัญญาโครงการย่อย
 • photo ตัวแทนชุมชนทำสัญญาโครงการย่อยตัวแทนชุมชนทำสัญญาโครงการย่อย
 • photo ตัวแทนชุมชนทำสัญญาโครงการย่อยตัวแทนชุมชนทำสัญญาโครงการย่อย
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้รับผิดชอบโครงการชุมชนสวนผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตและจำหน่ายเข้าร่วมเวทีปฐมนิเทศและทำสัญญาโครงการ กับหน่วยจัดการระดับจังหวัดยะลา ณ อาคารศรีฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายสุธรรม บัวแก่น 2.นางสาวกุนทินี วงศ์นิรัติศัย 3.นางรัตน์นาพร บุญเจริญ ร่วมอบรมรับฟังการชี้แจงข้อตกลงในการดำเนินโครงการ และเซ็นสัญญาโครงการ ตัวแทนโครงการเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนงานกิจกรรมโครงการ โดยอาศัยตัวชี้วัดและบันไดผลลัพธ์ในการดำเนินงาน และได้มีการเซ็นสัญญาโครงการ เพื่อรับเงินสนับสนุนจากสสส. จำนวน 100,000 บาท

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,056.00 0.00 0.00 0.00 1,056.00